.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Kraammarkt in Goes Rondrit Oldtimer- trekker en motoren Midden-Zeeland Eat Roadkill in Studenten Ter Welle Goes Theatrale lezing in 't Beest Opus One in Rilland met Porgy Bess brengen 4 mille bijeen De Piek Vlissingen DE LAAGSTE BENZINE-PRUS Reimerswaal centraal op Gezinsbeurs Wegwijs Voorronde miss-verkiezing vrijdag in De Geveltjes VAN ZEELAND! 179 196 122 Scholen N-Beveland maken strand schoon Van 2-6 mei in Jaarbeurs Utrecht Zaterdag 29 april in Dorpshuis Voor bejaarden in Roemenië CLARIJS 4#/ Het Gezelschap van de Zee op.' op' ■O N# x Woensdag 26 april 1995 DE BEVELANDER DIESEL SUPER V L Voor een eerlijk en deskundig taxatierapport inzake woningen of bedrijfs onroerend goed Toegangskaarten Keuzes doen Ruilbeurs van telefoonkaarten Rommelmarkt II EURO LOODVRIJ Jj&c ■1 MAKELAAR - TAXATEUR O.G. h In het kader van de 4-5 mei herdenking presenteert het Gezelschap van de Zee op vrijdag 12 mei in 't Beest in Goes en op zaterdag 13 mei een theatrale lezing van het nog nooit eerder opgevoerde toneelstuk 'Vaderland' van de schrijver Abel J. Herzberg. Zaterdag 6 mei a.s. wordt de jaarlijkse rondrit gehouden van de Oldtimer Trekker en Motoren club Midden-Zeeland. De route rende voorstelling van te maken. U zult dan ook versteld staan van het resultaat". Het verhaal speelt in Los Angeles. Porgy is een zwarte schoonmaker, die verliefd wordt op de blan ke nachtclubdanseres Bess. Wanhopig proberen ze het verschil in ras en stand te overwinnen, maar hun liefde is kansloos als de rellen in Los Angeles zwart en wit in een verblindende rassenhaat uit eendrijven. Verslaafd, vernederd en opgejaagd proberen beiden hun toekomst veilig te stellen. Met of zonder elkaar.... Opus One vertelt "Porgy Bess" - dancin 'the heat' in de eigenzinnige mix van dansstijlen die zo ken merkend is voor al haar voorstellingen. Het karak ter van Porgy Bess met zijn realistische en gepassioneerde sfeer leent zich bij uitstek voor een kombinatie van swingende jazzdans, romantische pas-de-deux en virtuoze tapdansnummers. Evenals in de voorgaande produkties heeft Opus One ook weer veel aandacht besteed aan het decor en aan de kleding. De titelrollen worden gedanst door Auguste Gisch- ler en Rob Brown, geen onbekenden meer voor de Opus One-liefhebbers. De meesterlijke muziek van George Gershwin wordt uitgevoerd in de imponerende en meesle pende bewerkingen van Oscar Peterson, Miles Davis en Gershwin zelf. Producer Maarten Voogel heeft met Porgy Bess voortgeborduurd op de rijke traditie van Opus One op het terrein van het klassieke verhalende ballet en dit levert een prachtige familievoorstelling (van af 12 jaar) op. Deze kosten 17,50 en met CJP/65+ pas 15,- en zijn verkrijgbaar bij de VVV-kantoren te Yerseke en Sint Maartensdijk, in het gemeentehuis in Kruinin- gen en eventueel nog aan de zaal. Telefonisch kaarten bestellen kan via de nummers: 01130-95326 (buro burgerzaken van de gemeen te) en 01135-1552 (Jacques Boonman). (Fotografie Wim Roefs) Op 5 mei zal een kleine groep vanuit Lewedorp vertrekken naar Grijpskerke om daar bevrijdings dag op te luisteren, 's Middags is men verder aanwezig in Oostka- pelle. De laatste jaren komen veel vrouwen die op latere leeftijd bevallen met vragen over de risico's die ze kunnen lopen. Wil van Weelden heeft het idee dat de vragen steeds meer toe nemen. Als reden ziet ze het feit dat het begrip grote gezin nen verdwenen is. Wil: "Vroe ger leerde je van je eerdere geboortes en leken de mensen zich meer in hun lot te schik ken. Tegenwoordig wordt bij velen een kind gepland en lij ken de vragen talrijker omdat de voorzieningen voor de baby en de (aanstaande) moeder toenemen waardoor keuzes gemaakt moeten worden." Wil van Weelden zegt dat niet alleen de Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland vertegen woordigd is. Op de Kraam markt wordt uitgebreide infor matie gegeven op het gebied van zwangerschap, bevalling en het eerste levensjaar. Dit wordt gegeven door instellin gen en bedrijven die hun dien sten op dit gebied aanbieden van de bekende Trabantjes ver kocht. De heer Joziasse, contactper soon van de Unie voor Christelijk Onderwijs heeft het geld in ont vangst genomen (zie foto). Mevr. D.A. Clarijs-van Westen Livingstoneweg 5A, 4462 GL Goes Tel. 01100-50049, fax 01100-33790 GEEN ZOT MAAR Kandidaten die zich alsnog wil len aanmelden om mee te doen aan een voorronde kunnen con tact opnemen met de Miss Nederland organisatie tel. 020- 6418001, of een briefje met 2 foto's sturen naar Postbus 2000, 1180 EA Amstelveen. De voor waarden waar de deelneemsters aan dienen te voldoen zijn; tus sen de 16- en 24 jaar, niet getrouwd of getrouwd geweest, lengte vanaf 1.68, een represen tatief uiterlijk en een spontane uitstraling. Overigens zal komende zomer in De Geveltjes ook de Miss Zee land finale plaatsvinden. Dat is op 30 juni a.s. Er zullen dan TV- opnamen worden gemaakt door John de Mol Produkties. Per voorronde zullen drie kandidaten doorgaan naar deze finale. In ter Valcke te Goes wordt zon dag 30 april een grote internatio nale telefoonkaarten-ruilbeurs gehouden. Er zijn kaarten te ruil uit circa 90 landen. Geopend van 10.00-15.00 uur. Iedereen is wel kom. Entree 2,50. aal, zoals uniformen en wapens uit de Tweede Wereldoorlog te kunnen tonen. Op 5 mei zal er zeker veel belangstelling zijn voor het dan te houden bevrij dingsconcert. Veel aandacht zal er op die 5e mei ook zijn voor een bijeen komst die eveneens in de gehoorzaal wordt georganiseerd en waarbij onze (voormalige) Joodse landgenoten vooral in de belangstelling staan. Spreken zal daar de bekende schrijfster Wiesje de Lange over "Bouwen aan de toekomst van Jeruza lem", mede naar aanleiding van de herdenking van het feit dat het volgend jaar 3000 jaar gele den is-dat koning David Jeruza lem stichtte. Wiesje de Lange was in de oorlog ondergedoken. Haar "redster" mevrouw Allewijk- Roffel zal aanwezig zijn. Een tweede spreker is Manfred Klaf- ter, voormalig gevangene van het concentratiekamp Bergen- Belsen. Zijn onderwerp is "Lijden toen-Herdenken nu". Vermel denswaard is ook dat er een ten toonstelling te bezichtigen is van de Anne Frank Stichting met als titel "Kind in de oorlog". Ook deze keer zal weer een Nederlandse gemeente in de schijnwerpers komen. Ditmaal is dat de gemeente Reimerswaal. De kernen Yerseke, Krabbendij- ke, Kruiningen, Waarde en Oostdijk handeling met enkele platen maatschappijen om de CD uit te brengen. De Walcherse punk- rockformatie Swindle is in 1993 opgericht en heeft zich gespecia liseerd in het spelen van covers van bands als The Sex Pistols, Buzzcocks, The Clash, Ramo- nes e.d. Ook Swindle bracht al twee demo's uit. Deze demo's zijn al een waar verzamelobject gebleken onder de jonge punk rockfans van Walcheren en Zuid- Beveland. Swindle is dan ook een goed voorbeeld voor jonge muzikanten gebleken om ook muziek te gaan maken. Swindle staat vanwege groot succes vorig jaar, dit jaar dus weer op de planken van De Piek. De lezing wordt geregisseerd door Kees Scholten en met in de voornaamste rollen: Kees Gooien, Chaïm Levano, Sac co van der Made, Jan van Dijk, Truus te Selle, Theo de Groot, Fred van der Hilst, Tineke Schrier, Har Smeets, Felix Jan Kuypers, Ivo ten Hagen. Vaderland speelt in Duitsland, 1933. Onder druk van jonge nazi's, zijn studen ten en assistenten, wordt de Joodse professor en psycho loog Ignaz Levie het werken aan de universiteit en in zijn kliniek onmogelijk gemaakt. Het zwakke universiteitsbe stuur dwingt hem, in een poging de rust in de collegeza len te herstellen, zijn hoogle raarschap neer te leggen. In 1 een gesprekje van hooguit 5 minuten in een grote studio, leer je elkaar nooit goed kennen. 's Middags worden deelneem sters begeleid door een chore ograaf. Deze spoedcursus is heel leerzaam en dé manier om zoveel mogelijk zenuwen en onzekerheid weg te nemen. De organisatie krijgt juist door de hele dag samen met de kandida ten door te brengen een goede indruk van de deelneemsters. Een Miss moet in de eerste plaats aardig zijn en daarnaast een leuke, spontane uitstraling hebben. Het is eveneens heel belangrijk om te zien hoe de kandidaten achter de schermen met elkaar omgaan. Rond 23.00 uur volgt de vuurproef; lopen op een echt podium voor publiek! In Dorpshuis "Luctor et Emergo" te Rilland treedt dansgezelschap "Opus One" uit Amsterdam zater dag 29 april a.s. op. Gebracht wordt Porgy Bess van George Gershwin. Aanvang 20.00 uur. De organisatie is in handen van "Uit in Reimerswaal". Het gaat om de laatste voorstelling van de werk groep culturele evenementen van dit theatersei zoen. Jacques Boonman van de werkgroep vertelt: "Omdat het podium in Rilland niet zo groot is als in een echte schouwburg, heeft Opus One enkele weken extra gerepeteerd om er toch een schitte- Dinsdag 2 mei a.s. wordt bij de Hollandse Hoeve te Goes een Kraammarkt gehouden. Deze wordt georganiseerd door de Provinciale Kraamzorg Zee land. Doel is het geven van informatie. Belangstellenden kunnen er ondermeer terecht met vragen over zwanger schap en de verzorging van de baby. Waarom een dergelijke markt? "In de praktijk blijken", zo stelt kraamzorgverpleeg- kundige Wil van Weelden, "er veel vragen over zwanger schap en de baby te leven. Zaken als: kies ik voor papie ren of stoffen luiers? Kies ik voor borst- of flessenvoeding? Beval ik in het ziekenhuis of thuis? houden de gemoederen nog steeds bezig. Ook de keu ze voor een wiegje of ledikant is belangrijk. Kinderwagen of draagzak? Kiezen we een dek- bedje of ledikantje? Wèl of géén zwangerschapsgymnas- tiek voor de aanstaande moe der is ook een steeds terugke rende vraag. Ook leven bij de mensen vele vragen over de veiligheid." loopt door een deel van Zuid- Beveland. Er komen tussen de 30 en 40 deelnemers aan de start. De voertuigen dateren uit de jaren 1945 tot 1960. Deelnemers komen uit heel Zuid-Beveland en Walcheren. Verzamelplaats voor de tocht is op het plein bij de Rabobank te Heinkenszand. De route voert via Clara's Pad, Noordlandseweg, Oudelandse- weg naar de Schaapskooi. Ver volgens richting Nisse via Zwaakweg naar de Brilletjesdijk, richting Ovezande, Landweg Kamerpolderdijk naar Oudelan- de. Via Driewegen; Ellewoutsdijk en Borssele komt men uiteinde lijk door Nieuwdorp in Lewedorp, waar het eindpunt is. De tocht is circa 50 km. lang. De opleiding Verzorging van Ter Welle te Goes heeft ruim 4.000,- opgehaald voor het bejaardenhuis in Cluj Napoca in Roemenië. De leefsituatie van bejaarden in Roemenië is onvoorstelbaar anders dan in ons land. Men wordt verzorgd door eigen fami lie, andere mogelijkheden zijn er bijna niet. De leerlingen van Ter Welle worden opgeleid voor bejaardenverzorging; deze oplei ding is in Roemenië niet bekend.... Gelukkig komt daar langzaamaan verandering in. In Cluj Napoca wordt een nieuw bejaardenhuis gebouwd! Maar.... er is nog geld nodig voor de inventaris en om een oplei ding bejaardenverzorging te kun nen starten. De leerlingen van Ter Welle hebben zich met groot zullen hun beste beentje voor zetten. Een hoogst interessant gebied. De mosselen en oesters uit Yerseke zijn internationaal beroemd. Maar ook op het gebied van natuurschoon komen bezoekers aan dit gebied ruim aan hun trekken. Op de beurs Wegwijs is er echt voor elk wat wils. Zo is er voor de jongeren een kinderboerderij, jeugdland en een kleihoek, ter wijl er voor de allerkleinsten babyrooms en crèches aanwezig zijn. Nieuw is ook het kreativi- teitsplein in de Marijkehal parter re. Veel belangstelling wordt ook verwacht voor de omvangrijke stand van de Stichting De Hoop uit Dordrecht. De Hoop houdt zich niet alleen bezig met het afkicken van drugsverslaafden, maar biedt hen ook perspectief voor de toekomst. Interessante beroepsopleidingen blijken suc cesvol te zijn. Voor Nederland een uniek project, waarvoor elders in het land grote belang stelling bestaat. Om tenslotte nog enkele interes sante zaken te noemen: Op Wegwijs zullen bruidsmode- shows worden gehouden, wor den oude boeken getaxeerd en kunnen bezoekers een aantal dia's meebrengen waarop de nieuwste technieken worden los gelaten. De dia-presentatie blijkt Rilland Bath, Hansweert, dan veel boeiender te worden dan men gewend is. De uit Goes afkomstige gitaar- rockformatie Eat Roadkill is ongeveer in maart 1992 begon nen. Geïnspireerd door bands als Hüsker Dü, Dinosaur Jr., Nir vana e.d., weet Eat Roadkill mooie, harde, snelle, zachte en langzame muziek te versmelten tot verrassende liedjes. Eat Roadkill bracht al enkele demo's uit en heeft opnamen afgerond on een CD uit te gaan brengen. De band is momenteel in onder- zoals zwangerschapsgymnas- tiek, verloskundige zorg, zorg verzekeraars, borstvoeding naturel, babyvoeding- en luier- fabrikanten, positie- en kinder- babyzaken (modeshows) en kadoshops door de midden stand Goes en omgeving. Zij zullen met gedegen informatie de gratis Kraammarkt in Goes op dinsdag 2 mei a.s. een suc ces maken. Het belang van de baby en van de (aanstaande) moeder staat op de Kraam markt, die in de Hollandsche Hoeve van 09.00 uur tot 17.00 uur wordt gehouden, voorop. Bij de fotor Verpleegkundige Wil van Weelden geeft o.a. op de markt antwoord op vragen over kraamzorg. het stuk wordt Levie gecon fronteerd met de, in het werk van Herzberg zo betekenisvol le figuur van Salomon Zeits- check. Deze confronteert hem in hoge mate met zijn Joodse identiteit en verder krijgt Levie het aan de stok met zijn zoon en met één van zijn oudste vrienden, de boekhandelaar en de kleine middenstander Oberburgstaller. Aan het eind van het stuk wordt Levie door de jonge Nazi's vermoord. Het Gezelschap van de Zee werd in 1993 opgericht met de bedoeling om op een structu rele basis aandacht te beste den aan Nederlandstalige toneelliteratuur, zowel aan bestaande als aan nieuwe stukken. De vorm die we hier voor kozen is de gedramati seerde of theatrale lezing. Dit laat toe om met een relatief korte voorbereiding een voor stelling te maken die recht doet aan tekst en spelers. 12 mei Goes 't Beest, aanvang 20.30 uur 13 mei Dorpshuis Dreischor, aanvang 20.00 uur Stichting Het Visnet te Wemel- dinge houdt zaterdag 29 april ter gelegenheid van Koninginnedag een rommelmarkt en verkoping van allerlei handwerken en kaar ten op het eigen terrein. "De Schutsluis", aan de Pr. Beatrix- weg 8 te W'dinge. Ingang aan de Molenstraat. Geopend van 09.30-15.00 uur. Zaterdag 29 april is er een dub belconcert van de Zeeuwse gitaarrockband Eat Roadkill en de punkrockband Swindle. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. I Leerlingen van twee basis scholen op Noord-Beveland doen donderdag 27 april a.s. mee aan de Landelijke Strandschoonmaakdag. Het gaat om de school De Vliete uit Wissenkerke en de Pr. Willem Alexanderschool uit Kamperland. Zij gaan helpen het Banjaardstrand van zwerfafval te ontdoen. Burge meester Everaers van Noord-Beveland zal om 13.30 uur het startsein geven voor de schoonmaak-actie. De grote schoonmaak vindt plaats in 28 kustgemeenten, met medewerking van maar liefst 99 basisscholen. Onder het motto "Samen maken we Nederland schoon", geven ruim 3400 kinderen het goe de voorbeeld. In de hoop dat een goed voorbeeld goed doet volgen, verwijderen zij het vele zwerfafval dat onze stranden ontsiert en belast. De oorsprong van het zwerf- enthousiasme ingezet. Ze heb ben geld verdiend met: auto's wassen, oliebollen bakken, de "snuffelmarkt", verkoop van broodjes en appelflappen. Ook werden er schaalmodellen De gemeente Reimerswaal staat dit jaar centraal tijdens de lande lijke consumentenbeurs Weg wijs, welke van 2 tot en met 6 mei a.s. in De Jaarbeurshallen te Utrecht wordt gehouden. Ruim 220 standhouders zullen er een groot aantal goederen en dien sten presenteren. In totaal gaat het om een beurs met een oppervlakte van 45.000 vierkan te meter. De beurs is vooral afgestemd op mensen met een christelijke ach tergrond. Burgemeester A. Ver- bree van Reimerswaal is uitge nodigd om dinsdag 2 mei a.s. om 9.30 uur de officiële opening te verrichten. Dat gebeurt in de Marijke-bovenzaal. De organisatie vertelt over de opzet van de Gezinsbeurs Weg wijs: "Het is natuurlijk een opmerkelijk feit, dat de Gezins beurs Wegwijs zo'n spectaculai re groei heeft doorgemaakt. De eerste beurs werd georgani seerd in 1984. Toen kwamen er circa 40.000 bezoekers op af. In tien jaar tijds deed zich een ver dubbeling naar 80.000 voor. Van het begin af is er naar gestreefd om de bezoekers naast een breed aanbod van goederen en diensten veel extra's te bieden. Zo wordt er dit jaar uitgebreid aandacht besteed aan de bevrijding van 50 jaar geleden. We zijn er trots op een unieke collectie oorlogsmateri- In De Geveltjes te 's-Heerenhoek wordt vrijdagavond 28 april a.s. een voorronde gehouden van de Miss-Zeeland verkiezing 1995. Het gaat om de eerste voorronde van een tweetal. De tweede avond is op 26 mei a.s., even eens in De Geveltjes te 's-Hee- renhoek (dus niet bij Kiekieris, zeals eerder door de organisatie wis bericht). Dj kandidaten presenteren zich ir vrijetijds-, bad-, avondkleding ei een extra presentatie in zelf cekozen kleding. Tijdens deze extra kledingronde vertelt de deelneemster waarom zij juist /oor deze kleding heeft gekozen. Door gesprekjes met de kandi daten te houden, hebben zij de kans zich persoonlijk voor te stel len aan de organisatie en het pubiek. Met alleen een foto en GEEN 1.90MAAR vuil op de stranden is tweele dig. In de koudere jaargetij den is het afval mede door de sterke westenwind voorna melijk afkomstig van zee. Scheepsafval gaat over boord, motorolie wordt geloosd en uiteindelijk beland het allemaal op het strand: flessen, jerrycans, plastic, touw, lampen, keu ken en ander afval. Met alle schadelijk gevolgen van dien voor mens én dier. Wordt het weer warmer, dan komt er bovenop het zwerfafval van zee, ook nog een grote hoe veelheid door recreanten achtergelaten rommel. Ach teloos raken onze stranden bezaaid met flessen, blikjes, luiers, plastic zakken en ander afval. Onze kust verdient een bete re behandeling. Om mensen daarop te attenderen, is er de Landelijke Strandschoon maakdag. GEEN 1.33* MAAR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7