Provincie Zeeland 95 95 op op ZE RVERI Historama: anders en nieuw TOTALE LEEGVERKOOP l RETEKE Woningbouw I FM 9 goede redenen om bij de nieuwe XENOS binnen te lopen 4AMM»<4X^8881! k Ijl L L: SPORTHUIS GOES A ENGELSMANer^*nDRIEL A o] gR iilli Ih mooiste kleuren te komen zien, want de collecties Dameskleding en de P. I D d p uw Nog enkele weken profiteren van EXTRA LAGE PRIJZEN We zijn bij u in de buurt D.V. ma. 27 mrt te ‘s-Gravenpolder in ”Ons Dorpsleven” di. 28 mrt. te Krabbendijke in ”De Meiboom” do. 30 mrt. te Borssele Dorpshuis ’’Vijverzicht” (^^X -bh h l fe De lente is begonnen’ Voor u een uitnodiging om de mooiste kleuren te komen zien, want de collecties Dameskleding en de Dames- en Meisjes HOEDEN van Maison Gonny voor het voorjaar en de komende zomer zijn wel heel opmerkelijk te noemen, een stijlvolle collectie in een betaalbare prijsklasse, waarin kwaliteit voorop gaat. Woensdag 22 maart 1995 DE BEVELANDER 11 X Keizerstraat 7, (voormalige Albert Heyn) o tfi. Tennisschoenen Indoor Tennisschoenen Outdoor Voetbalschoenen Zaalvoetbalschoenen Volleybalschoenen Badmintonschoenen Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Voorstraat 15 - St. Annaland - tel. 01665-2490 woensdagmiddag gesloten Zwemkleding - T-Shirts - Push Bracer Tennisrackets - Badmintonrackets enz. enz. enz. enz. Vrijdag 31 maart vergaderen provinciale staten. De vergadering begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de Statenzaal, Abdij 10, Middelburg. De beraadslagingen kunnen vanaf de publieke tribune worden gevolgd. De nieuwe Xenos vind je aan de Markt 9-15 in Middelburg ^^B^B ■■l (voormaligeftlbertHeyn)- kdames- en herenkleding/) straat 15 - St Annaland - tel. 01665-2490 woensdagmiddag gesloten Goes, tel. 01100-15706 10 00 - “hearoetetr W hop®» b’ 1 Abdij Nieuws Statenvergadering Staten beslissen over minderhedenbeleid i t 1 2 Bamisoep in 6 smaken -• V 15 '9 Afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en tekst voorbehouden. f* dames- en herenkleding/hoeden K De "abdijgeschiedenis" vanaf de tijd dat het abdijplein nog een Ka rolingische burcht was tot de dag van vandaag wordt ook verteld door een video-film (die twee jaar geleden vanwege zijn kwaliteit na tionaal werd onderscheiden). De vertoningsruimte is nu onderge bracht in een van de vier middel eeuwse abdijkelders die het Histo rama rijk is. In deze omgeving komt de vertoning pakkender over dan voorheen. Het "Historama" in de Middel burgse Abdij is weer open. Dat betekent dat de bezoekers weer kunnen zien wat de ge schiedenis van de Abdij is, wel ke bewoners zij had, wat er al lemaal in de bodem is gevonden en hoe de abdij na brand en verwoesting steeds weer werd opgebouwd. Een spiegelopstelhng in Historama dwingt de bezoeker tot een verrassende kijk op het prachtige plafond van de Kloostergang. De openingstijden van Histora ma zijn: maandag t/m zater dag van 10.00 tot 18.00 uur; zondag: van 12.00 tot 18.00 uur. Entree: f 6,00 per persoon; kinderen van 5 t/m 11; 65- plussers en groepen van meer dan 20 personen f 4,--; kinde ren t/m 4 jaar gratis. In de "Notitie woningbouw 1995" heeft de provincie het woningbouwprogramma voor de periode 1995 -1998 ver meld. Uitgangspunt is dat er jaarlijks 1650 tot 1850 nieuwe wonin gen bij komen. Van dit aantal zijn 500 woningen gereser veerd voor vervanging van te slopen huizen. Op dit moment ligt de feitelijke woningproduktie hoger (1994: 2400 huizen). De verwachting is dat op wat lan gere termijn de komst van men sen van elders naar Zeeland wat zal afnemen. Ook wordt enige voorzichtigheid betracht om leeg stand te voorkomen. Het programma geeft per ge meente het gewenste bouwvolu me aan. De notitie vermeldt ook iets over de kwaliteit van de woningbouw. Zo wil de provincie zich richten op het stimuleren van drie zaken: goedkoop bouwen, eventueel zon der subsidie; aanpassen van be staande woningen voor ouderen en gehandicapten en duurzaam/milieuvriendelijk bou wen. Van alle statenleden die bij de verkiezingen op 8 maart zijn gekozen, wordt nagegaan of zij aan de vereisten voor het statenlidmaatschap voldoen. Zo moet onder meer duidelijk zijn dat de kandidaten Neder lander zijn en in Zeeland wo nen. Voor dit onderzoek van de ge loofsbrieven wordt een kleine commissie vanuit de huidige staten benoemd, die het on derzoek tijdens de vergade ring doet en daarvan verslag uitbrengt aan de voorzitter. De voorzitter deelt de bevindin gen vervolgens mee aan de staten. Hij doet dat mondeling tijdens de vergadering. Verkeer Het Regionaal orgaan verkeersvei ligheid Zeeland (ROVZ) krijgt, als de staten ermee instemmen, een budget van ruim 1 miljoen gulden ter uitvoering van het werkplan Vanuit de provinciekas wordt een extra bedrag van 30.000 gulden verstrekt voor het uitbesteden van werk of het aantrekken van tijdelijk personeel. Al eerder besloten de staten 60.000 gulden provincie- geld te bestemmen voor gericht verkeerstoezicht via het ROVZ. Voor de ontsluiting van een tuin centrum in Koudekerke wordt 60.000 gulden gevraagd. Ver wacht wordt dat door de nieuwe toegang ter plekke een rustiger verkeersbeeld ontstaat, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Z-Vlaanderen De gebiedsgerichte benadering Kanaalzone beoogt wonen en in dustriële bedrijvigheid beter op el kaar af te stemmen. Een aantal bedrijven betaalt mee in die opzet. Met Hydro Agri Sluiskil is overeen gekomen dat het 1,5 miljoen bij draagt. Onderdeel van de over eenkomst is ook het onttrekken aan het openbaar verkeer van een stuk van de Industrieweg en de weg Sassing. De staten wordt ge vraagd in te stemmen met de overeenkomst tussen Hydro Agri en de gemeente en het haven schap Terneuzen en de onttrek- king van de weggedeelten aan het openbaar verkeer in procedure te nemen. Waterschap Per 1 januari volgend jaar houden de waterschappen boven de Wes- terschelde op te bestaan. Er voor Met Europees geld wordt het Zeeuws-Vlaamse platteland ver sterkt. De staten behandelen een voorstel om de provinciale subsi die door te betalen aan de instan ties die daarvoor in aanmerking komen. Daartoe wordt bijna 3,5 miljoen gulden in de provinciale begroting 1995 opgenomen. Per kwartaal krijgen de staten inzicht in de stand van zaken. Natuur en land De provincie krijgt van het rijk de taken voor natuur- en landinrich- tingsbeleid overgedragen. Dat houdt in dat het provinciaal be stuur het voor het zeggen krijgt als het gaat om natuur, bos, land- schap, landinrichting, grondver- werging en beheersovereenkom sten. Een aantal personeelsleden komt van het rijk over naar de pro vincie. De operatie geldt voor alle provincies in Nederland. De staten wordt gevraagd ermee in te stem men, op voorwaarde dat bij de uit werking en invoering wordt vol daan aan onder meer een aantal financiële eisen die Zeeland stelt. in de plaats komt het waterschap Zeeuwse Eilanden. De staten stel len in hun vergadering het regle ment voor het nieuwe waterschap vast. In het reglement zijn de ta ken, bevoegdheden en de voorlo pige samenstelling van het be stuur opgenomen. Op termijn moet het bestuur van de Zeeuwse Eilanden rechtstreeks worden ge kozen. Minderheden Provinciale staten stellen nieuw beleid vast voor min derheidsgroepen in Zeeland. Vroeger kon worden volstaan met het duiden van verschil- Rampenfonds Gedeputeerde staten stellen voor een ton te storten in het Nationaal Rampenfonds als bijdrage in de vergoeding van de schade bij de overstromin gen begin dit jaar in Limburg en de evacuatie in het Gelder se rivierengebied. Het geld moet komen uit de post on voorzien. Goeree De bewindslieden van binnenland se zaken hebben de provincies Zeeland en Zuid-Holland gevraagd de procedure te beginnen om Goeree-Overflakkee in te delen bij Zeeland. Gs van Zeeland werken hieraan graag mee en zij stellen aan de staten voor de gedeputeer de voor bestuurlijke organisatie en diens plaatsvervanger als lid van de commissie aan te wijzen. Er zijn nog meer veranderingen, zoals een betere opstelling van het onderdeel "archeologische vondsten in de Abdij" (waaronder een maquette van de Karolingi sche burcht van Middelburg). De brand van Middelburg in 1940 is "spannender" ge maakt, geluids- en lichteffec ten zijn verbeterd en allerlei accenten zijn aangebracht die het geheel verrassender en speelser maken. Tijdens de termijn van ter in- zage-ligging kunnen belang hebbenden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland kenbaar maken hoe ze over de notitie denken. Schriftelijk: postbus 6001, 4330 LA Middelburg; monde ling: tel. 01180-31264. Oosterschelde In het beleidsplan Oosterschelde, dat de staten ter vaststelling wordt aangeboden, is de doelstel ling van 1982 in stand gehouden: behoud en versterking van de natuurlijke waarden met in rangorde vervolgens aandacht voor visserij, recreatie en scheepvaart. Op basis van het geactualiseerde beleidsplan is een ontwerp-streek- planuitwerking Oosterschelde ge maakt. De staten wordt gevraagd ook hiermee in te stemmen. De provincie doet mee in het Schelde-informatiecentrum. Het gaat om een centrum voor de Westerschelde, waarvoor een pro vinciaal ambtenaar wordt vrijge maakt. Halogeen vloerlamp hoogte 180 cm. zwart 300 watt met dimmer vary597-^ voor 49, wfcaT U UL ULi U Kookwekker in kadover- pakking per stuk 95 Zaklantaarn in diverse kleuren incl. lampje en 2 batterijen Opberg- en waskoffers. Koffermodel. Breedte ca. 70 cm 59,- 65 cm 39,- 59 cm 25,- 53 cm De notitie ligt vanaf 27 maart zes weken ter inzage bij het Informatiecentrum van de pro vincie Zeeland, Abdij(plein) 9, Middelburg; geopend op werk- 1995. Het geld komt van het rijk, dagen van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het document is daar gratis te verkrijgen; telefonisch bestel len kan ook: 01180-31400. lende groepen minderheden, zoals mensen uit de voormali ge Nederlandse koloniën, mensen die als arbeidskrach ten uit de landen rond de Mid dellandse Zee kwamen en woonwagenbewoners en zigeu ners. Die indeling wordt in het nieuwe beleid verlaten. De re den daarvoor is dat de maat schappij zich niet meer zo ge makkelijk laat opsplitsen, zeker als daarbij de opvang van vluchtelingen wordt be trokken. Het voorstel is daarom een steunpunt minderheden te creëren onder de stichting VMC Zeeland in Middelburg. Zo kan gemakkelijk worden aangesloten bij de kennis die daar voorhanden is, bij voor beeld in de jeugdhulpverle ning, het onderwijs, de oude renzorg en op onderzoeksgebied. Het doel van het minderheden beleid is de mensen die daar toe worden gerekend op te ne men in de Zeeuwse maatschappij en achterstan den die zij ten opzichte van al ingeburgerden hebben weg te werken. Tapse mok in 4 kleuren, J per stuk.^BB Grote zonnewijzer van metaal 64 cm hoog 49/ (Tafelmodel 24 cm hoog 14,95) II II— j - 4 Zonne bloemen van textiel. per bloem 2 50 Aanbiedingen gelden vanaf 22 maart tot en met 25 maart 1995 of zolang de voorraad strekt en alleen in ons filiaal in Middelburg I 3-delige scharenset van roest- vrijstaal.X lengte f 21 cm V 17.5 cm - 13.5 cm

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11