SINKE DE GRAAG SINKE DE GRAAG 4IC- ”DE KLEURMAKER VAN DE STREEK” cTWu, is van alle markten thuis h K! I: je. r U Vul je eigen toekomst in met een opleiding op maat ♦ill KAPSALON "LOUISE" TT Ml li K r "nieuwenhuijse ra 3 etayeA' 1 i axel aanderen I INFORMATIERUBRIEK 65+ pas 10% korting niet op aanbiedingen presenteert Voorjaarscollectie 1995 bankstellen en clubs Coupe Soleil OFFICIÊLE BEKENDMAKINGEN I IT TvC I i' o P. BREM (bloeiend) nu ƒ4.50 h Ik I 0 ,1 IH' Gemeente Noord-Beveland Eethoeken tegen zeer aantrekkelijke prijzen s- 1: DE BEVELANDER 11 Woensdag 3 mei 1995 2 2'f zits f2.495,- f 2.190,- 1.095,- 395,- 980,- 1 BOUWPLANNEN iil i l f 1.795,- 2.980,- Moderne 2 - 3 zits 2-3 echt leder PERKPLANTEN GERANIUMS o 2 O KLOKSTRAAT 7/ KEIZERSDIJK4 GOES TELEFOON 27103 y Fraaie grenen combinatie met laden, nu SLUITING GEMEENTESECRETARIE 5 GERANIUMS ƒ9.75 J Clubs Stichting BOVA Tafelkleden handweef, vanaf pluche, vanaf Leuke grenen dressoirs reeds vanaf SCHUTTINGEN PERGOLAS Holgard kwaliteit PALEN 7x7, 2.70 lang ^nu 14.95 IH; PLANKEN 400 lang ƒ10.75 s1 35,- 125,- INWERKINGTREDING BELASTINGVERORDENINGEN Al heel lang geliefd bij liefhebbers van stijl. Daarom heeft Pot in Axel maar liefst 5000 m2 beschikbaar voor het mooiste op het gebied van de klassieke meubeltradities. TUINMEUBELEN I y G jr Keuze uit meer y dan 500 soorten Overjarige VASTE PLANTEN nu v.a. ƒ1.75 zoals aubrieta, arabis, L alyssum i enz. enz. Leuke 2 - 3 zits combinatie n F 3 S Voor dames, heren en kinderen i 'GW Gl' d TEKST VAN DE BRIEF WELKE IS VERZONDEN AAN DE EIGENAREN VAN EEN TWEEDE WONING IN DE KERN COLIJNSPLAAT .Ï'O’4 i b O 3- Ook nu al 1-jarige 1,5 km. 1.000 nf overdekt I b X. a i - 1 f -- I '1 ro k 1 t Lang haar vanaf... 2 ifes I I Aanbieding week 18 en week 19 2 mei t!m 13 mei di. en vr. koopavond zondag gesloten Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). VOLOP A GROENTE- PLANTEN ■n 30 Vooropleiding HAVO of MBO: Applicatie Beheerder, Applicatie Ontwerper, Applicatie Programmeur, Medewerker Logistiek Management, Directiesecretaresse. De duur van deze ECABO-opleidingen varieert van 1 tot 2 jaar. Je leert het vak door middel van werkend leren in het leerlingwezen. f Kom en overtuig uzelf van; 1 - Het zeer grote assortiment - De prima kwaliteit - Onze lage prijzen i- Onze grote service U kunt nu rond rijden I ZEELAND COLLEGE Kortgene, 3 mei 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers incl. wassen, P knippen en föhnen J Telefoon 01155-62010. Telefoon België 0031-115562010. Sie Matic keukenstudio 1'verdieping. Slaapkamerafdeling ca. 2500 nT Hoofdweg 22 te Rilland Tel. 01135-2227 Het adres van de BOVA- vestiging bij jou in de buurt: Vrijlandstraat 33c Postbus 7043 4330 GA Middelburg telefoon 01180 - 23010 De gemeentesecretarie zal gesloten zijn op onderstaande dagen: - vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) - donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) - vrijdag 26 mei - maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) 0 Beatrixlaan 11 te Goes Tel. 01100-20568 r. h. in allerlei soorten en maten, vanaf Vestigingen in: Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Middelburg ,7 7 15 cm breed ff*#*1 o B Bij besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 april 1995, nummer FBA 95/7/U10, zijn goedgekeurd de volgende belastingverordeningen, vastgesteld bij besluit van 12 december 1994 door de raad van de voormalige gemeente Wissenkerke: a. Verordening hondenbelasting 1995; b. Verordening watertoeristenbelasting 1995; c. Verordening lijkbezorgingsrechten 1995; d. Legesverordening 1995; e. Verordening forensenbelasting 1995; f. Verordening toeristenbelasting 1995; g. Verordening reinigingsheffingen 1995. Deze verordeningen treden alle in werking met ingang van de achtste dag na deze bekendmaking en liggen ter inzage op de gemeentesecretarie bij de afdeling financiën c.a. pot Tuincentrum X Xw dus kwaliteit! 800 meter Bel voor meer informatie of stuur de bon in ‘f X OPEN DAGEN Woensdag 10 mei, woensdag 7 juni, woensdag 5 juli van 15.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Stichting BOVA op onderstaand adres Stichting BOVA, een samenwerkingsverband van ruim 400 bedrijven en instellingen, heeft per 1 september weer plaatsingsmogelijkheden. Het betreft opleidingen in de administratie, automatisering en logistiek die samen met het Zeeland College worden uitgevoerd. Voorbeeld: in kunstleer ook in stof leverbaar CD Qj spoorweg overgang SS Pot presenteert de klassieken Open dagelijks 8.00 - 12.00 uur 13.00- 18.00 uur za. 8.00 - 17.00 uur GRINDWEG79, YERSEKE. TEL. 01131-2075 LH parkeerruimte l 7 ■amwws» Vooropleiding LBO of MAVO: Afdelingssecretaresse, Medewerker Beheer Informatiesystemen, Logistiek Medewerker, Commercieel Administratief Medewerker. In een uitzending van het programma "Frontal" op woensdag, 12 april 1995 op ZDF, kan mogelijk bij u de indruk zijn gewekt, dat het gebruik van alle tweede woningen in Colijnsplaat of daarbuiten verboden zou zijn. Dit ging gepaard met naar onze mening enkele onfrisse leuzen, zoals "Deutsche raus" en een vergelijking van tweede woningen met de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp. Tevens werd de indruk gewekt, dat een gemeente-ambtenaar bij nacht en ontij door het dorp zou sluipen om tweede woning gebruik te betrappen. Bij dezen willen wij ons van de inhoud van het programma distantiëren en in deze brief een uitleg geven van de gang van zaken. Wij zijn door de ZDF benaderd naar aanleiding van een procedure, welke de gemeente had gewonnen met betrekking tot een illegaal bewoonde tweede woning. Omdat de "gedupeerde" een Duitser was vond de ZDF dit interessant en wilde de toepassing van de tweede woning verordening in beeld brengen. Bij de uitvoering van deze verordening wordt gecontroleerd op illegaal gebruik van tweede woningen, waarna in het allerlaat ste stadium verzegeling plaatsvindt. Bij de beelden zou uitleg over de toepassing van de verordening plaatsvinden door de betreffende gemeente-ambtenaar. Tijdens het inter view is herhaalde malen gezegd, dat de aanpak van tweede woningen betrof de wonin gen, welke na de aanscherping van de verordening in het voorjaar van 1991 als zodanig in gebruik waren genomen. Bovendien is benadrukt, dat het niet ging om Duitsers, maar om alle eigenaren van illegaal tweede woningbezit, dus ook Nederlanders, Belgen, enz. Dat de programmamakers deze uitleg bewust hebben geknipt vinden wij teleurstellend, maar daarop hebben wij geen grip. De kwaliteit van de Duitse televisieprogramma's wordt in Nederland als hoog ervaren. Het zal u duidelijk zijn, dat dit voor ons niet (meer) geldt voor wat betreft het programma "Frontal". De onrust die onder u is ontstaan vinden wij begrijpelijk en wij betreuren dit. Met deze brief hopen wij u een juist beeld van de gehele gang van zaken te hebben geleverd. Wij maken van de gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom de desbetreffende ver ordening is vastgesteld. Dit is gebeurd om de leefbaarheid in de kernen te beschermen, omdat door de grote hoeveelheden tweede woningen het voorzieningenniveau in gevaar kwam. U moet daarbij denken aan scholen, verenigingsleven en winkels. Ook de dood se aanblik van de straten in het winterseizoen speelde een rol. Een woning wordt ille gaal als tweede woning gebruikt, wanneer dit is gebeurd na 25 april 1991. Er zijn enke le uitzonderingen mogelijk. Mocht u overigens vragen hebben over de verordening en haar uitvoering dan kunt u zich altijd in persoon of telefonisch wenden tot Jos van de Velde van de afdeling alge mene zaken, tel. 01108 - 1553. In einer Sendung des ZDF-Programms "Frontal" am Mittwoch, dem 12. April 1995, kann möglicherweise bei Ihnen der Eindruck entstanden sein, daB die Nutzung aller Zweitwohnungen in Colijnsplaat und darüber hinaus verboten sein soli. In einem Atemzug wurden in diesem Zusammenhang ein paar unpaBliche Bemerkungen wie z.B. "Deutsche raus" gemacht, und man steilte einen Vergleich von Zweitwohnungen mit dem Zweiten Weltkrieg sowie der Wasserkatastrophe an. AuBerdem wurde der Eindruck erweckt, als würde ein Beamter der Gemeinde bei Nacht und Nebel durch das Dorf schleichen, um die Nutzung von Zweitwohnungen festzustellen. Wir wollen uns hiermit vom Inhalt des Programms distanzieren und mit diesem Brief den richtigen Sachverhalt darlegen. Aufgrund einen Prozesses, den die Gemeinde in Zusammenhang mit einer illegal bewohnten Zweitwohnung gewonnen hat, wandte sich das ZDF an unsere Adresse. Da der "Geschadigte" ein Deutscher war, fand das ZDF dies interessant und wollte die Anwendung der Zweitwohnungsverordnung ins Bild bringen. Bei der Ausführung die- ser Verordnung wird kontrolliert, ob ein illegaler Gebrauch von Zweitwohnungen gemacht wird, was erst im allerletzten Stadium eine Versiegelung zur Folge hat. Zu den Bildem sollte eine Erklarung fiber die Anwendung der Verordnung durch den betreffen- den Beamten der Gemeinde erfolgen. Wahrend des Interviews wurde wiederholt zum Ausdruek gebracht. daB die Vorgehensweise bei Zweitwohnungen die Wohnungen betraf, die nach der Verscharfung der Verordnung im Friihjahr 1991 als solche in Gebrauch genommen wurden. AuBerdem wurde mit Nachdruck festgestellt, daB es hier nicht um Deutsche ging, sen der um alle die illegalen Gebrauch von Zweitwohnungen machen, also auch Niederlander, Belgier usw. Es hat uns sehr enttauscht, daB die Programmgestalter diese Erklarung bewuBt heraus- geschnitten haben, aber darauf halten wir keinen EinfluB. Die Niederlander sind der Meinung, daB die deutschen Femsehprogramme ein sehr hohes Niveau haben, Zu aller Deutlichkeit mochten wir dazu jedoch sagen, daB dies für uns nicht (mehr) gilt, soweit es die Sendung "Frontal" betrifft. Die Unruhe, die bei Ihnen entstanden ist, frnden wir sehr verstandlich, und wir bedauern dies. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Brief ein richti- ges Bild fiber den ganzen Verlauf der Dinge gegeben zu haben. Bei dieser Gelegenheit mochten wir Ihnen auch gem erklaren, warum die diesbeziigli- che Verordnung aufgestellt wurde. Dies geschah, um die Lebensqualitat in den Zentren zu schiitzen, da durch die groBe Anzahl an Zweitwohnungen das Niveau der zu treffen- den MaBnahmen in Gefahr geriet. Denken Sie nur an die Schulen, das Vereinsleben und die Geschafte. Auch der beklemmende Anblick der StraBen im Winter spielte eine Rolle. Eine Wohnung wird dann illegal als Zweitwohnung gebraucht, wenn dies nach dem 25. April 1991 erfolgte. Einige Ausnahmen sind möglich. Sollten Sie noch weitere Fragen zur Verordnung und deren Ausführung haben, dann können Sie sich jederzeit persönlich oder telefonisch an Jos van de Velde, aus der Abteilung 'Allgemeine Angelegenheiten' wenden. Die Telefoonnummer ist 01108 - 1553. Bouwaan vragen bouw opslagloods/machineberging Oost-Zeedijk 14 te Kats; bouw berging Veerweg 111 te Kamperland; bouw garage/berging Zuidstraat 15 te Wissenkerke; verbouw woning lepenlaan 13 te Kamperland; verbouw woning Pinksterbloemweide 81 te Kortgene Bouwvergunningen bouw dubbele garage Zuidstraat te Wissenkerke Ingediende meldingen plaatsen blokhut Zandkreekstraat 13 te Kortgene Positief afgewerkte meldingen bouw serre Julianaplein 7 te Kortgene; bouw tuinhuis Sophiastraat 8 te Kamperland; bouw berging Noordeindstraat 9 te Wissenkerke Sloopvergunningen sloop aardappelloods Zuidstraat te Wissenkerke Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108 - 1553. Kortgene, 3 mei 1995 is I- i rp' B,cwn9 ^'seHe CL CD c B S B cd CD “S o' Q> cd’ o 3 O IQ CD CD Q. cd’ F g- 5' io oo O I I X X - X - x L A ,oo oo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11