Henk Meijer: "Bridgers houden Alzheimer buiten de deur Podium ARTICARNAVAL Avond zónder Bertje in ’t Beest te Goes ^GOEDKOPER;: KAN NIET!! Bij 1 Erna Sassen en Wivineke van Groningen GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 16 T/M 22 FEBRUARI Benefietconcert voor Watersnoodramp 1995 van Goese Muziekkorpsen Zes muziekkorpsen uit de gemeente Goes zullen een benefietconcert verzorgen voor de getroffenen van de Watersnoodramp 1995. weekblad voor zuid- en noord beveland NUTË HUI LeeüwekoninG woensdag r VW CAMPER, MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT.' Proefabonnement Zie pag. 17 t/m 20 Gebroken knie Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken def voor Alzheimer Overdag "...Daar m Een 'historische' foto van de situatie aan de Voorhoute. Het gebouw rechts is tegenwoordig het clubhuis van de Bridge club Reimerswaal. Zo rot als kaas Niet optimaal Eucharistieviering oud-katholieken Bijeenkomst voor Whiplash-patiënten Op zaterdag 18 februari organi seert de Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten voor de regio Zuid-West Nederland een bijeenkomst voor Whiplash- patiënten, partners en andere belangstellenden. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Plaats: wegrestaurant Wouwse Tol te Wouw. wawóïw LAATSTE WEEK VOOR DE VERBOUWING! 21 t/m 25 FEBRUARI B Kreukelmarkt 12, Goes Autobedrijf Van Strien Woensdag 15 februari 1995 - 47e jaargang no. 7 ARNOLD LAATSTE WEEK! VERWACHT: DISCLOSURE een IVAN HEITMAN film de regisseur van De gelukkigste gebeurtenis van het jaar is ook de meest onverwachte. HOOGSLAPER w EEN KERK ALS KAARTENHUIS (Van een onzer redacteuren) z,. Naam: Postcode: Plaats: Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: - .afdeling abonnementen,Antwoordnummer 123,4380VBVlissingen. gaat sneller! 01184 84216 Zullen de kerkgangers van vroe ger het niet 'heidens' vinden, dat in hun voormalige kerkgebouw nu de kaarten worden geschud? Het bestuur van de Bridgeclub Reimerswaal gelooft van niet. Oprichter/ex-voorzitter/cursuslei- der Henk Meijer (69): "In de wat orthodox gereformeerde kringen rust een taboe op het kaartspe len. Maar ik kan me niet voorstel len, dat de leden van de 'gewo ne' Gereformeerde Kerk zich bezwaard zullen voelen". "Het is bovendien erg lang gele den, dat dit gebouw als kerk in gebruik was. Er zijn intussen winkels in gevestigd geweest. Veel Kruiningse jongeren weten misschien niet eens meer, dat dit ooit een kerkgebouw was". Binnen in het clubgebouw is goed te zien, dat de Bridgeclub Reimerswaal alles op één kaart heeft gezet. Alleen de pilaren in de speelzaal herinneren nog aan 'de kerk' van vroeger. De 31 tafeltjes (voor elk 4 personen) zijn keurig bedekt met groene kleedjes, de novilon-tegels op de vloer zijn afwisselend groen en grijs. "Groen is de kleur van bridge", verduidelijkt de heer Meijer. ge zitten de bridgers er te loven en te bieden, en leggen ze hun kaarten op tafel. Misschien zou de Bridgeclub Reimerswaal nu helemaal niet bestaan, als Henk Meijer in 1978 niet zijn knie had gebro ken. Hij was een verwoed ten- Het aantal leden ontwikkelde zich vrij gestadig. Het begon met met als constante factor pianist Arthur de Bussy. Er is echter één groot verschil; was haar tegen speler vorig jaar een man, dit maal is het een vrouw. Erna speelt zelf de vrouw die besloten heeft in het leven voortaan alles alleen te kunnen, en die er onge vraagd een nieuwe buurvrouw bij krijgt. Het blijkt hierbij ook nog te gaan om en erg aardig type. Wat nu? Een tekstflard: De buur vrouw: "Als je geen vrienden hebt, dan ga je dood". De vrouw: "Als je geen vrienden hebt, dan laten ze je ook niet in de steek. Zo zie ik het. Als je zeker weet, dat niemand je op zal bellen, dan hoef je ook niet naast de telefoon nisser, maar door een barst in zijn knie werd die sport hem onmogelijk gemaakt. Hij was helemaal van de kaart, zoge zegd. 8, nu zijn het er 163. De bridge sport heeft sowieso het tij flink mee. "De 1000e bridgeclub van Nederland is onlangs ingeschre ven. Het aantal leden is landelijk 97.000. Dat zijn enorme aantal len. De bridgebond is nu de op vier na grootste sportbond van Nederland. In elk geval is het de snelst groeiende sportbond". ken de relaties wel eens weg en dat is het moment om te gaan (leren) bridgen. Niet meer voor de tv zitten, maar sociale contac ten opbouwen. Als je alleen bent of alleen komt te staan, moet je niet achter de geraniums gaan zitten, maar moet je vertier zoe ken. Daar is bridge bij uitstek een geschikte uitweg voor. Dat wordt door velen herkend. Daarom groeit de bridgesport ook zo snel in Nederland". "Bovendien: bridge is een denk sport. Het is algemeen erkend, dat het voor de oudere mens goed is om de hersencellen aan het werk te houden. Als bridgers spelen we die troef graag uit. We houden gewoon Alzheimer bui ten de deur. Een paar jaar gele den was de gemiddelde leeftijd van onze leden 57 jaar. Dat is nu iets lager, maar toch". is een landelijk beeld", aldus de heer Meijer. Welk type mens schuift eigenlijk aan tafel voor een spelletje bridge? "De mensen die goed kunnen bridgen en het hun leven lang hebben gedaan, zijn een gewone dwarsdoorsnede van de burgerij. Niks bijzonders mee aan de hand", aldus de heer Meijer. Opmerkelijk is wel, dat er een ontwikkeling is van 's avonds kaarten naar overdag kaarten. Bij de Kruiningse bridgeclub (die nu overigens in Adrie Ver- schoore een Goese voorzitter heeft) is dat ook zichtbaar. "Het De heer Meijer leidde weliswaar een groot internationaal bedrijf (de bekende gelijknamige aard- appelverwerkende fabriek bij het NS-station Kruiningen), maar een leven zonder hobby's was onvoorstelbaar. "De stap naar het bridge was eigenlijk snel gemaakt, omdat ik in de jaren veertig en vijftig ook bridge speelde in clubverband, toen in Goes. Door de groei van ons bedrijf moest ik het lidmaat schap opgeven, er was echt geen tijd meer voor. Maar de theorie bleef ik bijhouden, ik kocht alle nieuwe boeken er over". Omdat er wat meer vrije tijd was gekomen dan vroeger, was de stap van het gravel naar het 'groene laken' gauw gemaakt. In 1978 richtte hij de Bridgeclub Reimerswaal op en begon hij zelf cursussen te geven. Dat is hij blijven doen, tot op de dag van vandaag. Als we mevrouw Van Oijen ont moeten, bestudeert ze een van de vele aanbiedingen waarmee Jan "Heerlijk dat Bertje d'r niet is". Dat is de titel van de voorstelling waarmee Erna Sassen en Wivi neke van Groningen dit seizoen op de Nederlandse podia staan. Vrijdag 17 februari brengen ze hun voorstelling in Podium 't Beest te Goes, aanvang 20.30 uur. 'Ik zoek een man voor mijn zus', zo heette de voorstelling waarmee Erna Sassen zich vorig seizoen definitief ontworstelde aan haar 'Medisch Centrum West-lmago'. Een pareltje van humor en ontroering, treffend gespeeld en soms pijnlijk her kenbaar. In haar nieuwe zelfge schreven produktie gaat Erna Sassen op dezelfde voet verder, minuten verzorgen (per korps). De entree bedraagt minimaal 5,-. Het bedrag dat de bezoe kers bijeen brengen, zal geheel ten goede kunnen komen aan de Watersnoodramp '95, daar het bestuur van de "Stichting Prins van Oranje" de zaal belangeloos ter beschikking stelt. Het druk werk wordt belangeloos ver zorgd door Drukkerij Van Rens- sen-Eversdijk te Wolphaartsdijk. Het concert zal gehouden wor den op zondagmiddag 19 febru ari a.s. om 14.30 uur in de Prins van Oranje te Goes en zal geo pend worden door de burge meester van Goes, dhr. Van der Zaag. bij electriciteitsbedrijf Lobbezoo. Maar dat bedrijf stopte een jaar geleden zijn activiteiten. Omdat de heer De Jonge zelf ook lid is van de bridgeclub, was het idee voor een andere bestemming gauw geboren. De kogel ging snel door de kerk. De Bridgeclub Reimerswaal is daardoor één van de weinige clubs in Neder land, die over een volledig eigen clubgebouw beschikt. Maar in een gebouw uit 1866 is niet alles geschikt om in 1995 als bridgeclubhuis te dienen. De muren waren zo krom als een hoepel en zo kronkelig als een bol touw. De balken onder de planken vloer waren (in de woorden van de ex-voorzitter) 'zo rot als kaas'. Maar daarvan is niks meer te zien. De muren werden keurig afgeracheld en verstopt onder luxe wandbetimmering. De vloer werd volledig gerenoveerd. Het voormalige kerkje lijkt nu wel een paleisje, waar de koning en de koningin uit het kaartspel in stijl op tafel kunnen komen. Er zitten dan ook 4000 uren zelfwerk zaamheid in de verbouwing.... Het gebouw aan de Voorhoute 36 in Kruiningen is vroeger een kerk geweest. En de kerken van vroeger stonden bekend om hun degelijkheidIn 1866 werd het als Gereformeerde Kerk in gebruik genomen. Hedentenda- Het gebouw was zo'n 100 jaar lang in gebruik als gereformeer de kerk. Enkele tientallen jaren geleden werd het aangekocht door 'buurman' Do de Jonge, die het gebruikte als opslag voor zijn naastgelegen electriciteitswin- kel. Laatstelijk was het in gebruik De club is eigenlijk aan één stuk door uit zijn jasje gegroeid. Aanvankelijk speel de men in het kleine bestuurs- kamertje van Ons Dorphuis. Later in de bovenzaal van De Korenbeurs ("Stikgezellig was het daar altijd, in die vertim merde logeerkamertjes"). Ver volgens kwamen de kaarten op tafel in de foyer van Ons Dorpshuis, weer later in de grote zaal. Maar de spelers vonden de accommodatie om een aantal redenen niet optimaal. Ze opteerden voor een eigen club gebouw, waar ze altijd terecht konden en waar ze ook niet afhankelijk zijn van een beheer der of exploitant. De kogel ging vrij snel door de keik en op de De oud-katholieke gemeen schap in Zeeland, deel van de oud-katholieke kerk van Neder land (Unie van Utrecht), houdt op zaterdag 18 februari een kerk dienst in de kapel naast de Rooms-Katholieke Maria Mag- dalenakerk aan de Singelstraat te Goes. De dienst begint om 10.30 uur; de ingang van de kapel bevindt zich naast de hoofdingang van de kerk. Pastoor L.E. Wijker uit Amers foort, belast met de pastorale zorg voor de oud-katholieke dia spora in de provincie Zeeland, zal de eucharistieviering leiden, belangstellenden zijn vanzelf sprekend welkom de dienst bij te wonen. Het gebeurt maar enkele malen per jaar dat er in Zeeland een oud-katholieke viering wordt gehouden. Er is geen parochie in de provincie, en oud-katholieken wonen verspreid over de ver schillende eilanden. Deze diaspora verkeert in de opbouwfase. Behalve vieringen worden er van tijd tot tijd ook huiskamerbijeenkomsten geor ganiseerd met de bedoeling de leden van de gemeenschap nader tot elkaar te brengen. Vier maal per jaar wordt de nieuws brief 'Zeeland O.K.' uitgebracht. De oud-katholieke kerk van Nederland staat in wederzijdse sacramentele gemeenschap met de Anglicaanse kerk en verkeert in dialoog met zowel de rooms katholieke als de oosters-ortho- doxe kerken. gaan zitten wachten. Dat is een groot voordeel". Een muziek- theater-voorstelling over het streven naar onafhankelijkheid en alle misverstanden die daar mee gepaard gaan. Over vriend schap en eenzaamheid. Over, dat het er in het leven vooral op aan komt, je eigen hartstocht te durven volgen. In dit geval heb ben de dames een gezamenlijke passie: de muziek. (foto: Mark Sassen). Hoewel de organisatie in korte tijd moest gebeuren, hebben de zes korpsen toch gemeend een steentje te moeten bijdragen voor dit doel. De deelnemende korpsen zijn: Euphonia uit Goes, Advendo Wolphaartsdijk, Excel sior 's-Heer Arendskerke, Oefe ning en Uitspanning Kattendijke, De Echo Wilhelminadorp en Excelsior Kloetinge. Zij zullen een licht gevarieerd programma van ongeveer 15 Op deze middag zal de juridi sche problematiek rond het Whi- plash-letsel besproken worden, terwijl door een arts-acupunctu- rist aandacht zal worden geschonken aan een van de vele behandelmogelijkheden van het Whiplash-trauma. Daarnaast kan (gratis) juridisch advies inge wonnen worden. Voor patiënten (en partners) is er voldoende mogelijkheid om met lotgenoten ervaringen en tips uit te kunnen wisselen. De kosten voor deze middag zijn 12,50 p.p. (incl. koffie/thee). Voor informatie en aanmeldin gen kan contact worden opgeno men worden met (onder ande ren): dhr. W. van Wijngaarden, tel. 01100-50646. "Maar onze cursussen hebben veel aantrekkingskracht op oudere alleenstaanden. In een bepaalde fase van het leven zak- KRUININGEN -- Eén ding is zeker: het nieuwe clubgebouw van de bridgeclub Reimerswaal zal nooit als een kaarten huis in elkaar zakken. De muren van het nieuwe club huis zijn zó dik (op sommige plekken wel een halve meter), dat het onderkomen niet gauw op zijn grondvesten zal schud den. Zal het ook een landelijke ont wikkeling worden, dat bridge clubs eigen clubhuizen heb ben? In elk geval heeft de Bridgeclub Reimerswaal dan 'een mooie kaart' in handen.... Adres: Oprichter en oud-voorzitter Henk Meijer van de Bridgeclub plaats waar vroeger het Boek der Reimerswaal in het prachtig verbouwde clubhuis. Boeken werd opengeslagen, wordt nu telkens het boek kaar ten geopend.... V.d. Spiegelstraat 92 Goes. Tel. 01100-14840 zaterdag 14.00 u. zondag 14.00 u. 14.00 u. donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag Ruime camper voorzien van: 5 cilinder, 78 pk dieselmotor stuurbekrachtiging 5 ver snellingsbak elektrische portierruiten en elektrische spiegels koelkast gasfornuis stereo alarm etc. PICTURES presents _l. i.Gi; 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. DE '0^0 Bruijns zijn klanten direct bij de ingang verrast. "Daar moet ik kij ken. Als ik het niet zou doen, dan heb ik niet echt gewinkeld. En daar komen we uiteindelijk toch voor...", valt ze met de deur in huis. Het zijn de woorden van een vrouw die al sedert jaar en dag tot de grote groep klanten gerekend Mevrouw Van Oijen: "Jan Bruijns, vijftig moet worden. Dat immers blijkt uit gulden goedkoper dan bij een andere super bast verdere relaas: "Ik kom bij markt". deze winkel nu al bijna 10 jaar. Daarvoor woonde ik ergens anders, maar ook daar was een Jan Bruijns supermarkt in de buurt. Dus de overgang viel wel mee. Weet U, ze hebben alles, en alles is ook nog eens heel goedkoop. Wekelijks zien ze mij hier 2 a 3 keer. Als ik voor de grote boodschappen kom, heb ik altijd zo m'n route door de winkel. En als we alles weer in het winkelwagentje hebben zitten en de kassa in zicht komt, weet ik dat ik zeker vijftig gulden goedkoper uit ben dan bij andere supermarkten. Dat heeft de ervaring geleerd. Iedereen moet wel eens iets bij een andere winkel halen. Gewoon omdat je het even niet hebt. Dan ga je bij een winkel in de buurt, maar óh wee, als je moet afrekenen, dan zie je pas wat het scheelt. En daar heb je bij Jan Bruijns geen last van. Die is al jaren de goedkoop ste...!"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1