Provincie Zeeland Culturele Prijs Goes voor Izaak Ruissen Zang- en orgelavond Woord en daad in N.H. Kerk Kruiningen lap en levenslied Project De Lente op expositie Moolhoek 17 Deelnemers aan festival van smart- Afscheid statenleden 0. O Info vrijwilligers werk bij Den Berg Goes 199,- BESTEKKEN PANNENSETS MAGAZIJN OPRUIMING Q. O IN BEROEP II Waterpeil Kanaal door Walcheren MODEL SABRINA COMMISSIES Zaterdag 8 april in Kapelle ROYAL SLG 12-DELIG Donderdag 30 maart 1995 DE BEVELANDER 15 Tevens andere modellen aanwezig. I I I De provincie gaat aan de slag met het opstellen van een nieuw streekplan. De komende weken zal worden gepraat met gemeenten en instellingen en bedrijven in de sectoren economie, recreatie en toerisme en milieu om de eerste meningen af te tasten. Na dit overleg zullen provinciale staten rond de zomer knopen moeten doorhakken over de keuzemogelijkheden die er zijn bij de invulling van de ruimte in Zeeland. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Laurens van Rooyen Koffieconcert in Kortgene Abdij Nieuws Kiezen voor ruimte GOES L KERKSTR 30 4. i In een speciale vergadering, vrijdag 7 april, aanvang 14.00 uur, nemen de Staten van Zeeland afscheid van 18 leden die geen deel meer uitmaken van provinciale staten in nieuwe samenstelling. Zoals gebruikelijk bij statenvergaderingen is ook deze bijeenkomst openbaar. Commissaris van de Koningin, drs. W.T. van Gelder, zal in de ze bijzondere statenvergade ring het voortouw nemen met een toespraak om het vertrek van de statenleden in te lui den. Meerdere sprekers zullen volgen, wie dat zijn is op het moment van schrijven van de ze AbdijNieuws nog niet be kend. Het merendeel van de vertrekken de statenleden komt niet terug omdat ze niet meer verkiesbaar waren. Anderen keren niet terug omdat de verkiezingsuitslag voor hun partij minder goed uitviel en zij daardoor niet kunnen terugke ren op de voor hen vertrouwde statenzetel. Vanuit de fractie van het CDA ver trekken acht statenleden (achter de namen staat telkens het jaar waarin betrokkene statenlid werd: G.J.A.M. Adan (1987), Vlissingen; Th.F.C.M. Baert (1976), Hulst; mr. J.A. de Boe (1981), Poortvliet; G. Christiaanse (1978), Terneuzen; P.J. Everaert (1970) uit Walsoor den, het langst zittende statenlid en daardoor nestor van Provincia le Staten; J.C. Jansen (1992), Hansweert; drs. A.A.D. Saman Wegens een annulering van een grote exportorder kochten wij rechtstreeks vanaf de fabriek een grote partij KWAÜTEITS- BESTEKKEN, PANNEN SETS, EEN BEKEND DUITS MERK UIT SOLINGEN (1991), Terneuzen en W.J. van Ta- tenhove (1991) uit Gapinge. Vanuit Delta Anders neemt C.Th.A. van Waterschoot (1982) uit Oost burg afscheid. Vier leden van D'66 keren niet te rug in de nieuwe staten: mr. R. de Blij (1991), Middelburg; H.M. van Iwaarden (1991), Kapelle; drs. R.A. Nakman uit Middelburg en J. van den Reydt (1991) uit Tholen. Uit de gelederen van de PvdA ke ren drie statenleden niet terug: P. de Nooijer (1978), Middelburg; J. Roodenburg (1978), Vlissingen en H. Venekamp (1993) uit Tholen. Vanuit de fractie van de SGP wordt afscheid genomen van M. Dijke (1982) uit Scherpenisse en van W.P. Rentier (1981) uit Middel burg. De statenvergadering is in de statenzaal van het provincie huis, Abdij 10 in Middelburg. 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service Op de agenda staan de volgende onderwerpen: notitie lokatiebeleid, ontwikkelingsvisie stadsgewest, streekplanuitwerking baggerspe cie, projectnota A4 - Al 6, beslis puntennotitie actualisering streek plan, notitie woningbouw, architectuurnota, streekplanafwij- king W0V en het jaarverslag ruim telijk beleid '94. De PPC vergadert in gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middel burg. De agenda en de vergader stukken liggen ter inzage in het in formatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Vertrekpunt Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling is het vertrekpunt in de discussie over de verdeling van de ruimte. Dat betekent keuzes maken zonder toekomstige gene raties hinderlijk voor de voeten te lopen: kwaliteit bieden. Een ander uitgangspunt is dat het streekplan goed moet zijn uit te voeren. Met andere woorden, geen regels en voorschriften opnemen die moei lijk of zelfs helemaal niet zijn te handhaven. De discussie wordt na tuurlijk ook beïnvloed doordat het milieubeleidsplan Kerend Tij 2 en de nota Ruimtelijk Beleid Landelij ke Gebieden kortgeleden door de Het kan het opstellen van een streekplan alleen maar vergemak kelijken als eerst alle neuzen on geveer in dezelfde richting staan. Vandaar dat GS een notitie heb ben uitgebracht waarin op hoofdlij nen een aantal ontwikkelingen staan opgesomd over keuzemo gelijkheden die er zijn: de zogehe ten beslispuntennotitie. Het gaat dan onder meer om de mate van concentratie van woningbouw, ruimte voor eco nomie, voor recreatie, lokatie en mobiliteitsbeleid en de Mid- den-Delta. Als op deze onder delen de hoofdlijn eenmaal vaststaat is het niet meer no dig bij het opstellen van een streekplan rekening te houden met allerlei andere alternatie ven waarvan bij voorbaat al vaststaat dat Provinciale Sta ten die kant niet op willen. Liefhebbers van het levenslied en de smartlap kunnen op 8 april aanstaande in "De Vroone" in Kapelle wederom genieten. Voor de vierde maal wordt het levens- Hoofdstructuur Zeeland heeft grofweg een hoofd structuur waarbinnen vier onder delen zijn te onderscheiden: - een verstedelijkingszone (Ka naalzone Zeeuwsch-Vlaanderen en de as Goes/Middelburg/Vlis- singen), een concentratiege bied van economische activitei ten en wonen; - de kustzone, vooral van belang voor recreatie en ecologische hoofdstructuur; - de Oosterschelde met de be schermde natuurwaarden; - het landelijk gebied en de overi ge Deltawateren. Zeeland als geheel wordt gezien als een oase van rust en ruimte Provinciale Staten zijn vastge steld. voor het verstedelijkte gebied dat als een soort hoefijzer om Zee land ligt: Gënt/Antwerpen, de Bra bantse steden, Rotterdam. De Ka naalzone en het Sloegebied op hun beurt liggen voor verdere eco nomische ontwikkeling gunstig ten opzichte van dit hoefijzer. De vraag die rijst is hoe ver je moet gaan met het concentreren van ontwikkelingen. Spreidingsbeleid In hoeverre is concentratie van woningbouw gewenst. Een grote mate van concentratie zou vol gens de beslispuntennotitie gelijk staan met behoud van het landelijk gebied en het vergroten van het draagvlak voor voorzieningen. Aan de andere kant zou je ook moeten kunnen inspelen op ontwikkelings- Ruimte voor economie Zeeland heeft nieuwe werkgele genheid nodig. Het ministerie van economische zaken verwacht dat Zeeland te maken kan krijgen met een tekort aan distributieparken, hoogwaardige bedrijvenparken en kantoorlokaties in binnenstad en aan de stadsranden. In de beslis puntennotitie wordt onder meer de vraag opgeroepen of de haven terreinen die nu zijn gereserveerd voor zeehavengebonden activitei ten niet ook moeten worden vrij gemaakt voor sectoren waarvoor een tekort is te verwachten. De Zoom-as is van belang voor transport en distributie. Een van de keuzes is dan uit te gaan van de mogelijkheden van de gemeen ten Tholen, Reimerswaal en Hulst of kiezen voor één van deze ge meentes. Moet de provincie de ontwikkeling van kantoorlokaties overlaten aan de markt en aan gemeenten of is sturing vanuit het streekplan ge wenst, is een andere vraag die wordt opgeworpen. De keuzes die worden gemaakt bij het al dan niet concentreren van werkgelegenheid en wonen zullen hun stempel drukken op de mobili teit, het verkeer. Andersom is na tuurlijk ook waar: wordt gekozen voor minder mobiliteit dan lijkt sterkere concentratie voor de hand te liggen. kansen van kernen en op woon voorkeuren. Vandaar dat drie keu zemogelijkheden worden gepre senteerd: uitgaan van woonvoorkeuren, concentratie in de stedelijke gebieden of concen tratie binnen een aantal zones. Recreatie De toeristische sector is van be lang voor de werkgelegenheid. Studies van het ministerie van economische zaken wijzen uit dat het optimaal benutten van econo mische kansen een toename vergt van 40% van de huidige ruimte voor verblijfsrecreatie. Drie keu- plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Als Provinciale Staten rond de zomer hebben aangegeven welke kant het ongeveer op moet met het streekplan kan de uitwerking beginnen. Het is de verwachting dat GS het vol gend voorjaar (1996) een ont- werp-streekplan naar buiten kunnen brengen. Dat is dan het moment waarop allerlei of ficiële procedures, inclusief in spraak, van start kunnen gaan. met een toename in ruimte van 20% om de kwaliteit van het aan bod op peil te houden; de selectie ve groeivariant. Die betekent in ie der geval de kwaliteit op peil houden en in een aantal gebieden groei toestaan. Wat het ruimtebe slag betreft zit deze variant er gens tussen de twee andere mo dellen in. Het waterpeil op het Kanaal door Walcheren is tussen woensdag 5 april en vrijdag 5 mei met 60 centimeter ver laagd tot 0,30 meter NAP. In die maand wordt onderhouds werk uitgevoerd aan de oevers van het kanaal. De aflaat van het water begint dinsdag 4 april rond 09.00 uur 's mor gens. De maximaal toegelaten diepgang voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere en voor de scheepvaart met de be stemming noordkant verbreed Zij- kanaal naar Arnemuiden blijft ge lijk. Dat geldt overigens niet voor schepen die een ontheffing heb ben tot een diepgang van 4,30 meter. Voor hen is dan dezelfde norm als die voor de gebruikelijke scheepvaart van kracht: een diep gang van 3,70 meter. Voor de scheepvaart naar Arne muiden wordt de diepgang, gere kend vanaf de Arnebrug, 1,60 me ter. Op het verbreed kanaal en in het binnenhavengebied van Vlissin gen direct voor de grote schut sluis wordt de maximaal toegesta- ne diepgang 7,30 meter en vanaf de eerste binnenhaven tot de bin- nenkeersluisbrug 6,40 meter. Als het werk aan de oevers binnen een maand kan worden geklaard, wordt de peilverlaging met dezelf de periode bekort. Mocht het werk langer duren, dan zal het peil ook langer verlaagd blijven. Het Nut Noord-Beveland organi seert zondag 9 april een koffie concert met Laurens van Rooy en in "De Pompweie" te Kortge ne. Aanvang 11.00 uur. Voor leden zijn kaarten vanaf heden in voorverkoop. De voorverkoop voor niet-Nut-leden start zater dag 1 april a.s. bij de VVV Noord- Beveland te Wissenkerke, tel. 01107-1595. Entree ƒ17,50, inclusief koffie. Leden en CPJ- houders betalen 12,50. Het is de laatste activiteit van dit sei zoen. Laurens van Rooyen was al eerder gast bij het Nut Noord- Beveland. af" dan zij zouden willen. Het is tenslotte erg gezellig om met iemand om te gaan die speciaal aandacht heeft voor jou en die het leuk vindt je weer te zien. Kathy van Oosten vertelt: "We zoeken nog mensen die het gezellig vinden om zo een "bezoekvriend of vriendin" voor één van onze bewoners te zijn. Over deze vorm, maar ook over andere vormen van vrijwilligers werk binnen Den Berg, zoals hel pen op de soos, wandelen, fiet sen en zwemmen gaat de bijeen komst." Voor vrijblijvende infor matie of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Corry Aarnoutse of Kathy van Oosten, telefoonnummer: 01100-46800. Donderdag 30 maart wordt bij openbare basisschool De Mool- hoek te Kapelle het project "De Lente" afgesloten. Er is tussen 18.30 en 20.00 uur een tentoon stelling in de school aan de Lan ge Meet waar iedereen welkom is. Op deze tentoonsteling wor den allerlei activiteiten gedaan, zoals een lentemodeshow, een infokraampje van de natuurou- ders, enkele fotoraadwedstrij- den, verkoop van lenteartikelen op de foto met lammetje, enz. Ook is er koffie en limonade te verkrijgen. De eventuele opbrengst van alle aktiviteiten wordt aan het opknappen van het schoolplein besteed. De directie van de school vertelt bij monde van S. Hartman over het project: De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 hebben in de periode vanb 20 tot en met 30 maart allen aan hetzelfde thema gewerkt. Er werden werkstukken gemaakt en liedjes gezongen over de lente. De leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn de lammetjes op de boerderij van de familie Lindenbergh aan de Postweg in Scheerders (Ambras) en Rens Schot de optredens beoordelen en bepalen wie voor een prijs in aanmerking komt. Naast deze prijzen wordt er nog een publieksprijs uitgereikt. De prij zen zijn in klinkende munt. De presentatie is in handen van Marijke Reusel en de muzikale ondersteuning is als vanouds door accordeonist Marten de Haan en Rinus Scheele. Het vierde levenslied- en smartlap penfestival wordt gehouden op zaterdag 8 april aanstaande in "De Vroone" in Kapelle. De avond begint om 19.30 uur. Kaarten verkrijgbaar bij kantoor boekhandel Lectori, VVV Yerse- ke, het gemeentehuis in Kapelle (01102-41230) en aan de zaal. De entreeprijs is 10,- en 7,50 Woensdag 5 april, aanvang 09.00 uur, komt de hoorcom- missie bestemmingsplannen bijeen. In het geding is het be stemmingsplan Cavelot van de gemeente Oostburg. Particulieren en ondernemers uit Cadzand en natuurbeschermings- vereniging 't Duumpje zijn tegen het bestemmingsplan in het ge weer gekomen. De bezwaarma kers zijn het niet eens met de hoogte van het kuuroord/hotel en met het ontbreken van een MER. Voorts bestrijden ze het seizoen- verlengend effect, vinden ze dat onvoldoende is ingegaan op be zwaren die bij de gemeenteraad zijn ingediend, achten ze de finan ciële haalbaarheid onzeker en stel len ze dat landschaps- en natuur- belangen onvoldoende zijn veilig gesteld. Zowel de bezwaarmakers als het gemeentebestuur krijgen de gele genheid hun standpunten monde ling toe te lichten. zes worden voorgelegd: de groei- De zitting is openbaar en vindt variant, die brengt 40% groei in ruimte mee; de kwaliteitsvariant, De stichting "Woord en Daad" die zich inzet voor hulp en vis sers in Vaderavu, blijft actief. Zaterdag 1 april wordt een zang en orgalavond gehouden in de Ned. Herv. Kerk van Kruiningen. Aanvang 19.30 uur, entree 2,50. Aan deze avond werken mee: Mannenkoor "Tehillim" en Gemengd Koor "Vox Humana" te Dordrecht o.Lv. dirigent Dick van Luttikhuizen. Het mooie orgel in deze kerk wordt bespeeld door Tinus Koorevaar. De beide koren zingen voorna melijk Nederlandstalige psal men, geestelijke en vaderlandse liederen. Tijdens deze avond zal de secretaris van de stichting "Woord daad", de heer J. Dan kers, een appèlwoord uitspre ken. Hij zal dan iets vertellen over het werk van Woord Daad in Vaderavu, een visserplaatsje in India. De mensen leven daar nog in vreselijke armoe. Tevens wordt hun dorpje nogal eens lied en smartlappenfestival gehouden. De drie voorgaande festivals waren een groot succes en ook dit jaar zal het een feest worden. Meer dan ooit, namelijk Woensdagmorgen 5 april om 10.00 uur vindt er bij Stichting Den Berg te Goes een informa- tieochtend plaats voor mensen die graag vrijwilligerswerk bin nen Den Berg willen gaan doen. Den Berg is een leefgemeen schap voor verstandelijk gehan dicapten in Goes. Binnen Den Berg zijn al verschillende bewo ners die een bezoekvrijwilliger hebben. Dit zijn vrijwilligers die een bepaalde bewoner regelmatig bezoeken of hem of haar thuis ontvangen. Het gaat hierbij om bewoners die afgezien van het contact wat er is met de eigen familie, minder in aanraking komen met mensen van "buiten- /’■‘Zr/ r HOFLEVERANCIER I De Culturele Raad Goes heeft besloten de Culturele prijs Goes 1994 toe te kennen aan de heer Izaak Ruissen. Na een zorgvuldi ge afweging van alle argumen ten was de Beoordelingscom missie Culturele Prijs Goes met deze voordracht gekomen. Ook nu was er weer een ruime keus uit het aantal genomineerde kan didaten die een breed scala van de culturele sectoren vertegen woordigen. De volgende overwe gingen hebben geleid tot de keu ze van de heer Ruissen: Zijn veelzijdige muzikale capaciteiten van een kwalitatief hoog niveau. Zijn bijzondere verdiensten gedurende een groot aantal jaren voor de koorwereld in onze Kapelle wezen bekijken en de leerlingen uit groep 8 hebben 's morgens om 06.30 uur de vogels op "de Bok" (achter de sporthal van Kapelle) bestu deerd onder leiding van een bos wachter en enkele natuurouders. Aan de school is een grote groep van "natuurouders" verbonden, die voor de leerlingen uit alle groepen 1 a 2 maal in het school jaar een excursie naar buiten verzorgen. Daarbij worden aller lei onderwerpen uit de natuur behandeld. Dit kunnen b.v. bloe men, bodemdieren, vogels, dier tjes in zout en zoet water enz. zijn. Bij het projekt "de Lente" zijn de natuurouders behulpzaam bij allerlei zaken in de school. Enke le natuurouders helpen bij het onderwerp "vogels" in de boven- bouwgroepen, anderen verzor gen een natuurspel met de leer lingen uit groep 1 en 2; weer anderen helpen in een "lente- hoek" in één van de klassen enz. Aan het eind van het projekt wordt deze tentoonstelling gehouden voor alle ouders en belangstellenden, die het werk van de kinderen willen bekijken". regio en in het bijzonder voor de Chr. Oratoriumvereniging Goes. Zijn duidelijke inbreng en her kenbaarheid in het culturele leven van Goes. De uitvoering van de 'Elise' onder zijn leiding t.g.v. het 75-jarig jubileum van de Chr. Oratoriumvereniging. Zijn aansprekende en menselijke benadering als dirigent en als orgeldocent. De Culturele Prijs Goes bestaat uit een zilveren legpenning en een 'geschenk' ter waarde van 1.000,-. Dit 'geschenk' zal in overleg met de heer Ruissen worden bepaald. De uitreiking van de onderschei ding zal op een nader te bepalen datum in de loop van dit jaar plaatsvinden. 70-dlg. bestek van 18/10 verchroomd edelstaal incl. luxe lederen koffer. 10 Jaar fabrieksgarantie. Compl. 12-pers. -i rir» Winkelprijs 1922,- nu1 yy Donderdag 6 april, aanvang 10.00 uur, is er een openbare vergadering van de Provinci aal Planologische Commissie (PPC). ALLEEN ZATERDAG 1 APRIL (geen grap) Gem.centr. DE VROONE 1 C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 13.00 - 18.00 uur, infonr. 06-53135060 17 deelnemers groepen, zullen om de eerste prijs strijden. Met tranen in de ogen zullen de deel nemers liederen uit 'de goede oude tijd' zingen om zo ook de fel begeerde publieksprijs in de wacht te slepen. Uit de reacties van het publiek is gebleken dat het doen herleven van de sfeer van die 'oude tijd', enorm wordt gewaardeerd. De culturele com missie is er met medewerking van de Kapelse tekstschrijfster Ans Schilders in geslaagd om een dergelijk programma aan te bieden. Deelnemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zingen liederen die luisteren naar titels zoals: Achter tralies en muren. Moeder laat je hart toch spreken, Kleine schooier en nog veel meer. Tijdens de avond zal een deskundige jury, bestaande voor jongeren tot 16 jaar, CJP en uit Engel Reinhoudt, Piet pas 65. 18/10 edelstaal met gedeeltelijk 24 krt. vergulde hand- en dekselgreep. 10 Jaar fabrieksgarantie. Winkelprijs 2195,- nu geteisterd door stormen en orka nen, waardoor ze hun huizen helemaal vernield terugvinden. Ook hun wankele vissersboort- jes zijn dan meestal kapot. Woord Daad probeert deze mensen hulp te bieden, dm.v. een aantal projekten. Te denken valt aan: woningbouw, voorlich ting omtrent hygiëne en voeding, onderwijs aan kinderen en vol wassenen, bouw van nettenre paratiebedrijf en ijsfabriek voor de vissers enz. De heer Dankers zal vertellen wat hiervan al gere aliseerd is, en wat er nog moet gebeuren. Na zijn appèlwoord is er een kollekte voor de projekten in Vadarevu. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit concert te bezoeken, en wilt u dit projekt toch steunen, dan kunt u uw gift overmaken op het bankrek.num- mer van de penningmeester: Rabobank te Goes: rek.nr. 38.05.77.291 t.n.v. penning meester Woord Daad. 1 tH

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15