.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Succesvolle modeshow Gilde De Bevelenden wil USA-Universiteitskoor TUSSENHAVEN stadsgidsendienst Goes nieuw leven inblazen Eerste paal De Twee master Goese Polder Zaterdag kermis bij Mariaoord Hansweert in De Vroone Kapelle in N.H. Kerk Kapelle A Zaterdag 18 maart hobby beurs in Wemeldinge Esther Luteijn opent kapsalon bij Kay Goes 3hmm 179 196 121 Dl LAAGSTE BENZINE-PRUS VAN ZEELAND! Ed Janssens: Nieuwe gidsen welkom Nieuwbouw eind dit jaar gereed Tevens bijeenkomst Fuchsia-vrienden OP.' 4#/ op.' i -J J.. Woensdag 15 maart 1995 DE BEVELANDER 11 btteeAnieuiM DIESEL SUPER WINKELCENTRUM1 DE BUSSEL GOES- ZUID Zaterdag a.s. Snuffelmarkt in Vlissingen •«r Geslaagden voor HBO-V II EURO LOODVRIJ y. LITER LITER X' PER LITER Esther Luteijn richt zich met haar salon op een cliëntenkring die prijs stelt op persoonlijke .service en aandacht. In haar kapsalon kunnen zowel dames als heren worden behandeld, waarbij Es ther (samen met Carolien) ook mikt op een jongere doelgroep. Voor jeugd hanteert ze dan ook speciale prijzen. Esther Luteijn werkt in haar salon onder meer GEEN L3?MAAR Dezer dagen is in de wijk Goese Polder de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van De Tweemaster. De nieuwe school voor openbaar basisondérwijs wordt gebouwd aan de Kuyper- laan en zal, als alles volgens plan verloopt, einde dit jaar klaar zijn. De nieuwbouw is mede gevolg van de fusie die zomer vorig jaar plaatsvond tussen de basisscholen "Het Binnenhof" en "De Hanekam". Deze fusie heeft ten doel gehad de twee openba re basisscholen in Kattendijke en Wilhelminadorp als zelfstandige vestiging in stand te houden. De fusiepartners hebben zich in de voorbespreking tot de werkelijke fusie sterk gemaakt voor het ver krijgen van één nieuw schoolge bouw, om daarmee niet alleen op papier één school te worden, maar ook fysiek (één gebouw) in staat te worden gesteld in de zowel op sportief als gekleed gebied. L'Hirondelle kwam o.a. met de badmode zeer sterk voor de dag, gevolgd door lingerie en nacht- mode uiteraard in gepaste stijl en op gepaste muziek gepresen teerd. Dat er ook op gebied van sieraden, het nodige nieuws is, toonde Galery d'Or uit Goes. Met de sponsors o.a. Muziekcentrum Goes, werd nog een speciale act neergezet van Candy Dulfer, compleet met saxofoon en lange blonde lokken. Dierenspeciaal zaak Peter stelde een visuitrus- ting beschikbaar voor de sportie ve mannenmode presentatie. Kapsalon Willeke had er even eens weer alles aan gedaan om de kapsels van de modellen zo goed mogelijk te presenteren. Verder werden er onder het publiek nog een Beautybon van Willeke en een Dinerbon van Hotel de Zwaan t.w.v. 75,- onder het publiek verloot. op een bijzondere wijze schilde ren, houtbewerken, poppenma ken, fuchsiaboompjes van kralen maken enz. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan fuch sia's. Er is een voorlichtingstafel aanwezig met informatie over het stekken van fuchsia's en andere planten. En wie last heeft van mollen in zijn tuin, kan er eveneens voor advies terecht. De hele dag door worden er films vertoond en de bekende enter tainer Cees Hoogesteger zal voor de muzikale omlijsting zor gen. Al vanaf einde vorig jaar is men doende met de organisatie. Mocht de hobby-beurs een suc ces worden, dan is in de toe komst zeker een vervolg te ver wachten. De beurs van a.s. zaterdag is geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. De entree is gratis. "En het is zeker goed te weten, dat we geprobeerd heb ben er een beurs voor 't hele gezin van te maken", aldus Jaap Smits. permanent, dat niet al teveel nazorg nodig heeft", aldus de eigenares, die ook op kleurge- bied de voorkeur heeft voor de zachtere tinten, afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant. Met name voor bruidjes is de combinatie Beauty- en kapsa lon onder één dak aantrekkelijk, aldus Esther, die in dat verband nauw samen kan werken met Kay Beauty and Art. Na de in februari j.l. zeer druk bezochte Walcherse Snuffel markt in sporthal Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen krijgt het op koop jes jagende Zeeuwse publiek a.s. zaterdag weer volop de gelegenheid zijn voordeel te doen op de groots opgezette overdekte rommelmarkt. Wat kan men verwachten op de Snuffelmarkt van zaterdag a.s.? Zoiets is vantevoren nooit te voorspellen. Het aanbod varieert van markt tot markt. Wel is het bekend dat een zeer groot deel van de deelnemers voor het eerst deelneemt aan de Snuffel markt en dat betekent veel leuke goederen tegen zeer billijke prij zen. Men doet er daarom ver standig aan zo vroeg mogelijk te komen omdat dan het aanbod van artikelen nog het grootst is. Ook is er weer gezorgd voor het natje en droogje, zoals een ham- burgertje, frietje, Vietnamese loempia, pilsje of chocolademelk enz. De Snuffelmarkt van zater dag 18 maart a.s. is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot 's middags 17 uur. zW' In het verzorgingstehuis "Maria oord" te Hansweert wordt zater dag 18 maart a.s. van 10.00 tot 17.00 uur weer een kermis gehouden. Doel is geld bij elkaar te krijgen, zodat de bewoners ook dit jaar weer op vakantie kunnen gaan, begeleid door hun eigen verzorgsters. In Maria oord zullen die dag verschillende kramen staan, zoals handwerk- kraam, een "consumptiekraam" waar het volgende te koop is: drie-in-de-pan, warme wafels met slagroom, slaatjes, erwten soep, ijs. Vanaf 16.00 uur is er ook weer nasi te koop. Verder een rommelmarkt en grabbelton, Op vrijdag 17 maart a.s. wordt in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle een bijzonder koorconcert geor ganiseerd. Die avond geven stu denten van de Universiteit van North Dakota een koorconcert met koormuziek uit de barok, romantiek en traditionele Ameri kaanse spirituals. De groep van 60 jongeren in de leeftijd van 18- 23 jaar, geven in het kader van hun Europese tournee, even eens een uitvoering in de prach tige akoestische Hervormde Kerk van Kapelle. Het koor zal gedurende hun 2-daags verblijf worden ondergebracht bij gast gezinnen in Kapelle. Het Univer sity of North Dakota Concert Choir bestaat uit studenten van diverse studierichtingen, doch de meeste volgen een muziekstu die. Hun repertoire omvat ook de grotere koorwerken zoals o.a. de Johannes Passion van Bach, Requiems van Fauré, Mozart en Duruflé. Elk jaar wordt er, in samenwerking met orkesten, een groot koorwerk uitgevoerd. Voor het concert in Kapelle zal een selectie gemaakt worden uit koormuziek van o.a. Sweelinck, Josquin des Prez, Purcell, Schütz en een aantal traditionele spirituals. Het koor treedt regelmatig op in diverse plaatsen binnen de Ver enigde Staten en Canada en organiseert in het voorjaar tour- De volgende kandidaten zijn geslaagd voor het examen HBO- Verpleegkunde aan de sector Hoger Gezondsheidszorgonder- wijs (HZGO) van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Mirjam van Bragt, Bergen op Zoom; Lie- veke Coolen, Berkel Enschot; Annemarie d'Hondt, Hulst; Moni que Reinders, Bergen op Zoom; Frederiek de Rijke, 's-Heer Arendskerke; Heleen Schouten, Koewacht; Maurice Theune, Oost-Souburg; Netty Veth, Ter- neuzen; Anneke Vette, Yerseke; Judi Wijdeveld, Spui; José de Winne, Sas van Gent en Salina Wisse, Middelburg. een heel bijzondere dag: ze is vorige week vier jaar geworden en dit was haar eerste dag op school! Alle leerlingen van De Tweemaster waren erbij, even als de wethouders 't Hart en Linssen en diverse gemeente raadsleden en ambtenaren. Ook ouders en belangstellenden uit de buurt keken toe hoe het fun dament van de school werd gelegd, en natuurlijk was de architekt van buro Archikon uit Goes aanwezig samen met men sen van het bouwbedrijf Rijk. Het was niet letterlijk de eerste paal, want het werk is in de voorjaars vakantie al van start gegaan. Zo blijft de geluidsoverlast voor de schoolkinderen beperkt. De bouw zal in volle vaart doorgaan, zodat aan het eind van dit jaar het nieuwe onderkomen voor de bijna 400 leerlingen van De Tweemaster klaar zal zijn. Goese Polder echt een nieuwe, grote openbare basisschool. De Tweemaster, te realiseren. Intensief overleg van het bestuur en schoolteam met het Ministerie van Onderwijs heeft uiteindelijk geresulteerd in een positief besluit voor nieuwbouw. Een voorwaarde daarbij is wel geweest dat de Gemeente Goes een substantieel deel van de financiering uit eigen middelen moest halen. Als bestuur voor de openbare scholen en als verant woordelijke voor goed onderwijs in de totale gemeente heeft de Gemeenteraad hierover positief beschikt. Maandag 6 maart j.l. werd dus de eerste paal geslagen. Deze feestelijke handeling is verricht door de directeur van de school, de heer M. Koevoets, samen met de jongste leerling, Angela van der Vliet. Voor Angela was het Nadat het publiek werd ontvan gen met koffie en cake, aange boden door Bakkerij Boer, kon de show beginnen. Zoals gebrui kelijk had ook nu Bloemkwekerij Hermes voor passende groen voorziening gezorgd op podium en plankier. De 1e zaak die zich presenteerde was de jonge jeansmode van So What, uiter aard op passende swingende muziek. Vervolgens verscheen Lisette met zeer vrolijke kinder kleding. Maar liefst 5 kindertjes showden er stevig op los in deze super eigenwijze kleertjes. Natuurlijk was ook de damesmo de van Bonnie goed vertegen woordigd met ook de nieuwste trend van de pantalons, nl. streepjes of dessin. Verder lange blouses, jumpers en rokken in verschillende materialen en de nieuwste kleuren. Ook aan de mannenmode werd gedacht en Rob Jacobs uit Goes liet zien wat hij o.a. in huis heeft, Vanaf komend voorjaar kan men weer door Goes wande len met een stadsgids. De stadsgidsendienst die twee jaar geleden haar activiteiten staakte, neemt de draad weer op. Wel in een andere opzet. Gilde De Bevelanden wil hel pen bij het heropstarten van de Goese Stadsgidsendienst. ”En daar zijn we blij om, ’’want in de praktijk blijkt vaak dat er behoefte is aan de stadsgid sendienst”, aldus de heer Ed Janssens die al vele jaren belangstellenden rondleidt langs de monumenten van Goes. Hij vertelt: ’’Twee jaar geleden kwamen onze stadsgidsen- organisatie op een laag pitje te staan. De belangstelling ver minderde. Dat was onder meer gevolg van de route die met tegels werd uitgezet door de ANWB. Nadien bleek ech ter regelmatig dat bezoekers van de stad tóch wat meer wil den dan deze tegelroute en ’t begeleidende boekje. Zelf maakte ik ’t op een gegeven ogenblik mee dat een me vrouw bepaalde dingen wilde weten over de Grote Kerk. Ik vroeg daarop of ze iets zocht en probeerde haar vragen te beantwoorden. En zo zijn er meer gevallen te noemen van mensen die graag wat meer informatie zouden willen heb ben over de historie van Goes tijdens een rondwandeling. Reden om de Stadsgidsen dienst opnieuw op te starten. Met de komst van de zon en het voorjaar, worden in stad en streek de nieuwe mode- collecties gepresenteerd. In Kapelle gebeurde dat vorige week in De Vroone, waar circa 200 belangstellen den een geza menlijke mode- presentatie van een aantal (mode)zaken uit de regio bezochten. Bureau Sou plesse zorgde daarbij voor een professio nele ondersteuning. Deelnemers waren 13 bedrijven, te weten: Bonnie damesmode, Rob Jacobs mannenmode, So What 'Lisette' kindermode, Meys Optiek, Lingerie L'Hirondelle, Juwelier Galery d'Or, Kapsalon Willeke, Bloemkwekerij Hermes, Bakkerij Boer, Muziekcentrum Goes, Hotel de Zwaan en Die renspeciaalzaak Peter. De orga nisatie was in handen van modellenbureau Souplesse en Licht en Geluidstechniek werden verzorgd door Control Light. nees, dit jaar op verschillende plaatsen in Europa. Het koor staat sinds 1985 onder leiding van Dr. James Rodde, die zich heeft gespecialiseerd in koordi- rectie aan diverse universiteiten. Aan de universiteit van North Dakota heeft hij nog diverse andere koren onder zijn leiding. Aanvang concert: 20.00 uur. Deuren 19.30 uur geopend. Kerk is verwarmd! Toegangsprijzen: 7,50 en 5,- voor CJP/Pas 65 t/m 12 jr. 5,-. In de pauze con sumpties verkrijgbaar. Westhavendijk 140 Goe: tel. 01100-12473 X Alttluxlh Overzicht van gevonden dieren die tussen eind februari en 8 maart naar Dierenasiel Tussenhaven in Goes zijn gebracht: Ongec. kater getijgerd, blauw bandje met belletje Krabbendijke; licht rode ongec. kater Kattendijke; licht kleurige Pers met bandje, v.d. Spiegelstraat, Goes; ongec. geheel zwarte kater, v. Hertumweg Goes Z.; ongec. zwart witte kater Driewegen; Bouvier Westerscheldedijk Kruiningen. Laat uw poezen en katers op tijd door de Dierenarts steriliseren of castreren! Dit voorkomt veel dierenleed. Bent U uw huisdier kwijt of is er bij U een kat of hond aan komen lopen, meld dit dan binnen drie dagen bij het Dierenasiel in Goes! Tel: 01100 - 12473 en geef de beschrijving van het dier door aan Amivedi tel: 01102 - 42401. Openingstijden Dierenasiel "Tussenhaven": Dinsdag t/m vrijdag 10.00 u. - 11.30 u., 13.00 u. - 15.30 u.; Woensdagavond 18.00 u. - 20.00 u; Zaterdag 10.00 u. -13.00 u.; Zondag en maandag gesloten. Adres: Westhavendijk 140 4463 AE Goes. Enkele katten in Dierenasiel Tussenhaven zijn op zoek naar een boerderij of een schuur. Het zijn katten die niet meer zo geschikt zijn om in een gezin te komen. Dus geen schootkatten, maar ook geen wilde schuurkatten. Jasmijn, Buster en Silas zitten al vanaf vorig jaar in het asiel, omdat ze zichzelf niet zo "verkopen". Ze komen niet meteen bij je zitten, maar laten zich wel gewoon aaien en oppakken. Ze zijn gedrieën op zoek naar een lief baasje, die een mooi plekje voor ze heeft. Ze hoeven niet persé in huis, maar wel graag in een schuur of zo. Ze zijn ingeënt en gecastreerd of gesteriliseerd. Silas is 5 jaar, Buster, een mooie witte kat is 7 jaar en Jasmijn, een poesje van 3 jaar. Ze zijn al gewend met elkaar en willen bij elkaar blijven. Het nieuwe baasje van deze drie mag zelf bepalen wat hij voor hen wil betalen, als ze maar een goed tehuis krijgen. Zo zitten er vaak kat ten in het asiel, die wat moeilijker plaatsbaar zijn, maar het zijn beslist geen schuwe en verwilderde katten! Heeft u zo'n plaatsje voor dit soort katten of weet u iemand die katten nodig heeft om ongedierte te vangen, dan wil de beheerder van het asiel graag met deze mensen hierover praten. Het asiel is ook op zoek naar een baasje voor een leuke enthousias te Bouvier, die dit jaar 4 jaar wordt. Het is een reu, die eventueel samen kan met een teef. Hij kan een halve dag alleen zijn, niet lan ger want hij wil heel graag aandacht. Hij waakt door tegen vreemde mensen te blaffen. De eerste jonge katten worden alweer geboren, terwijl er nog zoveel volwassen leuke katten in de asielen zitten. Dus laat uw katten op tijd helpen bij de dierenarts. Het is zo leuk voor de kinderen, die jonge katjes, maar als u aan die kinderen verteld dat er in de asielen honderden mooie en leuke katten op een baasje zitten te wachten. En door de geboortes van al die jonge katjes daar nog langer moeten blijven, dan zijn ook zij het er over eens dat de poes beter gesteriliseerd kan worden. Nietwaar kinderen? Ziet u in uw buurt een ongecastreerde verwilderde kater lopen, meld dit dan meteen bij het asiel, dan kunnen er maatregelen worden genomen om deze verwekker van jonge katjes te vangen. Ook als u een nest je wilde katjes vindt, kunt u maar beter even bellen, want wanneer zo'n jong katje in het wild is geboren, zal het nooit een leuk, lief en tam katje worden. Weet u het nog, vorig jaar zijn er238 katten gevon den, die van niemand waren!!!! In Hotel Vredebest te Wemeldin- ge wordt zaterdag 18 maart a.s. een grote hobbybeurs gehou den. Die valt samen met de regionale voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Kring van Fuchsia-vrienden. Met name de heren Jaap Smits en Johan Wis se hebben zich de afgelopen tijd intensief bezig gehouden met de organisatie van deze groots opgezette beurs. Doel is niet alleen veel fuchsialiefhebbers naar Wemeldinge te halen, ze te interesseren voor fuchsia's, maar vooral ook om aan te geven dat het beoefenen van een hobby veel leuke kanten kan hebben. Jaap Smits heeft al een tiental jaren het kweken van fuchsia's als grote hobby. Enkele keren per jaar stelt hij zijn tuin en kas aan de Julianastraat te Wemel dinge open voor een breed publiek. "Ik schat dat er de laat ste keren telkens zo'n 800 bezoekers waren", aldus Smits. een bloemenkraam, electroni- sche spiraal, erwten raden, naam raden van een pop die door één van de bewoonsters van Maria-oord gemaakt is. Spe ciaal voor de jeugd Cavia-bak en de kinderen kunnen ook weer op een deskundige manier geschminkt worden. Verder is er weer het Rad van Avontuur, waarbij aantrekkelijke prijzen zijn te winnen. De directie hoopt, dat de inzet van de medewerkers beloond wordt door de aanwezigheid van vele bezoekers, zodat de bewo ners weer uit kunnen zien naar hun vakantieweek. der dan de etalages. Maar bóven die etalages is vaak veel meer interessants te zien. Daar zie je de vorm van de gevels, aardige details en soms mooie stukjes uit ’t verle den, waar je normaal gespro ken aan voorbij loopt.” Overigens zal er ten opzichte van de stadsgidsendienst van vroeger wel 't een en ander veranderen. Voorheen vertrok de stadsgids op gezette tijden vanaf een vaste plaats. Dat bleek niet zo goed te werken. Men wil nu meer het accent op wandelingen-op-afroep gaan leggen. Het streven is erop gericht in mei met de rond wandelingen met stadsgids te starten. Wie belangstelling heeft om een opleiding als gids te volgen, kan bellen naar de heer Janssens, tel. 01100 - 28084. Overigens heeft Gilde De Bevelanden voor komend jaar weer de nodige plannen. Voorzitter mevr. A. Weststrate zou graag zien dat het vorig jaar op gang gebrachte Scho lenproject verder gestalte krijgt. Scholen kunnen daarbij een beroep doen op de vrijwilligers van Het Gilde. Deze kunnen behulpzaam zijn bij bijvoor beeld het begeleiden van creatieve activiteiten op school, zoals boetseren, kalli graferen, breien, schaken, schilderen. Kortom al dié acti viteiten die vaak teveel zijn voor een docent alleen. Zelf begon hij met de hobby nadat een arts hem dringend had aangeraden te stoppen met wer ken. "Ik zat in de bouw, maar ik moest er om medische redenen een streep onder zetten. Sinds dien bed ik me met fuchsia's en tuinieren gaan bezighouden en ik beleef daar nog steeds veel plezier aan. De Ned. kring van Fuchsialiefhebbers kwam vervol gens naar me toe met het ver zoek te helpen bij het organise ren van deze hobby-beurs. Een hele klus, maar van de andere kant ook een middel om andere mensen te laten zien wat er bin nen een hobby allemaal mogelijk is". Tijdens de Hobbybeurs in Vrede rust te Wemeldinge zullen alle zalen van het hotel aan de Noor delijke Achterweg worden inge nomen door hobbyisten. Ze heb ben totaal 800 vierkante meter tot hun beschikking. Ruim 30 standhouders hebben zich aan gemeld. Daaronder mensen die Goes heeft er een mooie, kleine kapsalon bij. Dezer dagen opende Esther Luteijn haar kapsalon op het adres Wulfertstraat 9, nabij het NS- station te Goes. Sinds een jaar is op hetzelfde adres Kay Beauty en Art gevestigd. "Een ideale combinatie", aldus Esther, die zelf al een tiental jaren in het vak zit. Ze deed bijvoor beeld veel praktijkervaring op in de salon van Hannie de Kam te Wissenkerke op Noord- Beveland, waar ze de laatste jaren als bedrijfsleidster optrad, met het bekende merk Schwarz kopf, terwijl ze de verzorgings- produkten van Nexus in huis heeft. Hoewel de kapsalon mid dels cursussen op de hoogte blijft van de nieuwe haarmode- trens, wil Esther vooral het accent leggen op meer natuurlij ke lijnen en kleuren. "Natuurlijk GEEN 24TMAAR A PER IA PER |A PEI 1ITPP LITER LITE Met Gilde De Bevelanden ver keren we daarmee bovendien in goed gezelschap. Want deze vrijwilligersorganisatie heeft de kennis en ervaring in huis om tot een goede opzet te komen”. Een vijftal oud-stadsgidsen heeft intussen al medewerking toegezegd bij de nieuwe opzet. Men zoekt nog enkele geschikte mensen om de dienst te ondersteunen. Daar bij wordt in eerste aanleg gedacht aan 50-plussers die belangstelling hebben voor de stad, goede contactuele eigenschappen hebben en liefst ook nog, naast het Nederlands in een andere taal iets kunnen vertellen over de bezienswaardigheden van Goes. Wie belangstelling heeft voor dit werk, hoeft zich overigens geen zorg te maken dat hij met zijn of haar mond vol tanden komt te staan. De archief dienst Goes begeleidt de aspi- rant-stadsgidsen en verder krijgen ze praktische steun van de gidsen die al langer actief zijn in Goes. Ed Janssens vertel: ’’Zelf ben ik nu 68. Ik heb het werk jaren gedaan. En met plezier. We zouden de draad graag weer oppakken. Het rondleiden van mensen geeft veel voldoening en respons. Bovendien ga je zelf óók met andere ogen in de stad wandelen en kijken. Normaal reikt je blik niet ver- GEEN 1.90MAAR s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11