'Oud voor oud': Oldtimer Club toerde met beiaarden rond ZOMER MODE De Bank ziet ruim. ■SI ,„„1400,- GROENLEER GOES TONTEL DOÉ axel Vervroegd aan leveren kopij De Bevelander i.v.m. Pinksteren Boek en expositie over verdronken dorp en fort in Zuid-Beveland I GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland 3 2 S' r c Woensdag 31 mei 1995 - 47e jaargang no. 22 Valkenisse en Keizershoofd Geboortedorpen Duur? Welnee! Tel. 01100-12820 Praattoestel De proef op de som De Bank van Nederland fcÉKwv. 1 gr VAN DAMME Even hulp bij het uitstappen. heeft nu volop vlotte OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 1 GRATIS 06-0251126, Ook zijn er al aanbiedingen in een aantal leuke artikelen Het thema 'Oud voor oud' treffend in beeld gebracht. De krakende wagens keurig in het gelid..... FILMPROGRAMMA VANAF 00.1 T/M WO. 7 JUN11995 Q LOVERENDALE BOERENKAAS tot 10 juni 12,95 per kilo Biologisch dynamische boerderij TER LINDE MOTORMAAIERS va. 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- I T Ui -vuil wh JEAN-CLAUDE %nriLi (Van een onzer redacteuren) Krakende wagens gaan écht het langst mee AnneMareL Bij Motel Goes houden alle oldti- 99 Kom snel kijken. ..op op En de 'oldtimers' uit de Cederhof kunnen de stramme knieën wat moeilijk rechten, een wandelstok moet het evenwicht garanderen, een trottoirband blijkt soms te hoog, maar de levenswil en het optimisme zijn onverwoestbaar. Ze willen deze oldtimer-toer door Zuid-Beveland niet missen. Ze willen er per se van genieten. En wat je wil, kun je. Ook al kraken de knieën soms dreigend. In elk geval wordt deze middag bewezen, dat krakende wagens het langst meegaan. De oldtimers uit de schuurtjes en de garages laten het af en toe afweten, maar de motor wordt toch altijd weer opnieuw gestart en het eindpunt wordt telkens gehaald. Ook al kraakt het metaal soms dreigend. Nu weer al voor het derde ach tereenvolgende jaar rijdt de In één van de auto's zit een oud dametje. "Soms zak ik even weg, hoor. Dan moet ik even pitten", murmelt ze verontschuldigend. Ze vraagt honderd keer aan de chauffeur 'Waar zijn we nu?', zonder het antwoord af te wach ten, want ze zit weer al met de ogen dicht. Het is vrij rustig in deze auto. Een andere chauffeur vertelt over emoties. "Vorig jaar reden we in Yerseke dicht langs het voormalige woonhuis van een mevrouwtje, dat bij me in de auto zat. Ze vertelde dat ineens, toen we vlak bij waren. Ik heb toen de ritleider gewaarschuwd en ik ben met de auto even uit de colonne 'gewipt' om een paar momenten stil te staan bij dat huis. Die mevrouw realiseerde zich, dat het wel eens de laatste keer kon zijn, dat ze dat huis zag. Dat wekte emoties op. Ook bij mij". mers halt. Voor de auto's wordt het tijd om even uit te rusten. Voor de bejaarden wordt het tijd om even (koffie) bij te tanken. De A-Fords, de T-Fords, de Austin A 30, de Auto Union, de Citroëns Traction Avant, de Morris Minor, de MG, de Daffodil en de Saab: ze staan allemaal op het par keerterrein, glanzend en glim mend mooi te wezen in de zon. Veel mensen hebben over deze parkeershow gelezen. En ze komen -nieuwsgierig en bewon derend- graag een uurtje kijken. Een mijnheer, die in de zestig lijkt maar in de tachtig is, vat de middag krachtig samen: "Ik heb vandaag in één middag méér gezien dan gewoonlijk in een heeLjaar". En de bewoners van de Ceder hof? Hoe vonden zij de rondrit over Zuid-Beveland? In verband met Pinksteren zal ons kantoor aan de Voorstad 24 te Goes maandag 5 juni a.s. zijn gesloten. Dat betekent dat zowel kopij voor onze advertentie-afdeling als de redac tie vervroegd dienen te worden aangeleverd. Advertenties voor de uitgave van woensdag 7 juni kunnen tot uiterlijk vrijdagmiddag a.s. 16.00 uur worden aangebo den. Kopij voor de redactie kan tot uiterlijk donderdagmid dag a.s. 16.00 uur worden afgeleverd. We hopen dat u hier mee rekening kunt houden. LU Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 62010. Sle Matic Keukenstudio 1e verdieping. Ie, 2e en 3e Pinksteren gesloten. Want de oudste auto waarin de Cederhof-bewoners deze zater dagmiddag worden rondgetoerd, is een A-Ford uit 1932. Zo'n drieënzestig jaar oud dus. En daar gaan de 'lifters' ver over heen.... En een ander: "Wat kost het nu eigenlijk?. Ik ben eerst een jaar bezig geweest met het zoeken van een oldtimer naar mijn zin. Toen ben ik een jaar bezig geweest om hem te kopen. En toen ben ik een jaar bezig geweest om 'm op te knappen. Ik geloof niet, dat het veel duurder is dan voetballen, 't Zijn oude Fordjes, hoor. Geen nieuwe Fer rari's!". Lijdijkweg 1Oostkapelle di.-za. 9.30-12.30 uur Nog altijd blijkt bij het publiek het idee te bestaan, dat een oldtimer düür is. Duur om te kopen, duur om te rijden. Het misverstand is hardnekkig. De oldtimers (de chauffeurs dus) worden wel eens moe, om het telkens wéér te moeten vertel len. "Dit is niet duur. De aller duurste auto die hier staat, is misschien 25 mille waard. Méér niet. Alle glamour die je hier ziet, is eigen werk. Er gaat veel in zitten. Tijd, ja. Niet het geld". Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein 0e Poel 1 - 3e bedrijf rechts Zaterdag open tot 15.00 uur Op de kop van de colonne old timers rijdt een knaap met een praattoestel. Het is Arjan van Loenhout (22). Met wie zou hij in verbinding staan? "Met mijn broer", is het korte, onver wachte antwoord. "Ik rij voor op en hij rijdt achteraan". Het blijkt, dat de deelnemers aan de rit 'Oud voor oud' geen van allen een routebeschrijving heb ben gekregen. Arjan wijst gewoon de weg en achteraan houdt zijn broer Frank (18 jaar) in de gaten of er niemand achter blijft. En als er iemand moet stoppen, hebben de broers wal- kie-talkie-contact en stopt de hele stoet. Samen uit, samen thuis. "Als je met minder dan 25 auto's rijdt, gaat dat best zo. Dan hoeven de chauffeurs onderweg geen route te lezen. Dan kunnen ze zich volledig concentreren op de weg. En op hun gasten natuurlijk", aldus Arjan. Royale jongen, deze leren ‘hoekzit’-bank.Genoeg plaats voor uzelf en alle visite. En leer kost bij Montèl niets meer, zo blijkt! HeiHankboekje F -0 4 Dat was vorig jaar wel even anders. Toen bleek vooral de passage van Yerseke stof tot eindeloze verhalen. "Ik had vorig jaar een man uit Yerseke in de auto, die exact wist, wat er in dat dorp sinds 1872 op elke straathoek gebeurd was", vertelt een oldtimer-chauffeur. "Ik geloof niet, dat ik één woord heb hoeven zeggen. Ik geloof ook niet, dat ik ertussen had kunnen komen". smalle landtong in de Wes- terschelde lag in de late Mid deleeuwen het dorp Valke nisse (oostelijk Zuid-Beve land). Vlakbij het dorp is ca. 1630 het fort Keizershoofd gebouwd. De restanten van het verdedigingswerk ver dwenen in 1682, tegelijk met Valkenisse, in de Wester- schelde. De Westerschelde gaf enkele jaren geleden de restanten van Valkenisse prijs. Het boek en de expositie zijn het resultaat van de samenwer king van professionele en amateurarcheologen, die de restanten van het verdronken dorp in kaart brachten, en historisch en cartografisch onderzoek pleegden om meer licht te werpen op de geschiedenis van Valkenisse en omringend gebied. Dit onderzoek werd verricht door medewerkers van het Provin ciaal Depot voor Bodem vondsten (PDB) onder leiding van de provinciaal archeo loog van Zeeland, en leden van de Archeologische Werk gemeenschap voor Neder land (AWN), afd. Zeeland. Het fort Keizershoofd liet alleen in archieven sporen na. Het is historicus Johan Smits gelukt een beeld te schetsen van de beweegre denen om dit bastion op te werpen, en van het uiterlijk en de historie van het fort. Het verhaal van 't Keizers hoofd geeft tevens een ver slag van hoe tijdens de Tach tigjarige Oorlog enige decen nia de strijd om Zuid-Beve land is gestreden. GOES KAPELLE -- 'Oud voor oud'. Dat was het motto waaronder de Oldtimer Club Midden-Zeeland een rondrit zou gaan maken met bewoners van het verzorgingstehuis de Cederhof uit Kapelle. Vooraf was bekend gemaakt, dat de bejaarden zouden worden rondgereden in auto’s uit 'hun' tijd. Maar die bewering klopt niet erg. Een snelle blik wijst uit, dat de bejaarden het grandioos win nen. Oldtimer Club Midden-Zeeland de bewoners van verpleegte huis de Cederhof (voor zover ze willen en kunnen) een mid dagje door Zuid-Beveland. Langs de bloesems, over de bloemdijken, door hun geboortedorpen. "Het hoeft eigenlijk nergens naartoe te gaan. De mensen vin den het al leuk, als ze mogen meerijden", zegt één van de oude-auto-fanaten. Vijftien auto's rijden bij de Cederhof in Kapelle voor. Er stappen zo'n 40 tot 50 bejaarden in. In de week na Pinksteren verschijnt een nieuw boek onder de titel "Verdronken Land". Het handelt over Val kenisse en Keizershoofd op Zuid-Beveland. Tevens is er een expositie gewijd aan dit verdronken dorp en het fort Keizershoofd. Het boek 'Verdronken land', werd samengesteld door dr. R.M. van Heeringen (Rijks- dienst voor het Oudheidkun dig Bodemonderzoek), H. Hendrikse, J.J.B. Kuipers (eindred.) en B. Oele (allen PDB). Het bevat bijdragen van J.J.B. Kuipers (histori sche geografie, kerkstich ting), R.M. van Heeringen (topografie, archeologisch onderzoek), L.C.J. Gold- schmitz-Wielinga (amateur- archeologie), H. Hendrikse (archeologisch onderzoek, vondsten), D. van der Linden (kleipijpen) en J. Smits (het fort Keizershoofd). De uitga ve geschiedt door Uitgeverij De Koperen Tuin te Goes. Vrijdag 9 juni wordt om 16.00 uur in het Museum voor Zuid en Noord-Beveland te Goes een manifestatie gehouden rond het verdronken dorp Valkenisse en het voormalige Fort Keizershoofd. Tegelijk met de presentatie van het boek 'Verdronken land: Val kenisse en Keizershoofd; archeologisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid- Beveland’ wordt in het muse um een gelijknamige exposi tie geopend. De expositie loopt tot en met zaterdag 28 oktober. Op de uiterste punt van een Mevrouw Van Oorschot en zoontje Teun (3) zijn wekelijks bij Jan Bruijns te vin den. De zeven a acht kilometer die ze moet afleggen om er te komen heeft ze er graag voor over. Mevrouw Van Oorschot: “Tot twee jaar geleden ging ik bij een andere supermarkt. Toen ik steeds meer mensen in mijn directe omgeving hoorde vertellen dat Jan Bruijns zo goedkoop moest zijn, werd ik nieuwsgierig. Dat werd dus gewoon de proef op de som Mevrouw Van Oorschot: ‘een mooie bespa- nemen. bn a hoor, het scheelde meteen vijf tot zes tientjes Voor exact dezelfde dingen hoeveelheid boodschappen en merkarti kelen. Je hebt maar een beetje gezond verstand nodig om dan je conclusie te trekken. Vanaf die tijd, dat is nu twee jaar geleden, kom ik trouw hier mijn bood schappen halen en weet ik dat ik wekelijks zo’n vijftig gulden bespaar. Dat is ongeveer twee en half duizend gulden per jaar! Een mooi bedrag waar je lekker van op vakantie kunt of andere leuke dingen doen”. Teun vindt het allemaal wat lang duren en verzoekt zijn moeder het gesprek te beëindigen. Op de foto wil hij nog wel en even mag zijn moeder nog wat zeggen...: “Nu ik zelf ervaren heb dat Jan Bruijns echt de voordeligste is, kan ik de mensen die hun boodschappen toch bij andere supermarkten blijven halen niet begrijpen. Die betalen gewoon meer dan noodzakelijk is!” zeeuws-vlaanderen V 'r-A zondag maandag dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 U. .14.00-19.00-21.30 u. 14.00-20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. X.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1