komen fietsen door de 1 Bloesemtuin van Beveland Minister Pronk voor- 1 I PAAUWE VVV en ANWB Goes-Borsele zijn er klaar voor Nederland kan in april PfMIF ■SI Kwik-Fit GROENLEER GOES ganger in jeugddienst in kerk Heinkenszand i Pearle in Goes gaat verbouwen! 50% KORTING 32 weekblad voor zuid- en noord beveland GRAND THEATER GOES 01100-15165 HEROPENING An Fong Ben de Graaft Tapijt I VAN 79r yOORfaMJl I PILAAR T Tel. 01100-12820 Woensdag 5 april 1995 - 47e jaargang no. 14 JIM CARREY JEFF DANIELS Lachen, Gieren en eh eh eh of in de PZC van vrijdag 14 april! 14.00 u. OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 STOMWEG DE LEUKSTE FILM VAN 1995! VLISSINGEN, Koudekerkseweg 9 tel. 01184-18414 Natuurlijk wonen met leer zaterdag 15 april openen wij met een spectaculaire actie! Hele maand Bloesemrijk De route Arrangementen FILMPROGRAMMA VANAF DO. 6T/M WO. 12 APRIL Kolveniershof 20 Goes Telefoon: 01100-28727 BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 geeft de hele maand april modecheques uit t.w.v. f 5,00 bij iedere beste ding van f 50,00. Deze cheques kunnen in de hele maand mei weer bij ons besteed worden (niet op aanbiedingen en/ of andere akties). Nu kopen is straks geld verdienen!! Kijk in de Bevelander van woensdag 12 april of in de PZC van vrijdag 14 april! Ziepag. 12 MOTORMAAIERS v.o. 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- Film 't Beest Groter verband Voor wie de bloesemroute wil rijden Enquete 'n kamerbreed verschil ■K I I (foto: DUnUMBI Zondag, woensdag JE ZIET 'T VERSCHIL OOSTERSE Mffl WONINGINRICHTING l OPTICIENS Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Deze organisatie wijst ieder jaar enkele gebieden in ons land aan waar 't leuk fietsen is. Deze keer dus Zuid-Beveland, en dan met name het gebied rond Goes en de Zak van Zuid-Beveland. "Eer lijk gezegd hopen we dat de hagel en sneeuw van afgelopen week niet teveel schade hebben aangericht", aldus Marianne van Dam. Zij is als hoofdinformatrice van de VVV-ANWB Goes-Borse le nauw betrokken bij de opzet van de bloesemroute. Het gaat om een fietstocht die de hele maand april kan worden gereden. Landelijk is er afgelo pen weken al promotie voor gevoerd. En terwijl we met haar eind maart een gesprek hebben in het kantoor op het Stations plein in Goes, komen de eerste aanmeldingen binnen. "Wie de route nü al wil fietsen, is wel kom", zo verklaart ze. "We heb ben de routebeschrijving al even klaar liggen. Want we hadden er rekening mee gehouden dat de bloesem misschien in maart al zou gaan bloeien". Wie komende weken de Bloe semroute per fiets wil "doen" is welkom. Ook mensen uit de eigen streek, De fietstocht is zo'n 58 kilometer lang. En wie niet alles per fiets wil afleggen, kan ook een deel van de route per stoomtram rijden. De fiets kan dan gratis mee in de trein. En vóór en na de fietstocht kan nog een wandeling worden gemaakt door Goes. Dat Zeeland uitermate bloesem rijk kan zijn, is landelijk nog niet zo bekend. De Betuwe en Lim burg spreken op dat punt van oudsher kennelijk méér aan. Het areaal aan fruitbomen in onze regio liegt er echter niet om. In samenwerking met de Coöpera tieve Tuinbouwveiling Zeeland te Kapelle werd een kort overzicht je gemaakt van het fruitareaal in deze regio. Dat ziet er als volgt uit: 2800 hektaren boomgaard. Daarvan 1600 ha appels, 1130 ha peren en nog eens 70 hekta- Al die bloesem moet uiteindelijk leiden tot een oogst van zo'n klei ne 40 miljoen kilo appels, 22 mil joen kilo peren en 700.000 kg. ren met pruimenbomen. Genoeg om van Zuid-Beveland in april één grote bloesemtuin te maken. pruimen. Maar wat veel belang- rijker is: de fruitboeren hopen al die appels, peren en pruimen tegen een redelijke prijs te kun nen slijten Maar eerst dus een tijd van - hopelijk - uitbundige bloesem. De route die in de maand april kan worden gefietst vertrekt van af het VVV-kantoor aan het Sta tionsplein in Goes. Hij voert via Nisse, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, 's-Gravenpolder en via Kloetinge terug naar Goes. Wélgeteld 58 kilometer lang. Wie onderweg een wandeling wil maken, kan uiteraard afstappen, bijvoorbeeld bij De Zwaakse Weel. Daar is een wandelroute van 5,5 km. uitgezet. maand trachten te achterhalen of de fietstocht door de bloeiende Zuid-Bevelandse boomgaarden in de smaak is gevallen. Dat gebeurt middels een enquete. De VVV Goes-Borsele vraagt overigens wel vaker aan bezoe kers of het verblijf is bevallen. Overigens komen niet alleen mensen "van buitenaf" naar het ANWB-leden. De toeloop vanuit de regio was al dermate groot, 20.00 u. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 U. 20.00 U. eigen accommodatiegids voor de streek uitbrengen. De nu is een mooie start van 't nieuwe BEL NÜ VOOR EEN AFSPRAAK! ZIE GOUDEN GIDS. 135 vestigingen in Nederland. AnneMwL Marconistraat 15, Goes 01100-20840 12000m2 showroom Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts H Zaterdag open tot 15.00 uur OP ALLE ONDERDELEN BETER Vietnamees, Chinees, Indisch Restaurant Donderdag 6 en vrijdag 7 draait in filmtheater 't Beest te Goes "Living with an idiot." Deze film van Rogosjikin kreeg tijdens het Filmfestival '94 de prijs van de film-kritiek. Het is een uniek film, geschoten in grauwe zwart-wit- bruine tinten, die uitstekend pas sen bij zowel het cynisch als het absurdisme waar de Russen het patent op hebben. Regisseur Rogozijn levert daarnaast terzij de een scherp commentaar op de Russische geschiedenis. Zo vindt voor de ogen van de drin kende mannen op het plein een achteloze executie plaats, waar over niemand zich verbaast. Aanvang 20.30 uur. Met Paauwe's kwaliteit zit dat erg goed. Met Paauwe's prijzen zit dat bovendien erg gemakkelijk! GOES - BORSELE Met méér dan gewone belangstelling wordt dit jaar door de mensen van de VVV en ANWB in kantoor Goes het verloop van 't weer gevolgd. Bij de foto: Bloesem. Anton Dingemanse) Het gebied rond Kapelle, even eens rijk aan fruit, is niet in de route opgenomen. Dat komt omdat de VVV vanuit Goes zich richt op promotie van het toeris me in Goes en Borsele, de Zak van Zuid-Beveland dus. "Het is plezierig wanneer in de toekomst de streek in groter verband gepromoot kan worden. Aldus Marianne van Dam, die dezer dagen haar jaarverslag over 1994 klaar heeft. Daarin stelt ze vast dat Zuid-Beveland toeris tisch en recreatief meer in de belangstelling komt te staan. De slogan "Ontdek de andere kant van Zeeland" blijkt te werken. "Ik denk dat we vorig jaar zo'n 30.000 mensen op bezoek kre gen aan de balie, ze telefonisch informatie gaven of ze schriftelijk konden helpen. Daarnaast is de komst van het ANWB-agent- schap naar Goes ook voor de VVV goed geweest. Er gaat een zekere wisselwerking vanuit. Voor de ANWB bezochten naar schatting nog eens 20.000 men sen ons kantoor". intussen uitgebreid met de ver koop van reductiekaarten voor grote pretparken en toegangs kaarten voor de Vakantiebeurs. 'Produktontwikkeling in de vorm van dagarrangementen is er belangrijk voor de promo tie van de regio", stelt Marian ne van Dam vast. De medewer king van het bedrijfsleven is daarbij belangrijk. We willen De routebeschrijving is ver krijgbaar bij ANWB/VVV Goes-Borsele, Stations plein 3 in Goes. Geopend op maandag van 12.00 tot 17.00 uur; dinsdag t/m vrij dag van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op zaterdagmid dag en zondagochtend is de beschrijving verkrijgbaar bij HR Terminus (naast ANWB/VVV) en bij de Rij wielstalling De Kam bij het NS-Station Goes. Deelna me is voor Toeractiefleden gratis; overige deelnemers betalen f4,-. rxfi "Het kleinschalige van onze regio spreekt veel mensen aan. Veel mensen zijn er door verrast en ze ontdekken steeds meer dat het een fraai fietsgebied is. Ik merk zelfs de laatste jaren een groeiende belangstelling vanuit Italië en Spanje om hier te komen fietsen", zo vertelt Marianne van Dam, die vanaf medio tachtiger jaren het VVV- kantoor te Goes onder haar hoe de heeft. "Toeractief" gaat tijdens de De Barbesteinkerk in Hein kenszand heeft zondag 9 april een bijzonder voorganger: drs. J. Pronk, minister van ont wikkelingssamenwerking. (Aanvankelijk was de dienst op zondag 26 maart gepland, maar wegens omstandighe den is deze verplaatst naar zondag 9 april). De Christelijke Jeugdvereni ging Heinkenszand heeft de PvdA-politicus weten te strik ken voor dé preek tijdens de jaarlijkse themadienst. De jon geren van 16 jaar en ouder, verenigd in groep D van de jeugdvereniging, hebben een reputatie opgebouwd als het gaat om het organiseren van spraakmakende kerkelijke bij eenkomsten. leder jaar nodi gen ze leden van de jeugd clubs uit heel Zeeland uit voor de themadienst in Heinkens zand. Dit jaar buigen de jongeren zich over de vraag: "Geloof jij ook in wonderen?" Met als achterliggende gedachte: Geloof je dat de rijkdom op aarde beter verdeeld kan wor den? In de dienst wordt er gecollecteerd voor de "Witte Jas". De "Witte Jas" is een organisatie die in Amsterdam Voor de maand april is name lijk een fietsroute uitgezet door de boomgaarden van Zuid-Beveland. Daar wordt landelijk campagne voor gemaakt. En 't zou natuurlijk wel leuk zijn wanneer de fruit bomen dan volop in bloei zijn. Want het gaat om een Fiets- bloesemtocht, waarvoor de landelijke organisatie "Toerac tief" momenteel onder haar duizenden leden promotie voert. ”...huh?” Bij de foto: Een idyllisch plek- komende Bloesemtocht-van-een je onder Kloetinge, waar de tijd stil is blijven staan: hoog- stammen in bloei, vredig gra zende koeien en paard, (foto: Anton Dingemanse) kantoor op het Stationsplein. In toenemende mate ook mensen uit de streek zelf. Dat is vanwege dat besloten werd in de zomer- het theaterbespreekburo, omdat periode het kantoor op donder- men bij de VVV ook informatie dagavond ook open te houden, kan krijgen over vakanties en Dat krijgt komende zomer een arrangementen in de rest van vervolg. Het servicepakket is Nederland. Mevrouw van Dam: "Met name Drente, de Veluwe en de Waddeneilanden zijn veel gevraagd. Ik heb de indruk dat veel mensen, ook buiten hun vakantie, nog eens een week eindje weg willen. De arrange menten die we in gidsen heb ben staan, zijn heel aantrekke lijk, qua prijsstelling en mogelijk heden". Bovendien blijkt dat - steeds meer mensen op de fiets verder nog voorde zomer een weg willen. Welnu, ze kunnen bij ons alle kanten op". Zoals gezegd blijkt de aanwezigheid uitgezette Bloesemroute van het ANWB-agentschap, c=“ ctcrt ver. 't r.:c: sinds 1993, in Goes vruchten af seizoen. We hopen dat veel te werpen. Het kantoor werd in [f-- 40.000 onverzekerde, of slecht verzekerde mensen van medische hulp voorziet. Dit omdat zij (veelal illegalen) geen recht hebben op medi sche hulp. De vrijwilligers van deze organisatie weten zich financieel maar net te redden, ze moeten het alleen hebben van giften. De dag is geheel voorbereid door de jongeren zelf. Medewerking wordt ver leend door het koor Poly Hym- nia en organist Gerard Holle- stelle. De dienst begint om 15.45 uur in de Barbestein kerk aan Clara's Pad te Hein kenszand. Na de dienst wordt er een broodmaaltijd ver zorgd. Na de maaltijd is er een avondprogramma. Het pro gramma bestaat uit verschil lende onderdelen, kennisma- kingsspelen, discussiespelen en een creatief gedeelte met een toneelstuk. Wil je je aan melden voor het avondpro gramma, bel dan naar René Kopmels, tel. 01106-3203 (overdag inspreken op ant woordapparaat). Voor de allerkleinsten is er crèche. Er zullen veel jongeren zijn, maar de dienst is zeker niet alleen voor jongeren bedoeld, ieder een is welkom!!! I Laat nü uw auto APK keuren ||k|IZI I ICItt I 1 bij de grootste APK-specialist IIMIyLU jltl 5 dagen per week. AFMELDEN1 AKKU’S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. te werpen. Het kantoor werd in mensen hier komen fietsen. Goes geopend vanwege de een- En wat no9 belangrijker is: dat trale ligging én omdat er een 2e tevreden zijn na afloop, en bestand was van 70 procent liefst nog eens terugkomen". h» k IfL 'i JL "cool!” f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1