.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Straatorkest Olé Bram Kwekkeboom in Goes en Kattendijke Zoals gemeld trekt acteur Bram Kwekkeboom in Zeeland langs een aantal cafés met zijn solo voorstelling "Kwarre". Afgelopen weekeinde trad hij op in café Baarends te Goes, in 't Ouwe Veeruus te Heinkenszand en hij was eerder te zien en te horen in De Patrijs te Colijnsplaat. Vrijdag 5 mei speelt Kwekkeboom café baas in "Onder de Toren" te Kat tendijke en op 11 mei staat een voorstelling gepland in 't Beest te Goes. Dat zijn althans de geplande voorstellingen. Er kun nen er nog andere bijkomen, aldus de organisatie. Kwarre (knoest) is het verhaal van een ex-cafébaas. Een brand ver woestte zijn herberg. Mogelijk kwamen zijn vrouw en kind daarbij om?! De geruchten willen dat Kwarre, zoals men hem is gaan noemen, zijn café zelf in brand heeft gestoken. Kwarre keert terug naar de 'plek des Jarige Europeesche trakteert in Goes op zoek naar spullen voor rommelmarkt Toko Azië: speciaalzaak voor Oosterse keuken Gratis fiets graveren in Goes tegen diefstal Topform-collectie bij De Jonge Hoek van Dijke De Jonge Hoek van Dijke heeft de collectie meubelen in haar riante zaak te Hein kenszand uit gebreid met Topform-Meu- belen. Het gaat om een collec tie die eigenlijk nauwelijks na dere introductie behoeft. In de winkel aan Ste- nevate 2 is afgelopen we ken een grote show gehou den rond de Topform Meu belen, welke zich onder scheiden door hun duidelijk herkenbare karak- als enige in Zeeland deze Top- ter en stijl in zowel het moderne form-meubelen kunnen brengen, als klassieke genre. We hebben tijdens de introductie J Enthousiaste reacties bij introductie Nieuw in binnenstad van Goes Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. MEDISCHE DIENST Werkgroep vrouwen met spanningsklachten Goes Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 f -9 Toneel aan de café-tap 1 ggfaÖ i i Woensdag 3 mei 1995 13 DE BEVELANDER bfteedwweuwA voor 5, 6 en 7 mei 1995 1 j- TANDARTSEN: APOTHEEK: Dansen in Kortgene F HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Ronald de Jonge, die samen met zijn broer Jaap de Jonge de inte- rieurzaak in Heinkenszand drijft, vertelt: "We zijn gelukkig dat we en vandalisme. Deze situaties ontstaan doordat fietsen overal maar neer worden gegooid, ook al zijn er fietsklemmen vrij. Het resultaat is dat verkeersborden, lantaarnpalen, kunstwerken en banken schuil gaan achter een verzameling fietsen. Een bijko mend probleem hierbij is dat slordig gestalde fietsen de toe gangen versperren van onder meer het stationsgebouw, hotel Terminus, kantoor VVV/ANWB en het kantoor van PTT Post. Tijdens de projectweken wordt getracht aan de rommelige situ atie in het stationsgebied een einde te maken door fietsers te Ook voor 1996 liggen er verge vorderde plannen klaar voor een 10-daagse trip naar Italië, met bezoeken aan San Remo en Monte Carlo. Maar ook in het eigen Goes wordt regelmatig opgetreden. De geplande rom melmarkt worden gehouden op zaterdag 10 juni a.s. op de grote Markt en natuurlijk zal de muziek niet ontbreken! REGIO ZEELAND: J. v. Dam. Tel. 01188-3607. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. A.P. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, tel. 01131-2565. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en Dansvereniging ”De Vrije Stijl” houdt op zaterdag 6 mei in het dorpshuis "De Pompweie” te Kortgene een vrije dansavond. De muziek wordt verzorgd door "Riet en Piet”. Aanvang 20.30 uur, entree voor niet-leden 5,- p.p. MAATSCHAPPELIJK WERK: ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. zij in haar leven tegen aan loop. Er zijn perioden in ieders leven waarin het omgaan met de hoeveelheid of soort span ning die op ons afkomt een te grote last dreigt te worden. Ons lichaam geeft signalen aan die zich om kunnen zetten in spanningsklachten. Onze houding drukt vaak uit hoe we ons voelen. Wanneer je je bewust bent van je spierspan ningen kunnen ze je iets zeg gen over hoe je je voelt. Met inzicht en begrip in je eigen functioneren kun je de relatie tussen geestelijke- en spier spanningen voor jezelf uitleg gen en kun je hier iets mee doen. Het bewust worden en er iets aan doen voor jezelf kan in de groepsgesprekken, ontspannings- en andere oefeningen". Inl. bij Marijke van Lierop of Bea Kole, tel: 01100-21270. dinsdag 9 mei om ca. 14.00 uur is Goes aan de beurt. Onder het motto plezier moet verzekerd zijn laat de Europeesche iedereen meegenieten van het verjaar dagsfeest. Om het plezier van zeker de allerjongsten nog eens extra te verzekeren, kunnen zij boven dien deelnemen aan een kleur- wedstrijd. De kleurplaten zijn verkrijgbaar bij de promotie- caravan. En de hoofdprijs mag er zijn: een compleet verzorgd weekeinde in Disneyland Parijs in Frankrijk, voor het hele gezin! en flexibel in op aktuele ontwik kelingen uit de meubelwereld. Topform is inmiddels een her kenbaar merk met een door dacht karakter. Topform is nu in Zeeland te koop in en voor dit merk aantrekkelijke omgeving." 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. men-adviezen. Op het gebied van de Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- woonomg., discriminatiebestr., u;t!;c tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e ringen, vrijwilligerswerk, voeding en dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. voelen. "De mensen vinden 't juist fijn dat ze niet ver weg hoe ven om oosterse specialiteiten te kopen", zo vertelt ze. De keuze bij Toko Azië is groot: onder meer zo'n 30 verschillende soorten mi-hoen, een groot assortiment kruiden uit de oos terse keuken, grote keuze aan vruchten en met name de verse groenten springen er uit. "Maar 't is nog maar een begin", aldus de eigenares. "Want ik wil langzaam de zaak en het assortiment uitbreiden. Ik heb enkele jaren in een restau rant gewerkt. En dat komt nu goed van pas. Want daardoor Op dinsdag 9 mei zal Europee sche Verzekeringen vanuit een eigen caravan gebak uitdelen op de Oostwal in Goes. Deze actie vindt plaats in het kader van de viering van het 75-jarig bestaan van de Europeesche. In de drie kwart eeuw die de Europeesche actief is, zijn vele miljoenen Nederlanders op stap geweest met een polis van deze specialist op het gebied van reis- en recre- atieverzekeringen. Als dank voor dit vertrouwen trakteert de Euro peesche dit jaar op veel plaatsen in Nederland op gebak. En op kan ik de mensen ook adviseren wat ze met de verschillende pro- dukten kunnen doen, wat de mogelijkheden zijn". Bij de ope ning mocht mevr. Truong Le veel gelukwensen in ontvangst nemen. Begrijpelijk. Want ze kwam destijds met niets naar Nederland en ze realiseerde met de opening van Toko Azië een hartewens: het openen van een eigen zaak. "Maar dat is niet van zelf gegaan. En nog niet", zo ver telt ze. "Want om te slagen moet er hard worden gewerkt en gespaard", aldus de eigenares van de nieuwe speciaalzaak in Goes. menten bezit Olé zo'n 65.000,- en dat allemaal zelf verdiend met optredens en akties en natuurlijk dankzij de donateurs. Olé staat volgens Jaap Baaijens weer een druk seizoen te wachten. Naast de optredens in de provincie, zal Olé in augustus een 3-daagse trip maken naar het Franse Haguenau waar 18 landen zijn vertegenwoordigd, waaronder Turkije, China, Australië, Ecua dor, op het folkloristisch festival. Olé zal hier eveneens zorgen voor de nodige sfeer. Op 9 mei a.s. gaat in Goes de werkgroep voor vrouwen met spanningsklachten van start. De werkgroep is opgezet door de stichting "Thuiszorg en algemeen maatschappelijk werk De Bevelanden". Marijke van Lierop, maatschappelijk werkster bij genoemde stich ting, vertelt: "We houden met de werkgroep vijf bijeenkom sten van 20.00 - 22.00 uur. De groep richt zich op vrouwen en spanningsklachten. Een groep voor vrouwen met dit thema biedt herkenning. Spanningen hebben is een normaal ver schijnsel, spanningen horen bij het leven. Hoe je echter met die spanningen het beste kunt omgaan is in het alge meen moeilijk te zeggen, leder heeft haar manier van leven, van keuzes maken in haar leven, van oplossingen zoeken voor problemen waar vragen om op de juiste manier gebruik te maken van de aanwe zige fietsenklemmen of de bewaakte fietsenstalling. Tellin gen hebben uitgewezen dat er voldoende klemmen aanwezig zijn op zowel het Stationsplein als op de Lijnbaan. Tevens wor den fietsers gewezen op het nut van preventieve maatregelen als de fiets op slot zetten met een deugdelijk slot, het laten ingrave ren van de postcode en het gebruik van een fietsregistratie- kaart, waardoor de politie beschikt over een goede beschrijving, zodat gestolen fiet sen gemakkelijker kunnen wor- onheils'. Zal de waarheid boven tafel komen? Kwarre wordt gespeeld door de van oorsprong uit Arnemuiden afkomstige Bram Kwekkeboom, professioneel acteur. Regisseur is Guido Wevers. Kwarre is geschreven door de Limburgse auteur G. Rapaille. Jan Zwemer heeft het vertaald en bewerkt naar het Zeeuws. De tekst van het toneel stuk wordt in de vorm van een boekje uitgegeven en is te koop na afloop van de voorstelling in het café. Begin 1993 werd het toneelstuk voor het eerst en met groot succes gespeeld in cafés in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek. Op initiatief van de Provincie Zeeland is het stuk nu naar Zeeland gehaald. De Zeeuwse versie is een co-pro- duktie van VMC Zeeland te Mid delburg en de Theaterwerkplaats Het kruis van Bourgondië uit Maastricht. 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE'. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON voor kinderen die zich "anders” ont- Vereniging voor familieleden van wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Het Goese straatorkest Olé is begonnen met een inzameling van spullen voor de rommel markt, welke zaterdag 10 juni op de Grote Markt gaat worden gehouden. Bevelanders die in deze tijd van voorjaars-schoon- maak wat op te ruimen hebben, worden vriendelijk verzocht con tact op te nemen met Olé. Het straatorkest is bereikbaar via tel. 01100-13646 en 20160. "Olé zoekt kleine spulletjes, dus géén meubels en dergelijke. De opbrengst van de rommelmarkt gaat in de pot voor aanschaf van nieuwe kleding voor de 30 leden, waarmee een bedrag is gemoeid van circa 20.000,-. Deze maand ontving Olé van het Anjerfonds een bijdrage van enkele duizenden guldens voor aanschaf van nieuwe trombones en Trompetten". Volgens secre taris Jaap Baaijens moet er heel wat worden geïnvesteerd in een club als Olé. Alleen al aan instru- Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei, alsmede 1 en 2 juni kan men gratis fietsen laten graveren op respectievelijk het Stations plein en de Lijnbaan te Goes. Dit als onderdeel van het vorige week gestarte project tegen fiet sendiefstal. Dat project heeft de naam "Hou wat je hebt" en omvat verschillende activiteiten. Enerzijds willen de deelnemers aan het project bereiken dat fiet sers hun fiets neerzetten in een fietsenklem; anderzijds wil men bereiken dat fietsers zelf maatre gelen nemen om diefstal te voor komen. De politie houdt zich tij dens het project met name bezig met de opsporing van gestolen fietsen, daders en helers. Tijdens de graveeracties wordt de fietser zo gericht mogelijk voorgelicht over het merken en graveren, het gebruik van de fietsregistratiekaart en andere maatregelen. Binnen de gemeente Goes is het stations gebied (Stationsplein/Lijnbaan) bij fietsendieven erg in trek. Op die plaats worden vergeleken met andere straten en pleinen in Goes veel fietsen gestolen. Het preventieproject moet daarin verandering brengen. Behalve de politie en de gemeente verle nen ook de Nederlandse Spoor wegen, het Streekvervoer Zuid west Nederland en de Goese toezichthouders hun medewer king aan dit project. Rommelige en onoverzichtelijke situaties nodigen uit tot diefstal Goes en Kloetinge: Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. 4 mei, 18.00 tot 5 mei, 19.00 uur: dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100- 14373. 5 mei, 19.00 tot 6 mei, 19.00 uur: dr. S. Buys, Van Dusseldorp- straat 3, Goes. Tel. 01100-15462. 6 mei, 19.00 uur tot 7 mei, 19.00 uur: dr. J.A. v.d. Werft, Van Dusseldorp- straat 3, Goes. Tel. 01100-27451 Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 10.00 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Vrijdag 5 mei: dr. J.A. Fortrie, Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Zaterdag en zondag: dr. C.T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: 5 Mei: dr. L. Breukers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Van vrijdag tot zondag. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van do.av. 4 mei, 18.00 uur t/m zon dag 7 mei: dr. A. Constandse, Noord- weg 14, Krabbendijke. Tel. 01134- 1444. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelleen Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 01102-41264. Van donderdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Mo lenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Óp bevrijdingsdag 5 mei: dr. W.J. Klein Wassink, Have- laarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Leger des Heils ZONDAG 7 mei: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. Straatzang om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: J Zonnebloemstr. 53, Goes. Spre.ekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: Goes en de Bevelanden hebben er een speciaalzaak bij. Het gaat om Toko Azië, die kort gele- i|bz den werd ge- i i i opend in de Sint Adriaan- straat in de Goese binnen stad in het pand, waar voorheen Jan sen Juweliers was te vinden. Toko Azië is gespeciali seerd in Aziati sche levens middelen en is opgezet door mevr. Linh Truong-Le die destijds als Vietnamees boot vluchtelinge uiteindelijk in ons land terecht kwam. Toko Azië is een gezellige winkel, waar veel te zien en te koop is. De produk- ten uit vooral het verre oosten zijn op aantrekkelijke wijze gerangschikt. Het is een winkel die je eerder in een grotere stad in de randstad zou vinden. "Veel kennissen zeiden me ook dat ze vonden dat de zaak daar meer op z'n plaats zou zijn. Maar ik wil de juist in Zeeland de produkten dichter naar de mensen toe brengen", aldus Linh, die al een aantal jaren in de regio woont en zich in Zeeland thuis is gaan gemerkt, dat veel mensen blij zijn dat ze nu in Zeeland voor deze collectie terecht kunnen. De reacties zijn erg enthousiast." En verder: "Topform speelt snel VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg (EN GEHANDICAPTEN) 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- handicapten alarm. Kantooruren: 12.30 u. efï 13.30-17.30 u., buiten dinsdag-_tot_en met vrijdagmorgen, kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- Voor gratis adviezen op alle gebied 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens- uit de kennis en ervaring van 50- zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- plussers beschikbaar voor iedereen, 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: 01100-28084. wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, JONGEREN ADVIES 01108-1378. INFORMATIE BURO ASTMA Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Aangepaste bewegingsoefeningen Voor persoonlijke problemen en/of en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-"-*"'--<- woonomg., discriminatiebestr., uitke- konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13