SPELREGELS W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele Rabobank sponsor bij opening nieuwe seizoen T.V. Lewedorp DOELGROEPENSCHEMA Zwangerschapsgym in wijkgebouw Kortgene woningstichting borsele Dubbeldekker Kruiningen i Perkpolder in onderhoud Heinkenszand tel. 01106-2010 Mr. Dr. Meslaan 1 Heinkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 waninastlchtina fax 01106-2081 Mr. Dr. Meslaan 1 Starter* KWADENDAMME BAARLAND 's-GRAVENPOLDER LEWEDORP BORSSELE BORSSELE 's-HEERENHOEK OVEZANDE OVEZANDE HEINKENSZAND HOEDEKENSKERKE WONINGEN VOOR OUDEREN O Garage* Doorstromer* advertentienummer95.138 advertentienummer: 95.129 advertentienummer: 95.134 advertentienummer: 95.121 advertentienummer95.139 advertentienummer: 95.122 advertentienummer: 95.130 advertentienummer: 95.135 advertentienummer: 95.123 t/m 125 advertentienummer95.131 advertentienummer: 95.136 advertentienummer95.140 advertentienummer: 95.126 advertentienummer95.137 advertentienummer95.132 TOEGEWEZEN WONINGEN UIT VORIGE EDITIE reden toewijzing/criterium woning advertentienummer: 95.127 2 advertentienummer95.128 advertentienummer: 95.133 GROEP A 18 tot 23 jaar tot 1.900,- 1 persoon vanaf 1.900,- B 18 tot 23 jaar 1 persoon 2 of meer personen C 18 tot 23 jaar tot 2.600,- 2 of meer personen vanaf 2.600,- D 18 tot 23 jaar E 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- F 23 tot 65 jaar 1 persoon G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- 2 of meer personen vanaf 3.300,- H 23 tot 65 jaar tot ƒ2.100,- I 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- J 65 jaar of ouder 1 persoon 65 jaar of ouder 2 of meer personen K vanaf 2.800,- L 65 jaar of ouder 2 of meer personen U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolont- stoppings- en gotenfonds en servicefonds. I Diepeneestraat 6 huurprijs: f 665,76 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april Borszeestraat 53 huurprijs: f 661,07 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combi ketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april Diepeneestraat 20 huurprijs f. 665,76 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 mei Borszeestraat 6 huurprijs: f 495,78 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combi ketel bestemd voor: groep B t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 mei Dregmanstraat 40 huurprijs f. 662,05 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combiketel bestemd voor groep D t/m L STARTERXDOORSTROMER beschikbaar1 mei Spreeuwehof 33 huurprijs f. 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combiketel bestemd voor groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 mei Sebastiaanstraat 1 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep: D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 juni Dortsmanstraat 15 huurprijs: f 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheden: HR-combiketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 12 april Pr. Willem Alexanderstraat 21 huurprijs: f. 679,- eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D-F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 mei Mauritsstraat 26 huurprijs f. 641,95 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 mei Mr.Dr Messtraat 27 huurprijs f. 401,19 woning met 1 slaapkamer 1e verd. met lift bijzonder geschikt voor ouderen bestemd voor groep A t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar12 april Mauritsstraat 45 huurprijs f. 621,39 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 mei Westsingel 3 t/m 7 zie advertentie nummer: 95.123 t/m 125 Past. Fransestraat 2 huurprijs f. 416,27 bejaardenwoning met 1 slaapkamer op de begane grond bestemd voor groep: I t/m L DOORSTROMER beschikbaar1 mei Pr.Wilhelminastraat 7 huurprijs f. 719,84 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voorgroep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar12 april huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 29 maart Kerkstraat 21 huurprijs f. 594,08 kleine eengezinswoning met slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 juli Deken Tomaslaan 41 Wouwhof 12 Ridderhofstraat 22 Witte Dam 24 Sebastiaanstraat 11 Diaconielaan 43 overgangsregeling urgentieverklaring leeftijd starter overgangsregeling woonduur leeftijd starter D/S D D/S D/S S/D S/D NIEUWBOUW SENIORENWONINGEN Westsingel 3- 5 en 7 huurprijs f. 683,- seniorenwoning met 1 slaapkamer en badkamer op begane grond en 2e slaapkamer op verdieping, bestemd voor groep F t/m L DOORSTROMER beschikbaarjuni '95 Kolewiegenhoek 5 huurprijs f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaapka- Prunusstraat 20 mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar12 april Woensdag 12 april 1995 19 DE BEVELANDER woningstichting borsele i i i i Telefoon Woonplaats Voorletters Bruto gezinsinkomen/maand* fl. Advertentienummer Adres tot 2.500,- Zo ja, datum woonachtig sinds tot 2.800,- Postadres: i f I I I I I beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. I i t i i I De cursus 'zwangerschapsgym' gaat half april a.s. van start in het wijkgebouw te Kortgene. Kruis vereniging. "Rondom de Ooster schelde" organiseert deze cur sus voor alle vrouwen die zwan ger zijn. Leden van de Kruisver eniging Rondom de Oosterschel de kunnen zonder kosten aan deze cursus deelnemen. U kunt zich opgeven via telefoon 01100-51177. De cursus 'zwan gerschapsgym' bereidt u voor op de bevalling en de laatste perio de van de zwangerschap. Oefe ningen staan hierbij centraal. Zo worden houding, ademhaling en ontspanning geoefend, uitgaan de van de verschillende fasen Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een nee ja ja a ja n ja doorstro- mer/starter Mr.Dr. Messtraat 27 zie advertentie nummer 95.138 I I I I I t Rabobank Heinkenszand. Ook de verenigingen uit Heinkens zand, 's-Heer Abtskerke, Ove- zande, Nisse en 's-Heerenhoek kregen van de Rabobank Hein kenszand deze tennisballen. Op de foto enkele tennissers van L.T.V. (Inlichtingen L.T.V.: W. Tax 01196-12796). Voorletters nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer nee nee nee Handtekening: van de bevalling. Ook worden perstechnieken geoefend in ver schillende houdingen. De cursus is bestemd voor vrouwen die bij de aanvang van de cursus mini maal 5 maanden zwanger zijn. U kunt meedoen als u voor de eer ste keer zwanger bent maar ook als u al vaker zwanger bent geweest. Uw partner is welkom op één van de oefenavonden: de partnerles. De cursus bestaat uit 8 bijeen komsten op dinsdagavond. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 18 april a.s. van 19.30-20.30 uur. Voor informatie en opgave kunt u bellen tijdens kantooru ren: 01100-51177. Dezer dagen is het nieuwe bui tenseizoen van de tennisvereni ging Lewedorp van start gegaan. Onder een stralende zon sloe gen 40 tennissers hun balletje en werkten ze de onderlinge wed strijden af. De tennisballen, die ze voor het toernooi gebruikten, waren geschonken door de hoogte van 3.90 tot 4.00 meter kunnen op de enkeldekker alleen bij een gunstige waterstand aan boord. Voertuigen boven de 4.00 meter kunnen niet op de enkel dekker. Zij zijn aangewezen op de dub beldekker Prins Willem-Alexan- der. Per overtocht kunnen met de Prinses Margriet niet meer dan 600 personen worden ver voerd. Doordat dit aantal opva renden per overtocht op Kruinin- gen-Perkpolder vrijwel nooit wordt gehaald, zal dat geen belemmering zijn. Verwacht wordt dat de Prinses Christina twee maanden uit de vaart zal zijn. Direct na Pasen, vanaf dinsdag 18 april, gaat de dubbeldeks- veerboot Prinses Christina op het veer Kruiningen-Perkpolder uit de vaart voor een onder houdsbeurt. Tegelijkertijd wordt de dubbeldekker aangepast aan de nieuwe veiligheidseisen, die per 1 januari van dit jaar van kracht zijn geworden en voor 1 januari komend jaar moeten zijn doorgevoerd. In plaats van de Prinses Christina komt de enkel dekker Prinses Margriet in de vaart, die - in verband met de maximaal toegelaten diepgang - alleen personenauto's en onge laden vrachtwagens kan over zetten. Voertuigen met een I I I I I I ----- I I I Achternaam I Geb.Datum i Adres Postcode j Naam Partner Geb.Datum partner Totaal aantal personen I - I I I I I I Zelfstandige woonruimte ja i i Economische binding* Sociale binding* i Urgentieverklaring* Overgangsregeling* Plaats: I Datum: i Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar. Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i km i i m 2 o I i 4- 91 I I I I I I WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND II

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19