Bedrijvig Zeeland Natuur en waterbeheer Minifestival met drie 1.995,- SENIORENSHOW Corps Etranges: dans voorstelling in Goes De Vlijt Bedden Open Huis en Voor jaarsmarkt Trefpunt Orgelconcert in Goes door Marcel Verheggen voort bij o.a. de fameuze Zwit serse organist Guy Bovet. Verheggen heeft een buitenge woon veelzijdig en aantrekkelijk programma samengesteld met werken van Bach (het grote Pre ludium en Fuga in D), Handel (Voluntary VI), Mozart (Fantasie in f-moll KV 594), Strategier (Vol untary for a cathedral organ) Demessieux (Prelude et Fugue en ut) en tenslotte van Hendrik Andriessen (de graag gehoorde Sonata da Chiesa). Het concert begint om 20.00 uur. Toegang 7,50, 65+ en CJP 6,-, kinde ren 3,-. Provincie Zeeland bands in La Strada I 1IHII COMMISSIES van 16 mei t/m 10 juni Kantoren provincie vrijdag dicht Woensdag 24 mei 1995 DE BEVELANDER 15 Alle bedden worden gratis thuisbezorgd en geplaatst. Eventueel nemen wij uw oude bed mee terug. Laat u door ons ophalen en terugbrengen. Wel van te voren even bellen om een afspraak te maken. Senioren combinatie ledikant 90 x 200 cm, elektrische lattenboden, Latex matras. van 2.350,- voor Vervoersservice Bent u moeilijk ter been, heeft u geen eigen vervoer en levert het reizen per openbaar vervoer u problemen op dan zorgen wij ervoor dat u toch de Seniorenshow kunt bezoe ken. Beestenmarkt 18, Goes. Tel. 01100-32213 Korte Delft 4, Middelburg. Tel. 01180-33830 Bedrijfsterreinen Bedevaart Beauraing Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 De Slaapvoorlichter voor Zeeland Gaat het in en uit bed stappen minder gemakkelijk, omdat u niet meer zo lenig bent als vroeger? Dan is een bed op com- forthoogte de ideale oplossing. Hierin bedraagt de lighoogte ca. 55 cm maar ook iets lager of hoger is mogelijk. ....Jgfe Tijdens de senioren show, welke loopt van 16 mei tot en met 10 juni, presenteren wij de vele mogelijkheden, zoals bedden op wie len, uitrolbaar en ver stelbaar. Niet alleen de komst van nieuwe bedrijven is van belang voor de provincie. Dat bedrijven die hier zitten, hier ook blijven is minstens van net zo'n groot belang. De cijfers maken dat gedeeltelijk duidelijk. Ruim tachtig procent van de investering door het bedrijfsleven gebeurt door bedrijven die al in Zeeland zitten. Informatie voor nieuwkomers en het mogelijk maken van informatie- uitwisseling tussen bedrijven in Zeeland is de bedoeling van drie boekwerken die de provincie opnieuw heeft uitgebracht. - Abdij Nieuws (foto Maurice Boyer). A t 4 Rekening houden met de ver schillende functies van het wa ter en samenwerken heet in ambtelijke kringen "integraal waterbeheer”. Zo moet je bij het beheer van het oppervlakte water rekening hou den met het grondwater en het peil daarvan en omgekeerd; als het de bedoeling is dat oppervlak tewater een mooi stukje natuur oplevert (de functie natuur heeft) moet je er wel voor zorgen dat er geen kwalijke zaken in dat water terecht komen. Met integraal wa terbeheer kortom is de kwaliteit van de natuur een heel eind op te krikken. De rijksoverheid heeft daarvoor een subsidieregeling in het leven geroepen: Regiwa. Vanuit deze subsidiepot is een aantal projec ten uitgevoerd in met name Zeeuwsch-Vlaanderen. terschelde. Door de natuur een handje te helpen, natuurontwikke ling in de vaktaal, is de natuur waarde van het gebied vergroot. Zo is het bestaande maaiveld af gegraven om de natuurlijke be groeiing van schorren en slikken meer kans te geven. Ook is er een broedgelegenheid voor vogels, plevier en stern, gemaakt. Om be weiding, een natuurlijke vorm van onderhoud, mogelijk te maken zijn twee hollestellen aangelegd. Een hollestel is een plek waar dieren een veilig heenkomen kunnen zoe ken bij hoog water en waar ook een drinkpunt is. Het waterschap Het Vrije van Sluis is de beheerder van het gebied. Het project is vorig jaar uitge voerd. Canisvliet In het Canisvliet is sprake van een gebiedsgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat de kreek, het natuur gebied en het omliggende land bouwgebied in z n totaal onder de loep wordt genomen om na te gaan hoe de nadelige gevolgen van overbemesting, eutrofiëring in het ambtelijk dialect, en waterver ontreiniging te niet zijn te doen. Instanties die bij het klaren van de klus nodig zijn, zijn op dit moment met elkaar aan het overleggen over de beste manier van aanpak ken. Het waterschap De Drie Ambach ten is de officiële beheerder van het gebied. De Boschkreek valt eveneens onder de verantwoorde lijkheid van dit waterschap. Boschkreek Om de kwalijke gevolgen van over bemesting in de Boschkreek te gen te gaan zijn daar de afgelo pen twee jaar een aantal maatregelen genomen. Zo is een deel van de lozingen stopgezet en is door het plaatsen van filters het effect van de resterende lozingen verminderd..De vervuilde sliblaag is weggebaggerd. Er is nu sprake van een zogeheten actief biolo gisch beheer en door een stuw te plaatsen is het waterpeil ver hoogd. De baggerspecie is gestort in een depot op landbouwgrond. Bemon stering heeft uitgewezen dat het perceel in 1994 weer in gebruik kon worden genomen voor de landbouw. Dat is dan ook ge beurd. Nieuwsbrief Het artikel over natuur en waterbe heer is ontleend aan de Nieuws brief Euregio Scheldemond. Daar staat onder meer een verslag in van het werkbezoek van de konin gin aan het krekengebied; voorts artikelen over De Langelede, hen- gelsportgebied; de ontwikkelings studie Meetjeslandse kreken; de relatie landinrichting en uitvoering- natuurbeleidsplannen; peilregistra- tie en oeverbeheer. Werken aan zee, Bedrijvenpromo- tiegids en de map Bedrijfsterrei nen in Zeeland zijn de boekwerken die bij elkaar horen. Ze zijn afzon derlijk te gebruiken en geven ge zamenlijk een totaalbeeld van de huidige bedrijvige situatie en van de mogelijkheden die er zijn. Werken aan zee De argumenten om een bedrijf te vestigen in Zeeland staan op een rijtje in de brochure "Werken aan zee". De voor Zeeuwen bekende argumenten als: er is grond be schikbaar, er is ruimte, geen files, desgewenst diep vaarwater en een hoge arbeidsproduktiviteit staan er in uitgelegd. In een artikel over de economische structuur valt onder meer te lezen dat er in Zeeland ruim 6.000 bedrijven zijn met 2 tot 4 werknemers; bij ruim 1.400 bedrijven werken 5 tot 9 mensen en 1.164 hebben een personeelsbestand tussen de 10 en 50 werknemers. Zeeland telt 79 bedrijven, vooral in de indus trie, waar meer dan 100 mensen werken. De grote bedrijven zijn vooral te vinden aan diep vaarwa ter, in de havengebieden aan de Westerschelde. Vandaar hebben ze uitstekende transportverbindin- gen over zee en naar het achter land via spoor, weg of water. Bij een beschrijving van het werk klimaat valt onder meer de hoge arbeidsproduktiviteit op. In geld volk door het kamp van de vijand binnen te dringen, de legeraan voerder Holofernus te verleiden en hem vervolgens te onthoof den. Ze is een vrome weduwe en hij een krijgsman. In daadkracht vertegenwoordigt de vrouw het gevaar. In het spel van verleiding is de man de innerlijk zwakkere. Op het moment dat zij haar doel lijkt te bereiken wisselen de per formers van positie. Désiree legt haar rol van Juditha af en wordt Nieuwkomers en bedrijven die wil len uitbreiden of zich willen ver plaatsen hebben in "Bedrijfsterrei nen in Zeeland” een nuttige gids. Alle bedrijfsterreinen in Zeeland van tenminste 5 hectare en waar in ieder geval nog een halve hec tare beschikbaar is, staan er in: compleet met overzichtskaarten en belangrijke gegevens als aantal en soort vestigingen, beschikbare oppervlakte, aard van de verbin dingen, planologische mogelijkhe den, financiële gegevens en con tactpersonen. Promotiegids De Bedrijvenpromotiegids is tweetalig uitgevoerd: in het Engels en in het Nederlands. Het opent met een algemene inleiding over het woon- en werkklimaat in Zee land. Vervolgens komen gemeen ten en instanties als de kamers van koophandel, de havenschap pen, het innovatiecentrum, het In stituut Midden- en Kleinbedrijf en de Arbeidsvoorziening aan bod met een beschrijving van hun mo gelijkheden. Het tweede deel van de gids bevat een overzicht van alle bedrijven waar vijf of meer mensen werken. Bedrijven die al in Zeeland zitten hebben op die manier een wegwij zer voor hun speurtocht naar nieu we afnemers of toeleveranciers. Voor nieuwkomers biedt de gids een goede indruk van bedrijvig Zeeland. De boekwerken zijn gratis be schikbaar voor bedrijven: het zij voor eigen gebruik hetzij in hun optreden als 'ambassa deur' van Zeeland elders in den lande of buiten de lands grenzen. De gidsen kunnen worden afgehaald bij het infor matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. Toesturen kan natuurlijk ook. Een telefoontje naar het infor matiecentrum, 01180 - 31400, is voldoende. Vrijdag 26 mei, dat is daags na Hemelvaart, zijn de kanto ren van het provinciaal be stuur gesloten. Hemelvaart is voor de meeste mensen een vrije dag, zo ook voor de ambtenaren en de be stuurders van de provincie. Beslo ten is ook de dag na Hemelvaart de burelen dicht te houden. Maan dag 29 mei zit iedereen weer op de werkplek en kan het publiek weer terecht in het provinciehuis of in de andere gebouwen van de provinciale directies. Op zaterdag 27 mei a.s. wordt de concertserie op het orgel van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes geopend met een bespe ling door de organist van de St. Servaaskerk te Maastricht, Mar cel Verheggen. (Het traditionele Paasconcert kon wegens werk zaamheden aan het orgel dit jaar geen doorgang vinden). Marcel Verheggen is een jonge zeer begaafde organist die in 1987 aan het Maastrichts Conservato rium het diploma Uitvoerend Musicus behaalde met onder scheiding als leerling van Jan Raas. Hij zette zijn orgelstudie De statencommissie water staat en verkeer vergadert vrijdag 2 juni, aanvang 13.30 uur. De vergadering vindt plaats op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Op de agenda staan, onder voor behoud, de volgende onderwer pen: wegenverslag Zeeland 1994, herziening vervoersvoorwaarden/ voorschriften en tarieven PSD, verhoging PSD-budget 1995 voor opleidingen en cursussen, ver- voersoverzicht PSD, bijdrage uit het fonds verkeer en vervoer voor een proef met een gecombineer de roodlicht- en snelheidsactie, planverbetering kruispunt Zwarten hoek in Zeeuwsch-Vlaanderen. De vergaderingen van de sta tencommissies zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Op deze manier kunnen belang stellenden hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan en proberen gehoor te vin den bij statenleden. De agenda's van de commissie vergaderingen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het in formatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Belangstellenden op Beveland die mee willen naar de Bede vaart Beauraing op 11, 12 en 13 juni a.s. kunnen zich aanmelden bij Carlo van Gestel en Paul Ver beek, tel. resp. 01100-27714 en 32746. De dagbedevaart vertrekt zondag 's morgens in alle vroeg te om Maria "te bezoeken" en men keert 's avonds terug. Naast de genoemde dag- en ziekenbe devaarten zal er gedurende deze dagen ook een hotelbedevaart plaatsvinden, onder leiding van broeder Roberto. Bij de foto: Famous Grouse met Ingmar Berman, Ceesjan Berman, Chris Krekelberg en Gerjan Schreuder, (foto: H.J. Ploegaert). Voorland Nummer Een Het Voorland Nummer Een is een buitendijks gebied langs de Wes- uitgedrukt werd in Zeeland in 1993 per arbeidsjaar 141.000,- toegevoegde waarde gereali seerd. Het landelijk gemiddelde ligt op 119.000- Verder staan er artikelen in over de Zeeuwse zeehavens, de Ka naalzone Zeeuwsch-Vlaanderen, Vlissingen-oost, een aantal grote bedrijven, landbouw en visserij, Zeeland vakantieland en het leefkli maat. Reacties op dit alles van een aantal topmanagers in Zee land completeren het boekwerkje. •W De Nieuwsbrief Euregio is gra tis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. door de wol geverfd en profes sioneel trio, dat uitstekend in staat is om de stemming er flink in te brengen. Als dat eenmaal gelukt is, is het de beurt aan het volgende trio: On Q uit Goes. Zij waren al enkele malen eerder in Goes te zien en zijn vooral befaamd vanwege de weergalo ze manier waarop gitarist en Jimi Hendrix-reïncarnatie Chris Kre- kelstein nummers als Purple Haze en Foxy Lady weet te ver tolken. Ook andere helden uit de geschiedenis van de popmuziek, zoals The Police, Prince en Her man Brood worden niet verge ten. Verder in de band: Maarten van Aschs (drums en zang) en Marcel Koole (basgitaar). On Q heeft al enkele succesvolle optredens in het buitenland ach ter de rug en onder hun motto "veni vidi fiësta" zullen ze deze avond ook café La Strada wel plat krijgen. De uitsmijter van deze avond is de Goes/Amster- damse formatie Famous Grouse. Zij zorgden 29 december vorig jaar al voor de ongetwijfeld warmste winternacht van de eeuw en brengen nummers voor twintigers en dertigers die net zo veel last hebben van jeugdsenti ment als zij, van o.a. Marillion, Joe Jackson, Doe Maar en Living Colour, Christiaan Kreek- bergen hanteert zijn gitaar, Ger jan Scheurders speelt basgitaar, Myra Leupen backt de vocals en de gebroeders Berman verzor gen respectievelijk zang en trom mels. Binnenkort zal deze band aan een twee weken durende toernee door het binnenland van Spanje gaan beginnen, want daar is ze vreemd genoeg popu lairder dan in Nederland. deze wijze hun artikelen willen "promoten". Kortom er is van alles te doen! Voor de rommelmarkt en voor de boekenmarkt is men ook nog op zoek naar "verkoopbare" rommel en naar 2e hands boeken. U kunt dit door de week altijd afgeven op 't Trefpunt aan het Joanna- plantsoen te Goes. Op 15 juni zal dagcentrum 't Tref- punt Goes samen met 't Trefpunt Terneuzen de Zeeuwse eer gaan verdedigen tijdens een zeskamp in Eindhoven. Hieraan zullen alle centra uit Zuid-Neder- land meedoen. Aangezien dit de nodige kosten met zich mee brengt, zal de opbrengst van de voorjaarsmarkt hieraan ten goe de komen! De statencommissie welzijn vergadert vrijdag 2 juni. De bijeenkomst is in het provin ciehuis, Abdij 6 in Middelburg en begint om 9.30 uur. De financiering van de 4e fase netwerkorganisatie jeugdzorg, staat als enige te bespreken on derwerp op de agenda. Bij de in gekomen stukken die formeel ter kennisneming worden aangebo den gaat het onder meer om de volgende onderwerpen: subsidie verzoek Spelend gaat het beter, herstructurering welzijnsstructuur, interprovinciaal overleg en een brief van GS over De Cavalier in Terneuzen. De vergadering is in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. Donderdag 25 mei (Hemel vaartsdag) staat er een dans voorstelling op het programma van Podium 't Beest te Goes. Het gaat om Corps Etranges van Desirée Delauney. De voorstel ling begint om 20.30 uur, entree vijftien gulden, voor pashouders 12,50. Iets over de inhoud: Corps Etranges, vindt haar inspiratie in het apocriefe verhaal van Juditha en Holofernus. Judit ha een Joodse vrouw, redt haar Op woensdag 24 mei a.s. houdt het dagcentrum 't Trefpunt te Goes van 13.00 uur tot 16.00 uur een voorjaarsmarkt met daaraan gekoppeld een Open Huis, 't Trefpunt, een dagcentrum voor (ex-)psychiatrische patiënten, staat dan open voor alle belang stellenden. De voorjaarsmarkt zal bestaan uit een rommel markt, een 2e hands boeken markt, er worden zelfgebakken wafels verkocht, kinderen kun nen zich voor een gering bedrag laten schminken, men kan zelf gemaakte artikelen kopen, enz. Daarnaast is er een kraampje vanuit het PZZ waar kaarsen gekocht kunnen worden en er is eveneens een kraampje van 't Trefpunt uit Terneuzen die op Holofernus. Marcelo verandert in Juditha. Opnieuw werken ze toe naar een confrontatie. Ook nu doodt men elkaar omwille van geloof, nationaliteit of huisdkleur. We staan machteloos'tegenover dit kwaad. Met Corps Etranges proberen we te ontdekken wat oorlog is, wat het betekent om religieus te zijn en wat het is om macht te proeven. Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, kunnen de liefhebbers in café La Strada aan de St. Jacob- straat te Goes terecht voor een mini-festival. Vanaf 21.00 uur spelen drie bands drie en een half uur live. Entree gratis. Als eerste zal het Rotterdamse trio Handsome 3some, dat momen teel furore in de Randstad maakt, op het podium staan. De band bestaat uit drie (zoals je dat wel vaker ziet bij trio's) ervaren muzikanten: de veelgevraagde zanger en ex-Goesenaar Marcel van As, die o.a. met Hans Dulfer speelde, gitariste Arjo (speelde o.a. met Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo en sloot dit voorjaar een solotoernee in Japan af) en bassist Matto (speelde o.a. met Urban Her oes). Het repertoire bestaat uit nummers van o.a. Bette Midler, Melissa Etheridge, De Dijk e.v.a. Met zo'n 75 optredens per jaar kunnen we spreken van een I ..a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15