Trottoir-tekenen en Kermis en Oranje feest Goes-Zuid Ploegenspel en zoek tocht 's-Heerenhoek bingo in Ovezande Helicoptervluchten boven Krabbendijke Voor vijfde maal Solex- race in Kwadendamme Koninginnedag-koorts is in Wemeldinge hoog opgelopen Dijkrock in Rilland met o.a. Surrender en Draaiorgel, zeskamp en bal in 's-Gravenpolder Kinder- en volksspelen, touwtrekken te Kortgene Oranjebitter voor fans "Gouden koets" blikvanger in optocht Oranjeloop te Geersdijk Woensdag 26 april 1995 11 DE BEVELANDER J Volksspelen in Wissenkerke Op deze pagina en elders in dit nummer van De Beve lander uitvoerig aandacht voor de viering van Koning innedag 1995 Oranjefeest te 's-Heer Abtskerke Zondag 30 april a.s. Ons Boeregoed luistert kerk dienst op Zaterdag 29 april Oranjefeest: •Z 4 Kinderjaarmarkt en spelen in dorp Borssele Museumwinkeltje en verkoping <3 Koninginnedag 1995 op De Bevelanden Met nadering van 1 begeleiding van de Kon. EMM door het dorp. Omtreeks 10.15 uur is het dan einde van de optocht. 10.30 uur: start kinderspelen in de Hoofdstraat. Deze duren tot ongeveer 12 uur. Vanaf 11 uur kunnen er bij de Oranjestand hamburgers wor- In Goes-Zuid zijn de feestelijkhe den rond koninginnedag ook dit jaar al vroeg op gang gekomen met de traditionele kermis. Het Oranjecomité in de wijk, dat vijf tien jaar bestaat, heeft een geva rieerd programma opgezet met onder meer karaoke. Het programma ziet er van uur tot uur als volgt uit: In de tent staat vanaf 10.00 uur een bus waarin u uw donateurskaart voor de loterij kunt deponeren. Ver geet niet Uw naam op de kaart te vermelden. 09.00 uur: Blaasor- kest "Ole" start bij "de Schakel" en zal een rondgang door Goes- Zuid maken. Versierde fietsen zijn welkom; 10.00 uur: Optreden van "Leo's Kindersjoo" voor peu ters en kleuters in de tent. Kin in Ovezande, waar afgelopen tijd rigoreuze verkeersmaatregelen zijn getroffen, kan de jeugd zich op koninginnedag, zaterdag 29 april dit jaar, onder meer verma ken met trottoir-tekenen. Verder vermeldt het programma een gezinsbingo en vossenjacht. Het programma voor de hele dag ziet er als volgt uit: 09.00 - 09.30 uur: Vlaggen uit hangen; 09.30 - 09.35 uur: Fees telijk klokgelui; 09.35 -10.35 uur: Rondgang door het dorp. Uw oranjebestuur op de tandem, vlaggetjes, geluidswagen; 10.35 - 10.45 uur: Vlag hijsen op plein bij de soos; 10.45 - 11.00 uur: Opening Oranjedag in het Tref punt; 11.00 - 12.00 uur: Trottoir tekenen kinderen t/m groep 6: traktatie; 11.00 - 12.30 uur: Disc D'Orange boven groep 6 oudere De dag van uur tot uur: 8.45 uur: Klokgelui maakt de mensen wakker. De kinderen gaan verkleed en feestvierend door het dorp met muziekvereni ging Con Affezzione. 10.00 uur: Samson voor de aller kleinsten tot en met groep 2 in de Barak. 10.00 uur: Groep 3 en 4 gaan naar de Burcht voor het grote Ganzenbordspel. 10.00 uur: De oudere kinderen en de ouders, als zij willen star ten voor de fotorit door de Zak van Zuid-Beveland. Alle aktiviteiten vinden plaats in en rondom de Heerenstraat en Kuypersdijk. Voor de mooist ver sierde straat, buurt of wijk wordt een extra prijs uitgeloofd. derspelen voor de groepen 3 t/m 8 aan de Beukenstraat. Georga niseerd door het CIOS. Verza melen bij het kraampje Beuken straat 121; 13.00 uur: Kinder- snuffelmarkt om en nabij de voormalige RABO bank. Inschrijving van de puzzelrit voor auto's en fietsen aan de zijkant van de tent; 13.30 uur: Start van de puzzelrit. In de tent het mid dagprogramma Karaoke, Play backfestival en optreden van "Body Action"; 17.30 uur: Prijs uitreiking kinderspelen, straat- versiering, puzzelritten en play backfestival; 20.00 uur: Start van het avondprogramma met het dansorkest "Dubbel en Dwars". Tussendoor Rad van Avontuur met als hoofdprijs een Stereoset. Prijsuitreiking donateurskaarten. Kinder- en volksspelen nemen een grote plaats in tijdens de vie ring van Koninginnedag komen de zaterdag te Wissenkerke op Noord-Beveland. Het program ma ziet er aldus uit: 10.00 uur: Opstellen bij school plein: de Vliete. 10.15 uur: "Apollo" speelt liedjes voor Vredestein. 10.40 uur: Vertrek optocht voor de rondgang door het dorp. 13.00 uur: Opening kinderspelen d.m.v. ballonnen oplaten in de Voorstraat. 13.30 uur: Aanvang kinderspe len in de Voorstraat. 14.45 uur: Einde kinderspelen en prijsuitreiking optocht. 15.00 uur: Aanvang volksspelen; deze bestaan uit voertuig trek ken - water dragen - hindernis- baan - estafette. 5 personen per team. 17.00 uur: Einde volksspelen en prijsuitreiking. 's Avonds dansen en vertier in Café Concordia en HCR de Kroon. Ook dit jaar viert 's-Heer Abtsker ke weer koninginnedag, georga niseerd door de Jongeren Ver eniging "De Poeltrappers". Net als in voorgaande jaren worden ook nu de straten versierd. Tus sen de versierde straten is er een competitie. De versierde straten zijn een rit door het dorp meer dan waard. De festiviteiten beginnen zaterdagmorgen met de spelletjes voor de kinderen van de basisschool. Het middag programma start om 13.00 uur met de traditionele zeskamp, die gehouden wordt bij de kerk. De zeskamp belooft ook dit jaar weer een spektakel te worden, met een aantal nieuwe spelle tjes. Naast de zeskamp worden een aantal individuele spelletjes georganiseerd voor jong en oud. Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig en is er de mogelijkheid om zich te laten schminken. Voor het versterken van de inwendige mens, wordt er een gezellig terras neergezet. Vanaf 19.00 uur rijdt er een grote optocht met diverse versierde wagens door het dorp, begeleid door het muziekkorps "Jonge Kracht" uit Biezelinge. Vanaf 20.30 uur is er een jongerenin- stuif in de bekende schuur in het dorp. Daarna wordt vanaf 21.30 uur, in dezelfde schuur, een groots Oranje Bal georgani seerd. Oranjeconcert door Ons Genoegen in N.H. Kerk te Kapelle Vrijdagavond 28 april, daags voor koninginnedagviering, wordt in de N.H.-kerk van Kapelle een oranjeconcert gegeven door harmonie orkest "Ons Genoegen". De opbrengst is bestemd voor de stichting Woord en Daad, welke zich inzet voor een ziekenhuisproject in Haïti. Aanvang concert om 19.30 uur. Entree vijf gulden, kinderen half geld. "Ons Genoegen" is in Kapelle geen onbekende. Al sinds 1908 bestaat deze vereniging en vervult een belangrijke sociale en cultu rele functie binnen de Kapelse gemeenschap. Sinds 1990 is de ver eniging zeer sterk gegroeid, zodat het nu één van de grootste en jongste muziekverenigingen van de provincie is. Zij spelen deze avond hoofdzakelijk vaderlandse liederen en liederen uit Valerius- gedenckklanck. Ook is er een ruime plaats voor de samenzang. Henk G. van Putten organist, zal het orgel bespelen, en ook de plaatselijke trompettist Ab Brouwer zal van de partij zijn. varen. Voor informatie tel.nr. 01194-9353 tussen 17.00 en 18.00 uur. Verder een programma in Kwa- dendamme waarbij jong en oud o.a. Suzuki motoren en scooters. 13.15-14.45 uur: Spelletjesmid dag voor de peuters in de peuter speelzaal. 13.30 uur: 'T'-Ford demonstratie op het voormalig veilingterrein. 13.30 uur: Gezelligheidsrit voor bejaarden. 14.30 uur: Hondendemonstratie op het sportterrein. 17.00-18.00 uur: Inschrijven voor puzzelrit voor leden en Net leden in 'de Meiboom' (Kerkpol- der). Elke deelnemer aan de puzzelrit maakt kans op een extra prijs, een driedaagse reis voor twee personen naar Parijs. 17.30 uur: Start eerste deelne mer puzzelrit. 20.00 uur: In afwachting van de prijsuitreiking van de puzzelrit Bingo in 'de Meiboom; met waar devolle prijzen. Hoofdprijs fiets ter waarde van 700,-. Muzikale medewerking wordt verleend door 'Berglander Muzikanten'. Koninginnedag in Kwadendam- me wordt komende zaterdag o.a. gevierd met Solex-race, demon stratie met minimotoren, vier- kampspelen en een playback show. Het is al weer voor de vijf- aan bod komen, de maal dat in de Kwadendam- me de spectaculaire Solex-race plaatsvindt. Dit jaar heeft het Oranje-comité ook een wedstrijd voor mini-motoren gepland. Dit zal vast en zeker ook een heel spektakel worden. Er is ook een demonstratie van enkele Solexen die heel erg hard rijden zo'n 70 a 80 km per uur. Wat de motoren betreft, veel kijk plezier genoeg. Dit alles begint om 16.00 uur. Inschrijven voor de Solex-race en de minimotoren om 15.30 uur in de zaal van café 's Lands Wel- 10.45 uur: Groep 1 en 2 gaan spelletjes doen in de Burcht. 13.00 uur: De 4-kampspelen gaan beginnen. Dit is voor de groepen 5 t/m 8 en voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. Dit wordt een pittige wedstrijd met o.a. muizenspel, skilopen enz. 16.00 uur: Zeeuwse kampioen schappen Solex-race, vooor de 5e maal. 16.30 uur: Start minimotoren die hetzelfde parkoers rijden als de Solexen (10 minuten en 1 ron de). 19.30 uur: Playbackshow in café 's Lands Welvaren. 21.30 uur: Prijsuitreiking van de hele dag. 21.45 uur: Dansen tot in de late uurtjes op de muziek van "The Heart". Op zondag 30 april verleent het koor van de vereniging tot instandhouding van het Zeeuws Cultureel Erfgoed "Ons Boeregoed" weer haar medewerking aan een dienst in de kerk van Hoe- dekenskerke. Het koor zingt slechts enkele malen per jaar in een kerkdienst maar doet dit dan ook met veel vreugde en overgave. Niet alleen koorleden, maar ook niet-zingende leden van "Ons Boeregoed" zijn dan in de kerk in Klederdracht vertegenwoordigd. Het lijkt een traditie te worden in Hoedekenskerke, want zo rond Koninginnedag wordt de tijd even teruggedraaid; draagsters van kanten mut sen met gouden spelden, stukken of krullen en boe ren in statige zwarte pakken met gouden halsknopen en zilveren broekstukken zijn dan rijk vertegenwoordigd in de kerk. De aanvang van de dienst is 10.00 uur. 13.30 uur: Aanvang middagpro gramma. Zeskamp om het kam pioenschap van 's-Gravenpol der, de winnaars worden uitge zonden naar de grote zeskamp op 5 mei te Heinkenszand en aansluitend de hindernisbaan. 16.00 uur: Karaoke-discoshow op het plein voor v. Os. Een spektakel voor jong en oud. 21.00 uur: Oranjebal in het dorpshuis met medewerking van de Music Four, trekking van de prijzen van de loterij, uitreiking van de prijs voor de "Best ver sierde straat" en huldiging van de winnaars van de zeskamp. De gehele dag: Draaiorgel- muziek in de 's-Gravenstraat, popcorn- en een suikerspin- kraam, springkussen voor de jeugd, etc. Gratis schminken vanaf 13.30 uur voor alle kinde ren bij het secretariaat. Lotenver koop ten bate van het Oranjeco mité met mooie prijzen beschik baar gesteld door de Onderne mersvereniging 's-Gravenpolder. De gehele middag Oud-Holland- se spelen voor iedereen op het parkeerterrein van de fam. Job- se. Vijfentwintig buurtverenigingen zijn al weken, maanden mis schien, aan het werk om Koninginnedag 1995 te vieren. "Je kunt eigenlijk wel zeggen, dat 't hele dorp meedoet. Het is een enorm sociaal gebeuren", aldus voorzitter Govert van der Kuijl van de Oranjevereniging. Zaterdag zal een stoet van tien tallen wagens en groepen door de straten van het Oosterschel- dedorp trekken. Daaronder zelfs een kopie van de gouden koets, waarover met veel geheimzinnigheid in Wemeldin- ge wordt gesproken. Iedere vijf jaar pakt het dorp aan de Oosterschelde flink uit op Koninginnedag. Dit jaar dus wéér. "En 't enthousiasme is ongekend groot", aldus Sjaak Bentschap Knook, bestuurslid van de Oranjevereniging. Daar Om 14.00 uur begint het ploe genspel met deelname van ver schillende verenigingen o.a. ondernemersvereniging, Carna- valsstichting "De Koenkelpot" verschillende buurtverenigingen en een jeugdploeg "De smurfen". Tijdens het ploegenspel is er een fancy fair met rad van avontuur, blik gooien, grabbelton. Ook zijn er wafels verkrijgbaar. Om 20.30 uur aanvang van het Oranjebal met Bingo in café Rest. "De Korenbeurs". De hoofdprijs is een half varken en verder vele waardevolle prij zen. Sluiting 1.00 uur. ny Kravitz e.a. maar schuwen het ook niet om eigen num mers ten gehore te brengen. De Zeeuwse formatie Surren der zal zorgen voor een flinke portie Zeeuwse rock, de bekendheid deze band inmid dels in het Zeeuwse en daar buiten heeft gemaakt zal er zeker voor zorgen dat hun repertoire weer door velen zal worden meegezongen. Voor de echte oranje fans is er om 24.00 u. gratis Oranjebitter. Als afsluiting speelt de Belgi sche Formatie Night Lives wederom een stevige bues- rock band. Voorverkoop voor Reimerswaal, Café, Cafetaria Eldorado te Rilland Bath, voor Goes e.o.: café De Pompe Goes. Kaarten voor het gehe le Weekend: 12,50 in de voorverkoop, ƒ15,00 aan de kassa van het festival. Voor verdere info: 01135-2256 of 2328. De festiviteiten op zaterdag 29 april worden in Kortgene om 8.00 uur al ingezet met een aubade vanaf de Kerktoren door de Kon. Muziekvereniging EMM. Het ver dere programma: 09.00 uur: kinderen worden op school opgehaald door EMM. Men loopt dan naar het Kerk plein. Hier worden na aankomst, omstreeks 09.10 uur, gezamen lijk de volksliederen gezongen, waarna de kinderen de ballon nen oplaten voor de wedstrijd. 09.30 uur: Opstellen op het Havenplateau van de optocht. Er zijn prijzen voor de volgende 4 kategorieën: lopend, fietsen, bol derkarren en praalwagens. In 's-Heerenhoek staat voor zaterdag 29 april onder meer een Ploegenspel op het pro gramma van Koninginnedag. Tevens is er Oranjebal met bin go. Het programma ziet er als volgt uit: 9.30 uur: Rondgang van fanfare, drumband en majoretten, gevolgd door kinderen met ver sierde fietsen, steppen, driewie lers etc. De kinderen die in aan merking willen komen voor een prijsje moeten hun fiets, step of driewieler zo mooi mogelijk ver sieren. Om 10.45 uur begint voor de kin deren tot en met groep 4 de wel bekende kinderspelen. Voor de kinderen vanaf groep 5 is er een combinatie van foto-zoektocht telefoonopdracht/letterzoektocht door het dorp. Dit jaar zijn de feestelijkheden op zaterdag 29 april. En bovendien zijn in sommige plaatsen de festiviteiten al van start gegaan en krijgen ze bovendien een uitloop naar 5 mei, wanneer heel Nederland Nationale Bevrijdingsdag viert. (Daar komen we overi gens volgende week nader op terug). We hebben getracht zo compleet mogelijk te zijn, doch realiseren ons dat we geen honderd procent over zicht kunnen geven van de programma's van Koninginne- dag-viering. Voorzover we echter werden ingeseind over de activiteiten, hebben we getracht ze aan onze lezers en lezeressen door te geven. En wat Wemeldinge betreft, dat is in 1995 een verhaal-apart. Een onderdeel uit het feest programma van Geersdijk op zaterdag 29 april op Noord- Beveland is een prestatieloop over 3 of 6 km. Dit evenement wordt georganiseerd door het plaatselijk oranje-comité, onder auspiciën van A.V. '56 uit Goes. De viering van Koninginnedag begint in dat kleine maar bruisende dorp al om kwart voor 8 's morgens. Dan rukt de "dorpsomroeper" uit om een ieder te wekken en aan te sporen deze dag mee te vieren met alle dorpelingen. De prestatieloop start om 11.00 uur in de Hoofdstraat nabij het Drenthehuis, alwaar ook het secretariaat is geves tigd. De feestdag wordt afge sloten met het traditionele "oranjebal" met live-muziek, waarbij tevens de prijzen wor den uitgereikt van de verschil lende volksspelen en een tom bola wordt gehouden. Tijdens het jaarlijkse Dijkrock- festival zal de Zeeuwse band Surrender voor een extra Nederlands, Zeeuws tintje zorgen. Het festival vindt dit jaar plaats op 28 en 29 april te Rilland Bath. Op vrijdag 28 april zorgt Rattle Shake voor een avondvullend programma vol stevige blues-rock muziek, op deze avond worden al onze sponsors van harte uitgeno digd om met ons een glas te heffen op het welslagen van het Rillandse Dijkrockfestival, verder is uiteraard iedereen van harte welkom vanaf die vrijdagavond tegen de entree prijs van 5,-. Voor deze prijs heeft men het gehele week end toegang op het festival wat zaterdag 29 april verder gaat met 3 bands op het podi um, zaterdag start om 17.00 u. de Formatie Watsons Apo logy, ze spelen covers van Marrilion; Robert Palmer, Len- De feestelijkheden komende zaterdag in 's-Gravenpolder spe len zich voor een groot deel af in en rond de 's-Gravenstraat. In het middagprogramma staat met name de zeskamp centraal. Het organiserend comité meldt, dat ploegen van vier personen zich nog steeds kunnen aanmel den en wel bij Autobedrijf Vis en bij het secretariaat. Het program ma: 9.00 uur: Onder begeleiding van muziek worden de kinderen bij de scholen opgehaald. Route: Basisschool Andiendiek, basis school de Rank, Schoolstraat, Raadhuisstraat, Bakkerstraat, Ambachtstraat en via de Goese- straatweg naar de 's-Graven straat. 9.30 uur: De traditionele aubade afgenomen door de burgemees ter namens de Koningin. 9.45 uur: Indelen groepen voor deelname aan de ochtendspelen in de 's-Gravenstraat. 11.30 uur: Einde ochtendspelen en uitreiking van een herinnering in het kader van Koninginnedag en de viering van 50ijaar bevrij- ding. jeugd, jongerensoos, dansje, drankje, 1 ste rondje gratis; 11.00 - 11.25 uur: Vitalis Optreden Vitalis volksdansen, kopje koffie gratis; 11.25 -12.30 uur: Gezins bingo 5 snelle rondes, leuke prij zen 0,50 per kaart; Na de mid dag: 14.00 - 15.15 uur: Theater programma Basera clown, mime, goochelen, jongleren, acrobatiek voor jong en oud, kin- dertraktatie in het Trefpunt we zijn er trots op; 15.00 -17.00 uur: Vossenjacht door het dorp, vol wassenen met kinderen, groep jes kinderen, maximaal 6 perso nen, kaart halen bij geluidswa gen, grabbelton kinderen; Avondprogramma: Oranje Bal, in zalen R2, drankje/dansje, Pop D'Orange, twee bands, "Electric Movements 2, "Toejoe" ƒ4,- en ƒ6,-. Oranjevereniging Krabbendijke meldt bij monde van J. van Boven een uitgebreid program ma. Een deel daarvan speelt zich af rond de bevrijding op 5 mei. Maar voor komende zater dag 29 april is er ook het nodige te doen. Het programma: 09.15 uur: Zanghulde door de schoolkinderen, met medewer king van muziekvereniging "Con cordia" bij het voormalig gemeentehuis. 10.15 uur: Optocht met versierde fietsen, voertuigen, verklede groepen enz. Thema: 50 Jaar bevrijding. Medewerking aan de optocht wordt verleend door muziekvereniging "Concordia". Tevens zal aan de optocht deel nemen de 'T' Ford Club. 10.15-16.00 uur: Helicopter vluchten boven Krabbendijke. 13.00-16.30 uur: Vele attrakties voor de jeugd op het sportterrein Het Oranjecomité Juliana Bors sele heeft de feestelijkheden rond koninginnedag gespreid over meerdere dagen. Dit in ver band met nationale Bevrijdings dag, wanneer heel Nederland eveneens feestviert. Vrijdag avond 28 april starten de feeste lijkheden met een kinderjaar markt op Het Plein van 't dorp Borssele. Aanvang 17.00 uur. De organisatie is in handen van de Sport Vereniging Borssele. Voor zaterdag ziet het program ma er als volgt uit: 08.00 uur - Klokgelui; 09.30 uur - Start van de kinderspelen voor kinderen tot 13 jaar. Het thema staat in het teken van 'beroepen'. Voor alle deelnemende kinderen is er een leuke prijs beschikbaar. De prijs kan na de spelen in Vijverzicht worden uitgezocht en opge haald; 13.30 uur - Zeskamp (van 13 tot jaar) op het Plein. Aan het einde van de Zeskamp (rond 17.00 uur) is de prijsuitreiking. De deelname aan alle spelen is geheel op eigen risico. 18.45 uur - Opstellen voor de optocht voor Vijverzicht. Ook hierbij staat het thema 'beroepen' centraal; 19.00 uur - Start van de optocht m.m.v. de vrijwillige brandweer van Borssele; 20.30 uur - Disco voor jong en oud in Vijverzicht. rigens heeft Wemeldinge in dat geval nog wel een troef achter de hand. Want vrijdag 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag, zal de optocht nóg een keer door de rijk versierde straten trek ken. Overigens heeft, onafhan kelijk van de Oranjevereniging, ook de plaatselijke onderne mersvereniging een week lang festiviteiten op het programma staan. Deze duren van 1 tot en met 5 mei. Deze week donder dag, wordt de Koninginnedag viering in Wemeldinge overi gens al ingezet. Op het Dorps plein zal de officiële overdracht plaatsvinden van De Wilhelmi- naboom. De oorspronkelijke Koningslinde, die in 1898 werd geplant, verdween halverwege de jaren zestig. Daar is nu een nieuwe voor in de plaats geko men. De nieuwe Wilhelmina- boom (een Tilia Vulgaris Palli da) is verfraaid met een hek- werkje en bijpassende bestra ting. De boom wordt overgedra gen aan het gemeentebestuur van Kapelle. De jeugd van Wemeldinge is eveneens al geruime tijd betrokken bij de voorbereiding van de feestelijk- is reden voor. De plaatselijke Oranjevereniging bestaat 90 jaar en de feestelijkheden in het dorp kregen vijf jaar geleden landelijk veel aandacht via de media. Begrijpelijk. Want als het dorp eens in de vijf jaar aan gekleed wordt, is het raak ook! Van heinde en verre zijn spar- retakken, coniferen en ander groen met karrevrachten tege lijk aangevoerd. Hele straten, tot aan de bewoonsters van het bejaardenhuis toe, zitten al weken roosjes te maken. Totaal zal er zo'n 10.000 strekkende meter feestversiering zijn te zien. In een oplage van 1500 stuks is al vóór Pasen het pro grammaboekje van de Oranje vereniging Wemeldinge ver spreid. "We verwachten zater dag 29 april duizenden mensen uit heel Zeeland en West-Bra- bant. Het enige dat ons de das om kan doen zijn de weersom standigheden. Maar daar moet je maar niet teveel aan denken. Want 't zou een ramp zijn, wan neer het zou gieten van de regen en alles moet worden afgelast", aldus de voorzitter van de Oranjevereniging. Ove- heden. Er zijn kostuums gemaakt, waarin de jeugd de straat op kan. De scholen zul len meedoen aan de optocht. Evenals vier muziekkorpsen. En enkele leden van de muziekvereniging OKK zijn al weken aan 't oefenen in paard rijden. Spelen konden ze al. Maar op Koninginnedag zullen ze als heraut, dus mét muziek en te paard, de straat opgaan, 't Zal duidelijk zijn, dat het hele dorp tijdens Koninginnedag zal zijn afgesloten voor verkeer. Maar bezoekers van buitenaf hoeven zich niet te laten weer houden. Want er zijn zeer ruime gratis parkeerplaatsen in de nabijheid van de route die de optocht volgt. Die zijn duidelijk aangegeven. Ze zijn te vinden bij de nieuw aan te leggen jachthaven bij het voormalige sluizencomplex en aan de noordzijde van het dorp bij de Stormezandpolder. De buurt verenigingen geven zich nog niet helemaal bloot ten aanzien van de wagens waarmee ze deelnemen aan de optocht. Wél is bekend dat de buurtvereni ging Spoorlaan al geruime tijd werkt aan een gouden koets: een kopie van de koets die iedere derde dinsdag van sep tember op Prinsjesdag door Den Haag rijdt. Eén van de scholen zal met een enorm hemelbed door Wemeldinge trekken. Zoals gezegd hoopt men dat het geen "waterbed" zal worden. Want 't welslagen van de Koninginnedag-viering is sterk afhankelijk van de zon. Zoals dat trouwens ook overal elders op de Bevelanden het geval zal zijn. Het programma van uur tot uur treft u elders in De Bevelander aan. Bij de foto: een opname van Koninginnedagviering in 1923 in Wemeldinge. Er reed toen géén gouden koets mee, wel een fraaie landauer. De foto komt uit het archief van foto graaf Johan de Groene, die veel van de geschiedenis van het dorp aan de Oosterschelde op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. den gekocht. De kinderen krijgen er 1 gratis, als ze aan de kinder spelen hebben meegedaan. 12.30 uur: prijsuitreiking kinder spelen en optocht. Om 13 uur kunnen de kinderen beginnen met hun rommelmarkt in de omgeving van het Kerk plein. 13.30 uur: start van de Ouderen spelen in De Graaf van Buuren. Van 13.30 tot 17 uur loopt de straatband Pink Panther weer door het dorp. 14 uur: aanvang van de volks spelen in de Hoofdstraat en Kaaistraat. 16.30 uur: touwtrekken in de Hoofdstraat. Hieraan kunnen 09.40 uur: Begin optocht onder ook andere groepen meedoen. Het is geen onderdeel van de volksspelen. 19 uur: Playbackshow in de Pompweie. 21.30 uur: Oranjebal in de Pompweie m.m.v. Fleur met o.a. een act "Zuid-Amerikaans". Tij dens het bal worden de prijzen van de volksspelen uitgereikt. Zoals elders gemeld viert ook Hoedekenskerke komende zaterdag Koninginnedag. In het kader zal vanaf 11.00 uur onder meer het museumwin keltje van Wullempje zijn ge opend. Tevens kan men de Ned. Herv. Kerk bezoeken en kan de kerktoren worden beklommen. Maar er is méér, zo meldt Riet Boller. In de Kerkstraat wordt het een gezellige drukte met markt- kraampjes. Het bestuur van het winkeltje bakt wafels in een kraampje. De werkgroep Roemenië heeft 2 kramen met tweedehands en nieuwe spul len te koop t.b.v. Roemenië. Mevr. Zuiderwijk van poppen studio "Jet" etaleert haar zelf gemaakte porseleinen poppen met aanverwante artikelen. St. Dierplezier heeft een kraam pje ingericht t.b.v. "aktie stok staartjes". Door de verkoop van kaarten, kaarsen (hand- gedompeld), kwartet, dierfi- guurtjes, grabbelton en enve loppen trekken, wil deze stich ting op deze manier aan geld komen voor een koppel stok staartjes, voor het in aanbouw zijnde dierenparkje, eindpunt- voorziening van de stoomtrein Goes-Borssele. Ook worden in het kraam antrofosofische popjes verkocht, gemaakt door mevr. Will Fierloos en bosfiguurpopjes van mevr. Jany v.d. Plas. de Koninginnedag is in We meldinge de spanning voelbaar. Het dorp aan de Oosterschelde heeft méér dan ooit werk gemaakt van de feestelijkheden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11