Oorlogsdagboek van Marinus Marits uit Biezelinge, bewaker van koningin Wilhelmina in Londen: PAAUWE Per saldo héél voordelig. GROENLEER GOES 1175 - gjgJMOhTÊL f50,00 KLEURENFOTO'S 9» 3 9 "Vrouwen investeren in de Toekomst m/v" fff3^7 axel GRAND THEATER GOES 01100-15165 Woensdag 3 mei 1995 - 47e jaargang no. 18 i Provinciale Manifestatie 5 mei LIAM XE.ESON 1 OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 IAMES SPADER L KURT RUSSELL Wonen in de stijl van tijdloze schoonheid Bevrijding Goes Lange Kerkstraat 44 FILMPROGRAMMA VANAF D0.4T/M WO. 10 MEI THE MASK Zondag, woensdag Toegang slechts 5,- 1 STARGATE FOTOI MOTORMAAIERS va 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- Huisbewaarder Jeugd De Bank van Nederland beeft zaterdag 6 mei bevrijdings prijzenfeest Indien u voor 250,00 of meer koopt, ontvangt u een cheque t.w.v. Vertrek Vrijdag 5 mei kantoor van De Bevelander gesloten Is Il Eén dag IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 73S a JODIE FOSTER - BESTE ACTRICE - (Van een onzer redacteuren) hij van zijn commandant 1 dag op verlof om naar huis te gaan. SSÏSSSSS Na vijf jaar dienst mocht hij één dagje naar huis Marinus Marits in luchtmachtuniform, op een foto uit 1944. In 1987 overleed Marinus Marits. "Het was een mooi gezicht, om JODIE FOSTER AnneMareL I t 1- W 1 HSBS 14.00 u. J/ WONINGINRICHTING Het gratis Bankboekje van Montèl, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen ligt voor u klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. Met Paauwe 's interieuradvies en perfecte afwerking kun je daar een generatie lang plezier van hebben. Of zelfs langer! Omdat na verloop van tijd duide lijk werd, dat de Duitsers vanuit de lucht daadwerkelijk jacht maakten op de koningin, werd ze op een ander adres onderge bracht: aan het Chester Square. Dat was voor Marinus Marits uit Kapelle-Biezelinge het einde van de bewaking van koningin Wil helmina. Hij kwam vanaf dat tijd stip weliswaar nog vaak bij de koningin over de vloer, omdat hij regeringsstukken moest 'koerie ren' tussen het Stratton House (een regeringsadres) en het bui tenverblijf van de koningin in Roehampton. Ze verbleef daar 's nachts èn als het in Londen te gevaarlijk was. Even nadien werd ik door de generaal opnieuw naar haar toe gestuurd. Met dezelfde bood schap. Ik klopte weer op haar deur en bracht dezelfde bood schap over. Nu was de koningin duidelijker: "Zeg maar tegen de generaal, dat ik me door een luchtalarm niet van mijn werk laat houden". Hij werkte ook nog als boeren knecht bij het boerenbedrijf van M. J. in 't Anker. Ook daar ging hij volledig op in het werken met paarden. Het was dan ook niet vreemd, dat hij in zijn diensttijd als huzaar bij de cavalerie (paar- denafdeling) terechtkwam. Omdat de beroepsmilitairen en de dienstplichtigen van de kazer ne Laan Copes van Cattenburgh vaak betrokken waren bij de bewaking en de representatieve plichten van het koningshuis, kwam hij vaak op koninklijke paleizen, waaronder Noordeinde (Den Haag) en 't Loo (Apel doorn). Hij was 'oppasser' van luitenant-kolonel Phaff, de toen malige adjudant van koningin Wilhelmina. Bij aankomst in Hoek van Hol land werd de stoet volgens hem aangevallen door Duitse bom menwerpers, maar het Engelse oorlogsschip Hereward (dat de koningin zou afvoeren) schoot terug. De Duitsers kwamen niet meer terug. "Het laatste dat ik van Nederland zag, waren de rookpluimen van brandend Rot terdam", schrijft hij. (Overigens is dit een opmerkelijke zinsnede, want als Marinus Marits met het zelfde schip als koningin Wilhel mina is vertrokken, kan hij. de rookpluimen van Rotterdam niet gezien hebben. De Koningin ver trok op 13 mei, Rotterdam werd pas de dag erna gebombardeerd - red.) In en rond de koninklijke stallen van 't Loo kwam hij vaak prinses Juliana en prins Bernhard tegen. Prinses Beatrix lag toen nog in de kinderwagen.... Van de belevenissen in Londen is nog vermeldenswaard, dat Marinus aanwezig was bij de doop van prinses Irene, in de kapel van Buckingham Palace. "Er waren veel koninklijke gas ten, die ik niet kende. De dienst werd geleid door dominee Van Dorp. Achter mij zaten prinses Elizabeth en prinses Margaret. Dat ervoer Marinus Marits uit Biezelinge, toen hij in de oorlog eni ge jaren haar persoonlijk lijfwacht was. Hij had ook geholpen, haar in mei 1940 naar Hoek van Holland te brengen, toen ze uitweek naar Londen. In de jaren 1944/45 nam hij als vliegtuigmonteur deel aan de bevrij ding van Zuid-Nederland. Toen hij in België gelegerd was, mocht Bevrijdingsfestival in Vlissingen de manifestatie 'Vrouwen inves teren in de toekomst m/v' gehou den. Het thema van het bevrij dingsfestival 'Allemaal anders maar toch 1' sluit goed aan bij het motto van de wereldvrou wenconferentie: 'gelijkheid, ont wikkeling en vrede'. Bij vijftig jaar bevrijding kijken we vooruit naar een toekomst, waarin vrouwen en mannen investeren. Het Arsenaaltheater en het plein voor het theater zullen op 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur plaats bieden aan een gevarieerd pro gramma. Verder vertelt de Biezelingse huzaar, dat hij in die periode vaak als bewaker van de konin gin mee ging, als ze samen met haar hofdame ging winkelen in de winkelstraat Knightsbridge in Londen. "Ik bleef altijd enkele passen achter hen lopen. Dat moest zo". Vaak moest Marinus de artikelen dragen, die de koningin gekocht had.... Toen ten tijde van de bevrij ding van Europa (na juni 1994) het werk in Londen voor Mari nus Marits saai werd, deed hij alle mogelijke moeite om als geheim agent naar Nederland te worden gestuurd. De militai re autoriteiten in Londen wil den hem dat niet toestaan. Kennelijk vonden ze hem daar voor niet voldoende geschikt. Uiteindelijk wordt het Holland Squadron tóch ingezet bij de bevrijding van West-Europa. De datum wordt uit het dagboek van Marits niet helemaal duidelijk, maar in elk geval was België al goeddeels bevrijd. terugkomst aan iedereen ver tellen". "Nog één bocht in de weg en toen kwam mijn ouderlijk huis in zicht. Mijn zus Willy zag me aan komen. Ze liep hard het huis in om mijn moeder te roepen. We huilden allemaal van blijdschap. Een blijdschap, die niet te beschrijven was. Mijn vader werd ook gauw van het land gehaald en al gauw wist ieder een in het dorp, dat ik weer thuis was. Maar ja, ik moest de vol gende dag weer al terug. De oor log duurde tenslotte nog altijd voort. Ik heb mijn ouders verze kerd, dat ik de hele oorlog goed Zijn dienstkameraad uit Londen, de heer M. Dekker (nu woonach tig in Woudrichem), bewaart nog altijd een dagboek, dat de ex- Bevelander Marits in het begin van de jaren tachtig via zijn schrijf- Eén dag! Ondanks het feit, dat Marinus zijn ouders vijf jaar lang niet gezien had! Maar hij gehoorzaamde braaf..... Maar dat viel tegen, want na een verblijf met de oprukkende troe pen op vliegvelden als Gilze-Rij- en, Vught, Schijndel, Enschede en Cloppenburg (Dtsl.) raakte Marinus gewond en moest naar het Engels militair hospitaal in Oostende (B.) gebracht worden. In de jaren '50 en '60 ging de gezondheidstoestand van de ex- Biezelingenaar echter langzaam ben doorgekomen en dat dus het laatste stukje ook wel goed zou gaan". Marinus Marits is intussen overleden. Maar zijn dagboek is bewaard gebleven. Bijgaand een exclusieve samenvatting van een aantal opmerkelij ke delen uit dat dagboek. Maandag... Dinsdag Woensdag .20.00 uur .20.00 uur .20.00 uur Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag IS ER. EEN WEG TERUG? 20.00 uur 19.00-21.30 uur 19.00-21.30 uur 19.00-21.30 uur Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Uiteindelijk werd hij vliegtuig monteur bij een squadron van de Engelse Royal Air Force (RAF). Later werd hij ingedeeld bij het z.g. Holland Squadron in Wood- vale. Het squadron had tot taak om Liverpool te beschermen in geval van een Duitse luchtaan val. Maar die waren er in 1944 niet meer.... ----- Marconistraat 15, Goes 01100-20840 12000m2 showroom machine aan het papier toevertrouwde. Ruim 21 velletjes A4 getikt... die ik kende. Die gingen "mijn Albert Plesmanweg 5 - 4462 GO Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts 01100-12820 Zaterdag open tot 15.00 uur Ol’ZOLK NAAR lil WAARIIIID BllA-NÏll N Zl MH JOt NI N LICHTJAREN VER. Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 IFÏLMIÏ ROLAND EMtfERICH achteruit door de multiple sclero se. Begin jaren '80 kwam hij terecht in een verpleegtehuis van de Engelse luchtmacht. Daar schreef hij omstreeks 1984 zijn levensverhaal. Hij gebruikte Neem z’n verfijnde bekleding, z’n royale zit, z’n fraaie belijning. Ja, deze bank durft elke vergelijking aan. Ook in prijs! Want zegt u nu zelf: zóveel bank voor je geld is per saldo toch buitengewoon voordelig! 2-zits v.a. JL JL y y 2'M-zitsv.a. 2495,- Na de oorlog werd hij terugge stuurd naar Londen om daar te gaan werken bij de Nederlandse kanselarij. Hij trouwde er een Engelse vrouw (Rennee), met wie hij enige tijd in Nederland woonde, maar die last kreeg van heimwee. Daarom verhuisde hij weer naar Engeland. Zijn vrouw Rennee overleed echter na enkele jaren plotseling. Marinus bleef achter, met een dochtertje van vijf jaar. Hij hertrouwde met een Engelse vrouw, genaamd Ada. Met haar was hij tot het eind van zijn leven gelukkig. Hij werk te op de Nederlandse ambassa de als koerier en huisbewaarder. Marinus Marits is nu niet meer. Hij overleed in 1987 in Enge land. Hij verbleef op dat moment al vele jaren in een verpleegtehuis van de Engelse luchtmacht en leed aan multi ple sclerose. Hij overleed uit eindelijk aan een longontste king. Marinus Marits werd gestatio neerd (nog altijd als vliegtuig monteur) op het vliegveld van Maldegem (B.), ten zuiden van het Zeeuws-Vlaamse stadje Aar denburg. Later trok het squadron door naar de omgeving van Brussel. En daar deed zich een opmerkelijke incident voor met het 'dagje verlof'. pot zeeuws-vlaa Marinus Marits bleef verbonden aan de bewaking van het huis aan de Eaton Square, dat na het vertrek van de koningin in gebruik werd genomen door de Centrale Inlichtingendienst (CID). Dat was niet de enige keer, dat koningin Wilhelmina zich tamelijk onverschrokken toonde. Ook toen later de Duitse bommen en granaten écht begonnen te val len rond de woning aan het Eaton Square, stond het staats hoofd vaak voor het raam geïnte resseerd naar de luchtaanvallen en de luchtgevechten te kijken. Ze toonde geen greintje angst. die u direkt weer kunt besteden. Tevens hebben wij weer 2professionele mannequins die vanaf 10.30 uur doorlopend weer een aantal modellen voor u showen. De voordeelcheque is niet inwisselbaar op aanbiedingen of afgeprijsde artikelen. Vrijdag 5 mei zijn wij gesloten om zelf de bevrijding te vieren! In september wordt in Beijing, China, de vierde VN Wereldvrou wenconferentie gehouden. Tij dens de wereldvrouwenconfe rentie in China wordt de balans opgemaakt van de positieverbe tering van vrouwen wereldwijd. Er worden actie-punten opge steld om vóór het jaar 2000 een gelijkwaardige positie van vrou wen en mannen dichterbij te brengen. Een conferentie over de positie van vrouwen wereldwijd die ook de gemoederen in Zeeland niet ongemoeid laat. In Zeeland wordt op 5 mei, samen met het n d r e n Enkele dagen na 10 mei 1940 was Marinus Marits betrokken bij het vertrek van koningin Wilhelmina uit Nederland. Vanuit Den Haag werd ze, door het Westland, naar Hoek van Holland gebracht. Het escorte bestond slechts uit enkele huzaren. Ik klopte bij haar op de deur en bracht de boodschap over: "De generaal wil, dat u naar beneden komt, majesteit". De koningin keek onverstoorbaar op, zei 'dank je wel, Marits', maar kwam haar kamer niet uit. BIEZELINGE/LONDEN - Het benedenhuis was versterkt tot schuilkelder. We sliepen er allemaal. Ook bij luchta larm moesten we daar schuilen. En dat gebeurde vaak. Op een goede dag was er opnieuw luchtalarm. Generaal De Jonge van Ellemeet kwam me zeggen, dat ik Hare Majesteit de Koningin moest gaan waar schuwen. Het was wenselijk, dat ze óók naar de schuilkelder zou komen. nei was een iiiuui yeiiuin, uin langs al die dorpen te rijden, die ik van kindsbeen af kende. Vóór mij doemde uiteindelijk het torentje van Biezelinge op. Ik had het vijf jaar niet gezien. Ik voelde tranen in mijn ogen. Zouden mijn ouders nog leven? En de rest van de fami lie? Het laatste stuk moest ik lopen. Ik kwam een neef tegen en allemaal andere jongens In verband met de natio nale feestdag op vrijdag 5 mei zal ook het kantoor van weekblad De Beve lander aan de Voorstad te Goes die dag zijn geslo ten. Adverteerders en andere relaties wordt vriendelijk verzocht hier mee rekening te houden. Het wordt op prijs gesteld indien advertenties en kopij voor de redactie al zoveel mogelijk op don derdag 4 mei worden aan geleverd. Uiteraard is ons kantoor vanaf 8 mei weer normaal geopend en ver schijnt De Bevelander op woensdag 10 mei a.s. ook normaal. De preek van ds. Van Dorp kre gen we op schrift mee. Die heb ik goed bewaard. Later hoorde ik, dat prinses Juliana met de prin sesjes naar Canada was gegaan". Marinus werd in Biezelinge geboren, op 23 januari 1918. In zijn dagboek vertelt hij niet waar, maar als kind werkte hij graag op 'de boerderij van Mol'. Hij was gek op paarden. Hij hielp ze in- en uitspannen, naar de wei bren gen en later mocht hij erop rij den. Vijf jaar lang had Marinus zijn familie en zijn dorp niet meer gezien. Hij vroeg bij zijn com mandant een tijdje verlof om naar huis te kunnen gaan. Hij kreeg zegge en schrijveéén dag! En hij accepteerde het gela ten. Hij reisde liftend via Antwer pen ("Waar het VTs en V2's regende") naar Zuid-Beveland. daartoe een electrische schrijf machine. Kennelijk was het voor hem een soort therapie, om zijn vingers te gebruiken. Kleurenfoto's Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Koningin Wilhelmina was van de duvel en z'n ouwe moer niet bang. m tij K jn nu ooH "Het torentje van Biezelinge doemde vóór me op. Ik had dat toren tje vijfjaar lang niet gezien t i OS(. A« NOMINATIl VOOS 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1