.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Lilianne Claessens tien Litouws ensemble Concert Verenigde Veluwse Koren in Boxerkring Zeeland viert tweede lustrum Traject stoomtram beter beveiligd met o.a. Andreas-kruizen Reeks concerten met N.H.-Kerk Kapelle op terrein Rilland Theatermiddag in De Spinne met Graat en Harmien AMZ Touringcarchauffeurs trainen in veiligheid jaar docente piano Goes Snuffelmarkt in Vlissingen Twee presentaties van De Bevelanden op Eenakterfestival Zierikzee Weet je nog wel (30) Presentatie Museummagazine DE BEVELANDER Woensdag 19 april 1995 ihefAnicuu'S stleeAnwuutS f, Tfy "-i J.R Eerste 22 april in Kloetinge De Levende Steen Klaas Jan Mulder in Wissenkerke KAPELLE X Fotonationaal tot 8 mei in Ziekenhuis Goes Welke mannen willen zich laten knippen? 5 (foto Willem Mieras). I veel verder, dan de stukjes waarmee men nor maal begint". i| Oosterschelde College, afdeling REC in Goes. Zij spelen de eenakter ’Als je alles gehad hebt’ onder regie van dramadocente Elles Punt. Deze voorstelling is voortgekomen uit improvisatie- materiaal uit de kursus ‘toneel spelen, werken naar een theater- produktie’. De kursus bestond uit 20 lessen, waarvan er 12 werden besteed aan het al spelend ver kennen en vormgeven van het thema ’ontevredenheid en verve ling’. Alle deelnemende groepen ontvangen enige tijd na dit Eenakterfestival een rapportage over hun optreden van een des kundige jury, die dit jaar wordt gevormd door de dramadocen- ten Katinka van den Dool en Jos van Amsterdam, beiden uit Mid delburg, Chris Tangelder, funk- tionaris Podium ’t Beest in Goes en door Andries Meijsen, audio- vidueel vormgever woonachtig in Zonnemaire. De optredens beginnen op vrij dag om 20.00 uur, op zaterdag middag om 14.00 uur, op zater dagavond om 20.00 uur en op zondagmiddag om 14.30 uur. door het Interkerkelijk koor onder leiding van W. Kaashoek. De organisatie is in handen van de stichting "Woord en Daad" die meewerkt aan een project voor de bouw van een ziekenhuis in Haïti. Aanvang 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur. Entree vijf gulden, kinderen half geld. In de Levende Steen-Gemeente aan de Beatrixlaan te Goes vindt zondag 23 april een speciale samenkomst plaats met als gas te Susan Nikerk. Susan Nikerk is opgegroeid in New York, begon op jeugdige leeftijd met een zangcarrière, ging in de jaren zestig met de Beatles op toernee en had een succes volle toneel loopbaan. Thans predikt ze en ze was één van de spreeksters op Euro-Spirit 1993. De avond begint om 19.30 uur. Litouwse koor medewerking aan een kerkdienst in het Psychia trisch ziekenhuis te Kloetinge, aanvang 19.00 uur. j t Zaterdag 22 april a.s. is het weer "snuffelen" geblazen onder de Zeeuwse bevolking. Het is de laatste snuffelmarkt (zeer groots opge zette rommelmarkt) die dit voorjaar wordt gehouden in sporthal Bas- kensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen, alvorens weer gestart wordt met de toeristische snuffelmarkt in het zomersei zoen. Van het gemeentebestuur van Vlissingen is toestemming verkregen voor het houden van een drietal toeristische snuffelmarkten op het Stadhuisplein te Vlissingen en wel op zaterdag 8 juli, 22 juli en 5 augustus a.s. De belangstelling van deelnemerszijde voor deze markten is nog groter dan voorgaande jaren. Indien men wenst deel te nemen aan een van deze toeristische snuffelmarkten doet men er verstandig aan zo snel mogelijk een kraam te reserveren bij organi- satieburo "Zuid-West Nederland" te Goes; tel. no. 01100-20107. Ook zaterdag a.s. is er weer een ruime keus (meer dan 100 kramen) aan gebruikte goederen die door de deelnemers voor een zeer billijk bedrag van de hand zullen worden gedaan. De snuffelmarkt van zaterdag a.s. in sporthal Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot 's middags 5 uur. te Veere. Dit concert wordt geor ganiseerd door de Stichting Del- ta-Cultureel en vangt aan om 12.00 uur. wordt gespeeld die men technisch wel aankan, maar geestelijk beneden het eigen niveau ligt. Bij een ouder kind zijn de muzikale gedachten al met een applaus". Bij de foto: Lilianne Claessens (foto Miranda Toch komen er ook vaak volwassenen naar haar Traas) Zaterdag 22 april a.s. wordt door de Verenigde Veluwse Koren een concert gegeven in de Ned. Hervormde Kerk van Kapelle. De koren staan onder leiding van Marinus Brandsen en verdere medewerking wordt verleend door Janny van Campen, sopraan, Gerrit van den Brink trompet, Cees Poel en Henk Foppen trombone en Jan Mol organist. Zij zullen, naast koor en samenzang begeleiding, ook nog solistisch werk laten horen. De Verenigde Veluwse koren is een samengestelde koorgroep van vijf koren uit de N.W. Veluwe te weten: Harderwijk, Hulshorst, Hierden, Putten en Ermelo de gezamenlijke koren tellen onge veer driehonderd zangers en tre den altijd op in klederdracht. De koren hebben in hun bijna 30- jarig bestaan ruim 15 muziekdra gers uitgegeven. Daarnaast is er aan veel uitvoeringen in den lan de medewerking verleend. Zo waren de koren circa drie jaar geleden ook te beluisteren in Zeeland, waar onder grote belangstelling een schitterend repertoire ten gehore werd gebracht. Deze avond is er door de koren ook weer een program ma opgesteld, bestaande uit psalmen en vele gezangen/geestelijke liederen. Verder is er in het programma veel samenzang opgenomen. Deze avond is georganiseerd t.b.v. de Stichting Vrienden van het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (GPZ). Deze stich ting zamelt gelden in voor finan ciering van niet-bekostigde uit gaven, zoals opleidingskosten, opvangmogelijkheden voor fami lie van opgenomen patiënten, inrichting van de klinieken, etc. Deze avond zal er een kollekte worden gehouden t.b.v. het GPZ. Het concert begint om 19.30 uur; de deuren zullen om 19.00 uur geopend zijn. De entree bedraagt 7,50 en kinde ren t/m 12 jaar betalen 5,00. De bekende organist Klaas Jan Mulder geeft zaterdag 22 april een concert op de twee orgels van de Ned. Herv. Kerk van Wis senkerke op Noord-Beveland. Tevens is er samenzang en wordt medewerking verleend circa zestig minuten en wordt gespeeld zonder pauze. De Bodemloze Badkuip is geschikt voor kinderen van vier tot twaalf jaar. organisatie is in handen van de gezamenlijke hobbyclubs uit Goes en omgeving. Aanmelding voor de middag kan via je eigen hobbyclub. De voorstelling duurt Op woensdag, 26 april vindt het derde gezamenlijke concert plaats in de raadzaal van de gemeente Etten-Leur. Dit con cert wordt georganiseerd door de gemeente Etten-Leur in het kader van de Stedenband Etten- Leur - Siauliai (een andere stad in Litouwen) in samenwerking met de Orgelkring Jacobus Zee- mans. De aanvangstijd is 20.00 uur. Naast deze gezamenlijke concerten treedt het Litouwse ensemble zelfstandig op tijdens een door het bestuur van het Buys Ballot-College te organise ren concert op dinsdag, 25 april in het Buys Ballot-College te Goes. De aanvangstijd is 20.00 uur. Het programma voor deze avond is nog niet bekend, maar zal door een Litouwse tolk wor den toegelicht. ZEEUIVS FRUITTEELT MUSÉUM X De BoxerKring Zeeland viert op zaterdag 22 april a.s. het 10-jarig bestaan met talvan activiteiten voor alle boxerliefhebbers in Zeeland en West-Brabant. Met of zonder boxer is een ieder op die dag van harte welkom op het nieuwe terrein van de Boxerkring in Rilland, dat tegelijkertijd offi cieel in gebruik wordt genomen. Vanaf één uur 's middags kan men de eigen boxer(s) door een officiële keurmeester laten beoordelen op de raspunten, meedoen aan een gehoorzaam- heidstest en deelnemen aan een puzzelwandeltocht met eigena ren en liefhebbers van boxers, hun gezinsleden en natuurlijk de honden zelf. En dat er tussen de bedrijven door volop gelegen heid is met elkaar te praten over de (eigen)aardigheden van en de ervaringen met boxers ligt voor de hand. Het gehele pro gramma duurt tot 16.00 uur en wordt door de jubilerende Boxer- Kring Zeeland gratis aangebo den. Daarna is er van 17.00 tot 19.00 uur nog een receptie voor leden, oud-leden en genodigden op het terrein in Rilland. De Boxerkring Zeeland werd 11 november 1984 opgericht met de algemene doelstelling de positie ve kenmerken van het ras van dit populaire huisdier te bevorderen en in stand te houden. En dat door het mogelijk maken van het leggen van contacten tussen boxereigenaren, het verzorgen van doelgerichte trainingen, gedrag- en gehoorzaamheids- cursussen op alle niveaus, be- hendigheidstrainingen en derge- Tot 8 mei is in het Oosterschel- deziekenhuis te Goes de reizen de tentoonstelling Fotonationaal 1994-1995 te zien. Exposanten zijn: Marco Bastmeijer (Weesp), Frans Bellen (Venlo), Tonny de Cates, (Den haag), Ab van Dalen (Assen), Willem Dijkhuizen (Zuidlaren), Jo Frijns (Schim- mert), Bart Hanekamp (Epe), Jeroen Heijungs (Amersfoort), Wout van ;'t Hof (Hilversum), Theo Jansen (Zoetermeer), Rudy Leukfelt (Assen), Gerrit Meerman (Maasland), Both van de Meulen (Amstelveen), Dirk Otten (Westerbork), Joke Piat (Hendrik Ido Ambacht), Tonny Thijssen-Stoop (Made), Juul de Vries (Zwolle), Willem Wernsen (Amersfoort). Het is een portfolio tentoonstelling van gerenom meerde vrijetijdsfotografen. Zo'n tweehonderd van hen werden uitgenodigd om een samenhan gende serie van vijf foto's in kleur of zwart/wit in te zenden. In totaal gaven 66 fotografen gehoor aan deze oproep. Een deskundige jury selecteerde hieruit een tentoonstelling. De totale expositie omvat achttien series (90 fotowerken) van hoog nivo. Inhoudelijk sterke series, diverse opvattingen en technie ken. De selectie geeft een goed beeld van de onderwerpen die vrijetijdsfotografen boeien. Naast landschappen, portret en repor tage is ook abstract en experi menteel werk te zien. lijke. Alle activiteiten gaan daar bij uit van de specifieke mogelijk heden en (eigen)aardigheden van de boxer. De actieve kring groep had reeds van het begin zo'n 50 leden, waarin in al die jaren nauwelijks verandering kwam. De leden van belangstellenden worden door middel van een eigen verenigingsblad op de hoogte gehouden van de ontwik kelingen en mogelijkheden van de Zeeuwse BoxerKring. De acti viteiten vonden de afgelopen 10 jaar noodgedwongen plaats op verschillende lokaties in de regio, waarvan Vlissingen-Oost het meest bekend staat. Nu beschikt men dan over een nieuw eigen oefenterrein in Ril land wat zaterdag 22 april a.s. - zoals gezegd- officieel in gebruik wordt genomen in relatie tot het jubileum van de BoxerKring Zee land. De activiteitendag ter gele genheid van het 10-jarig jubi leum staat dus open voor alle boxerliefhebbers in met name Zeeland en West-Brabant. Voor deelname behoeft men geen lid te zijn van de BoxerKring Zee land. Wel is het plezierig wan neer even gemeld wordt of men aanwezig zal zijn. Dat kan schriftelijk bij het secretariaat: Noorderbaan 33, 4386 CD Vlis singen of telefonisch door het bellen van nummer 01184- 67332. Aanmelding op de mid dag zelf kan natuurlijk ook. De BoxerKring Zeeland hoopt op een grote belangstelling en nog een toename van het aantal leden. De afdeling Uiterlijke Verzor ging van het Oosterschelde College heeft gebrek aan Man nelijke modellen voor de oplei- 'ding haarverzorging. Deze week start een campagne waarin jongens en mannen worden opgeroepen om zich aan te melden als "klant". Wie zich aanmeldt, kan rekenen op een vorstelijke behandeling door een leerling(e) aan de opleiding dames- en heren kappen, uiteraard onder toe zicht van een vakbekwaam docent. Het knippen is gratis, maar voor het materiaal wordt een bijdrage gerekend van f 5,-. Ook die hoeft u een heel jaar lang niet te betalen als u de tiende persoon bent die zich gedurende de campagne aanmeldt. Ook vrouwen wor den nog gezocht, maar dan vooral voor voetverzorging en schoonheidsverzorging. Voor haarverzorging zijn er maar enkele nieuwe "klanten" nodig. Wie zich wil aanmelden kan de bon invullen van de folder die huis aan huis in Goes wordt verspreid of even opbellen naar de school: Oosterschelde College, afdeling Uiterlijke Verzorging, 01100-23928. De regio De Bevelanden zal met twee produkties vertegenwoor digd zijn op het Eenakterfestival van het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel, dat op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 april wordt gehouden in de Con certzaal te Zierikzee. In totaal doen er 16 groepen aan dit festival mee. Het publiek heeft gratis toegang tot dit bruisend en zeer gevarieerd toneelfestijn. Het festival gaat op vrijdagavond 21 april van start met een offi cieel welkomswoord door mevrouw Reina de Groot, voor zitter van het Z.C.A. In de loop van het weekend komen uit de Bevelanden aan bod: toneelver eniging Heer Hendrik op vrijdag avond om 22.30 uur met de eenakter ’De Koningin’ van Cok- ki van Bokhoven onder regie van Hans Hüber. Heer Hendrik speelde deze subtiel komische eenakter al diverse malen eerder in een samenwerkingsprojekt met toneelvereniging 't Zand uit Middelburg. Op zaterdagmiddag wordt het festival om 14.00 uur geopend door kursisten van het teskerk te Kloetinge; aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 12,50 (C.J.P. en pas 65+ 9,-; kinderen 5,-). Ensemble heeft het Op zondag, 23 april is er een ensemble "Muzika" uitgenodigd middagconcert in de Grote Kerk om mee te werken aan deze concertserie door Nederland. Het ensemble "Muzika" bestaat uit 10 leden, die allen afgestu- 12.00 uur. De toegangsprijs deerd zijn aan de Muziek Acade- bedraagt 10,- (C.J.P. en pas mie. Zij treden op in origineel 65+ 7,50). folkloristisch kostuum. Het Z.V.E. geeft drie concerten geza menlijk met dit Litouwse ensem ble. Beide ensembles treden afzonderlijk op en elk concert wordt afgesloten met een viertal dubbelkorige werken van H.L. Hassler, H. Schütz en J.M. Bach, die door beide ensembles geza menlijk worden uitgevoerd. Het Z.V.E. voert werken uit van o.a. di Lasso, Sweelinck en Men delssohn. Het ensemble "Muzi ka" zingt werken van o.a. da Palestrina, J.S. Bach, W.A. Mozart en G.F. Handel (het "Hal lelujah" uit "Messiah"). Naast deze werken voert het Litouwse koor uit muziek uit van Litouwse componisten. Van C. Sasnaus- kas wordt het in Litouwen zeer bekende en geliefde lied "Maria" ten gehore gebracht. Dit lied is een reactie op de jarenlange Op zondag, 23 april verleent het Russische overheersing. Een aantal Litouwse instumentalisten spelen als intermezzi het adagio uit het klarinetconcert (K.V. 622) nadruk gelegd op de techniek. Tegenwoordig worden techniek en muzikaliteit niet gescheiden, maar tegelijkertijd ontwikkeld. Lilianne: "De tech- leveren van een muzikale prestatie, maar om niek is een middel om je muzikale gedachten OOk met wat spanning ergens naartoe te kunnen werken. Lilianne: "Ik vind het ook voor de socia le ontwikkeling belangrijk dat men naar elkaar luistert en interesse opbrengt voor het spel van anderen: Zo speelt men niet alleen voor zichzelf. Afgelopen maanden is door de vrijwilligers van de Stoomtrein Goes- Borsele hard gewerkt aan verdere beveiliging van het traject van de baan door de Zak van Zuid-Beveland.. Het aantal beveiligde spoorwegovergangen is uitgebreid. De werk zaamheden werden in grote lijnen vorige week afgerond, juist vóór dat het nieuwe seizoen van de Stoomtram startte. Die maakte immers met Pasen ritten. Deze overwegen, die veelal worden gebruikt door landbouw, verkeer en fietsers, zijn nu ook beveiligd door Andreaskruizen. Een Andreas kruis geeft aan dat het wegverkeer voorrang moet verlenen aan de trein. De plaatsing van de beveiligingen is uitgevoerd door de afdeling weg en werken van de SGB. Deze mensen, ook allen vrijwilligers, zijn belast met het onderhoud van het spoor, de daarbij behorende beveiligingen en de stations wel ke in beheer zijn bij de SGB. (Over de geschiedenis van de fruitteelt en het toekomstig fruit- teeltmuseum) Het eerder aangehaalde geschriftje "Fruit als voedingsmiddel" draagt als ondertitel "An apple a day keeps the doctor away". Dit oud-Engel- se spreekwoord is ook bij ons algemeen bekend als "een appel per dag houdt de dokter de deur uit". Ook toen al was bekend dat fruit niet alleen een goede voedings waarde had, maar ook gezond voedsel was. Termen als vezelstoffen en vitaminen waren nog niet bekend, evenmin als cholesterol, maar allerlei huismiddeltjes waren gebaserd op de genezende werking van fruit. Het zou te ver voeren om alles uit de loop der eeuwen op te die pen, maar enkele geloofwaardige en ongeloofwaardige recepten moeten toch genoemd worden. Zo is bekend dat fruit de stoelgang bevordert, maar een geraspte appel juist stopt. Verder zouden appels urinezuur en andere schadelijke stoffen uit het lichaam verdrijven. Een appel zou een probaat middel zijn tegen lusteloosheid en hoofd pijn en migraine verzachten. Het tussen de maaltijden langzaam eten van een appel zou ontspannend werken. Om nog maar te zwijgen van de helende werking in vroeger eeuwen tegen pest, pokken, e.d. De gunstige werking tegen scheurbuik is natuurlijk algemeen bekend. Maar er is meer. Want de auteur schrijft: "Vruchten verzadi gen niet alleen den honger, maar verslaan ook den dorst en ze doen geen verlangen ontstaan naar tabak of andere prikkels". En voor kin deren is fruit helemaal het einde, want: "zij zullen hierdoor ontsnap pen aan vele ziekten en zij zullen niet alleen gezonde en sterke men sen worden, maar zacht en beminnelijk en vrij van onnatuurlijke nei gingen en ondeugden". Waar een appel al niet goed voor is! Het is wel eens moeilijk om zin van onzin te scheiden. Toch is het opvallend dat modern onderzoek weer wijst op de gezonde invloed van o.a. appels. In 1993 werd in een medisch tijdschrift gepubliceerd dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat in bepaalde voedingsmiddelen stof fen voorkomen die de kans op een hartinfarct aanzienlijk verminde ren. Naast thee, uien en rode wijn werden daarbij ook appels genoemd. Zo blijft door de eeuwen heen overeind dat fruit gezond voedsel is, nu zelfs meer wetenschappelijk onderbouwd dan vroeger. En of het andere prikkels als roken en drank onderdrukt laten we maar in het midden. Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVC) is een warm voor stander van de veiligheidstrai- ning. ANZ Borssele ontvangt daarom van ROVC uit de subsi- diepot voor stimulering van de verkeersveiligheid in Zeeland een bedrag van 100,- per deel nemers, wat neer komt op onge veer 1/3 van de kosten. AMZ Borssele is in Zeeland het eerste touringcarbedrijf dat zijn chauffeurs deel laat nemen aan Op vrijdagmiddag 21 april aan staande -de dag vóór het Natio naal Museumweekend- wordt om 15.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentekantoor van Sluis-Aardenburg te Aardenburg het eerste exemplaar van het Museummagazine gepresen teerd. Het Museummagazine is een gezamenlijke uitgave van het Bureau provinciaal museumcon sulent Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse musea en de Pro vinciale VVV Zeeland. Het eerste exemplaar zal door de voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse musea, drs. G.R. Heerebout, worden overhandigd aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland, drs. W. T. van Gelder. Het Museummagazine geeft in 32 pagina’s A-4 formaat veel informatie over de verschillende musea en museale instellingen in Zeeland. Verder zijn gegevens opgeno men over historische gebouwen met bijzondere collecties, gale ries en tentoonstellingsruimten hedendaagse kunst en cultuur historisch routes. Lilianne: "het is natuurlijk fantastisch, als iemand j van bestaat wel om een rapport en diploma te beha- de muzikaliteit is voor iedereen belangrijk". Tijdens de privélessen, die een half uur duren, wordt veel tijd besteed aan het van buiten leren en het opbouwen van een repertoire. Tweemaal een veiligheidstraining. Eind vorig jaar kreeg AMZ Borssele als eerste (en voorlopig enige) bedrijf in Zeeland het Certificaat van de Stichting Keurmerk Bus bedrijven. Het volgen van de veiligheids training door de chauffeurs on derstreept het belang dat door AMZ Borssele wordt gehecht aan de kwaliteit van hun produkt! toe, die hun hele leven al piano wilden leren spe- gen heeft, zijn haar lessen dan ook niet hetzelf- bijvoorbeeld omdat er thuis geen piano was. de. Wat de een bereikt in een jaar, daardoetde LZ.7’. ander maar een halfjaar over. De mogelijkheid dan die stap toch zet, 'want de ontwikkeling len, maar Lilianne Claessens stelt de ontwikke ling van een muzikale hobby voorop, "zonder de dwang van een diploma te halen", zoals ze dat zelf zegt. Vroeger werd wel, een eenzijdige per jaar wordt door de cursisten onder elkaar -r- voorgeSpeeid: met kerstmis en voor de grote vakantie. Dat is niet alleen belangrijk voor het Het aantrekkelijke en vrolijk- ogende Museummagazine (full colour omslag en binnenwerk met oranje steunkleur!) is met name bedoeld voor de toerist en recreant uit binnen- en buiten land die Zeeland wil ontdekken en daarbij de musea en de cul tuur vanzelfsprekend niet kan missen. De teksten zijn niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits, Engels en Frans. Een spe ciale codering bij de musea instellingen geeft de toeganke lijkheid voor gehandicapten weer. Het Museummagazine is gedrukt in een oplage van 100.000 exemplaren en vanaf 28 april gratis verkrijgbaar bij de opgeno men instellingen. Verspreiding buiten Zeeland vindt plaats via het netwerk van de Provinciale VVV. De gebruiksduur is gesteld op twee jaar. Het Museummagazine is tot stand gekomen dankzij financië le bijdragen van de Provincie Zeeland, het Anjerfonds Zeeland en PZC Grafische bedrijven. Woensdag 26 april is er een leu ke theatermiddag voor de jeugd in De Spinne te Goes. Kinder theater Graat en Harmien spelen "de bodemloze badkuip". De Op het nieuwe Verkeers Vei ligheids Cen trum Zeeland in Goes volgen de chauffeurs van AMZ Bors sele een veilig heidstraining die specifiek is gericht op het rijden met de touringcar. De training bestaat uit een theore tisch én een praktisch deel, met als uitein delijke doel, een verhoging van de veilig heid van de passagiers. Daarnaast is natuur lijk ook het voorkomen van scha de een belangrijke reden. Maar er wordt niet alleen getraind op het vermijden van noodsituaties en het reageren hierop. Er wordt ook aandacht geschon ken aan een correcte rijstijl, waarbij rem- en stuurtechniek én tijdig reageren een belangrijke rol spelen. Het comfort voor de passagiers zal hierdoor zeker nog toenemen. Het Regionaal "Het gaat bij pianoles niet alleen om technische ontwikkeling, maar ook om een muziekstuk te leren begrijpen. Tegelijk met de techniek, ont wikkelt de leerling muzikaliteit. Maar minstens zo belangrijk is ook nog eens dat geleerd wordt hoe je moet studeren. Muziekles is in alle opzichten een onderdeel van je persoonlijke vorming". Aan het woord is Lilianne Claessens. Dit jaar viert ze haar tweede lustrum als pianolerares. Die lessen geeft ze in haar studio achter haar gerestaureerde woning in de sfeervolle St. Jacobstraat, nabij de haven. De cursisten zijn zowel kinderen en tieners als volwassenen. Voor zij zich in Goes vestigde, volgde Lilianne haar opleiding aan het conservatorium, met als hoofdvak piano. Lilianne is lid van de European Piano Teachers Association en de KNTV, de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Ver eniging. Sinds tien jaar zet zij zich met veel ener gie in voor de muzikale ontwikkeling van haar leerlingen. Lilianne: "Het is belangrijk dat de lessen worden gericht naar de stijl en voorkeur van de cursist. De piano is een instrument waarbij de klassieke richting de basis vormt. Maar daarnaast zijn er mogelijkheden voor ieder om de eigen interesse te ontwikkelen in diverse muziekstijlen. Dat kan zowel klassiek zijn, als moderne en hedendaag se muziek". "Iedere cursist is anders", zegt Lilianne, "want om te beginnen heeft iedereen al een ander paar handen, dus is de motoriek nooit hetzelfde". Omdat iedereen zijn eigen muzikale kwaliteiten, leertempo, mate van inzet of doorzettingsvermo- jen’. Ze durfden het niet eerder of het kon niet, Zaterdag 22 april wordt een con- van W.A. Mozart en een noctur- cert gegeven in de Geerteskerk ne van G. Rossini. te Kloetinge. Het concert maakt Het eerste concert vindt plaats deel uit van een reeks van uit- op zaterdag, 22 april in de Geer- voeringen, welke worden ver zorgd in het kader van de uitwis seling Stedenband Goes-Pane- vezys (Litouwen). Het Zeeuws Vocaal Ensemble heeft het over te brengen". Ze raadt iedereen aan zo vroeg mogelijk met pianolessen te beginnen: "Het mooiste is, als een kind al voor zijn achtste met pianoles begint, j want dan kan al voor de puberteit de basistech- De nadruk ligt dan op het gezellig voor elkaar niek worden ontwikkeld. Begint men een paar musiceren. Ondanks dat de leerlingen maar wei- jaar later, dan bestaat er het risico dat muziek nig bij e/kaar zijn< blijkt er toch een goede band te groeien en sfeer te ontstaan. Wie per ongeluk toch eens een fout maakt, wordt aangemoedigd

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 5