DE GEZELLIGSTE WOONBOULEVARD VAN ZUID WEST NEDERLAND PAASDIJKWEG 33 POORTVLIET Provincie Zeeland MEER DAN 22.000 M2 WOONIDEEÉN Help ons en zeg 't voort, zeg 't voort Kerend Tij Twee 'IIHUMH De woonboulevard waar U zich thuis voelt INFOLIJN 01662 - 2445 leer VAN DALEN NATUURSTEEN (Grafmonumenten) LEREN BANKSTEL VAAL? Presenteerd vijf maal per week een grandioze meubelshow MfUBeLSHOy 1 0? fc Commissies Tl 11 i Milieutijdingen ln beroep Zo vindt u ons 14 DE BEVELANDER Woensdag 3 mei 1995 ff ff 1 1 f I ik Kinderparadijs Gratis parkeren MARMEREN OF GRANIETEN AANRECHTBLAD OOK TAFELS NAAR EIGEN ONTWERP Onze specialiteit-vakwerk, scherpe prijs Gratis meten, maken en leggen Inruilen? Gratis thuisbezorgd Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Spuiwekken 21a, Brouwershaven, 01119-1629 r Geef de wereld een toekomst: begin met de jeugd! Woonboulevard Poortvliet heeft zijn deuren geopend naar een wereld vol woonideeën met maar liefst acht woonspeciaalzaken onder één dak. Waaronder: Bouman Potter, meer meubel voor minder geld, Dormilux slaapkamerspeciaalzaken met meer dan 100 slaapkamers, Kids World kanjers van kamers voor kinderen en tieners, Tapijtland alle woningtextiel bij ties, Tierlantijn cadeaus en woonaccessoires. Proms exclusief en veel belovend maatwerk in zitkomfort. Runner Meubelhal magazijn verkoop. meer dan 100 slaapkamers, Kids World kanj een, tapijt, karpetten, gordijnen en wonen. Verspreiding; verzuring; vermesting; verwijdering; verstoring. Deze vijf woorden vormen de kapstokken van het milieubeleidsplan Kerend Tij Twee aan de hand waarvan de provincie aangeeft hoe de vlag er bij hangt in het Zeeuwse milieu, wat er nog moet gebeuren en hoe ze dat wil aanpakken. PIpmf pgRMILUg Restaurant Even uitrusten tijdens uw bezoek Dan bent u van harte welkom in ons restaurant. raamdecora- i komplete maaltijd. Foutuil Gallery Laagste prijs garantie PERSOON Dinsdag um uur. ^'00?0OTtot2<0°“ur Vrijdags '“930 tot 17.00 uur- AerAZ maandag 8«loten' ^dagSmeige^en L Nieuws de sanering van Westhove en pro- Haven Vlissingen men Ij i -F X' L *1 3 I r L -r Antwerpen i ‘4 I WOONBOULEVARD POORTVLIET^ —far VK. «MM*. MM» Voor uw kinderen hebben we een speciale oplossing. In de kinder hoek kunnen ze zich naar hartelust vermaken. Er zijn veel spelletjes en een speciale videohoek. Parkeren bij onze showrooms is nooit een probleem. Er zijn altijd voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar. De statencommissie water staat en verkeer vergadert maandag 8 mei, aanvang 13.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: beschikbaarstelling krediet voor verbeteringen aan rondweg Kapelle, verzoek ROVZ om een bijdrage uit het fonds Ver keer en Vervoer voor het De statencommissie welzijn vergadert maandag 8 mei, aanvang 09.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: onderzoek naar ambulancehulpverlening in Zee land, subsidie Zeeuwse Volksuni versiteit in Middelburg, jaarplan 1995 Zeeuwse Bibliotheek, subsi die stichting Het Rondeel voor aanvullende inrichting van het woonzorgcentrum en de verlen ging van de termijn van toeken ning van subsidie aan de Neder landse Vereniging voor Pleeggezinnen. De statencommissie ruimtelij ke ordening komt vrijdag 12 De statencommissie economie vergadert woensdag 10 mei, aanvang 15.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: samenwerking ha venschap Vlissingen met gemeen telijk havenbedrijf Rotterdam, eva luatie Zeeland Cultuurmaand, promotieplan 1995, uitvoering be leid ontwikkelingssamenwerking, bijdragen uit het Seof voor plat form Duurzame Ontwikkeling en project stimulering ondernemer schap, verslag en voorbereiding raden van bestuur havenschap pen, stand van zaken project kust- aanpak en de financieringsproble- matiek openluchtrecreatie. verkeerseducatieproject "Veiliger Verkeer" en subsidie voor vervolg verkeersveiligheidscampagne Zeeuwsch Vlaanderen. De vergaderingen van de sta tencommissies zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Dat wil zeg gen dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn de staten leden mondeling te informeren over hun mening over een van de onderwerpen op de agen da. Tenzij anders vermeld zijn de bij eenkomsten in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's en vergaderstukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Wanneer u een keuze maakt uit onze ruime sortering tapijt en gordijnen, dan komen wij gratis bij u meten. Ook het maken van de gordijnen en het leggen van het tapijt is veelal gratis. Het milieubeleid in Zeeland staat vooral bekend onder de naam Ke rend Tij. Een aantal jaren terug verscheen het eerste milieube leidsplan. Het vervolg, het tweede plan, is een aantal maanden terug vastgesteld door Provinciale Sta ten. De tijd tot nu was nodig voor het verwerken van alle reacties en het drukken van de boekwerken. Vermesting Net als in de rest van Nederland is in Zeeland de balans verstoord tussen wat er aan stikstof en fos faat (mest) in het milieu terecht komt en wat strikt nodig is. Vooral het oppervlaktewater ondervindt hiervan de nadelige gevolgen. Bij- UNESCO Centrum Nederland Oranje Nassaulaan 5, 1075, AH Amsterdam Milieutijdingen is gratis ver krijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Ab dij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. Daar is ook een gra tis abonnement te bestellen. I I l l I l l I l l l I l I l l I I I I I I l I I I I I I I 1 I kl, 'I De enige boulevard waar u uw oude meubels kunt inruilen. Alle meubelen worden gratis bij u thuis bezorgd in heel Nederland, (m.u.v. de meeneemmeubelen) De statencommissie milieu vergadert vrijdag 12 mei op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Het enige aangekondigde ge spreksonderwerp is de MER-loca- tiekeuze berging baggerspecie in Zeeland. Dat neemt niet weg dat de statenleden ook hun licht kun nen doen schijnen over een aantal ingekomen stukken als Startnotitie Meerjarenplan verwijdering ge vaarlijke afvalstoffen 1996 - 2006, het verslag van het bestuurlijk overleg over de transportrisico's Westerschelde en bijbehorende startnotitie en een brief van de ZMF over de resultaten van het voorlichtingsproject bouw- en sloopafval. Verspreiding Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn steeds meer chemische stof fen bedacht en geproduceerd die - als ze worden gebruikt of worden weggegooid- schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien komen bij de produktie ervan soms giftige afvalstoffen vrij. De schadelijke stoffen zijn aan te POORTVLIET I I I i i i i i 'i Goes, Zaagmolenstr. 32b. Tel. 01100-27919 Fax. 01100-51075 (t.o. Jac Hermans) Milieutijdingen, het informatieblad van de provincie over actuele ont wikkelingen in het milieubeleid is verschenen. Deze keer staan er onder meer artikelen in over de bouw van het bezoekerscentrum in Emmadorp, bos in Zeeland, be- Dinsdag 9 mei komt de advies- - Zierikzee Rotterdam Dordrecht Industrie, elektriciteitscentrales, wegverkeer en landbouw zijn de grote vervuilers. Ammoniak komt dicht bij de grond vrij en verspreidt zich daardoor niet zo ver. Dat kan wel het geval zijn bij de andere stoffen. Een degelijk vergunningenbeleid en veel overleg zijn de manieren om verzuring binnen aanvaardbare grenzen te houden. treffen in de lucht, de bodem en het water; niet alleen rond de in dustriegebieden, maar door de he le provincie. In het beleidsplan staat beschreven op welke manie ren de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen is te ver minderen en hoe de verontreinigin gen uit het verleden kunnen wor den opgeruimd. Daar is veel on derzoek voor nodig. Natuurlijk steekt de provincie ook de hand in eigen boezem door de terreinen te onderzoeken die ze zelf moge lijk heeft verontreinigd. Verzuring De grote verzuurders van bodem en water zijn zwaveldioxyde, stik- stofoxyden en ammoniak. Wij spuiten in elke gewenste kleur. Bladdert niet, geeft niet af. In combinatie met het spuitwerk kunnen scheuren en gaten vakkundig worden weggewerkt. Slappe zittingen en kussens worden opgevuld. Altijd 1 vol jaar garantie. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Vestigingen door heel Nederland. Het UNESCO Centrum Nederland geeft voorlichting over de UNESCO en zamelt geld in voor UNESCO-projecten. Onze lentewens in 1995: watervoorziening voor meisjesschool in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, en inrichting kindercentra in Jenin, Westelijke Jordaanoever. Vraag de informatie en maak een bedrag over. Help ons: "Zeg 't voort, zeg 't voort". Het provinciaal bestuur vindt natuurlijk dat 'het milieu' een zaak is van iedere inwoner en niet alleen van besturen. Van daar dat het beleidsplan Ke rend Tij Twee gratis verkrijg baar is bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. Het com plete plan telt 197 bladzijden. Wie dat te omvangrijk vindt en wil weten wat de hoofdlijnen van het beleid zijn kan de bro chure Kerend Tij Twee aanvra gen. Tegen inlevering van deze bon. Met dit kaartje in de hand vindt u de weg naar meubelland. 1 Voor een kopje koffie met wat lekkers, maar ook voor een i i i i i Stelt u zich voor dat u na uw aankoop uw meubel in een andere zaak nog goedkoper ziet. Als u dat binnen 3 weken bij ons meldt, en de verkoop- leverings en betalingsvoorwaarden l gelijk zijn, dan ontvangt u van ons onmiddelijk het verschil retour. 4M» voorbeeld via de milieuverorde ning en. het ruimtelijk ordeningsbe- jecten vanuit het milieufonds. leid wil de provincie bereiken dat Zeeland geen 'mestoverschotpro- vincie' wordt. Verwijdering De afvalberg is in onze consump tiemaatschappij fors gegroeid. Ruim 70 van het afval wordt ge stort. Als dat zo doorgaat zijn in 1998 de stortplaatsen vol. Dat kan zo niet langer. Vandaar dat de commissie bezwaarschriften bij nadruk komt te liggen op preven- een voor een openbare zitting, tie (voorkomen dat afval ontstaat), Om 14.00 uur gaat het om een hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen (composteren is hiervan een voorbeeld) en als laat ste, verbranden. Wat dan nog overblijft moet worden gestort. Verstoring Verstoring heeft alles te maken met menselijke ergernissen. An ders gezegd: hinder door stank, stof en geluid. Het kan bij versto ring natuurlijk ook gaan om veilig heid van de mens. Zo zijn er in Zeeland 24 geluidszo nes waar het zo lawaaierig is dat sanering gewenst is. Uitgangspunt is de geluidsbelasting die wonin gen ondervinden terug te brengen tot 55 DB(A). Stankoverlast kan worden aangepakt door aan het verlenen van vergunningen voor waarden te stellen. 1 j “T*”. bezwaar dat de Stichting Zilveren Ganze Toernooi heeft ingediend over subsidieverlening. De stichting krijgt de gelegenheid haar bezwaren mondeling toe te lichten. Om 15.00 uur gaat het om een in woner van het Waterschap Vrije van Sluis die het niet eens is met de toepassing van de Verordening Water. Zowel betrokkene als het waterschap zijn uitgenodigd hun standpunten weer te geven. De Besliscommissie Algemene Bij standswet komt 9 mei eveneens bijeen voor twee openbare zittin gen. Aan de orde komen beroepschrif ten van inwoners van Zeeuwse ge meenten die het niet eens zijn met eerdere besluiten van hun ge meentebestuur over de bijstands uitkering. Zowel betrokkene als het gemeentebestuur zijn dan in de gelegenheid hun visie te geven. Om 15.30 uur gaat het om een in woner van de gemeente Vlissin gen en om 16.00 uur om een in woner van de gemeente Middelburg. De zittingen zijn openbaar en drijfsmilieuplannen, waterbeheers- vinden plaats in het provincie- plannen, voorbeeldplan Waterspil, huis, Abdij 6, Middelburg. s^^S^Öteenbergen Breda ^Halsteren Roosendaal i yrv» nopT\\fBer9en °p.z°°m C Middelburg ^Vlissingen Abdij mei, aanvang 09.30 uur, bij een. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: statenvoorstel duik sport, MER-lokatiekeuze berging baggerspecie Zeeland, ontwerpno titie woningbouw 1995, garant stelling project Zonnestraal.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14