f 399,- F^mids/tuis Stten V Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK de toekomst VERHUISD BANG&OLUFSEN CENTER HIST r^rollux Met veel energie leidt Pechiney op voor den Hertog Mooi, veilig en energiebesparend Permanent r VAN DEN BERGE AUDIO VIDEO Mooooooi VAN DALEN NATUURSTEEN (Grafmonumenten) DOE IETS AAN VERKEERS LAWAAI... Kapsalon "LOUISE 3 i V Gefeliciteerd met je nieuwe job!! c c z c o o v\ V a t< C d v v It c e c c e c Model: BOSTON Nu ook 10% korting op vertoon van 65+ Pas Woensdag 19 april 1995 12 DE BEVELANDER I OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN BOUWPLANNEN De grootste en de goedkoopste collectie Bruidsjaponnen IEDERE ZONDAG OPEN VAN 13 TOT 17 UUR MARMEREN OF GRANIETEN AANRECHTBLAD OOK TAFELS NAAR EIGEN ONTWERP Onze specialiteit-vakwerk, scherpe prijs ONDERZOEK VROEGOPSPORING BAARMOEDERHALSKANKER 1995 HOBBYHAL DE GRAAF monteur montage onderhoud (SOM) en EMBI 1e monteur electrische bedrijfsinstallaties (VEV) GEMEENTEBEGROTING 1995 U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: ZUIDWEG We komen er aan 01100-16806 (16524) BOUW DRIE RECREATIE-BUNGALOWS FAZANTENLAAN 2 TE KAMPERLAND I I 4 F-» Lang haar vanaf... Aanbieding week 16 en week 17 18 april t/m 29 april Voor dames en heren INVALIDENPARKEERPLAATS WEST-ZEEDIJK COLIJNSPLAAT I I tl RAADSVERGADERING te 1 vL II Pechiney Nederland N.V. is aangesloten bij de Stichting Metaal- en Electro opleidingen, regio Midden Zeeland. Gasthuisstraat 2-4,4461 JS Goes, 01100-15616 Top dealer in B 0. De totale collectie demonstratieklaar Ook voor Sony, Onkyo, Kenwood, Nokia Deze moderne aluminiumfabriek bevindt zich in het Sloegebied in Zeeland en produceert perjaar 180.000 ton aluminium in de vorm van extrusiepalen en wals- blokken. Het bedrijf heeft ongeveer 880 medewerkers in dienst. Pechiney Nederland N. U is een Nederlandse vestiging van het Franse concern PECHINEY, één van de grootste Europese maatschappijen op het gebied van de produktie en verwerking van o.a. aluminium. Ben je bereid een eigen carrière op te bouwen? Wil je alles leren betreffende de verkoop? Wil je jezelf intergreren in een dynamisch en snel groeiend bedrijf? Wie bieden je: - een enorme carrièremogelijkheid - een kwaliteitsprodukt - een allesomvattende opleiding - en een zeer goed betaalde job! Wij vragen mensen (m/v) met een positieve aanpak, de wil om te presteren, in bezit van eigen auto, per direkt beschikbaar, leeftijd 20 tot 40 jaar. De SOM-opleiding duurt 2 jaar; de VEV-opleiding duurt 2,5 jaar en wordt namens de Stichting Metaal- en Electro oplei dingen Midden-Zeeland door Pechiney Nederland N. Vf uitgevoerd. Dit betekent dat alle kosten van de opleiding, zoals schoolgeld, boeken, werkkleding, vervoer etc. voor reke ning zijn van de Stichting. De SOM-leerlingen ontvangen een vergoeding van f300,- per maand in het eerste jaar en f550,- per maand in het tweede jaar. De VEV-leerlingen krijgen respectievelijk f750,- en f900,- per jaar. Het eerste gedeelte van de opleiding tot electromonteur geschiedt in de praktijk in de verschillende sectoren van de Electrotechnische Dienst. Ook hier vinden de theorielessen plaats op de Streekschool in Middelburg. Voor deze opleiding worden LTS-ers met diploma electrotechniek-C verzocht te solliciteren. Het eerste gedeelte van de opleiding tot onderhoudsmonteur vindt plaats in onze bedrijfsschool. De bijbehorende theorie lessen vinden plaats op het Zeelandcollege sector Streekschool. De toelatingseis voor deze opleiding is het LTS-diploma mechanische techniek BIC. Indien je belangstelling hebt voor de genoemde opleidingen, kun je je sollicitatie voor 12 mei a.s., onder vermelding van studierichting en opleidingsniveau, richten aan onze afdeling Personeelszaken. Tot de selectieprocedure behoren gesprekken, een medische keuring alsmede een psycho-technisch onderzoek. Voor nadere inlichtingen kun je telefonisch contact opnemen met deze afdeling, tel. 01196 - 15288. Na het behalen van je diploma en gebleken geschiktheid, behoort een vervolgopleiding tot de mogelijkheden. Er wordt dan een leer-lwerkovereenkomst afgesloten voor de duur van de opleiding en genieten de leerlingen een volwaardig salaris. Pechiney Nederland N. V. Postbus 49, 4380 AA Vlissingen Havennummer 5993, Vlissingen-Oost. Er is een mooie manier om uw pand te beschermen en bovendien energie te besparen. Rolluiken in vele, vele uit voeringen leverbaar. Belt u ons voor het maken van een afspraak. U kunt zich dan in onze showroom rustig oriënteren. Wij verstrekken u graag alle informatie en maken desgewenst - geheel vrijblij vend - een offerte. rolluiken vertikaal zonneschermen knikarm zonneschermen jaloezieën vertikaal jaloezieën horizontaal rolgordijnen horren hordeuren Evenals voorgaande jaren worden er ook dit jaar weer uitnodigingen verzonden aan vrouwen die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals kanker. Alle vrouwen geboren in 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957 en 1960 zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen. Vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar worden eenmaal in de 3 jaar uitgenodigd een uit- strijkje te laten maken. De vrouwen geboren in 1960 krijgen voor de le keer een uitnodiging, de overige vrou wen worden voor de 2e keer uitgenodigd. Uitstrijkje Het onderzoek wordt door de eigen huisarts uitgevoerd door het maken van een uitstrijk je. Een uitstrijkje komt tot stand door met behulp van een houten spateltje enkele cellen uit de baarmoedermond te nemen. De huisarts stuurt het uitstrijkje ter beoordeling naar het laboratorium. In het laboratorium wordt onderzocht of er eventueel sprake is van de aanwezigheid van cellen die op een vroeg stadium van kanker duiden, ook wanneer er nog geen klachten zijn. De uitslag van het onderzoek wordt aan de huisarts medegedeeld, waarna deze zorg draagt voor het doorgeven aan de vrouw. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer in het afgelopen jaar al een uitstrijkje is gemaakt, kunt u met uw huisarts overleggen of een nieuw uitstrijkje nodig is. Kosten Voor ziekenfondsverzekerden komen de kosten van het onderzoek voor rekening van het Ziekenfonds. Voor particulier verzekerden komen de kosten van de huisarts 34,(X)) en die van het laboratoriumonderzoek 17,50) voor eigen rekening. Afhankelijk van de polis kunnen deze kosten gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij. Informatie Bij de uitnodigingsbrief is een folder van het Koningin Wilhelminafonds gevoegd, waar in staat wat baarmoederhalskanker is en wat het belang is van het onderzoek. Wij raden u met nadruk aan aan het onderzoek deel te nemen. o.a. Modeca - Sarlini, Lop, Madonna, Mon Amour, Mori Lee, Stevies Gowns, Claudine Bleines, Sweetheart Gowns. Bruidsklinderkleding Communiejurkjes Verkoop van lx recent gedragen japonnen. Open: maandag t/m zaterdag 10 tot 17 uur Bij voorkeur op afspraak, ook 's avonds Bel ons gerust voor inlichtingen 01170-54861 Brouwerijstraat 59, Oostburg Kortgene, 19 april 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers 88,10 99,00 111,30 ƒ316,90 53,20 f 93,10 119,70 133,00 Bel vrijdag 21 april van 11.00 - 16.00 uur of maandag 24 april van 13.00 - 16.00 uur naar 01100-29358. PECHINEY NEDERLAND Voor de opleiding hebben wij nog plaatsen vrij. In de vergadering van de raad van 28 maart jl. is de gemeentebegroting voor het jaar 1995 vastgesteld. Uit de behandeling is duidelijk gebleken dat het jaar 1995 voor de gemeente Noord-Beveland gezien moet worden als een overgangsjaar, waarin samenvoeging van de voormalige gemeenten Wissenkerke en Kortgene nader gestalte moet krijgen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft voor de inwoner en bezoeker van onze gemeente belangrijke wijzigingen aangebracht op het voorstel van burgemeester en wet houders, met name op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Het belastingklimaat voor de burger van de voormalige gemeente Wissenkerke was aanzienlijk gunstiger dan in de voormalige gemeente Kortgene. Nu de samenvoeging een feit is en de verplichting er ligt met een sluitende begroting te komen, betekende dit dat er ten opzichte van de vroegere situatie de inwoners van de vroegere gemeente Wissenkerke zwaar werden belast. De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met een lichter belastingregiem, het geen wel inhoudt dat op andere terreinen bezuinigingen moesten worden doorgevoerd, teneinde de begroting sluitend te houden. Hieronder een overzicht van de gemeentelijke belastingen met de tarieven, zoals aan de raad voorgelegd door burgemeester en wethou ders èn zoals uiteindelijk besloten door de raad. Ruiterplaat Vastgoed v.o.f. heeft een planopzet overgelegd welke voorziet in het realise ren van drie recreatie-bungalows op het perceel Fazantenlaan 2 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie A, nummers 996 en 1808. De voorgestane opzet voldoet niet aan de uitgangspunten van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Banjaard" (2e herziening), maar is wel in overeenstemming met een nog door de gemeenteraad vast te stellen herziening daarvan. Burgemeester en wethouders overwegen de voor realisatie van de planopzet vereist zijn de vrijstelling van het voomoemde bestemmingsplan c.q. de daarvoor benodigde bouw vergunning dan ook te verlenen met toepassing van de artikelen 19 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50, lid 5 van de Woningwet. Voordat over het verlenen daarvan een beslissing wordt genomen ligt bedoelde opzet, ingaande donderdag 20 april 1995, gedurende twee weken voor een ieder ter gemeente secretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, tér inzage. Eventuele bedenkingen tegen het verlenen van voomoemde vrijstelling c.q. vergunning kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, 4484 CD te Kortgene. tel. 01103-2044 's-Graven polder Bouwaanvragen bouw veranda Mercuriuslaan 9 te Kamperland; bouw garage Kerkstraat 8 te Wissenkerke; vernieuwen dakkapel Dorpsdijk 28 te Wissenkerke; bouw garage Rippad 2 te Kamperland. Bouwvergunningen plaatsen dakkapel Zuid-Kerkstraat 21 te Colijnsplaat; uitbreiden woning Sparrenlaan 1 te Kamperland. Positief afgewerkte meldingen plaatsen dakkapel Zwanenlaan 27 te Kamperland; bouw tuinhuisje Sophiastraat 8 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel.01108 - 1553. Kortgene, 19 april 1995 C 1 f I! c 2 r c c i 1 t c r I I I I I 1 1 1 I t 1 I Schoenmode van de Reepe Papegaaistraat 8 - Goes Goes, Zaagmolenstr. 32b. Tel. 01100-27919 Fax. 01100-51075 (to. Jac Hermans) w w 10 Fff 68-delig (12 persoons) bestek van 623,25 voor -i J incl. wassen, knippen, P ff O Off föhnen j 3 77 Kapsalon Louise Hoofdweg 22 te Rilland Beatrixlaan 11 te Goes Tel. 01135-2227 Tel. 01100-20568 Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN SREEPE Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat zij voornemens zijn een parkeerplaats aan de West-Zeedijk te Colijnsplaat te reserveren als invalidenparkeerplaats voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden ver voerd. Het ontwerp verkeersbesluit ligt voor een ieder bij de afdeling grondgebied in het gemeentehuis te Kortgene ter inzage. Overeenkomstig de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij u erop, dat tegen het ontwerp verkeersbesluit zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht bin nen vier weken na verschijning van deze bekendmaking. Kortgene, 19 april 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de burgemeester, M.L. Everaers de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans X. Lange Vorststraat 27 Goes Tel. 01100-21333 Hondenbelasting Comform voorstel college besloot de raad tot de volgende tarieven: le hond 66,90 2e hond 76,50 3e hond 4e hond voor elke hond meer kenneltarief Toer istenbelasti ng Conform voorstel college besloot de raad het basistarief te bepalen op 0,75 per persoon per overnachting. Forensenbelasting Het college stelde voor een heffing van 3,5 promille van de Onroerend Zaak Belasting waarde met een minimum van 250,- en een maximum van 1.500,- per woning. De raad besloot tot een heffing van 4 promille van de Onroerend Zaak belasting-waarde met een minimum van 250,- en een maximum van 1.500,- per woning. Afvalstoffenheffing Het college stelde voor het tarief voor meerpersoonshuishoudens te bepalen op 279,- en voor éénpersoonshuishoudens op 209,25. De raad besloot het tarief voor meerpersoonshuishoudens te stellen op ƒ210,- en voor éénpersoonshuishoudens op 157,50. Rioolafvoerrecht Conform het voorstel van het college besloot de raad tot de volgende tarieven: tot 100 m3 waterverbruik tot 200 m3 waterverbruik tot 300 m3 waterverbruik tot 400 m3 waterverbruik boven 400 m3 waterverbruik 133,00 0,27 per m3 meer. Onroerende-zaakbelasting Conform het voorstel van het college besloot de raad per 5.000,- waarde tot de volgen de tarieven: eigenaar 8,15 gebruiker 6,52 De door de raad vastgestelde tarieven maken bezuinigingen op andere posten noodzake lijk om tot een sluitende begroting te komen. Besloten is tot de volgende bezuinigingen: personeelslasten met een bedrag van 60.000,- sluiting zwembad te Wissenkerke met ingang van het seizoen 1995. Het zal duidelijk zijn dat met name het laatste besluit het gemeentebestuur zeer ter harte gaat. Het besluit is door de raad genomen met als motivering dat een aangepast belastingtarief ten voordele strekt van de totale bevolking, terwijl sluiting van het zwembad, hoe te betreuren dan ook, een beperkte groep inwoners treft. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 april a.s. in "De Pompweie" te Kortgene. Aanvang: 19.30 uur. Agenda: Notulen vergadering 28 maart 1995 Wijziging rechtspositieregeling Wijziging uitkerings- en pensioenverordening wethouders Aansluiting IZA Nederland Beschikbaarstellen krediet verlichtingsplan Emmastraat e.o. Beschikbaarstellen krediet verlichtingsplan haven Colijnsplaat Beschikbaarstellen krediet inzake bodemsanering Hoofdstraat Geersdijk Beschikbaarstellen krediet inzake gemeentelijk rioleringsplan Beschikbaarstellen voorbereidingskrediet verbouw/uitbreiding gemeentehuis Noord- Beveland Beschikbaarstellen krediet voor vloer- en CV-installatie dorpshuis Kortgene Zenderuitbreiding CAI Bezwaar Vereniging Dorpsgemeenschap Wissenkerke tegen subsidie 1995 Begrotingswijziging De vergadering is openbaar; u bent van harte welkom. Verkeerslawaai een probleem voor u? Doe er dan iets aan. De Nederlandse Stichting Geluidhinder helpt bij hel vinden van een oplossing voor alle vormen van lawaai in en om huis. NSG, Postbus 381, 2600 AJ Delft. INOkJ 'I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 12