.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Wij bestaan 50 jaar Groenleer Goes lid van Groene Kracht Nieuw interieur voor Kwik Fit Autocenter in Goes geopend Hi Kloetingse wint vakantie D-Reizen Gold's Gym Shape Kapelle beleefde drukke opening Wie wordt regionale voorlees-kampioen Verburg Schoenmode Goes Info-avonden ABN-Amro Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting MEDISCHE DIENST bouwprojecten regio korting opMca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 perzen nepals kelims tot 70% o. Internationale combinatie Voorleesdag te Heinkenszand Goes Overzuid en 's-Heerenhoek Woensdag 15 maart 1995 7 DE BEVELANDER bfoee/tnietucib (Aeehueuu^ voor 18 en 19 maart 1995 BOSSTRAAT 24 BERGEN OP ZOOM 01640-42216 HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK te heet vorige Gold's Shape. te passen. Onze zaak was op sommige punten in het verleden aan de donkere kant. Dat is nu verbeterd, de schoenen worden er beter uitgelicht dan vroeger". In de vernieuwde winkel zijn ver der veel natuurlijke materialen in het interieur toegepast. En dat past weer goed in de eco-lijn die momenteel opgang doet. Wat de kinderschoenen-afdeling betreft, deze werd verrijkt met een kleur rijke en leuke speelhoek, waar de jeugd zich onder meer kan bezighouden met Lego, de Mup pets en andere ontspanning. Verder is er een nieuwe toon bank gekomen, de etalages zijn aangepast en het kantoor van D-reizen Vakantiewinkels in Goes heeft onlangs mevrouw Visse uit Kloetinge verblijdt met een week gratis verblijf op Mallorca. Mevrouw Visse en haar man boekten bij D-reizen Vakantiewinkels in Goes, hun vakantie naar Mallorca. Daar D-reizen Vakantiewinkels deze reis onderbracht bij Neckermann Reizen, konden de klanten meedoen met de 25-jarige jubileum-aktie. Mevrouw Visse is de gelukkige prijswinnaar geworden. D-reizen draagt er zorg voor dat haar eerste vakantieweek nu gratis wordt aangeboden, hetgeen mevrouw Visse ruim 600,- scheelt. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.H. Stam, Frans den Hollanderlaan 16, Goes, tel. 06-527 713 98. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND: M.C. van Haar- en. Tel. 01180-25369. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: MAATSCHAPPELIJK WERK: ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. Op donderdag 16 en 23 maart aanstaande organiseert ABN AMRO Goes voor geïnteresseerden twee voorlichtingsavonden over nieuw bouwprojecten in Goes Overzuid en 's-Heerenhoek. Diverse spre kers, zoals architecten, vastgoedadviseurs, aannemers, notarissen en hypotheekadviseurs, belichten tijdens deze voorlichtingsavonden de verschillende aspecten rond deze nieuwbouwplannen. Op donderdagavond 16 maart aanstaande wordt een toelichting gegeven op het nieuwbouwproject Ouverture, in verkoop bij Make laardij Spaans B.V. Dit project zal worden gerealiseerd aan de rand van Goes Overzuid. Tijdens de tweede presentatie op donderdag avond 23 maart aanstaande staan de nieuwbouwplannen van Pro- jectbouw Zeeland in Goes Overzuid en 's-Heerenhoek centraal. Bei de presentaties beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de cliëntenruimte van ABN AMRO aan de Singelstraat 3 in Goes. Gezien de beperkte ruimte wordt geadviseerd vooraf telefonisch te reserveren bij mevrouw D. Smolders, telefoonnummer 01100 - 45555. Tevens is onder de nieuwe lei ding een aantal nieuwe clubs van start gegaan. Bianca daar over: "We hebben de openings tijden verruimd. Ook moeders met jonge kinde ren kunnen nu goed bij ons terecht, vanwege de oppasmo gelijkheden die er zijn. Verder willen we meer werk gaan maken van jeugdtrainingen. Het programma van Gold's Gym Shape omvat, naast fitness, onder meer steps, aerobic, calla netics, terwijl bezoekers tevens gebruik kunnen maken van de zonnebank. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Groenleer Goes, gevestigd op het Industrieterrein De Poel 1, heeft zich enige tijd geleden aan gesloten bij De Groene Kracht. Het gaat om een inkoopcombi- natie die een aantal gespeciali seerde Tuin- en Parkmachinebe- drijven in Nederland omvat. Deze organisatie is thans een samenwerking aangegaan met soortgelijke organisaties in Frankrijk, Duitsland en België, waardoor een zeer sterke inkoopcombinatie is gevormd. Deze kan worden gerekend tot de grootste in Europa. Dat betekent, aldus de directie van Groenleer, dat er een zeer ruime keuze aan machines kan worden geboden tegen zeer con- Gold's Gym Shape heeft onder meer in de de fitnesshoek de nieuwste Amerikaanse appara tuur opgesteld. Gemikt wordt met de diverse activiteiten op een breed publiek, zowel degenen die een zwaar programma willen volgen als degenen die fitness meer in de ontspannen sfeer willen bedrij ven. Rob en Bianca zijn beiden gedi plomeerd binnen hun vak en dat houdt in dat ze de clubs persoon lijk kunnen begeleiden. Ook indi viduele begeleiding behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Vandaag, woensdag 15 maart, wordt in De Schenge te Hein kenszand een regionale voor leesdag gehouden. Deze is georganiseerd door de openbare bibliotheken Borsele, Tholen, Reimerswaal, Goes en de Biblio bussen. Tussen 14.00 en 16.00 uur tre den de voorleeswinnaars van elf basisscholen uit Heinkenszand, Goes, Hansweert, Oud-Vosse- meer, Oudelande, Ovezande, Driewegen, 's-Gravenpolder, 's-Heer Arendskerke en Kortge- ne voor het voetlicht. De kinde ren, allemaal afkomstig uit de groepen zeven en acht, verte genwoordigen hun school in het kader van de Nationale Voor leesdag. Bij de voorleesronden, die eind vorig jaar op de diverse scholen werden gehouden, kwa men deze leerlingen als voortref felijke voorlezers uit de bus. Na deze ronde mogen twee win naars door naar de provinciale ronde die op 8 april in de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg zal worden gehouden. De winnaar van de provinciale ronde zal de provincie Zeeland vertegenwoor digen op de landelijke finale op 23 mei a.s. in muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. De Regionale Voorleeswedstrijd vindt plaats in ontmoetingscen trum De Stenge, Stengeplein 1 te Heinkenszand. De ronde die op 15 maart wordt gehouden wordt gepresenteerd door Bert Alderliesten, leerkracht van de basisschool 'De Kleine Piet' te Lewedorp. Het programma wordt opgeluisterd door een optreden van het Katholiek Kinderkoor uit currende prijzen. Groenleer richt zich met haar activiteiten zowel op de vakman als particulier. Ondanks het feit dat er sprake is van schaalvergroting, blijft Groenleer haar principes trouw. Dat wil zeggen: goede service door gespecialiseerd personeel. Dankzij de samenwerking bin nen De Groene Kracht kunnen machines en werktuigen die onverhoopt niet in voorraad zou den zijn, op korte termijn worden geleverd. "Je kunt eigenlijk zeggen dat door deze samenwerking een stukje "Verenigd Europa" in praktijk wordt gebracht", aldus G. van der Laan van Groenleer Goes. Zaterdag j.l. is in Goes de nieuwe vesti ging van Kwik- Fit officieel geopend. Daar toe was burge meester drs. D. van der Zaag uitgenodigd. Het Autocenter opende zater dag gelijktijdig een nieuwe vestiging in Terneuzen. Het autocenter te Goes is geves tigd op het adres Klein Frankrijk, waar het bedrijf de beschikking heeft over zes honderd vierkante meter. Veel mensen hebben de weg naar het spiksplinternieuwe Kwik-Fit filiaal al gevonden. "Ondanks dat we nog niet offi cieel geopend waren, is het nieu we filiaal al een groot succes. We hebben enorm veel enthou siaste reacties ontvangen", zo vertelt filiaalmanager René Koet sier. 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Koetsier wordt in het nieuwe Kwik-Fit autocenter bijgestaan door een team, bestaande uit een assistentmanager, een APK-keurmeester en drie mon teurs. Kwik-Fit heeft in Zeeland nog verdere uitbreidingsplannen. In mei wil men een zaak in Vlissin- gen openen. Kwik Fit werd in 1971 in Schotland opgericht door Verburg is verder naar achteren verplaatst. Kinderschoenen zijn bij Verburg in het verleden allesbehalve een stiefkindje geweest. Het was één der eerste zaken in het Zeeuwse die destijds met meetapparatuur ging werken. De laatste versies van die apparatuur wordt compu tergestuurd. Ook heren en dames kunnen van deze service gebruik maken. Bij de herope ning mocht de familie Verburg veel gelukwensen in ontvangst nemen van bezoekers die het er over eens waren dat de schoen- modezaak aan de Grote Markt nog aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen. Met een feeste lijke receptie heeft Verburg aan de Grote Markt te Goes vorige week haar vernieuw de zaak her opend. Schoenmode Verburg is al meer dan veer tig jaren een begrip in Goes en overig Zee land. Tijdens de jongste ver bouwing werd met name de kinderschoe nen-afdeling uitgebreid, ter wijl ook de pre sentatie van de overige collec ties werd verbeterd. Verburg heeft dankzij de jongste verbou wing een oppervlakte van 160 vierkante meter tot zijn beschik king gekregen. Het vroegere kantoor werd bij de kinderschoe- nen-hoek getrokken. Bovendien werd de hele zaak wat royaler van opzet. "We hebben gepro beerd alles in overzichtelijker groepen te presenteren. Dat past in onze formule, waarbij we ons richten op het hele gezin", aldus de heren Jan en Harry Verburg van het gelijknamige familiebe drijf. "We hebben alles wat ruimer opgesteld en bovendien vonden we het nodig de verlichting aan Tom Farmer. Sindsdien heeft de autoservice-organisatie een snelle groei gekend. In Neder land zijn momenteel 135 auto- centers. Kwik-Fit is gespecialiseerd in banden, uitlaten, trekhaken, schokdempers, accu's, remmen en voert tevens APK-keuringen uit. Ook olie-verversen behoort tot het pakket. Heinkenszand. De volgende kinderen zullen een fragment voorlezen: Roos van Stuyvenberg (De Sprienke/Goes) uit: Guus Kuijer. Olie; Matthijs van de Velde (Andendiek/'s-Gravenpolder) uit: Paul van Loon. De griezelbus dl. 2; Pricilla den Hollander (R.K. basisschool/Hansweert) uit: Mie- ke van Hooft. Kinderen ontvoerd; Sara Koppejan (De Schakel/ Oudelande) uit: Roald Dahl. Sja- kie en de chocoladefabriek; Mark Timmermans (St. Anthonius/ Oud-Vossemeer) uit: Roald Dahl. De GVR; Nicole de Vrieze (Montessorischool 'De Basis'/ Goes) uit: Roald Dahl. Matilda; Eveline Rentmeester (De Zand- plaat/Ovezande) uit: Kaye Umansky. Pongwiffy: een heks met een tik; Eefje van de Kreeke (Schengehof/'s-Heer Arendsker ke) uit: Anke de Vries. Kladwerk; Sandra Meijvogel ('t Opstapje/ Driewegen) uit: Thea Beckman. Zwerftocht met Korilu; Kirsten Smol (De Zuidvliet/Kortgene) uit: Arje Peters. De olijke tweeling op kostschool; Linda van de Swa- luw (Jan van Schengen/Hein- kenszand) uit: R.L. Stine. Het verlaten strandhuis. De voorlezers zullen worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit: Mw. Elly Kloos, boekhandel de Koperen Tuin, Mw. Bogaard, bestuurslid bibliotheek Tholen, Mw. Wonder gem, oud medewerkster RPCZ en Mw. Sylvia Huiskes, tolk. De prijzen worden uitgereikt door: Mw. C.J. Elenbaas, wethouder van cultuur van de gemeente Borsele. Leger des Heils ZONDAG 19 MAART: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur o.l.v. de korpsofficieren. Thema- avond m.m.v. Eva Groenewold om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIÉNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-27451. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 01103- 1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken„dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/ol vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraai 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding er konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Fitnesscentrum Shape Kapelle sinds week Gym Het fitness- en aerobiccen- trum, dat al vele jaren bekendheid geniet in de hele regio, heeft een aan tal wijzigingen doorgevoerd. Met een bijzon der druk bezochte open dag werden de veranderingen aan belangstel lenden gepre senteerd. Golld's Gym Shape wordt thans geleid door Rob en Bianca v.d. Velde/van Straten. Honderden belangstel lenden bezochten de open dag van het centrum aan de Oost- straat te Kapelle. Bianca vertelt: "Niet alleen het aantal bezoekers was groot, ook het aantal aan meldingen dat we voor ons ver nieuwde programma kregen, was gigantisch. Ik schat dat we ruim honderd nieuwe deelne mers konden inschrijven. Er waren veel sportschoolmensen naar Kapelle gekomen en we hebben ook uit dié hoek veel positieve reactie gekregen".

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7