Kooravond in Yerseke De Vliete Wissenkerke Concert en toneel in Zeelandia Hansweert Fusie ZHV Ziekt e- De Mallemolen showde leuke kindermode ZATERDAG 25 MAART ZEELANDHALLEN GOES Theater Mijn Broer met De Vreemde Eend .WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Motoport De Regt nu aangesloten bij Focwa-schadeherstel Expo Flora en Huis houdbeurs rond Pasen in De Zeelandhallen kosten en CZ rond zorgverzekeraar LIASS en nu dan met ZHV. Na de fusie zal CZ groep vanuit vestigingspunten in Zeeland, Brabant en Limburg de Nederlandse markt bewerken. ZHV en de huidige CZ-vestiging te Middelburg zullen samen de werkmaatschappij in Zeeland vormen. Bijzondere theateravonden in Goes met De Trust met Mannenkoor Kampen begroet 100e leerling "Oblomow" in Podium 't Beest de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland DE BEVELANDER sfaeeVtnletit&b Van 13 tot en met 17 april Zaterdag in Kwadendamme Start nieuwbouw te Goes Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur Jeugd- en natuurexcursie Woensdag 22 maart 1995 No Talkin' in De Pompe 3e Wereldmarkt in Kapelle Scoutingdag in Goes leder jaar, op de zaterdag dat de klok één uur vooruit gaat, vindt de Nationale Scoutingdag plaats. Dit jaar is dat 25 maart en het is de bedoeling van deze dag dat alle Scoutinggroepen in Nederland een open dag hou den. De gezamenlijke Goese Scoutinggroepen hebben ervoor gekozen deze dag een grote vossejacht in de binnenstad van Goes te houden, waaraan naar schatting 250 jeugdleden zullen deelnemen. De jeugdleden zijn 's morgens op zoek naar ongeveer 60 vossen. In verband met de dit jaar in Nederland te houden 18e Wereld Jamboree zal het thema van de vossejacht zijn: "Interna tionaal". De vossen gaan ver kleed in kledij uit een bepaald land of werelddeel. Tevens zal op de Grote Markt in Goes een informatie-stand aanwezig zijn voor belangstellenden. Wethou der D.W. van de Merwe van Goes zal om 10.15 uur het start sein geven voor dit grote spel, dat zal duren tot ongeveer 12.30 uur. 1 t (Foto: Marijn van Schoonhoven) dingboetiek De Mallemolen uit Heinkenszand haar nieuwe col lecties voor komend seizoen gepresenteerd. Dat gebeurde in De Blauwe Reiger, waar twaalf kinderen hun medewerking ver leenden aan de leuke, onge dwongen show van kindermode. De kinderboetiek van Miranda Hermes en Theo Hoondert heeft in de twaalf maanden dat ze is geopend, in Heinkenszand en omgeving een flinke klantenkring opgebouwd. Dat is onder meer te danken aan de collecties, waarbij een mooie keuze aan merken wordt geboden, zoals Ragazzi, Kiekeboe, Choco en het nieuwe label Mellow Yellow, dat zich speciaal richt op de Maar wanneer Oblomow zijn geliefde omhelst, eist hij onvoorwaardelijke overgave. Tegelijkertijd lijkt zijn wil om een verlangen te koesteren groter dan zijn wil om dat verlangen in te lossen. De liefde is dan ook gedoemd .te mislukken. Misschien kan de kunst Oblomow nog verzoenen met het bestaan? Reserveren op telefoonnummer 01100-28142. Bij de foto: De Trust speelt Oblomow in de regie van Rik Launspach (foto Raymond Mellentjer). scoopbonnen verloot. Het pro gramma vervolgt met een voor stelling van toneelvereniging 'De Boomdijk' uit Hansweert met voor de derde maal in successie het stuk 'Zilveruitjes en Augur ken'. De voorgaande voorstellin gen in Hansweert waren volledig uitverkocht. Voor de mensen die het schitterend gespeelde stuk nog niet gezien hebben, is dit wellicht de laatste kans. De avond wordt besloten met dan sen tot in de kleine uurtjes. Zondag 26 maart organiseert de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie van de afdelingen Goes en Zierikzee een excursie naar de Kapelse en Yerseke Moer. Men gaat onderzoeken welke waterbeestjes in poelen met verschillende zoutgraad en waterkwaliteit vóórkomen. Ver trek om 10.30 uur vanaf het sta tion in Goes. Contactpersoon: Marloes van den Berg (01100- 12237). uur. De organisatie is in handen van de Werkgroep Culturele meisjes. Daarvan zagen we afgelopen zaterdag onder meer kuitbroeken, sweatshirts, vest jes, leggings, jassen en mooie jurken. Leuke mode, maar bovendien betaalbaar, aldus De Mallemolen. Actueel in de kin dermode blijft verder ook de marine-collectie in de maten 68 tot en met 104, waaraan even eens een leuk prijskaartje hangt. Er was veel belangstelling voor de show, waarin de jeugd uiter aard de hoofdrol speelden. In dat kader werden de kinderen die de kleding showden, extra in 't zon netje gezet. Dat waren Sam, Stephanie, Rick, Fleurtje, Robin, Anniek, Roos, Justin, Joost, Bob, Elke en Krista. begeesterde mimiek Het resul taat is er ook naar. Mede dankzij zijn leiding is het koor op het niveau gekomen waar het nu is. Er is voor het concert in Yerseke een mooi afwisselend program ma samengesteld (dit zal in de kerk uitgedeeld worden). Oor spronkelijk zou de bekende tenor Aart Mateboer als solist optre den, maar deze is helaas verhin derd. Voor hem in de plaats zal nu de jongenssopraan Eric Slik tijdens het concert soleren. Hij is een veelbelovend talent van het jongenskoor DEV. Het koor wordt aan het orgel begeleid door organist Henk van Putten. Na afloop van het concert bestaat de gelegenheid om pla- ten/cd's van het koor te kopen. Kom 25 maart genieten van een schitterend concert door het koor uit Kampen! Toegangskaarten kosten 12,50 en zijn verkrijg baar in het gemeentehuis in Kruiningen en het VVV-kantoor te Yerseke. Telefonisch bestel len kan via de nummers: 01130- 95326 (buro burgerzaken van de gemeente) en 01135-1552 (Jac ques Boonman). Zeeland op z'n Paasbest. Dat is het thema van de Expo Flora en Huishoudbeurs die van 13 tot en met 17 april a.s. (rond Pasen dus) in de Zeelandhallen te Goes wordt gehouden. De organisatie heeft een aantal plantenvereni- gingen bereid gevonden hun medewerking te geven om "Expo Flora" dit jaar tot een nog groter succes te maken omdat er nu ook een tentoonstelling van o.m. cactussen (Succulenta afd. Zee land), orchideeën (Kring Zeeland en Brabant), amarylissen en mogelijk ook bonsaiplanten te zien zal zijn, naast al hetgeen er aan talloze voorjaarsbloemen geëxposeerd zal worden. Een aquarium (de Vuurneon uit Kapelle) en arapresentatie (van de familie De Pagter uit Ritthem) zullen tegen een achtergrond van een ongelooflijke hoeveel heid bloemwerk zeker tot hun recht komen. Nieuw voor Zee land en "Expo Flora" is de inte gratie van een seniorenbeurs suksessen geboekt; er zijn zo'n 27 plaat/cd-opnamen gemaakt. Het koor heeft zelfs een gouden en een platina plaat uitgereikt hard bestaan met lange gekregen. Een naam, waar men in Kampen erg trots op is en die onlosmakelijk aan het koor ver bonden is, is die van Klaas-Jan Mulder. Deze volbloed musicus is door zijn veelzijdigheid als toonkun stenaar een alom bekende en gewaardeerde muzikale per soonlijkheid geworden. Het is een genot om te zien hoe Klaas- De Brabants-Zeeuwse Met een ochtendshow heeft afgelopen zaterdag Kinderkle- school door iedereen hard gewerkt aan goed onderwijs, dat gegeven wordt vanuit de positie ve aandacht voor het individuele kind. De basisschool is voor de leefbaarheid van het dorp van groot belang. De verwachting is dat voor de zomervakantie zich nog meer leerlingen zullen aanmelden op de Vliete, zodat het aantal van honderd ruimschoots gepas seerd wordt, aldus Gelok. In "De Vroone' te Kapelle wordt zaterdag 25 maart a.s. een Der de Wereldmarkt gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting Wereldwinkel. Zestien standhouders hebben zich aan gemeld. Thema van de markt is "Mode Met Motief". Op deze dag zal onder meer Max Havelaar- koffie" worden geserveerd. De zaal wordt versierd met 1200 kin dertekeningen. Er is poppenkast en er worden exotische hapjes geserveerd. Deelnemers zijn Terre des Hommes, Stichting Wereldwinkel Kapelle, Z.O.A. Vluchtelingenzorg, Wereldkinde- ren, Stichting Goedwerk, Stich ting Tearfund, O.B.S. Wemeldin- ge, O.B.S. de Moolhoek, Unicef Nederland, W.O.S. C.N.V. Zee land, Missie werkgroep Kapelle, Foster Parens, S.O.S. Kinder dorpen Zeeland, Versmarkt "Sandee", Viet Hoa uit Wemel- dinge en Textiel werkplaats "Khadi". De markt is geopend van 11.00- 16.00 uur. •Motoport De Regt te Goes behoort tot één van de toonaan gevende motorsportzaken in den lande. Motoport, met achttien vestigingen in Nederland, heeft zich thans aangesloten bij de Focwa, de organisatie die bekend staat om zijn kwaliteits- schadeherstel. Hierdoor is het servicepakket nog breder gewor den. De heer De Regt jr. van Motoport Goes vertelt: "We zijn blij met deze uitbreiding van onze dienstverlening. Want het betekent dat je erkend bent als schadebedrijf dat kwaliteits-werk aflevert". Overigens had De Regt in Goes al mogelijkheden om kwaliteits-herstelwerk af te leve ren. Zo heeft de zaak aan de Van de Spiegelstraat een eigen moto-liner staan, waarmee fra mes kunnen worden gericht. Alle overige schadeherstelwerk- zaamheden uitgezonderd spuit werk - dat wordt uitbesteed - kunnen door De Regt in eigen huis worden uitgevoerd. Moto port De Regt heeft een grote trouwe klantenkring. "Ik schat dat we momenteel zo'n 2500 motor rijders in heel Zeeland en West- Brabant als relatie hebben," aldus De Regt. Dankzij de samenwerking met Focwa heeft de motorrijder die onverhoopt schade mocht oplo pen, de mogelijkheid om het her stel op soepele wijze te laten regelen. Dat kan aangezien de meeste verzekeringsmaatschap pijen hun cliënten aanraden om schades door een Focwa-her- stelbedrijf te laten oplossen. Zoals gezegd behoort Motoport De Regt tot de grotere zaken in zijn soort in ons land. Er worden Per 1 april a.s. wordt de strategi sche samenwerking tussen ZHV Ziektekostenverzekeringen uit Goes en CZ groep Zorgverzeke ringen uit Tilburg formeel bekrachtigd in een fusie. ZHV gaat dan verder onder de naam CZ groep Zorgverzekeringen. Met de fusie ontstaat één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland, met 1,7 miljoen parti culier en ziekenfondsverzeker den en een marktaandeel van ongeveer 12 procent. Maatschappelijke ontwikkelin gen, de ingezette stelselwijzi ging, het vervagen van de ver schillen tussen particuliere en ziekenfondsverzekerden vorm den de achtergrond voor deze schaalvergroting. CZ groep was reeds één van de grootste zorg verzekeraars in Nederland. In 1930 opgericht als het Centraal Ziekenfonds, ging CZ eerst een fusie aan met het Ziekenfonds voor Midden- en Noord-Zeeland, vervolgens met de Limburgse zodat een bezoek aan deze beurs voor deze doelgroep extra de moeite waarde zal zijn door de combinatie van schitterende voorjaarsbloemen, huishoudelij ke artikelen, modeshows, geschenken en al hetgeen waar voor de ouderen zich interesse ren. Evenals vorig jaar zal er weer een expositie zijn door de Zeeuwse professionele- en ama- teurkunstenaars van het meest uiteenlopende werk en zullen er bloemschikwedstrijden zijn door leden van de vereniging "Groei en Bloei". Uiteraard zal in de len- tebeurs zo'n lust voor het oog zijn door de bloemenpracht, dat men er enige genoeglijke uren kan doorbrengen. De opening stijden zijn: donderdag en vrijdag 13 en 14 april: 14.00-22.00 uur, zaterdag, zondag en maandag 15t/m17 april: 10.00-18.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 10,-; 65+'ers 7,50 en kinde ren 3,50. Info: Zeelandhallen Goes, 01100-21020. De vestigingsplaats van de Zeeuwse werkmaatschappij wordt Goes. Binnenkort zal gestart worden met de bouw van een nieuw pand aan de Wulfaert- straat (vlakbij het NS-station), dat in 1997 betrokken zal wor den. Voorlopig blijven adressen en telefoonnummers dus onge wijzigd. De CZ-kantoren in Mid delburg, Vlissingen, Goes en Zierikzee blijven gehandhaafd, hetzelfde geldt voor de regiobus. De fusie heeft geen gevolgen voor het personeel in de vorm van gedwongen ontslagen of overplaatsingen. De arbeids voorwaarden van het personeel worden gelijkgetrokken. bekende merken verkocht, zoals Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Moto Guzzi en Tri umph. Het aanbod varieert van licht tot zwaar, van toermotoren tot sportieve motorfietsen. Overi gens kan men binnenkort een goede indruk krijgen van het bre de programma dat De Regt in huis heeft. Op Tweede Paasdag wordt namelijk in de zaak te Goes weer een grote show gehouden. Er wordt dan grote belangstelling uit heel Zuidwes telijk Nederland verwacht. "We zijn er best heel blij mee dat de groep De Trust ons Podium 't Beest heeft uitgekozen voor twee voorstellingen". Aldus vertelt Chris Tangelder van dit Goese theater, waar de befaamde theatergroep dinsdag 28 en woensdag 29 maart a.s. "Oblomow" speelt. Beide voorstellingen beginnen om 20.30 uur. Een unieke kans voor de theaterliefhebbers om dit gezelschap een keer "in de provincie" te zien spelen. De première van "Oblomow" vond ruim een maand geleden plaats in het Theater Monty te Antwerpen. De Trust is de laatste jaren bejubeld om zijn pro- dukties en ze worden beschouwd als één der meest toonaangevende groepen. Dit heeft ook te rqaken met hun manier van werken. De Trust is de enige groep in Nederland waar men acteurs pro bleemloos kleine rollen na grote rollen ziet spelen, omdat er een rouleringssysteem is in plaats van een sterrensysteem. Het liefst spelen ze in hun eigen gebouw, omdat ze met het gebouw versmol ten zijn. Jarenlang speelden ze in een oud zwem bad aan de Heilige weg. Medio '96 zullen ze zijn verhuisd naar de Evangelisch-Lutherse kerk. Tus sendoor gaan ze op reis. Het is voor het eerst dat de Trust in Zeeland speelt. Dé inhoud: Oblomow verlaat de beslotenheid van zijn kamer nooit. Hij slaapt, eet en droomt over zijn Oblomowka. Hij heeft grootse plannen met dit land goed. Maar aljijd wanneer hij net op wil staan, blij ken zijn schoenen zoek, wanneer hij een bad wil nemen, is het water alweer koud en wanneer hij op het punt staat om een brief te schrijven, is de inkt op. Zo moet hij de hele dag zijn bediende opjagen en komt zelf niet aan uitvoering van de meest sim pele handeling toe. Deze dagelijkse sleur wordt af en toe onderbroken door het bezoek, dat bij hem binnen komt vallen. Bezoek uit de buitenwereld. Stolz, de beste vriend van Oblomow, bekritiseert deze levenswijze van Oblomow en noemt het "Oblomowisme". De liefde zou de pijn van Oblo mow over deze zinloosheid van het bestaan kun nen verzachten, al is het maar voor heel even. Op zaterdag 25 maart a.s. ver zorgt de Hansweertse Harmonie Scheldegalm weer haar jaarlijk se concertavond in Zaal Zeelan dia aan de Kanaalstraat in Hans weert. De zaal is open om 19.00 uur, de aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis. Dit jaar heeft men besloten voor de eerste keer het concert een thema mee te geven. Vóór maar vooral ook na de pauze zal de nadruk liggen op muziek uit films en musicals. Hierbij zullen stuk ken als 'Beauty and the Beast' uit de gelijknamige Disney-film 'Everything I do I do it for you' van Bryan Adams uit 'Robin Hood, Prince of Thieves' en het thema van 'Jurassic Park' u bekend in de oren klinken. Ver der zal er onder andere muziek gespeeld worden van Elvis Pres ley (welke ook beroemd is geworden van het witte doek) en uit de musicals Hair en Les Mise- rables. Omdat het thema 'Films en musicals' is, zal de zaal wor den aangekleed met posters en ander materiaal wat betrekking heeft op dit thema. Onder de bezoekers worden gratis 2 bio- rock- groep No Talkin' treedt a.s. zon dag 26 maart op in café De Pom pe aan de Grote Markt te Goes. De aanvang is 16.00 uur en de entree is gratis. De band No Tal kin' speelt voornamelijk eigen nummers die in te delen zijn in de stijl gitaarrock. De nummers zijn geschreven door zanger/ gitarist Hans van Andel die hier over zegt dat creativiteit en sfeer bepalend zijn voor zijn composi ties. Naast stevige poppy rock songs worden er prachtige bal lads vertolkt. No Talkin' is opge richt in de zomer vorig jaar en bracht in januari van dit jaar de cassette "Let's dream together" uit met daarop zes nummers. De naam van de band is ontleend aan een van de songs. Naast zanger/gitarist Hans van Andel bestaat No Talkin' uit Dion Laros (achtergrondzang/gitaar). Ad Verbraak (basgitaar) en Frank Beerens (drums). nog nooit behaald is. Reden genoeg voor de ouderraad om van de zestiende maart een feestdag te maken. Alle leerlin gen van de school verwelkom den Ralelfio met ballonnen en vlaggen op het schoolplein en de plaatselijke bakkerij "Piet Geys" trakteerde iedereen op echt gebak. Kenmerkend voor de goede ver standhouding tussen het dorp en de school. Er wordt op onze basis van menige zangvereni ging; zo ook die van DEV. De destijds gekozen naam "Door Eendracht Verbonden" is in de verleent- het Christelijk Mannen-, achterliggende tijd niet losgezon- koor "Door Eendracht Verbon- gen van zijn betekenis om met den" uit Kampen. Aanvang 19.30 de dichter Nijhof te spreken. Die eendrachtelijke verbonden heid bewijzen onder meer de Evenementen in de gemeente vele getrouwe zangers die 30,40 Reimerswaal. Het nu circa 160 leden tellend koor bestaat al sinds 2 januari 1917 en bestond In de Ned. Hervormde Kerk van Yerseke wordt zaterdag 25 maart een concert- en koor avond gehouden. Medewerking Op de openbare basisschool De Vliete te Wissenkerke was het afgelopen week feest. De school begroette de 100e leerling. Dat kwam omdat Raralfio Piet 4 jaar werd. Deze mocht daarmee een plaatsje opzoeken in de groep van Juf Mieke. Voor de basis school betekende dat de inschrij ving van de honderste leerling. Vol trots vermeldde direkteur Rino Gelok dat dit aantal in de hele geschiedenis van de Vliete en zelfs meer dan 50 jaar aan het koor verbonden zijn. In de loop van de tijd werden zgwel in de beginjaren hoofzakelijk uit nationaal als internationaal grote sigarenmakers. Kampen was namelijk tot aan de Tweede Wereldoorlog een stad van siga renmakers. Het was voor velen een werkdagen voor een naar onze begrippen karig loon. Met 8 per sonen zat men naast en tegen over elkaar sigaren te produce ren. Er werd konstant onder spanning gewerkt, omdat er uit betaald werd naar het aantal geproduceerde sigaren. Regel matig ontlaadde de spanning zich en er was er altijd wel een die spontaan begon te zingen. Jan Mulder zijn koor dirigeert. Hij De rest volgde dan al snel. Deze doet dit vanachter een piano met spontane zangers vormden de zijn gehele lichaam en een zeer Medewerkers aan deze voorstel ling zijn: Hans Ficher (eind regie), Yvonne Dreksen en Mar jolein Jongert (decor), Brigit Detering (kostuums), Marijn van Schoonhoven (fotografie), Floor van Schoonhoven, Brigit van der Aar, Jessie Overmaat, Joyce van Esch, Steven de Hullu, Marieke van lerschot, Renka van Esch (stemmen, zang), Leo van Esch (tekst, spel, techniek, muziek). Het verhaal gaat over Andere Bob. Hij wil nooit meer terug. Andere Bob is van huis weggelo pen. Het wordt donker. Waar moet hij heen. Hij krijgt honger en dorst. Natuurlijk, de super markt. Eten, drinken, onderdak, 's Nachts in het pakhuis. Nie mand mag het weten. Hij zoekt een vriend. Dat valt niet mee. Boodschappen en nog eens boodschappen. Hij is anders, ze mochten hem niet. Wat doet Andere Bob: weggaan, aanpas sen, afzonderen, of...? Andere Bob heeft het allemaal gedaan. Hij vergat echter een ding: zich zelf blijven. Met Andere Bob is het gelukkig goed afgelopen. "De Vreemde Eend” is een "open” humoristische voorstelling met een lage drempel. In het kader van het Kinder- Borsele is er zaterdag 25 maart theater-Kwartaal in de gemeente a.s. een jeugdvoorstelling in "De Burcht” te Kwadendamme. Theater Mijn Broer brengt er "De Vreemde Eend". De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt cir ca één uur. Entree drie gulden. De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Stichting Kindertheater mijn broer is in 1988 in het leven geroepen door een aantal Haar lemse akteurs. Met o.a. Jan de Klusjesman, Gijs Radijs, Brom- maten en 1 Pot Nat is het nu de beurt aan de 9e produktie van dit illustere gezelschap. Össs< U« ■c* r- •V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7