Provincie Zeeland Paling in Schouwse polder GardeN^asTei< de Keyzer HOME OPEN DAG kapelle biezelinge SIGMA KLEURENCOMPUTER/ MENGMACHINE Biezelinge Noordstraat 59 01102-43137 De Kraker B.V. /clecox I ftï IN BEROEP Beslissing op bezwaarschrift V STOKKE VOOR ELKE KLANT IS ER EEN LEUKE VERRASSING!!! Tot ziens in onze vernieuwde zaak Rondweg Kapelle ALLE POTTERIE 1O% KORTING TUINHANDSCHOENEN BEMESTE TUINAARDE (30 Itr) 5 zakken voor... PARK Vanaf 20 april gaat ons nieuwe tuincentrum officieel van start. Op 20, 21 en 22 april a.s. houden wij 3 OPEN DAGEN. Tijdens deze dagen hebben wij de volgende aantrekkelijke openingsaanbiedingen voor u: Onderzoek ambulances VERF - BEHANG - GORDIJNSTOFFEN EN ZONWERING/RAAMDECORATIE Woensdag 19 april 1995 DE BEVELANDER 15 o s: z z RIBES OP STAM PLANTENVOEDING 1 liter POTGROND 120 liter Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Ooststraat 13 4421 CZ Kapelle tel. 01102-43607 Vaste planten - éénjarige planten - tuinhout - gewasbeschermings middelen - bestratingsmateriaal - bielzen - vijvers - vijverbenodigdheden - buitenbeits - potterie - tuinbeelden enz. enz. (dames en heren) per paar - 10,- 4,75 10,- 't lange uus binnenhuisadviseurs havenpark 28 - zierikzee 01110-13727 De zelfhulporganisatie ’’OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND” sg op zaterdag 22 april a.s. vanaf 13.30 uur bij Thuiszorg ”De Bevelanden” ƒ10,- Woensdag 12 april is een experimentele aalgoot officieel in gebruik gesteld. De constructie is aangelegd op de Oosterscheldedijk bij het gemaal Prommelsluis te Kerkwerve. Met de aalgoot verbeteren de provincie en het Waterschap Schouwen-Duiveland de intrek van glasaal. Het is de eerste intrekvoorziening in Nederland over een zeedijk. Zoals de naam al doet vermoeden staat Deco HOME voor het decoratief verfraaien van uw woning. Bij Deco HOME DE KRAKER is meer dan verf en behang alleen. U vindt er een ruime sortering van: Bovendien hebben wij de beschikking over een waarmee uit verschillende kleurenwaaiers (duizenden kleuren) uw gekozen kleur EXACT in een handomdraai kan worden gemaakt (KLAAR TERWIJL U WACHT) UNIEK voor KAPELLE en omgeving Vanaf heden kunt u met recht zeggen: "Deco HOME De KRAKER zorgt ervoor dat ik mooier woon” Nieuws Abdij Aanleg van de aalgoot kapelle biezelinge I 1 4 4 zonder parkeerproblemen winkelen zonder parkeerproblemen winkelen LLI LU Q Z De beslissing over een en be zwaarschrift kan de volgende strekking hebben: - de bezwaren worden gegrond verklaard. Dat betekent dat de in diener van het bezwaarschrift ge lijk krijgt en het eerdere besluit wordt ingetrokken of gewijzigd. - de bezwaren worden voor een deel gegrond en voor een deel on gegrond verklaard. De bezwaar maker krijgt dus op een aantal punten gelijk. Het oude besluit wordt op die onderdelen gewijzigd en blijft voor de rest gehandhaafd. - de bezwaren worden ongegrond Wie een bezwaarschrift heeft inge diend krijgt een uitnodiging van 'de bezwarencommissie' om het bezwaar mondeling toe te lichten. Het advies van deze commissie vormt de basis waarop de provin cie een beslissing neemt over het bezwaarschrift. Als de provincie het advies van de commissie niet volgt, staat dat vermeld in de be slissing. al Tien weken De provincie moet in principe bin nen tien weken een beslissing ne men over een bezwaarschrift. Mocht dat niet lukken, bijvoor beeld omdat de zaak heel ingewik keld is, dan krijgt de bezwaarde bericht wanneer een beslissing wel is te verwachten. De beslistermijn gaat in zodra de provincie alle gevraagde gege vens heeft ontvangen. verklaard. De indiener van het be zwaarschrift krijgt geen gelijk. De eerder genomen beslissing wordt dus niet gewijzigd. - de indiener van een bezwaar schrift wordt niet-ontvankelijk ver klaard. Dat betekent dat niet op de inhoud van de bezwaren wordt ingegaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als het bezwaarschrift te laat is ingediend, het bezwaar niet is gemotiveerd of als het be stuursorgaan vindt dat de be zwaarde geen belang heeft bij het maken van bezwaar. Schriftelijk De indiener van een bezwaar schrift krijgt altijd schriftelijk be richt over de genomen beslissing. Ook de andere belanghebbenden worden schriftelijk op de hoogte gesteld. In de beslissing staan de redenen van het besluit eveneens aangegeven. In beroep Wie het niet eens is met een be slissing op zijn/haar bezwaar schrift kan in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechter. In de beslissing op het bezwaar schrift staat vermeld of beroep mogelijk is, waar dat moet gebeu ren en welke termijnen hiervoor gelden. Aalgoot Over de primaire zeekering bij het Ze komen van verre Na een tocht vanuit de Sargasso- zee in het Caraïbisch gebied trekt jonge paling in het voorjaar vanuit de buitenwateren het binnenwater in: bijvoorbeeld door langs kieren in sluizen te glippen, geen pro bleem in vroegere tijden. Immers, vroeger werd de afwatering van de polders met sluizen beheerd. Omdat de sluisdeuren altijd enige lekkage vertonen, kon glasaal het polderwater bereiken. Nu veel slui zen zijn vervangen door gemalen, zijn de intrekmogelijkheden sterk afgenomen. De provincie zet zich in voor de verbetering van de in trekmogelijkheden voor glasaal. De doelstelling is in de eerste plaats ecologisch, omdat paling een vissoort is die in het Zeeuwse water thuishoort. In de tweede plaats dient het project de belan gen van sport- en beroepsvissers. Paling komt in Zeeland in alle ty pen wateren voor. De polder Schouwen stond vroeger bekend om zijn rijkdom aan vette paling en ook nu nog is de polder een geschikt leefgebied. Een pro bleem is de intrek van jonge pa ling, de zogeheten glasaal. gemaal Prommelsluis is een aal goot aangebracht. Buitendijks be staat de constructie uit een half open, U-vormige goot met een breedte van 50 centimeter. De bo dem van de goot is bedekt met een kokosmat en - onder de hoog wateren - bovendien stenen. Door de goot wordt een lokstroom van zoet water gevoerd, waardoor glasaal wordt aangetrokken. Bin nendijks ligt een dichte pijp waar door de glasaal naar het binnen water wordt gespoeld. Dagelijks wordt gecontroleerd of glasaal de aalgoot heeft gepasseerd. Bij de constructie is een informatiebord geplaatst waarop de werking staat beschreven. De aalgoot op Schouwen-Duive- land is de eerste in Nederland die is geïnstalleerd op een primaire zeewering. Er is al wel ervaring opgedaan met aalgoten naast de stuwen in Lek en Maas, maar die Waterhuishoudingsplan De installatie van de aalgoot is het tweede onderdeel van het project 'Verbetering intrekmogelijkheden voor glasaal', dat in 1994 door de provincie is gestart. De eerste fa se, een inventarisatie van de Zeeuwse kustlijn door de organi satie voor de verbetering van de Binnenvisserij (OVB), is in de zo mer van 1994 afgerond. Het project wordt uitgevoerd als actie van het Waterhuishoudings plan Zeeland, dat in 1993 door de provincie is gepubliceerd. Dit be leidsplan geeft de hoofdlijnen aan voor integraal waterbeheer in Zee land en is richtinggevend voor het beheer door de waterschappen. De aanleg van de goot kostte de provincie 20.000,-. De benodig de menskracht is geleverd door het waterschap Schouwen-Duive- land. zijn van een eenvoudiger construc tie. Het project heeft een experi menteel karakter. De aalgoot is in werking in voorjaar 1995 en voor jaar 1996. Ondertussen is geble ken dat de jonge paling de weg via de aalgoot heeft weten te vin den. Dinsdag 25 april zijn er zittingen van de Besliscommissie Algemene Bijstandswet en van de Besliscom missie Onderwijs c.a. Twee inwoners van de provincie zijn in het geweer gekomen tegen een eerdere beslissing van het ge meentebestuur van hun woon plaats over de bijstandsuitkering. De betrokkenen en hun gemeente bestuur krijgen de gelegenheid hun standpunt mondeling weer te geven. Om 14.00 uur gaat het om een besluit van de gemeente Tholen en om 14.30 uur van de gemeen te Middelburg. De Besliscommissie Onderwijs c.a. hoort om 15.00 uur een inwo ner van de gemeente Middelburg en het gemeentebestuur uit die plaats. In het geding is een eerder besluit van het Middelburgse ge meentebestuur op basis van de Drank- en horecawet. De zittingen van de commissie zijn openbaar en vinden plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. verlening van ambulances. Zo moet een ambulance binnen een kwartier bij een patiënt kunnen voorbeeld tijdens het toeristenseizoen op Schouwen- Duiveland of door het terugdrin gen van de paraatheid in Hulst. Voor de verbetering van de rond weg Kapelle stellen GS voor een bedrag 940.000,- beschikbaar te stellen. Provinciale Staten be slissen vrijdag 1 juni. Het plan voorziet in de ombouw tot rotonde van de aansluiting We- meldingsezandweg en het verklei nen van het kruispunt Vroonland- seweg. De uitvoering van de klus zit in de planning van dit jaar. De tekst van dit artikel, even als van een aantal voorgaan de, is ontleend aan de brochu re Algemene wet bestuurs recht. Daarin staat verder uit gelegd wanneer bezwaar kan worden gemaakt, hoe dat moet gebeuren en hoe de be handeling van een bezwaar schrift verloopt. De brochure is verkrijgbaar bij het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. organiseert voor de regio Zeeland een te Goes, F. de Hollanderlaan 25 (100 m van N.S. station) De doelstelling van de organisatie is d.m.v. zelfhulp begrip en medeleven te bieden aan lotgenoten. Na een inleiding zal onderling van gedachten worden gewisseld. Voor nadere inlichtingen tel. 01184-70077 STOKKE stelt zitgewoontes ter discussie. Sinds jaren biedt STOKKE 'n alternatief voor het starre, traditionele zitten. Zo heeft uw STOKKE-dealer ook de OPOSIT. De meest uitgebalanceerde bureaustoel voor marathonzitters. OPOSIT balans DESIGN: PETER OPSVIK NIEUW IN KAPELLE "Dec o HOME De Kraker" Zittend leven? - OPEN DAGEN I Het dagelijks provinciebestuur wil anderhalve ton uittrekken voor een onafhankelijk onderzoek naar de hulpverlening door ambulances zijn. De vrees bestaat dat de haal- in Zeeland. Het onderzoek moet baarheid van de 15-minuten-richt- worden besloten met een stappen- lijn onder druk komt te staan, bij plan om de kwaliteit van de dienst verlening te verbeteren. Provinciale Staten nemen 1 juni een beslissing over dit voorstel van GS. Het dagelijks provinciebestuur maakt zich zorgen over de hulp-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15