EuropaTuih^ Initiatief van De Ronde Tafel is eerste aanzet om burgerij te betrekken bij restauratie Theaterconcert in Goes Rob Janszen en De Zaak PAAUWE Proefabonnement OPEN HUIS in het teken van het voorjaar. I! II lUJII imiv II w HOW FAST CAM YOU FALL Streefbedrag opbrengst concert voorlopig 50.000,- Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues 1 1 <1. JI weekblad voor zuid- en noord beveland 1II II GRAND THEATER GOES 01100-15165 ■I II CHARLIE SHEEN NASTASSJA KINSKI DE LEEUWEK0NING Ir lïlf Lx PILAAR s r w. Woensdag 22 maart 1995 - 47e jaargang no. 12 Een beeld dat het stadscentrum van Goes bepaalt: links OPRIL GROTE MARKT 11, GOES Bel! 01193-9226 Wonen op niveau In kwaliteit van klasse MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! HET GOEDE BUITENLEVEN IS BIJ ONS AL BEGONNEN. Handgeld De 'Staar' FILMPROGRAMMA VANAF 00. 23 T/M WO. 29 MAART één van de torens van het stadhuis, rechts het noordelijk transept van de de Grote of Maria Magdalenakerk. houdt zaterdag 25 maart a.s. Een veelheid aan modellen zullen doorlopend vanaf 10.30 uur aan u geshowd worden door onze professionele mannequins. En er is LIVE MUZIEK m.m.v. Yvonne van Dam s /Vf/nnr» sausr RDCES De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Vooraan in de rij BOULEVARD PLAZA TEL 01184-31001 VLiZZiKCZH Ir. L.J. van Oeveren. Genadeslag Ij mm n mui 1 Ondermaats Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de PZC voor 14,25 Voorspoedig HET CONCERT - lU Hét adres voor ■Pi? 1 4'-3 1 1 'VilS pp r O\V Gezicht van Goes moet nu s daadwerkelijk gered worden (Van een onzer redacteuren) Nou ja, goede. waar voor AnneMareL Naam: Plaats: Postcode: Handtekening: TEL. 01100-31479 WONINGINRICHTING gerij bij de restauratie van de Grote Kerk van Goes. In enveloppe zonder postzegel zenden naar: PZC, afdeling abonnementen,Antwoordnummer 123,4380 VBVIissingen. Bellen gaat sneller! 01184 84216 omdat in Zeeland de basiliek van Hulst de 'urgentielijst' aanvoert, maar de kerk van Goes is op die lijst een goede tweede. Het initiatief waarop hij doelt, is een inzamelingsactie van de Goese serviceclub De Ronde Tafel. De vereniging heeft zich ten doel gesteld, minstens 50.000 gulden bij elkaar te brengen als 'handgeld' voor de restauratie. "We moeten toch ergens beginnen", vond de vereniging. De Honde Tafel is een club van jonge mannen. Het idee voor de oprichting kwam voor de Tweede Wereldoorlog uit Engeland over waaien. De vereniging is qua opzet en doelstelling te vergelij ken met serviceclubs als de Rotary, de Lions en de Kiwani's. Van elke beroepsgroep is steeds één lid vertegenwoordigd. Elke twee weken houdt de club een De fondsenwerving voor de Gro te Kerk is opgezet rond een groots concert, dat het wereldbe roemde mannenkoor de 'Mas- treechter Staar' uit Maastricht op vrijdagavond 21 april a.s. zal geven in -uiteraard- de Grote Kerk van Goes. Hoewel de toe gangskaarten vrij duur zijn, ziet het er naar uit, dat de kaarten in een mum van tijd verkocht zullen zijn. De belangstelling voor het concert blijkt nu al zo groot, dat het 'dringen' zal worden op de kaartverkooppunten. Rond het concert is een groot sponsorprogramma opgezet, dat voor de deelnemende bedrijven een hoop publiciteit zal opleve ren en dat enkele tienduizenden guldens naar de Grote-Kerk-res- tauratie zal doen vloeien. De Ronde Tafel heeft een stich ting opgericht (de Stichting ter Restauratie van de Grote of Maria Magdalenakerk), die zal fungeren als 'schatkist' voor de actie. Na de overdracht van het geld aan het Grote-Kerk-restau- ratiefonds wordt de stichting weer opgeheven. De feitelijke activiteiten liggen in handen van de lustrumcommis- sie van de Ronde Tafel. Die commissie heeft het concert en de sponsorwerving georgani seerd. Ze zocht een comité van aanbeveling aan (gedeputeerde G. de Kok, burgemeester D.J. Hij vertelt, dat de gelden uit het concert bedoeld zijn als bijdrage aan de restauratie van het z.g. noordelijk transept van de Grote Kerk. Dat is de opgaande gevel die zichtbaar is als men vanaf de Grote Markt door de Korte Kerk straat naar het kerkgebouw kijkt. "Het is een beeld van Goes, dat tekenend is voor de stad. Dat beeld is in allerlei vormen door heel Nederland gegaan. Vrijwel elke toerist die Goes bezoekt, maakt vanaf de Grote Markt een foto van het noordelijk transept. Het transept is gotiek in optima forma. Het is het boegbeeld van Goes", aldus de heer Van Oeve- ren. De Grote of Maria Magdalena kerk van Goes is een gotische "Bent u goed verzekerd (van uzelf)? Dat is de titel van het theaterconcert dat donderdag avond 23 maart in Goes wordt gegeven door Rob Janszen De Zaak. De voorstelling in schouwburg De Prins van Oranje begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 20 gulden, met pas 16 gulden. Rob Janszen is oprichter van de vermaarde groep "Pluche en Plastic". Zijn nieuwe band heet "De Zaak" en in deze combinatie wordt een "Ik hoop, dat we met deze actie voor de Grote Kerk duidelijk kunnen maken, dat nu en in de nabije toekomst de steun van de Kok, Gévier, Rothuizen van Doorn 't Hooft, Perfecta en Boon Chemie. programma gebracht van "een lach en de traan" van de jaren '90. Zijn programma wordt wel omschreven als een theater- avontuur waarbij authentiek, vol wassen Nederlandstalige reper toire een leidraad vormt in het gevecht met de essentie van het medium theater. Geboden wordt onder meer een bloemlezing van de laatste CD's van Rob Jans zen. het grote publiek nodig is bij de restauratie. Als de 'eigen bijdrage' van 10% in Goes gereed ligt, zal dat de beslis sing van de Tweede Kamer ten gunste van Goes gemakkelij ker maken", aldus tot slot de heer Van Oeveren, voorzitter van de Ronde-Tafel-sponsor- commissie. r ff*. Marconistraat 15, Goes 01100-20840 12000m2 showroom HET TUINCENTRUM VOOR GROENLIEFHEBBERS BEVELAND. NIEUWE RIJKSWEG 2B. GOES. 01100-15395 A De HillHout Tuinplezier Koerier ligt voor u klaar. 92 pagina’s met ideeën om iets moois van uw tuin te maken. zakelijk, omdat de mensen die aan lopen (Singelstraat/Korte Kerk straat), de kans lopen door val lend gesteente te worden gebombardeerd. Om ernstige ongelukken te voorkómen, zijn intussen enkele pinakels (kleine siertorentjes - red.) van de gevel toppen verwijderd. de noordkant langs de kerk jaren '20 en '60) werd niet ont- dekt, dat de bonte knaagkever zijn buikje vol en rond vrat aan de houten spanten van de dak constructie. Vele jaren knaag de de kever zich ongans en niemand hield hem tegen. kruisbasiliek, die gebouwd moet zijn in de periode 1470-1506. Nadat het gebouw in 1618 uit brandde, werd het in de jaren erna in zijn oorspronkelijke goti sche stijl 'teruggebouwd' onder leiding van de Antwerpse archi- tect/bouwmeester Marcus Anto- nius. Dat is de huidige kerk. GOES - "Het is hoognodig de Grote of Maria Magdale nakerk te Goes te restaureren. Deze monumentale kerk is het belangrijkste cultuurgoed op Zuid-Beveland". De bezoekers binnen in de kerk moeten tegenwoordig ook al beschermd worden. Om te voor komen, dat zij gewond raken door neervallende ongerechtig heden, zijn in de enorme basiliek op sommige plaatsen stevige vangnetten opgehangen, waar onder de kerkgangers nog de diensten kunnen volgen. Nu het kabinet-Kok en de Twee de Kamer zich dit jaar gaan bui gen over het Strategisch Plan voor de Monumentenzorg (een gewaardeerde erfenis van de vorige WVC-minister Hedy d'An- cona), wordt allerwegen gepro beerd ervoor te zorgen, dat de 'ronde-tafelbijeenkomst', één van de leden iets vertelt over zijn eigen vak. Wie 40 jaar wordt, moet de club verlaten. Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur Zondagmiddag geopend van der Zaag en president-kerk- voogd D. van der Steenhoven) en formuleerde een apart spon sorprogramma voor het komen de 'Mastreechter Staar'-week- einde, waaronder een ontvangst op het stadhuis. Maar nu de extra-gelden voor de restauratie misschien volgend jaar op de begroting van de rijks- monumentenzorg verschijnen (landelijk 1,4 miljard in 10 jaar), kan aan de verpaupering en aan de bonte knaagkever wellfcht de genadeslag worden toegebracht. Maar de burgerij van Zuid-Beve land moet daarbij wel helpen. Want zo'n 10% van het enorme totaalbedrag (de restauratie kost 5 a 5,5 miljoen gulden) moet door de hervormde kerk zélf bij een worden gebracht. Maar ja, kerken hebben het tegenwoordig niet meer zo breed IHIIB -X» I Wij M Het gebouw is in de loop der jaren echter niet adequaat onderhouden en/of gerestau reerd. Vooral de restauratie van de jaren '60 is kwalitatief onder maats uitgevoerd. En verder konden klimaat, duiven, zure regen én de bonte knaagkever tientallen jaren in 't geniep hun verwoestende werk doen. "De restauratie is dan ook geen gewoon onderhoud, maar een dringend noodzakelijke inhaal manoeuvre". "De voorbereidingen deze publieksactiviteit verlo pen zodanig voorspoedig, dat we vermoedelijk het streefbe drag van f. 50.000 wel zullen halen. Daar ziet het althans nu naar uit. Ik denk zelfs, dat we er nog overheen zullen gaan. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn", zegt de voorzitter van de sponsorcommissie van De Ronde Tafel, ir. Laban van Oeveren. Hij is directielid bij Rothuizen van Doorn 't Hooft, architecten en stedebouwkun- digen te Goes en Middelburg. Albert Heijn verkoopt vanaf dat tijdstip een speciale i wijn, waarvan 1,- per ver- i kochte fles wordt afgedra- gen aan de Stichting ter Restauratie van de Grote of Maria Magdalenakerk. Die indringende, bijna alarme rende tekst staat in een brochu- Nou ja, goedeDe kerk is zo re, waarmee een daadwerkelijk goed niet meer. Afgezien van begin wordt gemaakt met het de verpulverende pinakels zijn inroepen van de hulp van de bur- ook de dakleien slecht. De ijze ren staven in de ramen roes ten bij het leven en ook daar door vallen soms stenen uit Die restauratie is dringend nood- hun cementen houdgreep. En: '7 i bij eerdere restauraties (in de l’arh/ en Feeslreiih uni SCHELDEOORII 1* A A 1< N. A rw 1» Hoofdsponsors van het Mastreechter-Staar-concert zijn de Rabobank, Adriaan MET TIENTALLEN NIEUWE {MKhILLHOUT iOEECN VOOR HET F Het gala-concert van de s II 'Mastreechter Staar' ten bate van de restauratie van de Grote of Maria Magdale nakerk te Goes wordt II gehouden op vrijdag 21 april om 20.00 uur. Plaats van handeling: de Grote Kerk zelf. De toegangskaarten voor dit 'groot concert' kosten 37,50. De kaartverkoop begint op maandag 3 april a.s. De kaarten zijn verkrijg baar op alle kantoren van de Rabobank Goes/Hein- kenszand/Borsele-Oost, bij Albert Heijn en bij de VVV Goes-Borsele. Volgens president-kerkvoogd ing. D. van der Steenhoven heeft de hervormde kerkeraad uiter aard al reserveringen gepleegd, maar het is volstrekt uitgesloten, dat de hervormde gemeente als eigenaresse van de kerk die 10% van de renovatiekosten in haar eentje kan opbrengen. De hulp van de burgerij is hard nodig. "Wat nu op gang komt, beschouwen wij graag als een eerste aanzet voor het betrekken van de bevolking bij de restaura tie van de Grote Kerk", aldus de heer Van der Steenhoven. De Ronde Tafel van Goes werd al opgericht in 1950. Het was toen het 24e gezelschap in zijn soort in Nederland. Intussen telt ons land 183 Ronde Tafels. De actie voor de restauratie van de Grote Kerk hangt samen met het 45-jarig bestaan (dit jaar) van de Goese Ronde Tafel. Met Paauwe's prijzen is die klasse betaalbaar! "De kerk is in gebruik voor kerk- Grote Kerk van Goes dan voor- diensten en tevens voor algeme- aan in de rij staat. ne zaken zoals concerten en ten toonstellingen. Ook als gezichts- Dat zal niet helemaal lukken, en historiebepalend element moeten we de Grote Kerk behouden. Iedereen weet dat". K w BOUWMATERIALEN GOES’ 01100-15401 Hollywood Pictures 14.00 14.00 Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Zondag Woensdag 20.00 u. .19.00-21.30 u. .19.00-21.30 u. .19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. rill 1995

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1