Provincie Zeeland Staten in nieuwe samenstelling in onze meubeltoonzaal RBLUFFEND DEDlAL GOE^ BV At Behandeling bezwaarschrift i S&TTEN [van den Berg ^hto^LT 11 POLDERMAN 59.95L IJ F V Öe veelzijdigheid van uw wonen-specialisten COMMISSIES '$a!on n 0^ STRUCTUUR- PERMANENT J ^neskaj :S,ra^8°6^Oo9 ../Ju Woensdag 12 april 1995 DE BEVELANDER 17 teerde Staten of GS) en over de FANDTECHNISCH LABRATO RIU M V.D. SPIEGELSTRAAT 56 GOES TEL. 01100 - 31220 MEUBELEN Wij willen niet de goedkoopste zijn, wel één van de beste!!! «s Gratis advies over o.a.: kunstgebitten met zachte voering aanpassing van uw kunstgebit aanpassing van slecht passende gebitten vederlichte gebitten zonder gehemelte gebitten met magneten voor extra houvast gebitten met implantaten bruggen en kronen gegoten metalen plaatjes Persoonlijk advies Maar ook voor informatie en inspiratie kunt u in de Vormkeur toonzaal terecht. Graag zoeken wij samen met u naar de perfecte combinaties, die uw interieur zo’n persoonlijke uitstraling geven. Service Het echte werk begint vaak na die keuze: het afleveren en plaatsen. Ook hierbij kunt u van Vormkeur deskundigheid en aandacht verwachten. En natuurlijk blijven wij het vertrouwde adres waar u altijd op terug kunt vallen. Behalve een uitgebreide kollektie meubelen en slaapkamers kan uw Vormkeur-woonadviseur u ook van dienst zijn op het gebied van gordijnen, vitrages, karpetten, tapijt, zonwering en woonaccessoires. Kortom, het hele interieur! Laat u eens vrijblijvend adviseren. Wie een bezwaarschrift indient krijgt altijd een schriftelijke beves tiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Ook als het per soonlijk is afgegeven. Voordat de provincie een beslis sing neemt over de bezwaren krij gen alle belanghebbenden de kans hun mening te geven. Dat heet 'horen': de bezwaarmaker en andere belanghebbenden krijgen een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek in het provinciehuis. Dat gebeurt met een onafhankelij ke commissie die advies uitbrengt aan het bestuursorgaan dat over het bezwaarschrift moet beslissen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de Commissaris der Ko ningin. Als regel zijn de zittingen van de commissie openbaar. De provincie is niet altijd ver plicht te horen. Het hoeft bij voorbeeld niet als: - het bezwaar duidelijk niet-ontvan- kelijk is. Dat betekent dat de ter mijn voor het maken van een be zwaar is overschreden of het besluit de bezwaarde niet raakt of dat de gevraagde gegevens niet op tijd zijn verstrekt; - het bezwaar duidelijk ongegrond is. Dat wil zeggen dat er geen goede redenen zijn voor het be zwaar; - de bezwaarde en andere belang hebbenden te kennen geven geen prijs te stellen op een hoorzitting; - aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen zonder anderen daar door te benadelen. Het horen van de verschillende meningen gebeurt in aanwe zigheid van alle belangheb benden. Een bezwaarde kan vragen afzon derlijk te worden gehoord als daar goede redenen voor zijn. Gebeurt het horen niet in het bijzijn van an dere belanghebbenden dan krijgen zij wel de informatie over wat is besproken. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Wie gehoord wordt kan altijd een getuige, een deskundige of ie mand anders meenemen om zich tijdens de hoorzitting te laten bij staan. Het is ook mogelijk zich te laten vertegenwoordigen. Dat be tekent dat de vertegenwoordiger het recht heeft het woord te doen en te spreken namens. Wie kiest voor een vertegenwoordiger hoeft niet zelf mee te komen. In dat ge val moet de vertegenwoordiger wel een schriftelijke verklaring overleggen dat hij is gemachtigd op te treden. De kostefl van een vertegenwoordiger, getuige of deskundige zijn voor rekening van de persoon voor wie wordt opge treden. Als na de hoorzitting nog nieuwe gegevens binnenkomen bij de pro vincie, krijgen alle belanghebben den daarvan bericht. Ook over de ze nieuwe gegevens kan iedereen dan weer zijn mening geven. Tot tien dagen voor de hoorzit ting kunnen gegevens of be wijsstukken bij de provincie worden aangeleverd. De stuk ken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift liggen in ieder geval zeven werkdagen ter inzage. In de uitnodiging voor de hoorzit ting staat vermeld wanneer de stukken zijn te bekijken. Alle be langhebbenden kunnen kopieën krijgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een bezwaarde kan vragen bepaalde gegevens niet ter inzage te leggen als daardoor ernstig nadeel zou ontstaan. Als wordt afgezien van het ter inzage leggen van dit soort stukken krij gen andere belanghebbenden daarvan bericht. Wie van gedachten verandert en het bezwaarschrift wil intrekken kan dat schriftelijk doen of monde ling tijdens de hoorzitting. In eerdere uitgaven van Abdij- Nieuws zijn artikelen verschenen over 'wanneer bezwaar maken' en 'hoe gaat het bezwaarmaken in zijn werk'. In een volgende Abdij- Nieuws komt de beslissing op een bezwaarschrift aan de orde. Alle onderwerpen staan ge bundeld in de brochure 'Alge mene wet bestuursrecht'. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Mid delburg, tel. 01180-31400. Beëdiging Onder leiding van de commissaris der koningin leggen alle gekoze nen in het openbaar een eed of gelofte af. De keus is aan de ge kozene, die statenlid is op het mo ment dat hij of zij de eed of gelof te varr onder meer trouw aan de Nieuw programma De kandidaat-gedeputeerden pre senteren een beleidsprogramma voor een periode van vier jaar waarvan de hoofdlijnen worden be paald door een aantal omstandig heden. Zo staat, schrijft het kandi- daat-bestuur, het voortbestaan van de provincies niet meer ter discussie. De rol van het midden bestuur wordt zelfs versterkt. Dat komt ook doordat het Rijk steeds meer taken afschuift. Praktisch probleem hierbij is dat de verzwa ring van taken gepaard gaat met een afname van het budget met een bedrag van 6 mln., voorzo ver nu bekend. Ómdat het nieuwe college ook geld wil hebben voor nieuw beleid, 2 mln, betekent dit een totale bezuiniging op de huidige uitgaven van 8 mln. De vergadering begint om 10 uur en is in het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg. De afdeling basisonderwijs en speciaal onderwijs van de pro vinciale onderwijsraad verga dert woensdag 19 april. De bij eenkomst begint om 14.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: discussienota pro vinciaal welzijnsbeleid, vakantie- rooster '96/97, onderwijs en pro vincie, financiële risico's kleine basisscholen, provinciaal minder hedenbeleid, schaalvergroting speciaal onderwijs Zeeland, lo gopedische prioriteiten volgens Zeeuwse basisscholen. De vergadering vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. De provinciale commissie mi lieu en waterstaat, pcmw, ver gadert donderdag 20 april, aanvang 14.00 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: notitie vergunnin genbeleid voor puinbrekers en sorteerinrichtingen, beslispunten notitie actualisering bestemmings plannen. De pcmw vergadert in het gebouw van de provinciale directie milieu en waterstaat, Het Groene Woud 1 in Middelburg. De commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda's en de stukken die daar bij horen liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 De bijeenkomst van de staten in nieuwe samenstelling beperkt zich tot drie agendapunten: beëdiging van de statenleden, het kiezen van een nieuw college van gedepu teerde staten, het beleidspro gramma van het nieuwe college. Dinsdag 18 april komen Provinciale Staten voor het eerst bijeen in nieuwe samen- inhoud van het be,ejd dat dat nieu. stelling. De 47 statenzetels zijn verdeeld over 10 verschillende politieke partijen. we college wil gaan voeren. WD, CDA en PvdA, samen goed voor 29 statenleden, hebben elkaar ge vonden. De drie partijen gaan elk twee gedeputeerden leveren, zo luidt het voorstel. Stemmen de statenleden hiermee in dan gaat de portefeuilleverdeling er als volgt uit zien: ing. J.l. Hennekeij (WD): waar nemend commissaris van de ko ningin, natte en droge infrastruc tuur, openbaar vervoer/vervoer- regio, waterkeringen, PSD, W0V, president-commissaris nv Delta Nutsbedrijven; J.G. van Zwieten (WD): ruimte lijke ordening waaronder gemeen telijke planvorming, kleine kernen, woonwagenbeleid, volkshuisves ting, stads- en dorpsvernieuwing, Deltawateren en voordelta, recrea tie en toerisme; ing. A.M. Dek (CDA): milieube leid, waterhuishouding inclusief or ganisatie waterschappen, IPO, nv Haven van Vlissingen, inspraak en voorlichting; L. Coppoolse (CDA): coördinatie welzijn, maatschappelijke dienst verlening, emancipatiebeleid, min derhedenbeleid, ontwikkelingssa menwerking, jeugdhulpverlening, jeugd- en jongerenwerk, onder wijs, sport, Euregio en coördinatie Europese aangelegenheden; D.J.P. Bruinooge (PvdA): eco nomische zaken waaronder haven schappen, landbouw en visserij, fi nancieel beleid, toezicht lagere overheden, personeel, juridische zaken, interne zaken inclusief au tomatisering, informatievoorzie ning, huisvesting en Archiefwet; drs. G.L.C.M. de Kok (PvdA): natuur en landschap, landinrich ting, cultuur inclusief mediabeleid, monumenten, volksgezondheid, ouderenbeleid en bestuurlijke or ganisatie. Met het aantreden van de nieuwe staten en het nieuwe College van GS treden L. Nederhoed - Zijlstra (CDA) en A.J. Dijkwel (D'66) terug als gedeputeerde. v.a Grondwet heeft afgelegd. De beë diging geschiedt op alfabetische volgorde. Provinciale Staten van Zeeland tel len 47 statenleden. In oude sa menstelling telden de staten acht verschillende fracties van even zo vele verschillende politieke partij en. Als gevolg van de verkiezingen van acht maart zijn er getalsmatig de nodige verschuivingen binnen de fracties die al in de staten za ten en er allen ook in blijven. De twee nieuwe fracties zijn: de Zeeuwsch Vlaamse (ZVP) Volks partij en het Algemeen Ouder Ver bond (AOV). De zetelverdeling over de fracties is als volgt (tussen haakjes staat het aantal statenleden van voor de verkiezingen vermeld: WD, 12 (7); CDA, 10 (13); PvdA 8 (9); SGP, 6 (6); D'66, 3 (6); RPF/GPV 3 (3); Delta Anders, 1 (2); Groen Links, 1 (1); ZVP, 2 (0); AOV, 1 (0). Nieuw college GS Onder leiding van de lijsttrekker van de grootste partij, ing. J.l. Hennekeij van de WD, hebben de politieke partijen onderhandeld over de samenstelling van het nieuwe dagelijkse provinciebe stuur (het College van Gedepu- wejfnvisie meubelen [S(CenV^ stelling. De 47 statenzetels zijn verdeeld over 10 verschillende politieke partijen. Voorheen waren dat er 8. Deze uitbreiding van fracties is een rechtstreeks gevolg van de statenverkiezingen van 8 maart. De statenvergadering is openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune in de statenzaal van het provinciehuis. «s1 Goed toegankelijk voor invaliden. «s Zaterdags geopend van 9 tot 12 uur. Indien nodig helpen wij u ook buiten kantooruren. Wij xijn 2e Paasda9 I Abdij Nieuws f ing. J.l. Hennekeij (WD) 2e Paasdag meubelshow INTERIEURVERZORGING Deestraat 3 - 's Heer Arendskerke - tel.:01106-1334 t J.G. van Zweten (WD) Deze voortreffelijke combinatie verenigt verbluffend zitcomfort met fraaie vormgeving en een volmaakte afwerking. De meubelen zijn op patroon gestoffeerd met een prachtige weefstof. De vulling van de losse rug en de zitkussens bestaat uit soepel, maar vormvast koudschuim. 2 1/2-zitsbank: tl. 2.415,- Tweezitter: fl. 2.350,- Fauteuil (hoog): fl. 1.895,- Fauteuil (laag): fl. 1.798,- ^00^9“ L. Coppoolse (CDA) i inclusief: wassen/knippen/föhnen /CT j D.J.P. Bruinooge (PvdA) drs. G.L.C.M. de Kok (PvdA) vormkeur interieur NOORDWEG 8 KRABBENDIJKE TEL. 01134-1445 advlseur ing. A.M. Dek (CDA) C-A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17