.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Cabaretier Hans Teeuwen Joost Visser met in 't Beest te Goes Debuut-CD van Blof: Naakt onder de hemel Zeeuws cultuurdebat INTERNATIONALE M0DELB0UW- TENTOONSTELLING 11 EN 12 FEBRUARI De Reilanders spelen klucht in Rilland Furtips en Beatnik Filmstars in 't Beest Filmtrilogie 't Beest: Bleu, Blanc en Rouge Deze week woensdag 8, donder dag 9 en vrijdag 10 februari stelt filmtheater 't Beest belangstel lenden in de gelegenheid de drie The Potato Way Up Meijer Kruiningen in Kaj Munk Hansweert GROTE SHOW Gezelschap van de Zee speelt zondag in Kats Vodago wil jongeren meer laten bewegen Ook in Den Haag is mep er achter geko men dat het de hoogste tijd is dat scholieren meer bewegen. Een recent onderzoek van TNO maakte duidelijk dat het niet best is gesteld met de gezondheid van een groot aantal jonge ren. Het is zeer belangrijk lid te zijn van een vereniging zodat wekelijks doende bewegen, meer dan 25 jaar biedt de Goese vereniging Vodago zowel jongeren als vol wassenen de gelegenheid om elke week op een gezellige, ont spannende manier te bewegen. Door het wekelijkse actief beoe fenen van internationale dansen leert men het lichaam naast intensief bewegen, ook te gebruiken als expressief instru ment. Jongere kinderen leren het eigen lichaam te ontdekken, ter wijl de oudere kinderen het koör- dinatievermogen leren ontwikke len. De laatste tijd zijn er echter Met volksdans en muziek r ZEELANDHALLEN - GOES r Eigen professioneel theater Open Huis Peuterspeelzaal '"t Speeluus" Kapelle Woensdag 8 februari 1995 DE BEVELANDER 7 in Info: 01100-21020 Dinsdag 14 februari a.s. Tel. 01100-21020 Openingstijden: zaterdag 11 februari: 10.00 - 18.00 ur zondag 12 februari: 10.00 - 18.00 uur Toegang: 10,- p.p.; kinderen tot 12 jaar 5,- met ca. 500 deelnemers op 10.000 m2 in 2 hallen radiografisch bestuurbare trucks, race- en off-roadwagens 400 m2 bassin met modelboten vliegtuigen en helicopters met demo-vliegen 1500 m2 modelspoorbanen publieksbehendigheidswedstrijden minimodelkermis modelstoom meccanomodellen Postzegelavond in Kloetinge SERVIEZEN CASSETTES KOOKSETS De Vier Azen Op de foto: Hans Teeuwen (foto Jos Lammers). f zo meldt ons voorzitter J. West- strate. van Blof een 'neoromantisch' levensgevoel aan de dag: kroe- theater te Vlissingen. De aan vang is om 21.30 uur. Wie de CD op voorhand heeft besteld kan duceerde prijs aanschaffen. Bestellen kan overigens nog steeds, en uiterlijk tot 18 februari a.s.: stuur een briefje naar Blof, Postbus 5114, 4380 KC Vlissin gen. Aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen nodigt VMC Zeeland (sector cultuur), in samenwerking met het College van Advi seurs voor cultuur, vertegenwoordigers van de Zeeuwse politiek en organisatie op het gebied van kunst en kuituur in Zeeland, uit voor een debat over de plaats van kunst en cultuur in de provinciale poli tiek. Dit -openbare- debat zal plaatsvinden op dinsdag 14 februari a.s. in Podium 't Beest, Beestenmarkt3 te Goes. Aanvang: 20.00 uur. De avond staat onder leiding van journalist Peter Joosse. Het cul tuurdebat zal in het teken staan van een aantal belangrijke thema's die in de komende jaren aan de orde zijn: de plaats van kunst en cultuur in de Zeeuwse samenleving; de relatie tussen cultuur, recreatie en toerisme; de instandhouding van een culturele infrastructuur in de provincie; de betaalbaarheid van een provinciaal cultuurbeleid nu en in de toekomst. 'De rol van de overheid - van het provinciebestuur - kan bij dit alles niet worden gemist. Hoe men ook denkt over profijtbeginsel, over de terugtredende overheid, over de noodzaak van bezuinigingen: vast staat, dat kunst en cultuur in onze samenleving geen luxe-artikel is. Het blijft een kerntaak van de overheid om een cultuur- en kunstbe leid te voeren", aldus VMC Zeeland. Hoe politici van de verschillende partijen daar vanuit hun visie en partijprogramma invulling aan geven, is de hamvraag van het Zeeuws Cultuurdebat. De avond zal worden ingevuld in de vorm van een voortdurende dialoog tussen politiek en publiek. Geen spreekbeurten, zo mogelijk geen stok paardjes, maar kritisch discussiëren met als scheidsrechter radio journalist en paneileider Peter Joosse. Nadere informatie: Hubert Leeman of Willem Huijbreghs, tel. 01180-34880. Bij de foto: Joost Visser en Furtips (foto Hans Wijninga) het gemeentehuis te Kruiningen en de VVV Yerse- ke. Mogelijk ook nog aan de zaal. Telefonisch bestellen kan via 01130-95326 of 01135-1552 (Jacques Boonman). Ze kosten 15,-: voor pas houders is de entree 12,50. men vol kan Al w ’WiiO»*''-..,.. Op 1 februari is bij het kantoor van de bedrijven C. Meijer bv en Lamb-Weston/Meijer te Kruinin gen een kunstwerk onthuld. Het object is aan de bedrijven aange boden door bouwbedrijf Poley uit Kruiningen ter gelegenheid van de uitbreiding van het kantoor. De naam van het metalen object is 'The Potato Way-Up'. Het plas tiek symboliseert de twee bedrij ven die in de loop van hun bestaan zo ongeveer alles aan de weet zijn gekomen over aard appels en over aardappelpro- dukten. De basis van het kunst object is een zuil, uitgevoerd in grof staal. Staal is een ambach telijk metaal dat goed past bij de oorsprong van het bedrijf. Het internationale karakter van de bedrijven wordt gesymboliseerd door een glimmende (ver chroomde) metalen bol die het gebouw en haar omgeving weer spiegelt. De twee metalen krullen stellen de twee bedrijven voor met hun aspiraties tot continuïteit, groei Zeeland heeft er een professio neel opgezette theatergroep bij. Het gaat om 'Het Gezel schap van de Zee'. Zondag 12 februari a.s. presenteert de groep zich in dorpshuis 'De Vriendschap' te Kats. Daar wordt een theatrale (ofwel gedramatiseerde) lezing van het toneelstuk 'De Meisjeska mer' van de Gentse schrijfster Geertrui Daem verzorgd. De regie is in handen van Marg- reet Sweers, spel Louk Seyffert en Lieke Rosa Altink. De voor stelling begint om 14.00 uur. 'Het Gezelschap van de Zee', een kern waarbij vooraan staande professionele toneel- makers betrokken zijn, zal zich met ingang van het seizoen '95/'96 in Kats Noord-Beveland wel steeds meer volwassenen die een gezellige, ontspannende manier van meer bewegen zoe ken. Zij vinden dit steeds meer bij een vereniging voor interna tionale danslessen. Naast het bewegen maakt men kennis met een zeer gevarieerd aanbod van dansen uit de gehele wereld. Het bewegen op muziek vraagt geen aanschaf van vaak kostbare kle ding of schoeisel en het is voor velen zeer portemonnaie-vrien- delijk. Door het internationale karakter van de Goese vereni- en stijgende rendementscurves. De ontwerper van het object is Jean Paul Mulder van Publiborn. 'The Potato Way-Up', staat voor de ingang van het vernieuwde kantoor. Dit gebouw heeft de aandacht van menig voorbijgan ger al getrokken doordat de voorkant in het najaar blauw geverfd is. vestigen. Het Gezelschap van de Zee richt zich als enige op een structurele manier op de Nederlandstalige toneellitera tuur en hanteert daarbij de vorm van de theatrale of gedra matiseerde lezing. De presen tatie op 12 februari is bedoeld voor de bevolking van Kats/Noord-Beveland, provin ciale en gemeentelijke bestuur ders en allen die op een profes sionele wijze bij de podiumkun sten betrokken zijn. Kaarten: vijf gulden. Voor reserveringen en inlichtingen: Het Gezel schap van de Zee: Jan Schuur man Hess, artistiek coördina tor, Dorpsstraat 8, 4485 AH Kats. Tel/fax: 01109-346. Bij het Gezelschap van de Zee zijn de volgende spelers betrokken: 'Hard en Zielig': dat is de titel van het programma waarmee cabaretier Hans Teeuwen dit theatersei zoen het land afreist. Vrijdagavond 10 februari geeft hij een voorstelling in 'Kaj Munk' te Hans weert. De avond is georganiseerd door de Werk groep Culturele Evenementen Reimerswaal. Deze is er trots op Hans Teeuwen te hebben kunnen contracteren. Alle resencenten zijn het er over eens, dat Teeuwen een kanjer is, op weg naar de top. Hij won in 1991 het Camarettenfestival en 'Hard en Zielig' is zijn eerste soloprogramma. Teeuwen komt op als de 'kei-achtige' amateurkomiek die een aantal losse nummers (imitaties, typetjes, parodie- tjes) gaat brengen. En meer is zijn show eigenlijk niet. Maar Teeuwen is een rasartiest, die door zijn perfekte lichaamsbeweging en razendknappe mimiek van ieder mannetje dat hij neerzet een echt mens maakt. Hoogtepunt van 'Hard en Zielig' is ongetwijfeld het verhaal van een bekeerde junk, die in vijf minuten tijd de bijbel even voor ons samenvat. Het is een conférence die een Sonne- veld of Kan, een De Jonge of Van 't Hek graag van deze talentvolle jongeling hadden willen kopen. Hij zingt, akteert, vertelt en maakt danspasjes. Het tempo ligt hoog en de presentatie is vitaal. De onderwerpen die aangesneden worden zijn zo uit eenlopend dat er ogenschijnlijk geen verband tus sen kan zijn. Maar schijn bedriegt. Garibaldi, Kier- kerjan, eenzame opsluiting, Dean Martin, kontak- tadvertenties zijn slechts een greep uit het brede scala van Teeuwens hersenspinsels. Eenmaal in de ban van het programma, zult u het ondergaan als een tornado. Met dit hilarische en hoogst ver rassende programma ontpopte hij zich tot de caba- retsensatie van het nieuwe seizoen. Na 8 weken Amsterdam met uitverkochte zalen is hij nu het land ingetrokken en komt zodoende ook in Hans weert. De avond begint om 20.00 uur. Kaarten bij Vanaf 12.00 uur is er een lunch- bijeenkomst voor genodigden waarin de notitie "peuterspeel zaal in beweging" besproken wordt. Deze notitie is opgesteld in opdracht van de Stichting Jeugdwerk Kapelle (SOJK) en bevat beleidsvoor stellen op personeels-, financieel en pedagogisch gebied. De peu terspeelzalen in Kapelle en Wemeldinge vormen een onder deel van de SOJK en worden de laatste jaren geconfronteerd met financiële tekorten. In construc tief overleg met de gemeente hoopt de SOJK ook op langere termijn goed en beheersbaar peuterspeelzaakwerk te kunnen realiseren. Peuterspeelzaal '”t Speeluus, Van der Biltlaan 34 (naast biblio theek), Kapelle, 01102-42844. ging Vodago zijn er ook mogelijk heden om muziek te leren spelen op een instrument of via dans en muziek nader kennis te maken met andere kuituren en volkeren. Belangstellende jongeren, vol wassenen of ouders van jonge ren vanaf vijf jaar kunnen kontakt opnemen met de Goese vereni ging voor nadere informatie via tel.: 01100-33959 of 31755. Iedereen kan gedurende een viertal weken gratis kennis maken met een van de gezellig ste vormen van meer bewegen. door etalageverzorging Elka uit Rilland en de meubelen zijn beschikbaar gesteld door De Trendhopper uit Goes. Zoals gebruikelijk zal Chiel Gabriëlse van het ZCA de belichting ver zorgen. De Reilanders hebben dit jaar bewust gekozen voor een klucht. Ze hebben dit speciaal gedaan om tegemoet te komen aan de wens van het publiek. 'Ikke, ikke en de rest kan....!!' is een echte onvervalste Neder landse klucht in drie bedrijven, die bewerkt is door Dick van Maasland. De Reilanders laten u enkele dagen de gang van zaken meebeleven in het huis van Martha en John Dijksterhuis. Het is daar een drukte van belang. Niet omdat het er zo gezellig is! Donderdag 9 februari a.s. komen de filatelisten weer bijeen in het Verenigingsgebouw "Amicitia" te Kloetinge. Vanaf half acht wor den de leden èn belangstellen den verwacht in de grote zaal. De jeugdige verzamelaartjes komen om zeven uur in de voor zaal bij elkaar. Om half negen wordt de clubveiling gehouden. Vutters en gepensioneerden, die als belangstellenden een kijkje komen nemen, worden speciaal door bestuursleden wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van de postzegelclub-activitei- ten. De toegang is gratis, zowel voor de ruim 400 leden als zij, die eens kennis willen maken met de filatelistenvereniging 'de Bevelanden'. Op maandagavond 27 februari a.s. is er een bijeen komst in het Verpleeghuis 'Ter Weel', Hoofdweg 60 te Rilland. Aan vang half acht. Toegang gra tis. Alle aanwezigen zijn daar aan wezig puur uit eigenbelang! Alberdina, een oude suikertante, is namelijk overleden en alle familieleden verwachten een aanzienlijk deel uit de erfenis te krijgen. Maar als de notaris het testament heeft voorgelezen blijkt de praktijk heel anders uit te pakken. Tante Alberdina heeft aan haar nalatenschap allerlei vreemde voorwaarden verbon den, die eerst vervuld moeten worden alvorens de familie over de erfenis kan beschikken!!! De sfeer in huize Dijksterhuis wordt er hierdoor niet beter op. Er ont staan allerlei verwikkelingen en iedereen probeert elkaar te slim af te zijn en of het allemaal voor iedereen goed afloopt? Lieke Rosa Altink, Katelijne Damen, Renée Fokker, Frouk- je van Houten, Pim Lambeau, Petra Laseur, Louk Seyffert, Tineke Schrier, Josee Ruiter, Karla Wieringa, Arthur Boni, Eric van der Donk, Theo de Groot, Fred van der Hilst, Felix Jan Kuypers, Lou Landré, Gees Linnebank, Sacco van der Made, Adrie Overbeeke, Huib Rooymans, Kees Schol ten, Har Smeets en Henk van Ulsen. Regie: Wim Meuwissen, Kees Scholten, Margreet Sweers, Agaath Witteman en Willem Nijholt. Decor: Laura de Josselin de Jong. Kostuums: Gerda Knuivers. Muziek: Mare van Puyembroeck. Artistieke coördinatie: Jan Schuurman Hess. films van de trilogie Trois Cou- leurs, Bleu, Blanc en Rouge in één week te zien. Donderdag 16 en vrijdag 17 februari is er een reprise van de film Rouge. Aan vang alle voorstellingen om 20.30 uur. Krzystof Kieslowski de man die ooit vertelde dat iedere regisseur alles in het leven kan verfilmen vanuit zijn eigen flat, liet zich in 1990 naar Frankrijk lokken, waar hij een Poolse én een Franse vrouw tot een zelfde personage samensmolt in de film "La double vie de Veronique". Daarna liet Kieslowski zich verleiden tot een drieluik, als vervolg op zijn analy se van de aloude Tien Geboden (Dekaloog). Een trilogie waarvan elk deel getiteld was naar de kleuren van de Franse vlag (blauw, wit en rood) en één van de leuzen van de Franse revolutie als motief had: Vrijheid, gelijkheid en broe derschap. In Bleu (vrijheid) was leven zon der herinneringen, zonder ban den en zelfs zonder liefde. Gelijkheid in Blanc was wraak, en liever nog iets meer zijn dan een gelijke. En Rouge (broederschap) gaat over relaties en de kracht van de liefde die alles overwint. Psychick TV. Een scherp geluid wordt gemaakt door gitaarlijnen die blijven aanhouden en een dubbele zang die charmant is in zijn valsheid en vanwege de schijnbare slordigheid en gemakzucht doet denken aan Pavement, Sebadoh en Velvet Underground. Gitaarpop met een angel, van een band waar we beslist nog meer van gaan horen. Een optreden van Beatnik Film stars, een vijftal uit het Engelse West County, klinkt alsof het flink is geïnspireerd door de Ameri kaanse Undergroudbands als Ebadoh, Pavement, Sonic Youth, maar ook invloeden van de Fall en de Wedding Presents vechten om een plaats in hun muziek. Het resultaat hiervan is leuke liedjes met scherpe prik- keldraadrandjes. Hun laatste album Astronaut House laat dan ook een grote verscheidenheid aan stijlen en klankkleuren horen en herbergt enkele sublieme popmomenten. In de van één dagsvliegen vergeven Engelse scène mag dat een compliment heten. KERK. CENTR. DE HAVEN YERSEKE a.s. donderdag 14.00-17.30 uur vrijdag 14.00-21.00 uur zaterdag tot 16.00 uur Zaterdagavond 11 februari brengt Podium 't Beest te Goes een avond met Joost Visser Furtips en Beatnik Filmstars. Een dubbelconcert dus; de aan vang is 22.00 uur. Kaarten kos ten tien gulden, voor pashouders is de entree 8,50. Joost Visser debuteerde dit jaar met de CD Partners in hair. Eén van de lulligste albumtitels van het jaar. Het zal Joost Visser een worst wezen. De Amsterdamse ex-zanger van de Artsen, de band waar Bettie Serveert uit bestond, gaat zijn eigen gang. Partners in hair is één van de weinige lo-fi-produkties die Nederland rijk is. Visser deinst niet terug voor draaiorgel klan ken, getoeter en brokken geleen de marsmuziek. Op de CD wordt hij bijgestaan door de Arnhemse Furtips. Ook vanavond begelei den de Furtips Joost Visser, maar is hij ook solo te horen en de Furtips zijn op hun beurt ook weer zonder Joost Visser te bewonderen. De Furtips brachten hun EP Pitched up Twinkle uit op het Amerikaanse(l) Ajax-label. Hun muziek ademt een sfeertje uit vervolgen tijden: een kruising tussen experiment, repetitie en De Stichting Blof, gevestigd te Wemeldinge, presenteert zater dag 25 februari haar debuut-CD. gen, drank en allerlei Grote Ver- De Nederlandstalige rockband langens worden luisterrijk bezon- doet dat in Vlissingen. De gen. Blof heef dit gevoel vastge- debuut-CD heeft ais titel "Naakt legd op hun CD Naakt onder de onder de hemel". Speciaal voor hemel. Met een groots opgezette deze gelegenheid zal Blof wor- show zal de presentatie van die den bijgestaan door een blazers- CD plaatsvinden in het Arsenaal- sectie die ook op de CD in een aantal liedjes te horen is. Voor wie nog nooit van Blof gehoord heeft: de groep maakt schwung- deze ter plekke tegen een gere volle muziek die varieert van duceerde prijs ingehouden en sober tot groots en meeslepend, en die boven dien is voorzien van verstaanba re teksten in het Nederlands. In de teksten leggen de mannen Peuterspeelzaal '”t Speeluus" in Kapelle houdt open huis op zaterdag 11 februari a.s. van 09.30 tot 11.30 uur. Ouders met peutertjes, familie en kennissen van peuters die de speelzaal al bezoeken en verde- Open re belangstellenden zijn van har te welkom. De speellokalen en het spelmateriaal kunnen bezichtigd en uiteraard ook gebruikt worden. De leidsters zullen graag een toelichting en rondleiding geven. De koffie staat klaar en voor de kinderen is er een kleine attentie. Peuterspeelzaal "'t Speeluus" kan bezocht worden door peu ters vanaf 2 jaar voor 12 of 3 dagdelen per week. De kinderen hoeven niet zindelijk te zijn en er is slechts een minimale wacht lijst. 'Ikke, ikke en de rest kan...!' Dat is de titel van het nieuw toneelstuk dat 'De Reilanders' vrijdag 10 februari a.s. brengen. Het is een première. Het wordt het vijftiende avondvullende stuk in het zes tiende jaar van hun bestaan. De voorstelling wordt gespeeld in dorpshuis 'Luctor et Emergo' in Ril land en begint om 20.00 uur. De toegangs prijs bedraagt 7,50 en de kaar ten zijn verkrijgbaar aan de zaal. Tijdens de pauze is er de gebrui kelijke verloting en na afloop bestaat er gelegenheid nog een paar uurtjes gezellig te blijven dansen. Sinds september 1994 zijn de Reilanders druk doende geweest het stuk in te studeren en het decor te bouwen. Gelet op het enthousiasme van de spelers en de professionele ondersteu ning van het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel mag er van uit gegaan worden dat het weer een suksesvolle produktie wordt. Ron Lubbersen heeft de raamre- gie voor zijn rekening genomen en de regie is in handen van Lia Wiskerke en Huib Meeuwsen. Het decor is vakkundig ingericht Klaverjasvereniging De Vier Azen te Goes houdt woensdag 15 februari a.s. een prijsklaver- kasmiddag voor 60-plussers in clubgebouw De Legerdiek te Goes. Aanvang 13.30 uur. Entree 3,50. De organisatie rekent op een goede opkomst, - jfk/z tjaSjL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7