Gebouwen en activiteiten Provincie Zeeland Gratis met de bus naar open dag e/ COMMISSIES Kinderopvang Gevonden voorwerpen en andere problemen Bon gratis openbaar vervoer Bon gratis openbaar vervoer Wandelroute tussen Abdij en Milieu en Waterstaat (E) Afstempelen vervoersbon Welkom ♦iri z Provincie Zeeland i Provincie Zeeland PENDELDIENSTEN De provincie Zeeland houdt zaterdag 18 februari open dag. Het provinciaal bestuur en zijn medewerkers heten u van harte welkom. Wie wil kan gratis met de bus naar Middelburg komen. Elders op deze pagina staat aangegeven hoe. Alle bezoekers ontvangen een informatieblad: een soort gids om een keuze te kunnen maken waar u heen wilt en welke route u wilt volgen. Deze uitgave van AbdijNieuws is vrijwel volledig gewijd aan de open dag. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Nieuws ROUTE VLISSINGEN NS - MIDDELBURG BALANS Open dag provincie «f ROUTE ZIERIKZEE-GOES - MIDDELBURG BALANS (Vertrek- en aankomstplaatsen) X 4. Inkomsten Uitgaven T (geldig voor 1 persoon) (geldig voor 1 persoon) Op vertoon van deze bon hebt u op zaterdag 18 februari 1995 recht Carlier voor bezoek aan de open dag van de provincie Zeeland. Dit stempel kunt u halen in de ontvangsftent op het Abdijplein. Dit stempel kunt u halen in de ontvangsttent op het Abdijplein. stempel stempel r ,i Abdij U treft hierbij de informatie aan welke gebouwen open zijn en wat er in die gebouwen is te zien of te doen. Op die manier kunt u een keus maken voor uw bezoek. Alle gebouwen zijn aangegeven met een letter (A t/m G). Wij maken u erop attent dat de let ters E, F en G verwijzen naar ge bouwen buiten het Abdijcomplex. Het gebouw F van VMC Zeeland (Dam 31) ligt op een paar honderd meter afstand; gebouw G (Ruimte lijke Ontwikkeling) aan de Groen markt is nog dichterbij. Met pijlen is op de kaart aangegeven hoe u er komt. Naar het gebouw E van de di rectie Milieu en Waterstaat (het Groene Woud) is het een kwartiertje gaans door de bin nenstad; de route is op een kaartje aangegeven. U kunt ook per pendelbus gaan (ver trek vanaf Balans). A Statenzaalcomplex Achter deze ingang vindt u het Statenzaalcomplex (vergaderzaal en bijbehorende ruimten, zoals de "wandelgang"). Statenleden uit de diverse politieke fracties zijn aan wezig. Ook komt u via deze ingang bij de sectoren welzijn, onderwijs, eco nomie, recreatie en toerisme. Informatie over onder meer: Statistische databank (met quiz); economische promotie; scholings projecten. Maatschappelijke organisaties op het terrein van zorgverlening pre senteren zich met stands. Computerdemonstraties en be zichtiging sport- en spelmateriaal van de Zeeuwse Sportraad. Medewerkers van de monu- mentenwacht zullen afdalingen demonstreren vanaf het dak van een van de gebouwen aan het Abdijplein. Hun bussen zijn op het plein te bezichtigen. Ook de ambulancedienst Wal cheren zal demonstraties ver zorgen. B Provinciehuis Het provinciehuis; u kunt o.a. naar de vergaderzaal van Gedeputeer de Staten, met bijv, een schilderij van Michiel de Ruyter en een prachtige historische atlas. U kunt er kennismaken met de leden van Gedeputeerde Sta ten (het dagelijks bestuur van de provincie en de Commissa ris der Koningin). Verdere informatie over: Provinciale Stoombootdiensten; temperatuurbeheersing Abdijcom plex; onderhoudssysteem van het monumentale complex; grafische technieken/drukwerk (gratis mi ni-poster voor iedereen); hoe worden de enorme hoeveelheden post verwerkt; hoe en waar wordt alles in archieven ondergebracht (inclusief bezoek aan de archief- kelders); het provinciale rampen centrum; maquettes beveiliging Westerschelde; continu-meting ra dioactiviteit; juridische databank; databank kosten medische hulp; verstrekking boekje over huisart senhulp; arbeidsvoorwaarden. C Informatiecentrum U komt via de Kloostergang in het Informatiecentrum, waar schrifte lijk materiaal verkrijgbaar is over alle provincie-activiteiten. Ook vindt u hier de expositiezaal van het Roosevelt-studiecentrum. Een etage hoger is de filmzaal; daar worden deze dag continu films en video's over Zeeland ver toond: 10.30 uur: Bestuursbeeld 11.10 uur: Een Zee van Vrij heid 11.50 uur: Zeeland bij hoog en bij laag 12.30 uur: Roosevelt and the New Deal 13.10 uur: Bestuursbeeld 13.50 uur: Een Zee van Vrij heid 14.30 uur: Zeeland bij hoog en bij laag 15.10 uur: Roosevelt and the New Deal D Zeeuws Museum Deze letter verwijst naar het Zeeuws Museum. U treft hier een prachtige collectie aan: van de be roemde Zeeuwse wandtapijten tot Nehalennia-altaren en van schilder kunst tot prehistorische vondsten. Momenteel is er een expositie van de Middelburgse schilder Piet Rij ken. Ter gelegenheid van de open dag kost de toegang tot het museum slechts een gulden. E Milieu en Waterstaat Via de aangewezen route (pen delbus of wandelen) kunt u naar het gebouwencomplex (het Groene Woud) van de di rectie Milieu en Waterstaat. U kunt er uw fiets stallen; per auto gaan, wordt ten sterkste afgeraden gezien de verkeers situatie ter plekke; er is alleen beperkte parkeermogelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn. Op het parkeerterrein: meetwa- gens geluid en lucht in bedrijf; ook te zien modern en milieuvriendelijk gladheidsbestrijdingsmaterieel en apparatuur die wordt ingezet om olieverontreiniging op provinciale vaarwegen te bestrijden. In het gebouw zijn demonstraties in het water- en luchtlaboratorium en er wordt computerapparatuur getoond waarmee voortdurend de luchtkwaliteit in de gaten wordt gehouden. Verder informatie over onderhoud waterkeringen, inclusief de manier waarop muskusratten worden ge vangen. Een "onzichtbaar iets", nl. grond water wordt met peilbuizen zicht baar gemaakt. Kinderen mogen zelf metingen verrichten. Speciale apparatuur laat zien welk soort water zich onder onze voeten be vindt, hoe diep het zit en hoe het kan stromen. Er kan kontakt worden ge maakt met verkeersregelin- stallaties in de provincie; ge toond wordt hoe met geavanceerde apparatuur een weg wordt ontworpen: demon straties en computeranimatie. U mag de apparatuur bedie nen om een brug of sluis op afstand te openen. Presentatie Zeelandbrug en project Westerschelde Oever verbinding. Op alle plaatsen is toelichting: mondeling, door middel van video, maquettes enz. Het geheel kan extra interessant zijn voor (technische) scholieren i.v.m. projecten en werkstukken. G Ruimtelijke Ontwikkeling In het voormalige hotel De Burg treft u de afdeling Ruimtelijke Ont wikkeling. De activiteiten zijn gegroepeerd rond vijf thema's. "Spelen met kaarten"; zelf proberen op de tekenkamer: ambachtelijk achter de teken tafel of met de geografische databank van de provincie, het Geografisch Informatie Sys teem. "Hoe gaat Zeeland eruit zien"; ex positie van kaarten met toekomst beelden: het streekplan, het lande lijk gebied, het stadsgewest Algemene inkomsten 142 miljoen RO volkshuisvesting 16,5 miljoen Economische en agrarische zaken 7.5 miljoen Recreatie 6,2 miljoen Milieubeheer 21 miljoen Algemeen bestuur 1.4 miljoen Welzijn 133,5 miljoen Waterhuishouding 9,4 miljoen RO+volkshuisvestmg 22 miljoen Het provinciaal bestuur geeft lei ding aan het “ambtelijk apparaat". Met ongeveer 1100 werknemers is dat een van de grootste werk gevers in Zeeland. De werksoorten binnen de ambte lijke organisatie zijn zeer geva rieerd: van stuurlieden en matro zen tot sociale wetenschappers - en van muskusrattenvangers tot economen en juristen. - Gedeputeerde Staten (het dage lijks bestuur; 6 personen die ook statenlid zijn en die door de staten worden gekozen); men vergadert elke week op dins dagochtend; - de Commissaris der Koningin (benoemd door de Kroon, voor zitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten). Openbare orde 0.6 miljoen Algemene dekking 17,5 miljoen Welzijn 104.2 miljoen Algemeen bestuur 13.3 miljoen recreatie 0,05 miljoen Economische en agrarische zaken 1 miljoen Verkeer vei voer 92,7 miljoen Waterhuishouding en milieubeheer 8,5 miljoen Openbare orde 0.3 miljoen Verkeer 135,5 miljoen De provincieportemonnee Het totaal aan jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de provincie ligt rond 367 miljoen gulden. In de grafieken wordt aangegeven waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat. De provincie heeft algemene in- In het overzicht is te zien hoe de zaak in elkaar zit. Op de verschil lende pendelplaatsen staan bus- sen van Carlier gereed met de aanduiding 'open dag provincie huis'. De opstapplaatsen zijn gra tis te bereiken met het gewone openbare busvervoer. Zo kunnen bijvoorbeeld inwoners uit Zeeuwsch Vlaanderen met de ge wone bus naar Breskens of Perk- polder; in Vlissingen of Kruiningen staat de pendelbus klaar. Om in aanmerking te komen voor gratis openbaar vervoer, moet uit de rubriek Abdij- Nieuws een bon worden ge knipt. De bonnen staan elders op deze pagina afgedrukt. Iedereen kan zaterdag 18 fe bruari gratis met de bus naar Middelburg om de open dag van de provincie Zeeland bij te wonen. De provincie is met het streekver voer ZWN en het touringcarbedrijf Carlier een speciale regeling over eengekomen. Die komt er op neer dat men zich ten dele kan laten vervoeren met het openbare bus- net en met een speciale directe buspendel die vertrekt vanuit Vliss ingen, Tholen, Rilland, Krabbendij- ke, Oostdijk, Kruiningen, Kapelle, Zierikzee en Goes. komstenbronnen, zoals de uitke ring uit het provinciefonds (ca. 116 miljoen) en het provinciale deel van de motorrijtuigenbelas ting (ca. 8 miljoen). Daarnaast ontvangt de provincie geld dat binnen bepaalde secto ren dient te worden besteed. Voorbeelden: ruim 100 miljoen rijksgeld voor de welzijnssector (een groot deel hiervan is be stemd voor de bejaardenzorg) en ruim 90 miljoen in de sector ver keer en vervoer (inkomsten veer- tarieven en bijdrage ministerie ver keer en waterstaat in het tekort van de veerdiensten). De grafieken zijn gesplitst in sec toren van beleid. In de uitgaven per sector zitten ook de perso neelskosten. Het tonen van de bon aan de chauffeur is voldoende. Om ook gratis met de bus terug te kunnen is het nodig de bon te laten afstempelen in de ont vangsttent op het Abdijplein. Mocht het zo zijn dat de dienstregeling van het open baar vervoer is ontregeld van wege stakingen: de pendelbus sen rijden in ieder geval. De provincie hoopt met deze ser vice iedereen -uit welke hoek van Zeeland dan ook- in de gelegen heid te stellen de open dag mee te maken. Bovendien is busver voer milieuvriendelijk en helpt het mee parkeerproblemen te voorko men. Eerst koffie Elke bezoeker van de open dag wordt ontvangen in een grote tent op het Abdijplein. Hier krijgt men een routekaart met informatie over wat en waar er iets is te zien. Bezoekers krijgen in de tent ook Heenreis 09.55 uur 10.25 uur 10.55 uur 11.25 uur 11.55 uur 12.25 uur 12.55 uur 13.25 uur 13.55 uur 14.25 uur 14.55 uur Heenreis THOLEN Ten Ankerweg bushalte RILLAND Gemeentehuis KRABBENDIJKE Dorpsstraat OOSTDIJK Luchtenburg KRUININGEN Veerhaven KRUININGEN Zeeuwse Parel KAPELLE Motel De Caisson MIDDELBURG De Balans aankomst Terugreis MIDDELBURG De Balans vertrek KAPELLE Motel De Caisson KRUININGEN Zeeuwse Parel KRUININGEN Veerhaven OOSTDIJK Luchtenburg KRABBENDIJKE Dorpsstraat RILLAND Gemeentehuis THOLEN Ten Ankerweg bushalte Voor de terugreis is deze bon alleen geldig met een speciaal stempel! Terugreis 11.37 uur 12.07 uur 12.37 uur 13.07 uur 13.37 uur 14.07 uur 14.37 uur 15.07 uur 15.37 uur 16.07 uur 16.37 uur 09.15 uur 09.34 uur 09.42 uur 09.47 uur 09.55 uur 10.00 uur 10.08 uur 10.45 uur 09.47 uur 10.12 uur 10.32 uur 14.00 uur 14.37 uur 14.45 uur 14.50 uur 14.58 uur 15.03 uur 15.11 uur 15.30 uur 12.45 uur 13.15 uur 13.39 uur Vrijdag 17 februari, aanvang 14.00 uur, is er een extra geza menlijke openbare vergadering van de statencommissies water staat en verkeer, algemeen be stuur en ruimtelijke ordening. De vergadering is volledig gewijd aan de rapportage vanuit GS over het bestuurlijk overleg Wester schelde Oeververbinding. De vergadering vindt plaats in de statenzaal, Abdij 10 in Middelburg. De agenda en stukken die horen bij de bespreking liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Parkeren Het parkeren voor de open dag kan in Middelburg problemen ge ven; zeker voor degene die op zoek gaat naar een gratis langpar- keerplaats in de binnenstad. Betaald parkeren in de binnenstad of in de directe omgeving ervan kan in de parkeerkelders Geere of Kousteensedijk of op de Hof van Tange of het Damplein. Voor degenen die minder bekend zijn in Middelburg: om op het Ab dijplein te komen is het het gemak kelijkst steeds de kerktoren De Lange Jan in de gaten te houden. Wie daar belandt is bij de Abdij. Langs het gebouw blijven lopen, dan is het Abdijplein niet meer te missen. een gratis kopje koffie of thee. En voor busreizigers is het natuurlijk handig meteen de vervoersbon te laten afstempelen; dan hoeft nie mand zich daar in de loop van de dag nog om te bekommeren. en 12.15 uur en.12.34 uur en 12.42 uur en 12.47 uur en 12.55 uur en 13.00 uur en 13.08 uur en 13.45 uur en 16.45 uur en 17.17 uur en 17.25 uur en 17.30 uur en 17.38 uur en 17.43 uur en 17.51 uur en 18.25 uur 11.47 uur 12.12 uur 12.32 uur 14.45 uur 15.15 uur 15.39 uur 13.47 uur 14.12 uur 14.32 uur 16.45 uur 17.15 uur 17.39 uur Bestuursbeeld: hoe zit het provin ciebestuur in elkaar en waaraan werkt het. Een Zee van Vrijheid: anti-racisme en verdraagzaamheid in Zeeland. Zeeland bij hoog en bij laag: nieuwste voorlichtings-/promotie- film. Roosevelt and the New Deal: de crisisjaren in de VS en de oplos singen van Roosevelt. Via ingang C komt u ook bij de kinderopvang (volg de pijlen). OPEN DAG PROVINCIE 18 FEBRUARI 1995 Heenreis ZIERIKZEE ZWN busstation GOES Station NS MIDDELBURG De Balans aankomst Terugreis MIDDELBURG De Balans vertrek GOES Station NS ZIERIKZEE ZWN busstation U kunt desgewenst uw kinderen met een gerust hart achter la ten bij de kinderopvang. Ze worden bezig gehouden met spelletjes, vtdeofilmpjes en een glaasje limonade. U vindt de kinderopvang via in gang C. F VMC In een van de oudste lijstgevelpan- den van Middelburg (Dam 31) is VMC Zeeland gevestigd. Dit ge bouw is op zichzelf al een bezoek waard. VMC Zeeland laat u iets zien van haar werkzaamheden op het ter rein van onder meer vrouwenhulp verlening, onderzoek, minderhe denbeleid, cultuur en (gezondheids)zorg. Men kan als bezoeker deelnemen aan diverse activiteiten. Mocht u iets kwijt zijn (of iets gevonden hebben) dan kunt u terecht aan de receptie van het provinciehuis, ingang B. Ook bij andere problemen moet u daar zijn, bijvoorbeeld als u drin gend moet telefoneren of als er EHBO nodig is. bushalte Balans In deze AbdijNieuws kunt u le zen welke informatie ter plek ke wordt verstrekt en wat er te zien en te doen valt. Binnen de diverse gebouwen zijn routes aangegeven. U mag er van uit gaan dat alle plaatsen waar iets interessants te zien valt, zijn opengesteld. Het vriendelijke verzoek is geen pogingen te doen gan gen en kamers te betreden die vandaag voor het publiek niet toegankelijk zijn. Wat het gebruik van toiletten betreft verwijzen wij naar de toiletwagen op het Abdijplein; eventueel kunt u ook gebruik maken van de toiletten in het statenzaalcomplex (bereik baar via ingang A). Mocht het zo zijn dat zich ergens een rij van wachtenden vormt, dan bieden wij daar bij voorbaat excu ses voor aan. Niet alle ruimten zijn berekend op een grote toeloop. Misschien kunt u dan beter uw route verleggen naar een gebouw waar het minder druk is. Wij wensen u een plezierig be zoek. Provincie in kort bestek Het provinciaal bestuur van Zee land bestaat uit: - Provinciale Staten (47 perso nen, rechtstreeks door de be volking gekozen); men verga dert maandelijks, op vrijdag. ROUTE THOLEN-RILLAND-KRABBENDIJKE-OOSTDIJK-KRUININGEN-KAPELLE - MIDDELBURG BALANS (Vertrek- en aankomstplaatsen) op gratis vervoer met ZWN-bussen en met speciale pendelbussen van Carlier voor bezoek aan de open dag van de provincie Zeeland. Voor de terugreis is deze bon alleen geldig met een speciaal stempel! Korte Burg - Groenmarkt - Bachtensteene, linksaf - Lange Noord- straat - rechtsaf voor het Stadhuis langs (Markt) Plein 1940 - Gort- straat - op kruising rechtsaf Koestraat (recht vooruit: groot wit ge bouw, daar moet u zijn) over de brug - even rechtsaf linksaf onder het viaduct door, trottoir volgen en u bent bij de ingang. Mocht u het spoor toch bijster raken, vraag dan naar "Maxis’ (is vlak bij). Op dit kaartje zijn ook aangegeven gebouw G ("De Burg") en F (VMC Zeeland) Uw bon voor gratis busvervoer is voor de terugreis alleen gel dig na afstempeling; stempel verkrijgbaar in de tent op het Abdijplein. Het is verstandig dat meteen doen, zodat u er later op de dag niet speciaal voor hoeft te rug te komen. Op vertoon van deze bon hebt u op zaterdag 18 februari 1995 recht op gratis vervoer met ZWN-bussen en met speciale pendelbussen van Statenzaal Het werk is verdeeld over vier di recties: - Milieu en waterstaat; - Economie, Ruimtelijke Ontwikke ling en Welzijn; - Algemeen beheer (bijv, financiën en personeelszaken); - Provinciale Stoombootdiensten; en vier stafbureaus: Algemene en Juridische Zaken; Kabinet; Voorlichting en Archiefinspectie. Verschillende organisaties hebben nauwe banden met de provincie, zoals de Zeeuwse bibliotheek, het Zeeuws Museum en VMC Zeeland (stichting voor Volksgezondheid, Maatschappelijke ontwikkeling en Cultuur). 1 lijk gebied, het stadsgewest Vlissingen/Middelburg, de Kanaal zone, de Kop van Schouwen enz.; via de computer leert u over ruim- i telijke ordening in Nederland. Bij "kijken in een bestemmings plan”; wegwijs in deze plannen die voor de burgers heel belangrijk kunnen zijn. "Wonen in beeld"; indruk d.m.v. doorlopende dia/videopresentatie i van volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing en leefbaarheid kleine kernen. "Natuurrijk Zeeland": hoe staan de Zeeuwse natuur en het landschap er voor. Misschien herkent u de vogelgeluiden die de Zeeuwse pol- i ders en duinen zo welluidend ma ken? i Voorts: kinderhoek en inzage in historische kaarten. A •t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11