Veranda voor alle seizoenen De zomer in huis met Hoveniers geven via fonds 'n garantie 9?5 Ouderwetse hoogstam fruitboom in opmars Uitbundige bloeiers in het voorjaar Lente: tulpentijd Feeërieke drijflichten bloeiende miniplantjes 1 I I terintrrrhiin Nest voor buiten. I Vroege bloei na een zachte winter Leen van Liere uit Kapelle: I V Woensdag 22 maart 1995 23 DE BEVELANDER Frivole combinatie i' ‘4 4 Sortiment s Planttip Bomen als monumenten Waterplanten V. fa A lange ranken gemaakt. (Foto: Veranda Palace) Wz I I post, potgrond of tuinaarde in het plantgat. Poot de jonge plant schuin naar de muur toe, zodat de groeiende scheuten direct houvast vinden. Koop een plant met één of meer bloemtrossen. Verwijder voorzichtig de pot, plant daarna de plant in het Een blauwe regen met grote, lange (20-25 cm) bloemtrossen is Wisteria sinensis 'Prolifia', lila- blauw en geurend. De bloei is rijk, vóór de bladontwikkeling. Gestekte planten bloeien rijk, zaailingen niet. Koop daarom een plant met minstens één bloemtros. water. Deze plaat kan tevens dienst doen als bevestigings- plaat wanneer de verlichting niet in de vijver wordt geplaatst. De waterdichte halogeenlamp gebruikt slechts 5 W bij 12 V. De fitting sluit de lamphouder water dicht af. Door de dubbele isolatie is het zelfs mogelijk de bol geheel of gedeeltelijk met water te vullen, zodat het licht uitstraalt van onder het wateroppervlak. is1®»---, ciale beglazing, kan de isolatie- waarde van de woning aanzien lijk worden verbeterd. Veranda's kunnen anno 1995 zijn uitge voerd in verschillende materia len. Er zijn constructies in hout, aluminium of een combinatie van beide. Overigens is het mogelijk om eerst geheel vrijblijvend een veranda-plan voor uw woning te laten maken. Enkele zaken waar u bij plannen voor een veranda moet letten, zetten we globaal alvast even op een rij: dakbedek king, dubbele beglazing, keuze tussen schuif, kiep- of vouwdeu ren, de kwaliteit van de profielen. Wat de beglazing betreft, zijn er overigens meerdere mogelijkhe den. Desgewenst kan men kie zen voor slagvast of gefigureerd glas, zonwerend en veiligheids glas. KOUDEKERKE Galgeweg 5, tel. 01185-1623. ZOMERWENS Degenen die in de zomermaan den jarig zijn, doet u groot plezier met een bos bloemen. Maar heeft u er wel eens aan gedacht een bak met bloeiende plantjes cadeau te doen? Uw eigen creativiteit bepaalt dan de kleuren van het 'plantenboe- ket'. En u kunt zelf bepalen in wat voor een soort bak of schaal u de planten cadeau geeft. Persoonlij ker kan het haast niet. V Wie verhuist naar een huis met een tuin zal in de meeste gevallen te maken krijgen met de (her)aanleg van groen. Of het nu gaat om de nog kale vlakte bij- het nieuwbouwhuis of om een bestaande tuin, er moet flink aangepakt worden om het eigen tuinparadijsje te verwe zenlijken. Wil je dat goed doen, dan is er de hovenier. Het voordeel van het inschakelen van een hovenier is het gegaran deerde vakmanschap dat hij biedt. De meeste hoveniers in ons land zijn aangesloten bij de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzie- ners (VHG) en daaronder valt het Garantiefonds voor Hoveniers- werkzaamheden. In de praktijk werkt dat als een 'kwaliteitszegel'. Als de afspraken tussen hovenier en opdrachtgever in een speciaal con tract worden vastgelegd - de werkomschrijvende offerte - verschaft dat de opdrachtgever zekerheid van een goede en verantwoorde aanleg (of renovatie) én onderhoud van de tuin, met een garantiepe riode van één jaar. Bij het aanleggen van een nieuwe tuin komt heel wat meer kijken dan plantjes poten en bomen en struiken neerzetten of verplaatsen. Typi sche klussen voor de vakman-hovenier zijn dan ook het grondwerk, straatwerk, het aanleggen van een goede drainage, eventueel de aanleg van een vijver en het plaatsen van constructies als schuttin gen en pergola's. Allemaal zaken die verantwoord moeten gebeuren omdat u er anders meer problemen mee krijgt, dan er plezier aan beleeft. De garantie-overeenkomst met de hovenier omvat dat soort zaken; het geldt voor het grondwerk tot en met de beplanting. De fol der met informatie en voorwaarden over het Garantiefonds voor Hovenierswerkzaamheden kan worden aangevraagd bij de VHG, Groencentrum Zeist, telefoon: 03404 - 62360. 2 S w t o s o op Nu van 12,95 voor Vijvers zijn populair en dus ook de planten die bij water horen. Dat zijn er nogal wat. En het aar dige is, dat een groot aantal inheems is. Ook die 'wilde' soor ten worden gekweekt. Het sorti ment bestaat uit ruim 80 soorten waterplanten. Ze worden inge deeld naar waterdiepte. Zo zijn er moeras-, oever- en 'echte' water- of vijverplanten (worte lend of zwevend), die resp. hou den van 'natte voeten' tot een flinke waterdiepte. Oeverplanten zijn niet zo kritisch voor wat betreft de waterdiepte, die mag best wat variëren. Op de verpak king van waterplanten is die informatie vermeld. Dat maakt het gemakkelijk. Kies op uw gemak de juiste planten uit. Bij water- of vijverplanten zijn worte lende soorten, zoals waterlelie en zwevende soorten zoals blaasjeskruid en waterpest. Wor telende soorten worden in een speciaal mandje gepoot met een mengsel van rivierzand/klei/tuin- turf. Afdekken met grind en lang zaam afzinken. In april en mei is het water door de zon al flink opgewarmd en zullen waterplan ten vlot wortelen en aangroeien. Bi] de foto: Wisteria sinensis, één van de mooiste soorten blauwe regen, (foto: Jaap Westland) COMBINATIES Uw favoriete planten kunt u zelf uitzoeken. Maar denk eraan; voordat u de planten bij elkaar in een mooie pot, mand of schaal zet, moet u zich wel eventjes laten adviseren door uw bloe mist. Want niet alle planten pas sen qua omstandigheden bij elkaar. De ene plant heeft bij voorbeeld wat meer zon of wat minder water nodig dan de ande re. Daar moet even op worden gelet. Wanneer u eens een andere plant in uw huiskamer wilt laten bloeien, haalt u één van de plantjes uit de mand en doet u een andere er voor in de plaats. Dat is overigens ook van belang wanneer een plant is uitgebloeid. Want vooral de echte miniplant- jes bloeien niet zo erg lang. Gelukkig wel lang genoeg om u een seizoen lang te laten genie ten van hun fleurige bloemen! heeft, heeft Oase-pumpen fraaie drijflichtbollen in verkoop ge bracht. Deze decoratieve bollen voor zowel waterpartij als tuin zijn van slagvaste, antracietkleu rige kunststof. Ze hebben een diameter van 160 of 200 mm en ze zijn weer- en temperatuurbe- stendig. De onderzijde van breukvast rubber bevat een ver- zwaringsplaat, die zorgt voor een stabiele ligging van de bol op het pot. Met een moderne schaal kunt u uw moderne interieur nog meer klasse geven. En met een klassiek mandje bloeiende plan ten geeft u nog meer esprit aan uw klassieke interieur. Zelfs afgedankte potten en pannen uit de keuken kunnen als originele plantebakken worden herge bruikt! U kunt een tulpenboeket heel mooi combineren met het grijs groene blad van de Eucalyptus. Door de luchtige en springerige takken van de Eucalyptus krijgt uw boeket iets frivools. Het boe ket straalt net dat beetje extra uit door tulpen van de zelfde kleur, maar in verschillende tinten met elkaar te cobineren; bijvoorbeeld een boeket van rode tulpen met daarbij de roodwitte 'Lustige Wit- we'. En voor een vrolijk lenteboe- ket kunt u diverse geeltinten door elkaar schikken. ESPRIT Met bloeiende planten kunt u elke huiskamer een fleurig aan zien geven. Of u nou een klas siek of juist een modern interieur heeft, alles is mogelijk. Sterker nog, met behulp van een bak, schaal of mand waarin de plan ten zitten, kunt u de stijl van uw huiskamer uitstekend benadruk ken. Een eenvoudige, klassieke terracotta pot misstaat in geen enkel interieur. Maar met een beetje fantasie kunt u heel opval lende plante-'bakken' maken van voorwerpen die daarvoor hele maal niet waren ontworpen. Want u hoeft niet alleen maar te denken aan een plantebak of - valt te genieten. Bomen en strui- -Meng bij een muur flink wat com- ken tooien zich met frisgroen blad en in combinatie met een rij ke bloei is dat een lust voor het oog. Van de heesters zijn de ver schillende variëteiten Rhodo dendron (incl. Azalea) opvallen de lentebloeiers. Een andere, om de bloemen geliefde heester, is de klimmer blauwe regen, Wis- plantgat. Geef ruim water. teria. Hij kan overigens ook vrijstaand groeien. Het voorjaar is even eens een maand om aan de slag te gaan met waterplanten. Dankzij z'n windende groeiwijze kan Wisteria zich meters ver omhoog werken aan steunmate- riaal. Het is een echte klimplant. De regenpijp is niet het meest geschikte houvast, want een levenslustige 'regen' kan er een wurgende geep op krijgen. Beter Een andere, rijk en al jong bloei- is het om de plant langs de gevel ende blauwe regen heet Wisteria te leiden met behulp van stevige draden of een royaal bemeten klimplantenrek. Een plek verdient de voorkeur, maar ochtend- of avondzon is ook leveren", aldus Leen van Lie re. Voor de liefhebbers is daarbij bovendien een bestui- vingslijst beschikbaar, zodat men kan nagaan welke rassen het best met elkaar te combi neren zijn. Een andere trend die momenteel sterk opgang doet, is het planten van leibo men, zoals linden. En eigenlijk geldt dat voor alle vormbo- men", aldus de heer Van Liere die zijn kennis regelmatig uit draagt tijdens voorlichtingsda gen bij tuincentra elders in den lande. (Foto: Beppy Everaers) ter. In zulke gevallen kan spui ten echter wel weer uitkomst bieden". Zoals gezegd is er veel vraag naar de ouderwet se rassen zoals het bij veel ouderen bekende ster-appel- tje, de court pendu, bellefleur en het Eysdener Plumpke. De stichting Landschapsbeheer heeft een speciaal boekwerkje in omloop, waarin de verschil lende hoogstam-fruitbomen staan vermeld. Het boekje bevat een 40-tal soorten "Zelf zijn we echter nog wat verder gegaan. Want ik schat dat we nu al zo'n 100 soorten kunnen Momenteel heeft de Bo menstichting in ons land een omvangrijk restauratie plan voor monumentale bomen in uitvoering. In een periode van drie jaren tijds wil men een groot aantal oude en karakteristieke bomen in ons land voor de ondergang behoeden. Dat kan onder meer dankzij samenwerking met enkele bedrijven en het VSB- fonds. Al bijna 25 jaar zet de Bomenstichting zich in om de zorg en het respect voor bomen te bevorderen. Zij geeft voorlichting en adviezen over het onder houd van bomen. Ook beheert de Bomenstichting een bestand van monu mentale bomen. Dit zijn de mooiste, oudste of belang rijkste bomen in Nederland. Vaak zijn ze van speciale betekenis voor hun omge ving. Op dit moment zijn zo'n 10.000 monumentale bomen geregistreerd. Eén keer in de tien jaar worden deze bomen gecontroleerd en verstrekt de Bomen stichting onderhoudsadvie zen aan de eigenaars. Lang niet altijd echter zijn de eigenaars (gemeenten, par ticulieren) in staat de kosten van dit onderhoud te dra gen. Gevolg hiervan is dat tal van oude bomen weg kwijnen en sterven. Voor het VSB Fonds, het fonds van de VSB Bank dat zich op vele fronten inspant voor de natuur in Nederland, was dit aanleiding om de komende jaren enige hon derdduizenden guldens ter beschikking te stellen. ■MB MMTTI - De laatste jaren zijn de mogelijk- heden om de tuin te verruimen en tevens de leefbaarheid van I de woning uit te breiden aanzien- I lijk vergroot. Meerdere fabrikan- ten hebben mooie veranda's en serres ontwikkeld. Daardoor wordt de mogelijkheid geboden het tuinseizoen wat te rekken en - ieder straaltje zon te benutten. Bovendien biedt de bouw van een veranda de mogelijkheid tot meerdere bestemmingen: ont- bijthoek, speelkamer, wintertuin. Eén van de fabrikanten die op deze trend heeft ingespeeld is Veranda Plus. Deze levert veranda's die zijn aangepast aan woning en wensen. Maatwerk dus. Een veranda kan bovendien een welkome isolatiebuffer zijn, waardoor koudestraling in de woning wordt tegengegaan. Met name door toepassing van spe- SUGGESTIES Bloeiende planten bieden talloze combineermogelijkheden. Om een paar suggesties te doen: Roze Saintpaulia staat prachtig bij blauwe Exacum. Deze laatste soort bestaat in nog veel meer varianten. Witte Exacum steekt mooi af bij rode Azalea. Potchry- santjes, onder andere te koop in de kleur geel, passen prima bij vrijwel alle soorten miniplanten. En de rode Euphorbia vormt een wonderschone combinatie met blauwe Exacum. Maar eigenlijk zijn de combinatiemogelijkheden alleen maar beperkt door uw eigen fantasie. Laat die fantasie dus maar de vrije loop. Dan kunt ook u genieten van prachtige bloeiende kleine planten. PITTIG CONTRAST Het assortiment bloemen waar mee tulpen kunnen worden gecombineerd is verrassend Aandacht voor uw fam In Nederland, en ook in sterke mate in Zeeland, is een terug keer te zien van de ouderwet se hoog- en halfstam fruit boom. Eén van de mensen in 't Zeeuwse die deze ontwikke ling stimuleren, is Leen van Liere uit Kapelle. Zeventien jaar geleden legde hij aan de Wemeldingse Zandweg de basis voor boomkwekerij "De Fruittuin". Sinds een zevental jaren gaat zijn interesse onder meer uit naar de aanplant van hoogstam-fruitbomen. Zo is hij betrokken bij de Stichting Landschapsverzorging Zee land. De heer Van Liere (47 jaar) vertelt: "Ook particulieren beginnen steeds meer belang stelling te krijgen voor hoog- stam. Dit in navolging van de stichting die probeert oude elementen in het Zeeuwse Landschap in stand te hou den. Ik denk dat ik de laatste jaren gemiddeld zo'n 500 tot 600 bomen daarvoor heb kun nen leveren. Het planten van hoogstam-fruitbomen staat zó sterk in de belangstelling, dat we soms moeite hebben om de vraag bij te houden. Die belangstelling heeft overigens ook vanuit milieu-oogpunt gezien positieve kanten. De ouderwetse fruitbomen zijn namelijk weinig gevoelig voor ziektes, ze vragen weinig onderhoud en er hoeft weinig te worden gespoten. Wél is er de laatste tijd hier en daar een virus gesignaleerd, waarbij de bast loslaat. Dat kan een gevolg zijn van de zachte win- formosa 'Issai'. Wat later bloeit Wisteria floribunda. Deze soort zonnige heeft wat kortere bloemtrossen. Wie iets bijzonders kiest, kan een witte regen (Wisteria flori- goed. Wisteria sinensis kan ook bunda 'Alba') nemen of een roze als vrijstaande struik worden regen (Wisteria floribunda geplant, bijvoorbeeld aan een groot. Let er bij het schikken met andere bloemen op dat de bloemvormen duidelijk van elkaar verschillen, dat verleven digt het boeket. U moet er reke ning mee houden dat de steel van de tulp in de vaas doorgroeit. Het is dan ook het beste de steel van de tulp bij het maken van een gemengd boeket iets korter te houden dan die van de andere bloemen. U kunt dit probleem heel goed ondervangen door de tulp te combineren met andere bolbloe- men, zoals de anemoon. Ook deze bloem groeit door in de vaas. Hoewel de anemoon een fragiel bloempje lijkt, zorgt zij met haar donkere hart in combinatie met de tulp voor een pittig con trast. HET GROENE WARENHUIS TULPEN ALS CADEAU Veel mensen geven bloemen cadeau als zij op visite gaan bij familie of vrienden. De ontvanger van het boeket zal het extra waarderen als u rekening heeft gehouden met de kleuren van het interieur. Weet u dat een bepaalde kleur of tint in huis domineert, geef dan bloemen die hier bij passen. Kortom niet alleen voor u zelf maar ook voor vrienden of familie kunt u zo'n schitterend tulpen-stilleven in huis halen. regen 'Rosea'), die lilaroze bloeit. Het Tulp-400 jaar is nog maar net ten einde of ze komen er al weer aan! Voor een tulpenboe ket kunt u kiezen uit meer dan honderd soorten. U kunt het zo gek niet bedenken of het is aan wezig in de wereld van de tulp. Wat dacht u van een op de Gou den Eeuw geschoeide 'antieke' ■parkiettulp, of de moderne lelie- bloemigen en gekartelde varian ten. Het is weer tulpentijd en ze zijn volop verkrijgbaar. Met tul pen kunt u thuis uw eigen fasci nerende stillevens creëren. Bij het begin van de lente is het interessant om ook eens na te gaan hoe de tuin tijdens de komende zomeravonden voor de nodige sfeer kan zorgen. Een goede verlichting kan een belangrijke bijdrage leveren om een tuinparty of barbecue tot een succes te maken. Een tuin en vij ver die in het schijnwerperlicht worden gezet, kunnen aan sfeer winnen. Voor wie een vijver Drie geglazuurde sierpotten voor terras en balkon. Van origineel Maleisisch aardewerk. Kies uit blauw en groen. 0 28, 22 en 16 cm. Je komt het binnenshuis niet zo vaak tegen: groep jes bloeiende miniplantjes, bij elkaar in een grote pot, schaal of mand. Terwijl het toch zo'n mooi gezicht kan zijn. Want terwijl de plant jes afzonderlijk vaak heel klein zijn en daar door niet zo opvallen, vor men zij samen met andere planten vaak prachtige, opvallend kleurrijke com binaties, die bovendien met slechts een klein beetje moeite telkens zijn af te wisselen! Juist in het voorjaar en in de zomer kan het mooi zijn om bloeiende planten in huis te heb ben. Iedereen probeert immers in de zomermaanden zo veel mogelijk te genieten van de bui tenlucht, maar 's avonds als het kil wordt ga je toch weer naar binnen toe. En ook daar wil je het zomers en gezellig hebben. Met bloeiende planten haalt u de zomerse vrolijkheid van buiten naar binnen. Wanneer het voorjaar wat gevor- paal of zuil. Onder zulke groei- derd is, dienen zich in de tuin de omstandigheden worden minder uitbundige bloeiers aan. Dat kan in mei zijn, maar als gevolg van de zachte winter, ook eerder. Een tijd dus waarin buiten veel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 27