Provincie Zeeland Zomerbus Zeeland 4 4 6 1 167 64 Lange Vorststraat JM goes K TRIPPER N D E R J E A N S 39 ZOMER ’95 ECHTE BRAMS PARIS JEANS ’’CHINOS” Stremming Schroebrug JEANS ’’CAPE REA” Het mekka van de jeans bevindt zich in Goes VA K A N TI E-VOO R DE EL eenmalige aanbieding 59,- 49,- 45,- INSPRAAK COMMISSIES Statenvergadering ia Woensdag 17 mei 1995 DE BEVELANDER 27 -Jl twee zomermaanden langs de Zeeuwse kust. In 1991 verschenen ze, op tot 31 mei a.s. PER 3 STUKS 2 stuks l per 1 stuk 2 stuks Dit voorjaar een nieuw modisch alternatief, non chalant - gemakkelijk zit tend - gekleed - steekzak- ken- en passend in het jeansbeeld. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 initiatief van onder meer de provincie, voor het eerst op de weg. KINDERJEANS HALEN DE 3e GRATIS 4 lengtes 30, 32, 34 en 36 inch, een meer dan uitstekende jeans per stuk De ’’CHINOS” zijn ver krijgbaar met en zonder bandplooien in diverse aktuele modekleuren en in meerdere lengtematen. vanaf 139,- in diverse kleuren en wassingen, ook in smalle modellen en extra lange pijpen De zomerbus is ondertussen, als aanvulling op het openbare vervoersnet, een bekende verschijning op de Zeeuwse wegen in de maanden juli en augustus. De speciale bussen, sommigen zelfs in cabrioletuitvoering, rijden gedurende de 2 stuks.... 100, 1 V ïLd Abdij Nieuws Schroebrug Middelburg. No. 1 New York Club op vertoon van deze bon Als onderdeel van de schilder- beurt aan de Schroebrug over het Kanaal door Walcheren in Middelburg, is de brug van woensdag 17 op donderdag 18 mei tussen acht uur 's avonds en zes uur 's mor gens niet beschikbaar voor het wegverkeer. De balans van de brug wordt dan rechtop gezet om de moeilijk bereikbare on derdelen te kunen schilderen. Het schilderwerk, dat half april is begonnen, duurt nog tot 1 juli. De bedieningstijden van de brug zijn daarop aangepast. Tussen zeven uur 's morgens en vijf uur 's mid dags wordt de brug alleen elke 24 minuten over het hele uur voor de scheepvaart geopend. De bedie ning van de Stationsbrug sluit daarop aan. Tot 1 juli is de bloktijd van 12.40 tot 13.31 uur voor de recreatievaart op de Stationsbrug vervallen. Van woensdag 22 tot donderdag 23 mei, tussen acht uur 's avonds en zes uur 's morgens, is de Schroebrug ook niet beschikbaar voor het wegverkeer. Dan worden werkzaamheden ver richt ter voorkoming van het bij extreme warmte overmatig uitzet ten van onderdelen van de brug, waardoor die niet meer past tus sen de landhoofden en als gevolg daarvan voor het wegverkeer moet worden gesloten. In vorige seizoenen werd het euvel bestre den door het constant nat houden van de brug. Vorig jaar werd als provisorische maatregel het rij- ijzer iets ingekort. Het rij-ijzer is de metalen rand aan het zuidelijke landhoofd van de brug (aan de kant van de Schroeweg). Ver wacht wordt dat de werkzaamhe den die nu worden uitgevoerd af doende zijn. Via omleidingsborden wordt het verkeer verwezen naar de Sta tionsbrug in Middelburg. Daar zal met enig oponthoud rekening moeten worden gehouden. In verband met een groot aanbod van toeristisch verkeer ter gele genheid van Hemelvaart worden de werkzaamheden stilgelegd van woensdag 24 tot maandag 29 mei. Donderdag 18 mei vergadert de Provinciale Commissie Mi lieubeheer en Waterhuishou ding. De vergadering is open baar en begint om 14.00 uur op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: vergunningaanvraag N.V. Delta Nutsbedrijven voor ont trekking van grondwater, beheers plannen van de waterschappen Hulster Ambacht, Tholen en Schouwen-Duiveland, beleid voor verwijdering van verontreinigde grond en baggerspecie, werken met secundaire grondstoffen, ont werp derde tranche Provinciale Mi lieuverordening en, tot slot, de sa menstelling van de subcommissies. De agenda en de stukken lig gen ter inzage in het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Ook dit jaar zal de Zomerbus weer gaan rijden in de maan den juli en augustus. Hij rijdt op plekken waar de 'gewone' bus niet komt. Vooral de re- creatieondernemers in Zeeuwsch Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland tonen zich enthousiast. Dat enthou siasme brengen ze ook tot uit drukking met een financiële bijdrage aan het project. neerde Zomerbus - Zonnelijnticket te koop. De ZWN werkt hiervoor nauw samen met de Vlaamse ver voermaatschappij De Lijn. In 1994 hadden de bussen ruim 13% meer reizigers dan in '93: 60.000 in plaats van 53.000. Walcheren Op Walcheren wordt geprobeerd de Zomerbus meer efficiënt in te zetten. Mogelijk dat daardoor het krimpend aantal reizigers kan wor- Schouwen-Duiveland Net als het voorgaande jaar zal op Schouwen-Duiveland lijn 42 gaan den omgebogen in een stijgende lijn. Er komen twee lijnen. De 46 (Vlissingen-Zoutelande v.v.) en de 45 (Domburg-Oostkapelle v.v.). In 1994 reed de lijn 46 van Vlissin- In absolute getallen zijn in 1994 ongeveer evenveel reizi gers vervoerd als in '93. Als het aantal passagiers wordt omgerekend per gereden kilo meter dan is er sprake van een stijging van 6% van het aantal passagiers per gereden kilometer. Dat betekent vol gens de deskundigen dat het zomerbusnet efficiënter is ge worden. Nieuwsbrief Het artikel over de Zomerbus is ontleend aan de Nieuwsbrief Ver- voerregio Zeeland. De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vervoerre- gio, een samenwerkingverband van de provincie Zeeland, Rijkswa terstaat, de Zeeuwse gemeenten en de waterschappen. De bedoe ling van de Vervoerregio is geza menlijk te werken aan verantwoor de mobiliteit in Zeeland. De termijn om te reageren op de ontwerp-nota Lokatiebe- leid/mobiliteit is gewijzigd. Be langhebbenden hebben nu tot 9 juni de tijd hun reacties in te sturen. De oorspronkelijke ter mijn liep tot 19 mei. De nota gaat over geschikte vesti gingsplaatsen voor verschillende soorten bedrijvigheid. Zo is het bij voorbeeld de bedoeling dat bedrij ven die niet afhankelijk zijn van be reikbaarheid per vrachtauto, waar veel personeel werkt en waar bo vendien veel bezoekers komen zich gaan vestigen op terreinen die gemakkelijk met openbaar ver voer of per fiets bereikbaar zijn. Zo zijn er verschillende varianten waarbij wordt gekeken naar de aard van het bedrijf en de noodza kelijke vervoersvoorzieningen. Waar het om gaat is alternatieven voor vestiging achter de hand te hebben om het vervoer per auto terug te dringen. Het ontwerp-plan loopt vooruit op het nieuwe streekplan en zal uit eindelijk daarin worden verwerkt. OOK VOOR DE OUDERE MAN PERFECT PASSENDE JEANS. Geheel nieuw is de collectie in de nettere jeans wat inhoudt dat we naast de collectie five pocketjeans nu een collectie voeren in een prachtige bandplooi jeans in een donkere uitvoering die uitermate geschikt is om b.v. onder een blazer te dragen. Deze collectie is er in gewone confectiematen, in lengtematen en ook in speciale buikmaten in de z.g. 6-serie hierin opgenomen de maten t.e.m. maat 60!!! New York houdt rekening met een groot publiek dat kwaliteit, eigentijdse modelijnen en comfort op waarde weten te schatten. En daarbij ook gevoel heeft voor ‘n rustige sfeer, ‘n stemmig muziekje dat een bezoek aan de zaak extra aantrekkelijk maakt. Maandag 29 mei, 10.00 uur, ko men de leden van Provinciale Sta ten (PS) van Zeeland bijeen voor een extra vergadering: verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Dat gebeurt op hetzelfde tijdstip ook in de an dere provinciehuizen. De leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen door de kiezers maar via een zo geheten getrapt stelsel. Stemge rechtigden kiezen de leden van Provinciale Staten, dat is 8 maart gebeurd, die op hun beurt weer de leden van de Eerste kamer kie zen. De bijeenkomst van PS is openbaar en vindt plaats in de statenzaal van het provincie huis, Abdij 10 in Middelburg. In de Nieuwsbrief komen meer on derwerpen aan bod dan de Zomer bus. Zo laat de voorzitter van de Vervoerregio, gedeputeerde Hen- nekeij, zijn licht schijnen over de toekomst van het samenwerkings verband; bepleit NS-routemanager De Jong een Zeeuws net van trei nen, bussen en taxi's en houdt de fietsersbond een pleidooi voor het openhouden van de stations. Voorts staat er een artikel in over de privatisering van het openbaar vervoer en bewegwijzering van het fietsroutenet op Walcheren. De Nieuwsbrief is gratis ver krijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Ab dij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. NOOIT MEER INKORTEN. Zoals we al zeiden: New York heeft een onge kende collectie maten en lengtes in huis. De tijd van inkorten is voorbij. Dit hoeft bij New York niet. Bovendien beschikken de mensen die de winkel drijven over zoveel vakkennis, dat ze in een oogopslag kunnen bepalen welke jeans in welke lengte past. BIJZONDERE COLLECTIE DAMESJEANS. Damesjeans die uitgekiend van styling zijn. Ze zijn er in dertig verschillende soorten, in negen lengtes: van extra kort tot extra lang. Ze heb ben alleen een ding gemeen; ze hebben een Lokatiebeleid mobiliteit ligt ter inzage in de gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Zeeland. Het kan ook worden ingezien in het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg. Daar is de nota trouwens ook voor tien gulden te koop. Bij het informatie centrum is gratis, onder de titel 'Dichtbij is ver genoeg', een sa menvatting van de plannen ver krijgbaar. Het telefoonnummer van het informatiecentrum is 01180 - 31400. Wie zijn/haar mening wil ge ven over het ontwerpplan kan dat op twee manieren doen: schriftelijk of mondeling. Schriftelijk door een reactie te sturen naar GS van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Mondeling door te bellen met de afdeling ruimte lijke ordening van de provin cie, tel. 01180-31251 of 31224. alleen tot en met 31 mei as. Acht uur vliegen voor jeans? Dat kan. Maar ‘t is niet persé nodig. Want New York komt naar u toe. Op het adres Lange Vorststraat 45 te Goes is een van Nederlands grootste jeans- winkels te vinden. En aangezien Nederland koploper was en is op het jeansgebied, kun nen we dat anno 1995 best naar een Europees niveau toe tillen. Begrijpelijk dus dat de jeans-liefhebbers ook van buiten Zeeland nauwlettend in de gaten houden wat New York -in Goes dus- binnen zijn collectie heeft te bie den. Een collectie die rond 90 modellen omvat En wat zeker zo belangrijk is: een collectie die in veertien verschillende lengtes voorhanden is. In voorraad dus. En dat mag best ‘n unicum heten. Gevolg van jarenlange specialisatie binnen het roerige wereldje van de jeans. Zo worden er uitsluitend A-merken gevoerd. Labels dus met een geschiedenis zoals Wrangler, Lee, Tripper, Garcia Maverick en Jonny Q. Al deze merken zijn uitsluitend bij New York te vinden. Zeeuwsch Vlaanderen De Zomerbussen in Zeeuwsch Vlaanderen rijden onder nummer 14 (Breskens-Knokke v.v.) en 17 (Sluis-Knokke v.v.). In Knokke is er een goede aansluiting op de Zon- nelijn, de Belgische kusttram tus sen Knokke en De Panne. Om van beide vervoermiddelen gebruik te kunnen maken, is er een gecombi- gen langs de kust tot Vrouwenpol der en weer terug. Met een over stap op de 104 konden passa giers doorreizen naar Delta Expo, in '93 eindpunt van lijn 46. In '94 werden er minder reizigers ver voerd dan in '93: 18.000 tegen 24.000. De inkrimping van het busnet zou de oorzaak zijn van de ze daling. optimaal draagcomfort, zitten als gegoten. En dat is te danken aan de grote keuze, de taille- band, onderlinge verhoudingen van de patroondelen, de binnenbeenlengte. gSS»? W g g ff g M g g g VjV VA"% w fy-. S rijden: Haamstede-Ellemeet v.v.. Met een speciale toeristenpas kunnen reizigers in dit deel van de provincie overstappen op elke ZWN-bus op Schouwen-Duiveland. Dankzij het goede weer kon vorig jaar vrijwel dagelijks een cabriolet- bus worden ingezet: een echte va- kantie-attractie. Dat neemt niet weg dat er dat jaar zo'n 1.500 minder passagiers minder zijn ver voerd dan in '93: 22.000 tegen 23.500. i F g

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 27