.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Jazz in 't Beest Goes Dies Kosten Modes Johannesburg viert 1e lustrum zeven dagen per week open PC en Printer voor Cliëntenbond Z'land 1e Lustrum Rommelmarkt ten bate restauratie toren R.K. Kerk te Goes Voor zevende maal Zeeuwse Boekenmarkt in Goes f 1.395,- Overname bouwbedrijf Poley te Kruiningen Rommelmarkt en Fancy Fair in 's-H. Abtskerke Westerschelde Hoedekenskerke Vakvrouwspektakel met muziek, techniek, mode Op zaterdag 20 mei vindt van 10.00-16.00 u. het vakvrouw spektakel plaats op de markt te Middelburg. Ca. 30 Zeeuwse vrouwen en meisjes zullen hun Stadswandelingen in Goes Eerst zal er een rondgang zijn onder leiding van gidsen Vorige week is in Goes het start sein gegeven voor een nieuw project van 't Gilde De Bevelan den. 't Gilde heeft haar schou ders gezet onder "De Goese Wandeling". Het gaat om stads wandelingen, waarbij een groep oudere Goesenaren is ingescha keld. Grote Markt Goes in teken van de muziek met Thomas Chapin Trio GROTE SHOW in serviezen, cassettes en pannensets Café-restaurant met nieuwe eigenaar Pastor Kempers 40 jaar priester Zaterdag 20 mei op Museumplein vanaf ZEEUWSE BOEKEN MARKT Nieuw project van Gilde De Bevelanden Zaterdag 20 mei door Euphonia Dankzij subsidie van NFGV postkantoor ZATERDAG 20 MEI 10 KRAMEN met DUIZENDEN Je regelt 't op het Cv- 7 Woensdag 17 mei 1995 DE BEVELANDER J shreAmeum a.s. donderdag van 14.00-17.30 uur vrijdag van 14.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-16.00 uur Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 TE ‘s-GRAVENPOLDER in Dorpshuis ”Ons Dorpsleven” met drumband en fanfare waar- Bezoeksters kunnen zelf ook b.v. kocht. Deze zijn vooraf (tussen 10.00 uur en 11.00 uur) te jaarlijkse bijeenkomst van 't Gil de. shows en de zeer in zwang geraakte modepresentaties in samenwerking met restaurateurs uit de stad, zoals de laatste jaren in De Stadsschuur in samenwer king met andere modezaken uit Goes. na de blaaskapel de laatste klan ken zal produceren. Door deze niet meer zo prille jeugd is er plaats in de vereniging. Chapin zal er niet in slagen de muren van 't Beest neer te halen, maar het zal hem zeker lukken om de Zeeuwse jazzliefhebber volkomen plat te spe len. Chapin maakt muziek die typisch van deze tijd is. Free, jazz, rock, funk, soul, punk: hij heeft het alle maal bestudeerd en verwerkt. Zijn composities ver anderen snel van karakter en klinken als een wan deling door downtown New York - het werkgebied van Chapin - waar op de ene straathoek met teder heid een kus wordt gestolen, en op de andere met grof geweld een dikke portefeuille. Café-restau- rant Het Thomas Chapin Trio (Mario Pavone, bas; Mike Sarin, drums) functioneert ook echt als trio, en niet als een bassist en een drummer die zich door hun leider dociel van het podium laten blazen. toren van de R.K. kerk in Goes. De rommelmarkt heeft dit jaar een lustrum te vieren. Hij wordt voor van 9.30 -16.00 uur grootste op het Museumplein te Goes achter museum voor NZ-Beveland Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. romans - kinderboeken, prentenboeken - literaire boeken - antiquarische boeken - Zeeuwse boeken - hobbyhoeken en geschiedenisboeken e.a. mei geplande karaoke-avond, aanvang 22.00 uur en live muziek in een vast weekend van de maand. Voor komende zomer wordt gedacht aan enkele barbe- cue-avonden. Zoals gezegd is vanaf heden Westerschelde zeven dagen per week geopend vanaf 10.00 uur 's morgens. den. De zwaardere werken wor den door de fanfare nog even in de tas gelaten tot na de zomer vakantie. Dan zal de voorberei ding voor het concours in november echt beginnen. Mocht u interesse hebben om daarbij te gaan helpen dan bent u altijd van harte welkom. Ook al is er veel Voor de zevende keer alweer i wordt op zaterdag 20 mei a.s., j de 3e zaterdag van mei, de grootste Zeeuwse Boekenmarkt gehouden op het Museumplein te Goes. Als vanouds zullen op techniek heeft ervoor gekozen om naar de vrouwen en meisjes toe te komen, dus: op de markt in de Zeeuwse hoofdstad, om zo de drempel te verlagen. gen met lotgenoten, die er voor durven uitkomen dat ze zelf psy chische moeilijkheden hebben gehad. Met de financiële bijdra ge onderstreept het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezond heid het belang van lotgenoten- I contacten. Het NFGV verleent financiële steun aan initiatieven die gericht zijn op ontwikkeling of stedelijke ontwikkeling heeft te bieden. Dat gebeurt onder het motto: "Ouderen laten U hun stad zien". Elders in het land hebben Gilden al met succes dergelijke stadswandelingen van de grond gebracht. Doordat de gidsen goed zijn ingewijd en een leuk verhaal kunnen vertellen, verwacht men veel belangstelling voor het ini tiatief. De wandelingen onder lei ding van de gidsen krijgen daar- vernieuwing van de geestelijke j gezondheidszorg. Het gaat hierbij in het bijzonder om initiatieven waarbij activitei- ten worden ontwikkeld die psy chische stoornissen voorkomen of behandelen. In 1994 gaf het NFGV aan 133 projecten subsi- die. daarmee was een bedrag 1 gemoeid van ruim acht miljoen i gulden. 1 deze markt enkele Zeeuwse boekhandels en een aantal anti quariaten niet alleen goedkope maar ook bijzondere boeken aanbieden. De aanbiedingen komen vooral uit de kramen van de boekhandels waarbij de prij zen tussen de 60 - 80 procent lager zullen zijn dan de oor- Onlangs heeft de heer E.A. Bauer het Bouwbedrijf Poley b.v. te Kruiningen overgenomen. Het bedrijf is aktief in de woning- en utili teitsbouw in de provincie Zeeland en West-Brabant. De heer Bauer tt heeft veel ervaring opgedaan in de bouwwereld, waarvan in zijn wordt' uitgegaan van bijvoor- beginperiode vijf jaar bij Bouwbedrijf Poley en ten laatste bij Bouwbe- beeld een weekmenuutje voor nog net geen twintig gulden. Afhankelijk van de wensen van de gasten zal de kaart nog wat worden uitgebreid. De bij Westerschelde in het ver- j leden al geroemde mosselavon- Ze willen 'Westerschel- zeven per open Kosten exclusief voor de regio naar Goes gehaald. Overigens is de modezaak ook actief bij het jaarlijks presenteren van de nieuwe collecties. Dat bleek bij voorbeeld uit de inbreng tijdens Goes Modestad, de eigen mode- Zaterdag 20 mei a.s. wordt in 's-Heer Abtskerke een grote rommelmarkt met fancy fair gehouden. De opbrengst is bestemd voor de N.H. kerk en dan met name voor de restaura tie van het muurtje rond de kerk en aanschaf van nieuwe zitkus sens. De activiteiten vinden plaats in en rond de kerk en wel tussen 10.00 en 15.00 uur. J. Nijsse vertelt namens de organi satie: "In de kerk laat de zon- dagsschoolleiding iets zien van hun werk, leder heel uur zal onze organist gedurende een tiental minuten op het orgel spelen. Verder presenteren een aantal inwoners uit ons dorp hun cre atieve en artistieke gaven. De resultaten hiervan zijn ook in de kerk te bewonderen. Zo wordt er een leuke verzameling 'quiltwerk' assortiment, we willen in bepaal de rubrieken gewoon de beste in de regio zijn, maar dat betekent uiteraard ook dat we dan wel eens wat overhouden en af moe ten prijzen." "Het is overigens niet alleen lite ratuur wat we die dag aanbie den," vertelt Elly Kloos. "Alle rubrieken zijn in de kramen ver tegenwoordigt. Kinderboeken, spanning, geschiedenis, kook boeken, boeken over opvoeding, gezondheid, natuurboeken etc. etc. Er zijn maar een paar rubrie ken waarbij we bijna geen oprui ming tegenkomen b.v. de reis boekenafdeling en de afdeling met de computerboeken. Die laatste rubriek wisselt zo snel dat die door de vertegenwoordigers van de diverse uitgeverijen wordt bijgehouden. Dat moet ook wel want een systeem is na een paar maanden vaak weer achter haald." Naast vele aanbiedingen zullen de bijzondere boeken vooral worden aangetroffen op de kra men van de antiquariaten. Bij zondere Zeeuwse boeken, bij- Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) heeft aan De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg afd. Zeeland in Goes, een subsi die van 1.800,- toegekend voor de aanschaf van een PC en prin ter. Deze aanschaf is noodzake lijk om de administratie van de Cliëntenbond te vereenvoudi gen. De afdeling Zeeland behartigt de belangen van psychiatrische en ex-psychiatrische patiënten bin nen de gehele geestelijke gezondheidszorg. De vrijwilligers doen dat op basis van de erva ringen die ze zelf hebben opge daan in de psychiatrie of met de ambulante zorg. In de Cliënten bond delen mensen hun ervarin- den wil men in de toekomst voortzetten. John Brederode heeft een langjarige ervaring in de horeca en met die kennis hoopt hij meer mensen uit Hoe- dekenskerke binnen te halen, maar ook uit de regio. Het hotel van vroeger zal gesloten blijven. Daarvoor in de plaats meer acti viteiten, waaronder de voor 26 bankwerken, machinaal verspa nen, technische informatica, leraar in de techniek, groenvoor ziening en bakkers. Er zijn ook informatiestands over de ver schillende opleidingen, van L.B.O.- tot H.B.O.-niveau. Tus sen 1.00-14.00 u. treedt op de "Midlife crises jazz-band". En van 14.00 u. tot 16.00 u. treedt de Zeeuwse band "G-string family" op. leder uur is er een verrassende modeshow, waarin techniek een rol speelt. Doel is om meisjes en vrouwen te stimu leren om voor een technisch beroep te kiezen. Het Zeeuws de verzorging van de inwendige mens. Er wordt koffie en fris drank aangeboden en er zullen pannekoeken en wafels te koop zijn. Op 20 mei zal een vijftal tui nen in en om 's-Heer Abtskerke tussen 10.00 uur en 17.00 uur opengesteld worden voor bezichtiging. Bij de ingang van de kerk zijn toegangsbewijzen met routebeschrijving te verkrij gen. en 'karakterpoppetjes' getoond. Ook is er modelspoorbouw te bezichtigen." De rommelmarkt- verkopen en een aantal spelle tjes zijn op het grasveld bij de kerk. Om 11.00 uur zullen een aantal artikelen bij opbod worden ver- I spronkelijke prijzen. "En er zitten i weer prachtige titels tussen," en 11.00 uur) te vertelt Theo Spinnewijn organi- bezichtigen. Er is gedacht aan sator van deze Boekenmarkt. "Schitterende literatuur van Nederlandse en buitenlandse top auteurs, die om wat voor reden dan ook niet verkocht is. En als het 2 jaar op de planken staat moet er toch plaats gemaakt worden voor de komen de najaarsproduktie, die vanaf september weer in alle hevigheid zal losbarsten. Wij voeren in onze winkels in Goes en Zierikzee een breed drijf van der Poel te Oudelande. Voormalig eigenaar-direkteur de heer D.J. Poley zal nog geruime tijd betrokken blijven bij Poley b.v. Bouwbedrijf Poley werd reeds in 1926 opgericht en telt momenteel 15 j volledige arbeidsplaatsen. Zeeland, West-Brabant en de Neder- lands-Belgische grensstreek rondom Antwerpen zijn de regio's waar het bedrijf ook in de toekomst aktief wil zijn in alle facetten van de I bouwsektor. zondere literatuur (1e drukken), bijzondere landenboeken. Vaak zeldzame exemplaren waar je toevallig tegenaan moet lopen. August Verdonk van antiquariaat Laarmans vertelt: "Dit is voor ons altijd een goede markt. Ik doe vele markten in heel Nederland, maar Goes is toch altijd een van de betere. Veel publiek vooral in de ochtenduren en niet alleen maar kijkers, een goede sfeer en eigenlijk altijd goed weer. Daar hopen we dit jaar dus ook maar weer op." Jammer is dat de Kunstmarkt die de afgelopen jaren in de naast het Museumplein gelegen Man huistuin werd gehouden, dit jaar niet doorgaat. Volgens Lode Rijks organisator en deelnemer in voorgaande jaren, was dë animo onder de diverse Zeeuwse kunstenaars niet erg groot, in ieder geval te weinig om de kunstmanifestatie te organiseren en financieel rond te krijgen. De Boekenmarkt begint dit jaar weer om 9.30 uur en eindigt om 16.00 uur. dioor een levendig karakter en zijn dus anders van opzet dan de monumentenwandeling die Goes al kende, waarbij de route wordt aangegeven middels tegels. Tevens is er een speciale folder uitgebracht waarin de Goese wandeling nader wordt beschre- technisch beroep demonstreren./ ven. De eerste stadsgidsen wer- Bezoeksters kunnen ze|f 00k b.v. den geïnstalleerd tijdens de hal - een ham of boormachine loorliilzoo hnanni/rimct \/on 't f-.il— ter hand nemen en een werkstuk maken. Dit spektakel wordt door mevr. Netelenbos, Staatssecre taris van onderwijs, geopend en wel om 11.00 u. In de tent, die de gehele Middelburgse markt in beslag neemt, worden de vol gende beroepen door de vak vrouwen gedemonstreerd: tim meren, bouwkundig tekenen, metselen, onderhoudsvakvrouw in de woningbouw, schilderen, installatietechniek, electrotech- niek, procestechniek, chemisch laboranten, lassen, constructie- (foto: George Haling) opzet is er bijna continu muziek te horen. De muziekkeuze is i aangepast aan de lokatie; veel leuke muziek en vooral bekende nummers zullen gespeeld wor- - en veiling behoren ook tot de vaste activiteiten. Overigens zijn er rond de r.k. parochie van Goes rommelmarkt blijft niet beperkt totde parochie. Ook nog meer feestelijke activiteiten te verwachten, van elders komt men met veel bruikbare spullen Want binnenkort viert Pastor Kempers zijn 40-jarig priesterfeest. Dat is met Pinksteren. Paul Verbeek vertelt namens het feestcomité: "Zondag 4 juni zal het hoogtepunt worden van alle festiviteiten. Onze pastoor zal met ds. Jellema voorgaan in een grote oecumenische viering. Deze viering zal muzikaal verzorgd worden door de Zeeuwse Koorschool, het Herenkoor en het Dameskoor uit Rilland. Na deze viering volgt de receptie in het Lunchcafé. Tijdens de receptie zal het gezamenlijk cadeau aangebo den worden. Natuurlijk kunt u uw bijdrage leveren voor het cadeau. Hiervoor is een speciale rekening geopend: VSB-bank rek.nr. 86.34.13.927 - giro bank 2459- t.n.v. A.M. van Dongen, onder vermel ding van: Jubileum Pastor Kempers." Ook wil men Pastor Kempers een jubileumboek aanbieden dat tot stand komt in samenwerking met de parochie. Maar eerst dus zaterdag 20 mei de grote Rommel markt. Mensen die op de valreep daarvoor nog spullen hebben, kunnen contact opnemen met de heer Jan van Gastel of met de pastorie, waar mevr. Delhez present is. Tel. resp. 01100-27254 of 16754. Zij geven kleine groepen belang stellenden een indruk van wat de Goese binnenstad op gebied van monumenten, geschiedenis en De Goese Grote Markt staat zaterdagmiddag 20 mei in het teken van de muziek. Om de jaarlijkse dag van de muziekluis- ter bij te zetten zal muziekvereni ging Euphonia vanaf 14.00 uur een programma presenteren met voor elk wat wils. Gedurende de middag zal er een stand zijn waarin informatie over de vereni ging te krijgen zal zijn. Het jeugd orkest zal het spits afbijten, hier na komt de slagwerkgroep aan bod. Als derde zal de fanfare van zich laten horen. Na de drie con certjes trekt de vereniging de stad in. Zaterdag 20 mei a.s. biedt Podium 't Beest een avondje jazz met een optreden door het Thomas Chapin Trio. Aanvang 22.00 uur, entree vijftien gul den, voor CJP-houders 12,50. Dies Kosten Modes aan de Achter de schermen wordt weer hard gewerkt aan aanzetten. "Tot Yerseke aan toe", aldus Umberto de grote rommelmarkt voor restauratie van de Hagen, die eveneens actief is bij het promoten van de jaarlijkse markt. Verder helpen veel mensen mee om de spullen te prijzen, op te poetsen en te de vijfde maal gehouden. Drijvende krachten ach- sorteren. Centraal bij dat werk staan Jan en Joss ter de groots opgezette rommelmarkt zijn mevrouw van Gastel die al meerdere jaren met veel inzet de Roos Spelier en de heer Jan van Gastel. De markt rommelmarkt helpen voorbereiden. Naast de Rom- wordt gehouden op zaterdag 20 mei a.s. Al gerui- melmarkt wordt méér gedaan om geld bijeen te krij- me tijd worden spullen ingezameld voor de markt, gen voor de restauratie van de bijna 100 jaar oude De opslag daarvan vindt plaats bij de familie Rijk in kerk. Er wordt papier ingezameld. Pastoor Kem- 's-Heer Arendskerke. Daar ook worden oude spul- pers liep enkele jaren geleden de vierdaagse en len opgeknapt. De organisatie is blij met deze ruim- kreeg daarmee flink wat geld bij elkaar. Kerstmarkt te die ook in het verleden voor dit doel beschikbaar werd gesteld. Het inzamelen van spullen voor de Lange Vorst- straat te Goes bestaat vijf jaar. Dat eerste lustrum van de damesmode- zaak wordt gevierd met aantrekkelijke aanbiedingen. Bij elk besteed bedrag van vijf tig gulden wordt in de actiemaand mei een korting H van vijf gulden W gegeven. Dies Kosten Modes is in de voorbije vijf jaren in Goes en wijde omstreken een begrip geworden. De modezaak opende vijf jaar geleden en is er sindsdien in geslaagd om een steeds exclusievere collectie te brengen. Topmerken voeren daarbij de boventoon. Meerdere daarvan hebben Ineke en Dies Wester- jeugd in opleiding, ook voor de schelde aan de niet meer zo nrille ieuod is er Havenstraat te Hoedekensker ke heeft een nieuwe eige naar. De zaak is overgeno men door John en Marja Bre- derode-Bredi- us. "i de" dagen week houden en zijn verder van plan om nieuwe activiteiten te gaan opzetten. Westerschelde was de laatste jaren vooral een weekendzaak, door-de-week dus grotendeels dicht. Intussen heeft de nieuwe eigenaar de achter de zaak gele gen snackbar al heropend en verder streeft men ernaar meer netwerk vrouwen, meisjes en c|ubs binnen te halen. Daarbij wordt gecjacht aan darts, biljart en er staat al een karaoke-avond gepland. In overleg met de gemeente wil John Brederode ook live-muziek brengen op j zaterdagavond en zondagmid dag. Op woensdag kunnen bezoekers er terecht voor een happy hour, dat met ingang van heden is ingevoerd. Tussen 18 en 19 uur kan men voor de helft van de prijs een drankje drinken. Het restaurant met een zeventigtal couverts streeft ernaar betaalba re prijzen te hanteren. Daarbij

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7