W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele Geslaagde Bonte Avond bij Prinses Ireneschool Goes Nat. Motorcross op Sloehaven-circuit SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA Het kantoor van de WSB is op vrijdag 26 mei gesloten. II.» woningstichting hor,«ie Heinkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 Heinkenszand tel. 01106-2010 Mr. Dr. Meslaan 1 fax 01106-2081 Mr. Dr. Meslaan 1 's— GRAVENPOLDER OVEZANDE BORSELE LEWEDORP HOEDEKENSKERKE KWADENDAMME 'S-HEERENHOEK NIEUWDORP KWADENDAMME WONINGEN VOOR OUDEREN Starter* Garage* Doorstromer Woensdag 24 mei 1995 DE BEVELANDER 14 advertentienummer50109 advertentienummer50100 advertentienummer50105 advertentienummer50113 advertentienummer50101 advertentienummer50106 advertentienummer50110 advertentienummer50114 advertentienummer 50102 advertentienummer 50107 advertentienummer50111 advertentienummer50115 advertentienummer50103 advertentienummer50112 advertentienummer 50108 GROEP Telefoon 18 tot 23 jaar tot 1.900,- 1 persoon A vanaf 1.900,- 18 tot 23 jaar B 1 persoon Voorletters 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- C vanaf 2.600,- 2 of meer personen 18 tot 23 jaar D tot 2.500,- 23 tot 65 jaar 1 persoon E vanaf 2.500,- 23 tot 65 jaar 1 persoon F 2 of meer personen tot 3.300,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- 23 tot 65 jaar H tot 2.100,- 65 jaar of ouder 1 persoon I vanaf 2.100,- 65 jaar of ouder J 1 persoon tot 2.800,- 2 of meer personen 65 jaar of ouder K vanaf 2.800,- 65 jaar of ouder 2 of meer personen L beschikbaar24 mei 1995 advertentienummer50104 LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. I Diepeneestraat 20 huurprijs f. 665,76 eengezinswoning 4 slaapkamers bestemd voor groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar24 mei 1995 Emmastraat 80 huurprijs f. 446.66 incl. huurverhoging juli 1995 bovenwoning 1 slaapkamer bestemd voor groep A t/m E STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 juli 1995 Van Steestraat 29 huurprijs f. 604.55 eengezinswoning 3 slaapkamers bijzonderheid HR combiketel bestemd voor groep B C D F G J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 juni 1995 Roompotstraat 12 huurprijs f. 686,95 incl. huurverhoging juli 1995 eengezinswoning 3 slaapkamers bestemd voor groep D F G H J K L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 augustus 1995 Pr. Margrietstraat 87 huurprijs f. 671,66 eengezinswoning 3 slaapkamers bijzonderheid hoekwoning zolder met vaste trap bestemd voor groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 juni 1995 Magnoliastraat 58 huurprijs f. 686,95 incl. huurverhoging juli 1995 eengezinswoning 3 slaapkamers bijzonderheid aanpasbare hoekwo ning bestemd voor groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 juli 1995 Vinningestraat 4 huurprijs f. 362,47 woning met 1 slaapkamer bijzonderheid bijzonder geschikt voor ouderen. bestemd voor groep I t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar24 mei 1995 Kerkeboomgaardstraat 9 huurprijs f. 445.88 eengezinswoning 3 slaapkamers bijzonderheid hoekwoning bestemd voor groep A t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 juni 1995 Past. Fransestraat 2 huurprijs f. 416,27 woning met 1 slaapkamer op bega- negrond. bijzonder geschikt voor ouderen bestemd voor groep A t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar24 mei 1995 Rozenstraat 15 huurprijs f. 374,14 bejaardenwoning 1 slaapkamers bijzonderheid hoekwoning bestemd voor groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar15 juni 1995 alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. vermelde huurprijzen zijn excl. de per 1 juli 1995 te berekenen huurverhoging. Diepeneestraat 6 huurprijs f. 665,76 eengezinswoning 4 slaapkamers bestemd voor groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar24 mei 1995 Dregmanstraat 40 huurprijs f. 662.05 eengezinswoning 3 slaapkamers bijzonderheid HR combiketel bestemd voor groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER Prunusstraat 76 huurprijs f. 771.39 eengezinswoning 4 slaapkamers bestemd voor groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar24 mei 1995 Pr. Willem Alexanderstraat 21 huurprijs f. 679,00 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D F G H J L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheid: vaste trap naar zolder beschikbaar24 mei 1995 Nieuwe cursus EHBO in Kloetinge U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. Diepeneestraat 19 huurprijs f. 535,23 eengezinswoning 3 slaapkamers bestemd voor groep B C D E F J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 juni 1995 Burg, van Horsighstraat 38 huurprijs f. 471,83 eengezinswoning 3 slaapkamers bijzonderheid hoekwoning bestemd voor groep B C D E F IJK STARTER/DOORSTROMER beschikbaar24 mei 1995 N O ja n nee ja a nee Handtekening: cc, n woningstichting borsele 4 I Woonplaats Bruto gezinsinkomen/maand* fl. Adres Advertentienummer Zo ja, datum woonachtig sinds Postadres: Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar jn deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. Ook de overige Zeeuwse deel nemers zijn zeker niet kansloos. Erik Polderman uit Vlissingen is erop gebrand zijn wisselvallige seizoensopening af te sluiten met een klinkend resultaat. Ook met Thomas Adriaanse moet ter dege rekening gehouden wor den. Deze jonge Middelburgse 500 cc coureur eindigde dit sei zoen op nationaal nivo reeds meerdere malen binnen de eer- Het Sloehavencircuit kent goede voorzieningen voor het publiek met ruime parkeergelegenheid. is te bereiken door het volgen van de borden havens 0-2200. te hield voor J 1 1 I l 1 i i 1 1 I I I De EHBO-vereniging Kloetinge start in oktober een nieuwe EHBO-cursus. Vanaf heden kun nen deelnemers zich al aanmel den. Het lesgeld voor deze cur sus, waarmee het eenheidsdi- ploma binnen bereik komt, bedraagt f 150,-. Na het behalen van het diploma kan men lid wor den van de vereniging. In de kennis paraat te houden kan men vervolgens herhalingscur sussen volgen. Wie belangstel ling heeft kan contact zoeken met mevr. H. Burgs-Koks, West- einde 10a, 4481 BT Kloetinge, tel. 01100-11878. ste tien. De concurrentie van bui ten de Provincie is echter groot. Kanshebbers zijn Jarno van Krimpen uit Nieuw Lekkerland en Chris van Groen uit Halfweg. Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort uij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. live muziek en voordrachtjes. Ter afsluiting van de avond zon gen alle kinderen met elkaar het lied "Shalom chavarim" een joods lied over vrede, wat pre cies de sfeer van de avond weergaf. houd zijn het voornamelijk de bune voor het,publiek, op veilige 250 cc rijders die de toon aange- ven in dit gecombineerde veld. Uit eigen gelederen is Richard Engelandweg in^Vlissingen-Oost Leeuwenstein de grote favoriet voor een ereplaats. Na een iet wat tegenvallend seizoen vorig jaar is Richard dit jaar weer hele maal terug op het oude nivo. Bij de laatste clubwedstrijden was hij ontstuitbaar en ook bij de Nationale wedstrijden worden de resultaten met de week beter. Op zijn thuiscircuit lijkt een plaats bij de eerste vijf dan ook zeker haalbaar. Wil in de buurt te kunnen blijven. Derhalve lijkt de strijd om de ere plaatsen uitgevochten te gaan worden tussen genoemd drietal. Het grootste deelnemersveld mag worden verwacht in de Vier takt klasse. Nadat 25 jaar gele den de 2-takt machines de hege monie overnamen van de zware Engelse viertakt motoren van o.a. BSA en Norton leek het voorgoed gedaan met de viertakt motoren. Een grote slag voor menig motorliefhebber welke de viertakt roffel beter wist tewaar- deren dan het hoogtoerige gejank van de tweetakt. Toch zijn in de 90-er jaren de viertak- ten weer helemaal terug. In 1993 werd de Belgische coureur Jacky Martens nog Wereldkampioen Motocross 500 cc op een KTM viertakt machine. Ook op Natio naal nivo blijft de belangstelling voor de viertakten groeiende. De startlijst vermeldt gerenomeede namen van o.a. Ton van Grins- ven uit Heeswijk Dinther, (meer voudig) Nederlands kampioen en tevens voormalig winnaar van De groepen 1 t/m 8 hebben elk op hun eigen wijze hun visie op oorlog en vrede uitgebeeld door middel van toneel, dans en zang. Tussen de uitvoeringen door kon het publiek genieten van de Motor Strandcross Vlissin gen. Overige kanshebbers in deze klasse zijn Erik Davids uit Holten en Albert Mellendijk uit Deurne. Het echte vuurwerk, pure snel heid en spectaculaire jumps, worden verwacht in de gecombi neerde 250/500 cc klasse. Ondanks de kleinere cylinderin- De dijk vormt een natuurlijke tri- u--- ----> afstand van de baan doch met uitzicht over nagenoeg het gehe le circuit. Het circuit aan de klasse kent altijd grote deelname met elk jaar weer nieuwe belofte volle rijders, veelal net overge stapt uit de jeugdcategorieën. Jonge rijders derhalve, onerva ren met allen hetzelfde doel voor ogen n.l. zo snel als mogelijk promoveren naar de seniorklas- se. Kanshebbers in deze klasse zijn George Strik uit Mill, Gerard Zundorf uit Bergschenhoek, Roche Mezenberg uit Venhorst en Arno Ruttinger uit Goes. Vorig jaar nog miste Arno op een haar de promotie naar de seniorklas- se, dit jaar behoort de jonge cou reur uit Goes tot de absolute top in deze klasse. Een opvallende klasse tussen al het tweewieler- geweld is de vierwielige Quad klasse. In deze klasse, vooral bekend worden door de Veroni- ca-strandrace in Scheveningen, wordt dit jaar gestreden om de erfenis van kampioen Wil van der Laan, jarenlang animator en alleenheerser in de Quadklasse René v.d. Velde, Karei Overes en Alex Brusselers hebben in het verleden getoond het dichtst bij Voorletters in van het Ballot Niet dan i i i i i i I - I Achternaam I Geb.Datum i Adres Postcode j Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen i- i i i i i i Zelfstandige woonruimte ja i Economische binding* I Urgentieverklaring* i Overgangsregeling* Plaats: i Datum: Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. i Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is nee O ja nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer Donderdag 25 mei, morgen (Hemelvaartsdag) wordt op het Sloehavencircuit een nationale motorcross gehouden. De orga nisatie is in handen van msv De Uitlaat in Vlissingen. De wedstrij den vinden plaats op een gewij zigd circuit. Gereden wordt in de klassen nationaal 125 cc, 250/500 cc, Viertakten en Quads. Alle wedstrijden tellen mee voor het Nederlands Kampioenschap. Het circuit werd op diverse pun ten verlegd, zodat een nog opti malere balans gevonden is tus sen de snelle en langzame cir- cuitdelen. De reacties van de eigen rijders zijn tot op heden enthousiast. Op Hemelvaartsdag zullen ook de nationale coureurs kennis maken met het vernieuw de circuit. Donderdagmorgen vanaf 10.00 uur worden de trai ningen afgewerkt, het wedstrijd- programma vangt aan om ca. 12.30 uur en de prijsuitreiking staat om 17.15 uur op het pro gramma. Het spits wordt afgebe ten door de 125cc-rijders. Deze De Prinses Ire neschool Goes onlangs het eerst sinds vier jaar weer een Bonte Avond. "Een erg geslaagde avond", aldus reacties van veel ouders die erbij aanwezig waren in de aula Buys College, minder 180 kinderen werkten mee aan de Bonte Avond. En ook de belangstel ling van de zij de der ouders was groot. Ruim 250 ouders vermaakten zich kosteijk, aldus B. de Bruijn van de Prinses Ire neschool na afloop. De avond had als thema "Oorlog en Vre de" en sloot daarbij aan op vijftig jaar Bevrijding in ons land. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km I i i s I o> i T- I uó I cm; i i i i i i WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14