Bevrijdagsconcert in Wemeldinge 4 Mei en Bevrijding te Wolphaartsdijk Vrijdag 5 mei reprise van optocht Wemeldinge Expositie WO 2 in school Kloetinge Boegsprietlopen en volks spelen Wilhelminadorp Nat. Herdenkingsavond 4 mei te Kloetinge Estafettelopers uit Goes naar Wageningen Goes is één van de plaatsen in ons land die deelnemen aan de Nat. Estafette-loop die vrijdag 5 mei vanuit Wageningen wordt gehouden. Vanuit deze plaats zal het bevrijdingsvuur via 6000 lopers door het hele land gaan. 5 Mei is het 50 jaar geleden dat de geallieerden met de nazi-duitse bezetter onderhandelden over de capitulatievoorwaarden in Wageningen, in Hotel De Wereld. Op 6 mei werden die voorwaarden ondertekend in de naast De Wereld gelegen aula van de Landbouwhogeschool. Omdat de voorwaarden geda teerd zijn op 5 mei vieren we ieder jaar op die datum dat Nederland is bevrijd. Bij het nationale bevrijdingsmonument tegenover Hotel De Wereld in Wageningen wordt het startschot gegeven van het bevrijdings feest. De start is een sportieve; nadat het bevrijdingsvuur is ont stoken zullen zo'n 6000 lopers dit vuur in een estafetteloop ver spreiden over Nederland. Die lopers komen uit 257 gemeenten Para's, optocht, taptoe in Krabbendijke Optocht met versierde boerenwagens Driewegen V Woensdag 3 mei 1995 7 DE BEVELANDER 1L In veel plaatsen op Beveland wordt Bevrijdingsdag 5 mei a.s. uitgebreid gevierd. Met name gebeurt dat in plaatsen waar de viering van Koninginnedag, vorige week zater dag, op bescheidener schaal plaats vond. Dit om een goe de spreiding van de feestelijkheden te bevorderen. Hier onder een overzicht van de festiviteiten rond de bevrij- ding, vijftig jaar geleden, in de regio. Solexrace en optocht in Wemeldinge Feest in Goes-Oost Bevrijdingsfeest in Ter Weel Rilland Bevrijdingsconcert Apollo Tevens concert Expositie Bevrijding Borssele Dodenherdenking 's-H.H. Kinderen Bevrijdingsfeest Nieuwdorp Zangavond in Sionkerk rond Bevrijding Avondvierdaagse Wemeldinge Concert door vier koren te Yerseke Herdenking in Herdenking Heinkenszand 's-H. Arendskerke Bal en dweil band op 5 mei in Ovezande Dodenherdenking 4 mei Goes - v.d. Bevrij- plechtigheid 0 De Oranjevereniging meldt bij monde van J. van Boven onder meer een optocht 's morgens en taptoe 's avonds. Daartussen door de hele dag activiteiten. in de vijf jaar door Wemeldin- ge trekt, was groter en mooi er dan ooit. En er was enor me belangstelling. Duizen den bezoekers waren naar Wemeldinge getogen om de duizenden meters feestver siering te bewonderen én om de stoet te zien trekken. Daarbij de veelbesproken "gouden koets", een kopie van de koets die jaarlijks op Prinsjesdag uit de Koninklij- Vrijdag 5 mei viert Wemeldinge Bevrijdingsdag met nogmaals een optocht door de versierde straten van het dorp. Vertrek om 14.00 uur. De lengte van de rou te is circa 3700 meter. Na afloop van de optocht wordt er tussen 17.00 - 19.00 uur een Solex- Race gehouden met oude en verbouwde Solex bromfietsen. Start en finish bij de Rabobank. Dit wordt een gezellig en aan trekkelijk evenement. De leeftijd van de deelnemers varieert van 16-70 jaar. Er worden ongeveer 40 deelnemers verwacht, waar van een aantal in ludieke vorm acte de presence geven. Hier voor is een schitterend, geva rieerd parcours in de dorpskern uitgezet. De Oranjevereniging "Eensgezindheid" te Wilhelminadorp heeft voor vrijdag 5 mei een uitgebreid programma samengesteld. Het ziet er in grote lijnen als volgt uit: 09.00 uur: Muzikale rondgang door muziekvereniging de "Echo" met daarachter de kinderen van de basisschool en de crèche. 09.30 uur: Start aktiviteiten in en rond de basisschool. In de basis school wordt een tentoonstelling gehouden met als onderwerp "Oor log over Zuid- en Noord-Beveland 1940-1945". De leerkrachten en de kinderen nodigen iedereen uit om deze tentoonstelling te komen bezichtigen. Daar er veel kinderen met vakantie zijn die dag, is het programma voor de morgen aangepast. Er worden nu spelletjes in en om de school georganiseerd. De kinderen van de crèche vieren hun feest in het "Wilhelminahuis". 14.00 uur: Volksspelen op het "Meetje" achter het "Wilhelminahuis": Met zakjes water werpen; spel voor ploegen van 5 personen; Esta fette met hindernissen; spel voor ploegen van 2 personen; Stoelen dans: Individueel spel en Touwtrekken: Spel voor ploegen van 6 per sonen, nl. 3 dames en 3 heren. (Bij slecht weer worden de spelen in de Meestoof aan de Oosthavendijk gehouden); Boegsprietlopen bij de aanlegsteiger aan de Oosthavendijk; individueel spel. Er worden prijzen beschikbaar gesteld voor degene die het verst over de boeg spriet loopt, degene die zich daarvoor het meest origineel verkleedt en de oudste deelnemer die aan dit spel deelneemt. 20.00 uur: Aanvang avondprogramma in het "Wilhelminahuis". Uitrei king van de prijzen behaald bij de volksspelen. Optreden van de Zeeuwse zanger Engel Reinhoudt. De avond wordt besloten met een gezellig samenzijn met onder andere enkele rondjes bingo. Zaterdag 6 mei organiseren het Hervormd Kerkkoor en Muziekver eniging OKK uit Wemeldinge een bevrijdingsconcert in de hervormde Kerk te Wemeldinge. Dit concert vormt tevens de afsluiting van de feestweek in Wemeldinge ter nagedachtenis aan de 50-jarige bevrij- ding en Koninginnedag 1995. Naast samenzang worden er ook melo dieën uit de bevrijdingstijd gespeeld en gezongen waaronder: 'It's a long way to Tipperary'. De leiding van het koor is in handen van Mevr. Bretveld, OKK wordt gedirigeerd door dhr. Kempe en de orga nist is dhr. Cevaal. Aanvang van de avond is 20.00 uur en de toegang is gratis. Wijkvereniging Goes-Oost houdt in wijkcentrum "de Jan Ligthart" gelegen aan de Bergweg 12 op 5 mei bevrijdingsfeest. Iedereen is welkom en kan deelnemen aan deze aktiviteiten, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Om 9.30 uur tot 11.30 uur: Prijs Koersbal entree 1,50. Om 13.30 uur tot 16.30 uur: Prijsbrugbiljarten entree 1,50. Om 13.30 uur tot 16.30 uur: Prijsklaverjassen entree 2,50. Om 13.30 uur tot 16.30 uur: Kin derdisco van 4 t/m 15 jaar entree ƒ1.-. Om 20.00 uur tot 24.00 uur: Dis co voor 25+ entree 2,50. De contactpersonen voor deze dag zijn: Coby en Eddy, bereik baar op tel: 01100 - 23389. Ontmoetingsplaats: Bij het voormalig gemeentehuis, Geertesplein. 19.45 uur: Het gemeentebestuur, de genodigden en de belangstel lenden verzamelen zich en stellen zich in de stoet op. De stoet wordt als volgt samengesteld: 4 leerlingen van de Kloetingseschool die de kransen van het gemeentebestuur en van de school dragen; twee slagwerkers van Brassband "Excelsior" Kloetinge, met omfloerste trommels; kinderen van de hoogste klas van de Kloetingseschool onder leiding van de heer G.F.J. Andriesse; het gemeentebestuur met genodigden en belangstellenden. 19.50 uur: (vertrek stoet) De klok van de kerktoren luidt tot een halve minuut voor 20.00 uur. De stoet wandelt onder volkomen stilzwijgen naar de begraafplaats, terwijl de slagwerkers gedurende deze tocht de Dodenmars slaan. Óp de begraafplaats groepeert de stoet zich in een ruime kring voor het monument wat staat op het graf van de Canadese militair J.P. Dicaire. Kransen worden gelegd door wethou der C.R.M.M. Linssen namens het gemeentebestuur en door leerlin gen van de Kloetingseschool. Daarna is er gelegenheid voor het leg gen van bloemen door belangstellenden. 20.00 uur: Na de klokslag van 20.00 uur geeft de cornetblazer van de Brassband "Excelsior" Kloetinge een signaal voorafgaande aan de 2- minuten stilte en ter afsluiting van deze twee minuten blaast hij "The Last Post". Na dit eerbewijs begeeft dit eerbewijs begeeft de stoet zich in dezelfde volgorde terug naar het Geertesplein, waar ze wordt ontbonden. aan de inmiddels befaamde lawaaioptocht zullen deelnemen. Na een tocht die om 7.00 uur bij de Griffioen start, zal de stoet eindigen op het voetbalveld, waar we samen, mits het weer het toelaat, broodjes zullen eten die vanuit een vliegtuig gedropt zullen worden. Om 10.00 uur start de optocht vanaf de Grif fioen en zal de vele en mooie versierde straten van de beide dorpen aandoen. Die middag is er op het sportveld vanaf 14.00 uur een sportief treffen. Samen gestelde teams zullen hun spor- tieviteit tonen en dingen naar de titel van beste ploeg 1995. De oranjefeesten worden dit jaar afgesloten met een gezellig bal in de sportzaal. Jong en oud kun nen onder begeleiding van live muziek de beentjes van de vloer halen. De Oranjevereniging van Kloe tinge heeft rond Bevrijdingsfeest 5 mei een veelzijdig programma opgezet. Het ziet er als volgt uit zo meldt secretaresse Anita Smulders: Gedurende 4-5 en 6 mei is er in de gemeenschapsruimte van de Kloetingseschool een unieke tentoonstelling opgezet over de WO II in deze regio. De tentoonstelling geeft een his torisch overzicht, laat bijzondere materialen zien die gedeeltelijk afkomstig zijn van de bevolking en heeft een educatief karakter. Deze tentoonstelling is geopend Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei wordt in Ter Weel Rilland uit gebreid feest gevierd ter gele genheid van de bevrijding. Daar toe wordt aan de achterkant van het gebouw een grote feesttent opgezet waarin diverse activitei ten zullen plaatsvinden. Op dins dag worden de festiviteiten onder meer opgeluisterd door een rad van avontuur en zijn er diverse kramen waar allerlei lek kernijen worden aangeboden. Het eenmansorkest "Window" verzorgt deze dag de muzikale omlijsting. Op woensdag is er een grote rommelmarkt. Op deze markt kan tevens vanaf 15.00 uur geboden worden op partijen. De opbrengst van beide dagen is bestemd voor nieuw muziek- en spelmateriaal ten behoeve van de bewoners. Familie, vrienden en belangstellenden zijn op bei de dagen vanaf 13.30 uur van harte welkom in Ter Weel Ril land. auto's op het voormalig veiling- terrein. 11.00 uur: Alpine klimwand en Sumo-worstelen voor jong en oud in competitieverband op het voormalige veilingterrein. 14.00 uur: Parachute-springen door de Commando's uit Roosendaal (het springen wordt bij gunstige weersomstandighe den uitgevoerd op het sportter rein). 19.40 - 22.00 uur: Grootse tap toe op het sportterrein medewer king aan de taptoe wordt ver leend door de volgende corpsen: Concordia (Krabbendijke); Jon ge Kracht (Kapelle); Johan Friso Junior Corps (Middelburg); Julia na's Drum en Bugle Corps (Mid delburg) en Show-Drumfanfare, De Glazen Stad 's Gravenzande. Speaker: Pierre Eijsackers - Ter- neuzen. Vrijdag 5 mei geeft muziekver eniging Apollo te Wissenkerke een concert op het schoolplein in het kader van 50 jaar bevrijding. Apollo biedt u een aantrekkelijk programma waarin de Harmonie, onder leiding van Pierre van Broekhoven, en de Slagwerk- groep, onder leiding van Kees Hoogstrate, elkaar afwisselen. Oude melodieën van Glenn Mil ler en Vera Lynn worden afge wisseld met filmmuziek van Sol daat van Oranje en de nu al legendarische Second Waltz, opnieuw onder de aandacht van een miljoenenpubliek gebracht door André Rieu. Dit zijn slechts enkele van de te spelen werken. Om het geheel een extra feeste lijk tintje te geven, heeft het Óranje-comité gemeend tijdens dit optreden een straattekenfesti- val te houden. Belangrijk hierbij is niet het winnen, maar het mee doen. Voor iedere deelnemer wacht na afloop een attentie. Bij slecht weer vindt het concert plaats in de grote hal van de Cebeco-werkplaats. Men hoopt zowel ouderen als jongeren als gast te verwelkomen. Het con cert begint om 15.30 uur. Het Oranjecomité Juliana te Borssele heeft in het kader van 50 Jaar Bevrijding een expositie en een concert op het program ma staan. In Vijverzicht wordt een tentoonstelling gehouden rond het thema "Bevrijding van ons dorp e.o". De expositie is geopend van 13.00 - 21.30 uur. Verder is er een bevrijdingscon cert dat om 19.00 uur begint in de N.H. Kerk met medewerking door het Chr. Gemengd Koor Soli Deo Gloria, het Ned. Herv. Kerkkoor Jubilate Deo en ande ren. Men hoopt op veel belang stelling. Programma 4 mei: 19.30 uur: Aankomst genodig- de Hervormde Kerk voor kinde ren, genodigden en belangstel lenden; 19.55 uur: Verzamelen rond het monument; 20.00 uur: Na het luiden van de klok zal 1 minuut stilte in acht worden aansluitend vertrek naar monu ment bij de Nederlands Her vormde Kerk. 19.55 uur: Aankomst bij monu ment; kransen worden gelegd, uitgenodigd voor een kop koffie een aantal kermisachtige attrac ties. Voor een kleine bijdrage zijn er mooie prijzen te winnen. De reuzensjoelbak en de schiettent staan er. Er is armpje-drukken en de Kop-van-Jut. Vanaf 14.00 uur kan men ook darten, muizen- meppen en kikkerwippen. 13.00 uur: Sjoelen/Biljarten voor de zestigplussers. Wie gaat dit jaar met de bekers en medailles aan de haal? Na afloop van de normale wedstrijd is er voor de liefhebbers nog een leuke extra- prijs te winnen. 13.00 uur: Ringrijden per fiets. Dit jaar met een verrassingspar- cours dat zowel voor oude rotten als beginnelingen geschikt is. Opgeven: Mary van Sabben (01195 - 5228) of ter plaatse. 15.00 uur: Zeskamp voor de basisschool en ouder. Een ouderwetse grote zeskamp met waterbak en zeephelling. In totaal acht spelen, waarbij na het vierde spel de basisschool afhaakt, zodat dan alle remmen los kunnen. Inlichtingen en opge ven: Rino van Oosten (01195 - 5547) en Jan Zegers (01195 - 5918). 17.00 uur: Frietmaaltijd voor de kinderen t/m de basisschool. Na afloop heeft de koningin voor iedereen een kadootje. 21.00 uur: Oranjebal. De Oranjevereniging te Krab bendijke heeft veel werk gemaakt van de viering van Nationale Bevrijdingsdag op vrij dag 5 mei a.s. die zich daarvoor hebben opge geven, waaronder Goes. Vanaf het ontsteken van het vuur tot 9.00 uur 's ochtends kunnen lopers naar Wageningen komen om het bevrijdingsvuur op te halen. Per gemeente komen de deelnemers naar voren, steken hun fakkel aan aan het bevrij dingsvuur en vertrekken onder applaus van het vele publiek. Om alles nog feestelijker te maken, worden vlaggen en licht- staafjes aan de toeschouwers uitgedeeld. Aangekomen in hun gemeente, wordt daar het vuur ontstoken en kan ook in die gemeente het feest beginnen. Een aantal gemeenten sport eerst nog even door: zij doen mee met de volks- loop. Dit is een hardloopevene- ment over een afstand van 5 tot 8 kilometer, waaraan iedereen kan deelnemen. In het midden van de groep lopers brandt het vuur. Aansluitend aan de volks- loop vindt de Bevrijdingsmijl plaats, een prestatieloop over 1609 meter. Donderdag 4 mei om 14.30 wordt de tentoonstelling Materia len en Foto's uit '40-'45 van Cees Traas officieel geopend door Mw. Elenbaas-Murre aan de Openbare Basisschool, Herten weg 4 te Nieuwdorp. Deze ten toonstelling zal geopend zijn van donderdag 4 mei tot en met zaterdag 6 mei 18.00 uur. Entree is gratis, 's Avonds om 20.00 uur vindt de kranslegging plaats bij het monument van de Gerefor meerde Kerk. Deze wordt bijge staan door Mw. van Wingerden- Boers. Vrijdag 5 mei start het ochtendprogramma om 09.30 uur in de Openbare Basisschool met de Entertainments "Ritsie en de Rommelaar" voor de school kinderen. Voor de kinderen van de creche komt een spectaculai re show van "Samson en Gert". Na dit optreden van ruim ander half uur zullen de ballonnen opgelaten worden. Het middag programma wordt gevuld met allerhande spelen en aktiviteiten op het voetbalveld aan de Pr. Margrietstraat te Nieuwdorp. Ook dan zullen "Samson en Gert" nog een optreden verzor gen. Om 18.30 uur zal de tradi tionele optocht van start gaan. Na deze optocht zal het bevrij- dingsbal om 21.00 uur beginnen in het Verenigingsgebouw aan de Hertenweg te Nieuwdorp m.m.v. Music 4. De Oranjevereniging Beatrix te Driewegen bestaat 50 jaar. Bij dat gouden jubileum heeft Toon Capello, sinds 1986 voorzitter, in het programmaboekje rond bevrijdingsfeest, een historisch overzicht geschetst van de ver eniging. En tevens wordt er uiteraard aandacht besteed aan het pro gramma voor de viering van vrij dag 5 mei a.s. In Driewegen staat daarbij onder meer de optocht van versierde boerenwa gens centraal. Die optocht begint een traditie te worden en werd in 1990 voor het eerst in deze opzet gehouden. Het program ma voor 5 mei ziet er aldus uit: 10.00 uur: Optocht met versierde boerenwagens. Opstellen vanaf 9.30 uur op het erf van Goense. De optocht eindigt bij het Dorps huis waar de rest van de dag de overige aktiviteiten zullen plaats vinden. 11.30 uur: Ballonnenwedstrijd. 12.00 uur: Aanvang Rommel markt. 12.00 uur: Vlaamse kermis voor de basisschool. Een tiental spel letjes variërend van ballengooi en, darten en hengelen tot com puteren. 12.00 uur: Vlaamse kermis voor ouderen. Vanaf dit tijdstip kun nen liefhebbers zich uitleven op Ter gelegenheid van de 50-jarige bevrijding van Nederland worden in Goes en in Dordrecht twee bevrijdingszangavonden georga niseerd. Aan deze avonden wer ken mee de gezamenlijk optre dende Zeeuwse Mannenkoren: Jeduthun uit Krabbendijke, Rehoboth uit Tholen, Ethan uit Yerseke, De Lofzang uit Goes, het Walchers Mannenkoor uit Vlissingen en het Duivelands Mannenkoor uit Oosterland. Tij dens deze avonden zullen er o.a. vaderlandse liederen ten gehore worden gebracht en tevens psal men die verband houden met de bevrijding. De zangavond te Goes zal worden gehouden op d.v. vrijdag 5 mei in de Sionkerk, aanvang 19.30 uur. De zangavond te Dordrecht zal worden gehouden op d.v. zater dag 13 mei, in de Grote Kerk, aanvang 19.15 uur. Tijdens deze avond zal een opname plaatsvin den welke uitgebracht zal wor den op MC. De toegang tot deze avonden is gratis. Er zal echter worden gekollekteerd voor het projekt Oost-Europa van het Dep. Bijzondere Noden en de netto-opbrengst zal in het bijzon der bestemd zijn voor hulp aan de vluchtelingen in Bosnië, leder van harte welkom! Voor het achtste achtereenvol gende jaar wordt de avondvier daags van Wemeldinge georga niseerd. Speciaal voor deze vier daagse blijven de versieringen van koninginnedag en bevrij dingsdag hangen! Wandelliefhebbers kunnen deze vierdaagse meelopen van maan dag 8 tot donderdag 11 mei a.s. Voor wie een avond niet mee kan doen is er vrijdag 12 mei nog een inhaalavond. Men kan naar keuze deelnemen aan vier avon den van 5 km of vier avonden van 10 km., individueel of in groepsverband. Het startbureau is gevestigd in basisschool ”de Hoeksteen” (hoek Dorpsstraat Bierweg). Inschrijven is mogelijk op vrijdag 5 mei 19.00 - 21.00 uur op het startbureau, of op maandag 8 mei vanaf 18.30 uur. Een feestelijke intocht m.m.v. muziekvereniging O.K.K. sluit de avondvierdaagse af op donder dag 11 mei. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50 per deelnemer. Er zijn ook wan- delboekjes te koop voor 1,- per stuk. Voor meer informatie kunt u bellen naar: 01192 -1663,01192 -1838 en 01192-2702. De eenvoudige bestaat uit: 19.45 uur: Korte herdenking in De vele buurtverenigingen van Wemeldinge konden zaterdag opgelucht ademha len, toen bleek dat het tot de avond droog zou blijven. Want het weer was in feite de enige factor die een geslaag de optocht voor Koninginne dag kon verhinderen, maar alles zat mee. En het dorp aan de Oosterschelde kreeg een ongekend groot aantal bezoekers. De stoet die eens Op donderdag 4 mei zal op de Ring te Oud-Sabbinge een open- lucht-bijeenkomst worden ge houden als stil protest tegen de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking. Rond deze dagen, waarin veel aandacht wordt besteed aan de gevalle nen van de Tweede Wereldoor log, is dit protest bedoeld als waarschuwing tegen racisme en onderdrukking. Na een korte toe spraak zal om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Daarna kunnen belangstellen den bloemen leggen waarmee het protest zichtbaar wordt gemaakt voor de aktiviteiten op 5 mei, Bevrijdingsdag. Op 5 mei zal de bevolking van Wol phaartsdijk en Oud-Sabbinge al vroeg gewekt worden door de vele kinderen die ongetwijfeld Op 5 mei a.s. geven 4 koren uit Yerseke een bevrijdingsconcert in de N.H.-Kerk te Yerseke; t.w. Gemengde Zangver. "Excelsior" o.l.v. Ben Proost. Chr. Gem. koor de "Hoekstem" o.l. Jannie Koe man Interkerkelijk koor "Vox Maris" o.l.v. Jacquline Pons. Ouderenkoor "Vredelust" even eens o.l.v. Jacquline Pons. De organiste is Tiny Manneke. Tevens werken mee de pianiste Janine Kousemaker en fluitiste Suzanne Vergouwe. Het pro gramma bevat verder veel samenzang een muzikaal optre den met fluit en piano, o.a. de sonate F-dur (adagio, allegro en giga) van D. Purcell een werk van Bizet het Menuet de l'Arlé- sienne. De aanvang is om 14.00 uur de toegang is vrij. Het programma: 10.00 uur: Optocht met versierde fietsen, voertuigen, verklede groepen enz. Begin en eindpunt van de optocht 'de Meiboom'. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging 'Concor dia'. Ook zullen er 40 oude leger voertuigen in de optocht meerij den. 10.30 - 16.00 uur: Demonstratie met radiografisch bestuurde In Heinkenszand wordt op 4 mei 19.30 uur: Aankomst genodig- van 19.45 tot 20.15 uur een korte den/leerlingen in o.b.s. "Schen- plechtigheid gehouden op het gehof". Van der Biltplein. In deze samen- 19.40 uur: Welkomstwoord door komst worden zij herdacht die de heer J.M.M. van Tilborg, stierven tijdens de Tweede directeur van de school. Wereldoorlog. De twee minuten 19.45 uur: Toespraak door wet- stilte vanaf 20.00 uur vormen het houder D.W. van de Merwe hart van de plechtigheid. Rond- namens het gemeentebestuur om deze stilte zullen woorden van Goes. klinken uit de bijbel. Na afloop 19.50 uur: Huishoudelijke mede- worden bloemen gelegd, die delingen door de heer D. Kruys, daarna gebracht worden naar aansluitend vertrek naar monu- Baarland, de plaats waar de ment bij de Nederlands Her- bevrijders landden. Iedereen is vormde Kerk. welkom. Deze herdenking is een 19.55 uur: Aankomst bij monu- initiatief van de gezamenlijke ment; kransen worden gelegd, kerken in Heinkenszand. gelegenheid voor het leggen van bloemen. 20.00 uur: Twee minuten stilte. 20.02 uur: Cornetblazer speelt "The Last Post". 20.03 uur: Einde plechtigheid. ten gehore. 19.55 uur: De kleine klok van het Stadhuis wordt geluid. Kransen worden gelegd door de burge meester namens het gemeente bestuur, door vertegenwoordi gers van het verzet, Vereniging Oud Militairen Indiëgangers en door leerlingen van "'t Noorder licht" Goes. Gelegenheid voor het leggen van bloemen. 20.00 uur: Na de klokslag van Jaarlijks tonen meer mensen 20.00 uur geeft de cornetblazer hun belangstelling. Zo is het nu van "Euphonia" een signaal, uitgegroeid tot een plechtigheid waarna 2 minuten stilte volgen, waarbij naast schoolkinderen, de Ter afsluiting blaast hij om 20.02 gemeente Noord-Beveland, de uur "The Last Post". Vervolgens bevolking van Colijnsplaat, de worden 2 coupletten van het Wil- C.C.B., de Hervormde Kerk, ver- helmus gezongen. tegenwoordigers van de huidige Irenebrigade en oud-strijders zijn vertegenwoordigd. ke Stallen wordt gehaald. Maar ook de andere praalwa gens trokken veel bekijks en oogsten veel applaus. Overi gens zal de stoet op Bevrij dingsdag, vrijdag 5 mei a.s. nog eens door Wemeldinge trekken. Tot die tijd ook blijft het hele dorp versierd en bovendien is er een week vol activiteiten opgezet, waaraan wordt meegewerkt door de plaatselijke ondernemers. Het programma voor dingsdag 5 mei in Ovezande ziet er als volgt uit: 19.00 - 20.30 uur: Optocht met dweilband. Dweilband "Olé", Goes, versierde kinderen, ver sierde fietsen en versierde wagentjes. Start schoolplein Noord. 20.30 - 21.00 uur: Aankomst zaal R2. Dweilband en gezellig samenzijn. 21.00 - Bevrijdingsbal. In zaal R2 dansen. den/leerlingen in c.b.s. "De Poel- jeugd". 19.40 uur: Welkomstwoord door de heer D. Kruys, directeur van de school. 19.45 uur: Toespraak door wet- genomen, waarna de "Last Post" houder M.L. 't Hart namens het worc|t gespeeld; 20.05 uur: gemeentebestuur van Goes. Namens de bevolking, oud-strij- 19.50 uur: Huishoudelijkè mede- ders, Irenebrigade en de school- delingen door de heer D. Kruys, kinderen zullen kransen en bloe men worden gelegd. Ook ande ren krijgen nu de gelegenheid om een krans of bloemen te leg gen; 20.10 uur: Iedereen wordt gelegenheid voor het leggen van of een g|as limonade in het "zaai bloemen. tje"; 20.15 uur: Er worden enkele 20.00 uur: Twee minuten stilte. korte toespraken gehouden, 20.02 uur: Cornetblazer speelt gevolgd door de uitreiking van "The Last Post". een oorkonde en een button aan 20.03 uur: Einde plechtigheid. de schoolkinderen. Viering Bevrijding Bevelenden op do. 4 mei van 20.30 uur tot 23.00 uur en op vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei van 9.00 uur tot 17.00 uur. Entree volwassenen f2,50 kinderen vanaf 4 jaar betalen f 1,-. Vrijdag 5 mei: 9.00 tot 15.00 uur: Vrijmarkt en kindermarkt rondom de Vaete; 10.00 uur: Koffieuurtje voor de ouderen; 11.00 uur: Bal lonnenwedstrijd met vredesdui ven; 13.00 uur tot 16.00 uur: Clown Joli Jolig speelt "sjeu de boel!"; 16.00 uur: Bevrijdings concert door Excelsior; 18.00 uur: Dorpsbarbecue. 21.00 uur: Bevrijdingsfeest. Ontmoetingsplaats: Wandelkerk van de Grote- of Maria Magdale- nakerk, Singelstraat, Goes. 19.20 - 19.30 uur: Gemeentebe stuur en genodigden verzamelen zich in de Wandelkerk van de ColÜnSDlaat Grote Kerk. Het orgel wordt *7 bespeeld door de heer K. van geaenKt aoaen Eersel, organist van de Grote Qp donderdag 4 mei wordt in Kerk. De Maria Magdalena Can- Colijnsplaat de jaarlijkse doden- torij o.l.v. K. van Eersel verzorgt herdenking gehouden. Begon- funeral music. nen a|s een eenvoudige plechtig- 19.40 uur: Korte toespraak door heid, georganiseerd door de bei- burgemeester drs. D.J. v.d. de scholen, is deze in de loop Zaa9- der jaren uitgegroeid tot een 19.48 uur: Gezamenlijk vertrek indrukwekkende gebeurtenis, te voet naar monument Stad- mede georganiseerd door de hais- Gemeente Noord-Beveland, de 19.50 uur: Aankomst monument p|aatselijke bevolking, de C.C.B. "Euphonia" brengt koraalmuziek en voor het eerst - de Neder landse Hervormde Kerk. De dodenherdenking vindt plaats bij het enige Noordbevelandse monument ter nagedachtenis van de tweede wereldoorlog. Het herinnert aan de eerste luitenant van de Irenebrigade Jan Have- laar. Hij sneuvelde op 25 novem ber 1944 bij Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7