Provincie Zeeland TEL 01100-29021 Ruimtelijke vormgeving Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen HOM liON Avontuurlijk winkelen in Middelburg met maar één piek op zak HOUT KUNSTSTOF ALUMINIUM/HOUT c PSD-waardekaarten Z-Vlamingen COMMISSIES IN BEROEP KUNSTGEBITTEN NU SHOWMODELLEN MET 35% KORTING DOE HET ZELF CENTER EEN HANDIGE DOE-HET-ZELVER GAAT OOK VOOR EEN SERRE NAAR PRAXIS! MADAM' U !i»W keuken studio keuken studio - nieuwe kunstgebitten - snelle reparaties of aanpassingen - garantie en nazorg - vrijblijvende adviezen - behandeling aan huis mogelijk Blanckstraat 8 - Goes In verband met het herinrichten van onze showroom nog enkele "showroomkeukens voor extra verlaagde prijzen w Woensdag 15 maart 1995 DE BEVELANDER 9 De nieuwe Xenos vind je ii STEUN DE 7TGE7VAANVAL OP HET ONVERWACHTE. (voormalige Albert Heyn) advies- en installatieburo voor: luxe keukens kastenwanden badkamermeubelen dealer van LE1CHT® keukens Tandprothetische praktijk v.o.f. HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE EN GEEF. GIRO 222111. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Albert Joachimikade 30 GOES Tel.: 01100-33220 Toonzaal: Livingstoneweg 44 - 4462 GL Goes tel. 01100-52143 - fax 01100-51091 Geopend: di. t/m vr. 9.00-17.00 uur - za. 10.00-16.00 uur donderdag koopavond 19.00-21.00 uur 5.00 x 2.50 mtr. 2.00 x 2.00 mtr De provincie en de drie kanaalgemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen heb ben gezamenlijk het concept van de intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. De ruimtelijke vormgeving in de kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen is nu een flinke stap verder gekomen. De structuurvisie vormt de basis van een streekplanuitwerking, waarna aanpassing van de gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied kan volgen. De nieuwe Xenos vind je aan de Markt 9-15 in Middelburg (voormalige Albert Heyn) van 15.375,- nu 9.995,- van 10.090,- nu 6.560,- 2.50 x 2.50 mtrvan 9.500,- nu b.i/ö,- Abdij Nieuws Otheense Kreek Lid Org. Ned. Tandprothetici t 1 I I Afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en tekst voorbehouden. De aanvragen moeten worden ge daan op een speciaal formulier dat kan worden opgehaald bij de bemande kassa op de veerpleinen in Vlissingen, Breskens, Kruinin- gen en Perkpolder en bij het hoofdkantoor van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), Prins Hendrikweg 10, Vlis singen. De formulieren worden niet toegezonden. De ruime ter mijn voor de inwisseling (het was al mogelijk vanaf 15 december) is gekozen om niet alle aanvragen binnen een kort tijdsbestek te hoe ven afhandelen. Het aanvraagformulier moet inge vuld en voorzien van een pasfoto De eerste serie Waardekaar- ten inwoners Zeeuwsch-Vlaan- deren (WKZ) -die met de witte naamsticker- verliest per 1 mei haar geldigheid. De on geveer 11.000 houders van zo'n kaart die ook na die da tum aanspraak willen blijven maken op de korting op de veertarieven over de Wester- schelde kunnen vanaf nu een nieuwe WKZ aanvragen. worden ingediend via het gemeen tehuis van de woongemeente van de aanvrager. Onderdeel van het formulier is een actie-acceptbe- talingskaart, waarmee de ver schuldigde 15 gulden voor de WKZ aan de PSD moet worden be taald. Het bedrag dat op de oude WKZ staat kan worden overge boekt naar de nieuwe. De overboeking moet lopen via de bemande kassa op het veer- plein. Hoewel de uitgiftedatum voor de nieuwe WKZ 1 mei is, kan de kaart meteen worden gebruikt; dus voor de officiële ingangsdatum. De oude WKZ wordt bij de overboeking inge nomen. De besliscommissie ABW komt dinsdag 28 maart, 15.30 uur, bij een voor de behandeling van een bezwaarschrift. Een inwoner van de gemeente Noord-Beveland is het niet eens met een eerdere beslissing over de uitkering Algemene Bijstands wet (ABW) en heeft een bezwaar schrift ingediend. De bezwaarde en het gemeentebestuur krijgen de gelegenheid hun standpunten mondeling toe te lichten. De zitting van de besliscommissie is openbaar en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. Zones Een natte ecologische zone zal de weerszijden van het kanaal met el kaar moeten verbinden. Er komen droge en groene zones tussen de Otheense Kreek en Axel en tussen Braakman en Zandstraat of de Grote Kil. De keus tussen deze laatste twee is afhankelijk van de beslissing of de natte zone tussen Axel en Zandstraat of tussen Axel en de Grote Kil op Belgisch grond gebied moet lopen. De groene zo nes kunnen bossen zijn, maar ook Ook de sector ruimtelijke ordening van de provincie toont zich tevre den. De voornaamste punten uit de Intergemeentelijke Structuurvi- sie spruiten voort uit het Plan van aanpak Kanaalzone en de land- schapsvisie Kanaalzone, wordt daar opgemerkt. Gemeenten en provincie stemmen ruimtelijke vormgeving af op ei kaars ideeën en plannen. "De winst van de samenwerking is dat we voorkomen dat er bij gemeen telijke bestemmingsplannen alle maal verschillende uitwerkingen ontstaan. De ruimtelijke vormge ving is nu in elke gemeente op de zelfde leest geschoeid", valt in het Terneuzense stadskantoor als waarderende opmerking te beluis teren. weidegebieden die rondom zijn beplant, of beplantingen langs we gen en dijken. De droge zones zijn uitlopers van woongebieden en ze zijn bedoeld voor recreatieve doel einden en als buffer tegen de in dustrie. Rond de Otheense Kreek en op de oostoever van de Braak man zijn de mogelijkheden voor agrarisch gebruik be perkt. Daar is de mogelijkheid open gehouden voor de vesti ging van landgoederen. Overi gens is in de Provinciale nota "Ruimtelijk beleid landelijke gebieden” de vestiging van landgoederen oostelijk van de Braakman uitgesloten. Industrie Voor de industrie zijn er uitbrei dingsmogelijkheden gegeven op de Axelsche Vlakte/Autrichepol- der, Koegorspolder en de westelij ke kanaaloever tussen het kanaal en het tracé voor de Westerschel- detunnel. De industriële ruimte op de westelijke kanaaloever is in Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine. Al meer dan 100 jaar actief. Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411. Nieuwsbrief Het artikel over de samenwerking tussen provincie en gemeenten bij de Intergemeentelijke Structuurvi- principe een lokatie voor de lange re termijn. De opzet is opk deze ruimte te reserveren voor betrek kelijk schone industrie. Die moet niet naar de Axelsche Vlakte/Autri- chepolder gaan, want daar is ruimte voor bedrijvigheid die meer overlast geeft. Vandaar dat het best zo kan zijn dat de westelijke kanaaloever eerder in gebruik wordt genomen dan oorspronke lijk de bedoeling was. Het concept van de Interge meentelijke structuurvisie is gereed en gaat binnenkort in inspraak. Op grond van de reacties kan de structuurvisie mogelijk nog veranderen voor dat vaststelling volgt. GS nog uit van een uitbreiding met 0,75 formatieplaats tot 7,3 ar beidsplaatsen. In het licht van de bezuinigingen waar de provincie mee krijgt te maken en de discus sie hoe die bezuinigingen zijn op te vangen vindt het dagelijks pro vinciebestuur het niet wenselijk die structurele personeelsuitbreiding nu door te voeren. Het geld voor deze driekwart arbeidsplaats blijft wel staan op de begroting van de nieuwe organisatie en kan worden ■gebruikt voor activiteiten. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. De bijeenkomst be gint met spreekrecht voor het publiek. Belanghebbenden krijgen op die manier gelegen heid statenleden op de hoogte te stellen van hun mening over het vergaderonderwerp. liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 Om het ingevulde deel van het for mulier en de pasfoto goed bij el kaar te houden, is het belangrijk dat de naam en de geboorteda tum van de aanvrager achterop het fotootje worden geschreven. De afdeling burgerzaken van de gemeente controleert of de aan vrager ook echt in Zeeuwsch- Vlaanderen woont en stuurt het formulier daarna door aan de PSD. Zodra het geld en het formulier op het hoofdkantoor zijn ontvangen wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het duurt dan om en nabij de drie weken voor de nieu we WKZ aan de houder kan wor den toegezonden. Wie over meer dan één WKZ met een witte naamsticker beschikt, moet voor elke kaart een apart aanvraagformulier invullen. Wie in het algemeen meer wil we ten over de betaling voor de veer diensten kan bij het informatiecen trum van de provincie het informatieblad "Hoe de veerman te betalen" aanvragen. Behalve over de WKZ wordt in het blad informa tie geboden over de WKN, de waardekaart normaal voor niet- Zeeuwsch-Vlamingen die voor een gereduceerd tarief worden over gezet over de Westerschelde. Ook is er aandacht besteed aan het voetgangerstarief in de zomer maanden op het veer Vlissingen- Breskens. "Hoe de veerman te betalen" is gratis verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 01180 - 31400. sie is ontleend aan de Nieuwsbrief Kanaalzone. In deze nieuwsbrief, die twee maal per jaar verschijnt, staan meer artikelen die met na me voor inwoners van de Kanaal zone Zeeuwsch-Vlaanderen inte ressant kunnen zijn. Vandaar een opsomming van onderwerpen die aan bod komen: het landschap op papier, ruimte voor 3.400 huizen, oostelijke spoorlijn, Sas van Gent begint met sloop Walsenmolen, Sluiskil wacht op begin activitei ten, bedrijven dragen bij aan kor- te-termijn-projecten, Cerestar in vesteert in wijde omgeving, Bedrijfsplannen: nu de uitvoering. De Nieuwsbrief Kanaalzone is gratis verkrijgbaar bij de voor lichtingsbureaus van de ge meenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen en bij het infor matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. xenos Aanbiedingen gelden vanaf 15 maart tot en met 18 maart 1995 of zolang de voorraad strekt en alleen in ons filiaal in Middelburg. De statencommissie welzijn houdt maandag 20 maart, aanvang 16.00 uur, een extra vergadering. De notitie Provinciaal Minderhe denbeleid is het enige onderwerp op de agenda. Gedeputeerde Staten stellen voor tot een bundeling van krachten te komen van de verschillende instel lingen die zich bezighouden met ondersteuning van minderheden: de bestaande steunfuncties reor ganiseren tot één steunfunctie en die vervolgens onderbrengen bij de Stichting VMC in Middelburg. Voor de Stichting voor Surina mers, Antillianen en Arubanen heeft dat tot gevolg dat per 1 ja nuari 1996 de subsidiëring stopt. De stichting weet al langer van de plannen en het personeel kan in dienst komen van de nieuwe orga- De agenda en het vergaderstuk nisatie. Daar zijn trouwens 6,55 arbeidsplaatsen beschikbaar. In de oorspronkelijke plannen gingen in Middelburg. Bellenblaas Gebaksbordje Gevulde chocolade Kroepoek 75 gram Maisonderzetter 0 20 cm el, zuurtang Kelneropener r.v.s. Aardappelschilmesje in unikleuren en glitter Theeglas r© Mini maiskolfjes Eierdopje met 350 gram handgeschilderd i A AA A. A A A bloemdekor U. Houten g* nagel- FF borstel Busje met koeien- dekor Peper- en zout- strooier in kadouoos

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9