Provincie Zeeland De trein van 1 voor allen Grondwater belast YE 1 ib ADVERTEREN DOET VERKOPEN Droomland Baby WISSE BV rollux V1 Gelukkig bent U nog niet aan de babykamer begonnen ib O) r* .MM/ en WILIWÜIMIIWUUILIM lUllllüllllLIWIlJLILIILIIIIILI^ Yerseke Mooi, veilig energiebesparend iLX RIOLERING VERSTOPT? BLADMUZIEK EN ALLE ACCESSOIRES MUZIEKCENTRUM GOES Gratis met de bus naar open dag F 7 T i IN BEROEP COMMISSIES SLOTEN BRANDKASTEN Onze hogedrukmachine staat voor u klaar! MILIEUTECHNIEK Woensdag 8 februari 1995 DE BEVELANDER 15 r' tfn De specialist in Zeeland van: HPE of PP leidingen HPE kolken - putten - goten Vetafscheiders Slibvangputten 1-30 m3 Septictanks Pompgemalen I HDPE folie voor bassins en opslag van verontreinigde stoffen Olie-afscheiders EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF 5 Mei is het 50 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei grijpt de bevrijdingsfeesten aan om het gelijkheidsbeginsel en verbod op discriminatie (artikel 1 van de grondwet) centraal te stellen. Ze richt zich daarbij vooral op jongeren. Tal van activiteiten rond het bevrijdingsthema staan centraal in een speciale trein die alle provincies zal aandoen. s T.b.v. milieutoepassing: Speciale drainage van HPE of PP Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 INSTALLATIEBEDRIJF 01100-27072 z 1 >i Abdij Nieuws Ki, Pompstation Haamstede 8at.ZPrg°jUg^' 3 1 kil Op maandag gesloten en op vrijdagavond koopavond Net als het rijk is de provincie met ingang van dit jaar begon nen met het belasten van de onttrekking van grondwater. Zo’n 15 tot 20 bedrijven en in stanties in Zeeland zullen te maken krijgen met de grond waterheffing. Daarbij moet worden gedacht aan Delta Nutsbedrijven, dat zorgt voor de drinkwatervoorziening. Verder gaat het voornamelijk om bedrijven en fabrieken die grote hoeveelheden grondwater gebrui ken in het produktieproces. Geza menlijk winnen de heffingsplichti- gen ongeveer 7 miljoen kubieke meter grondwater per jaar. Er wordt gewerkt met voorlopige en definitieve aanslagen. De eer ste voorlopige aanslagen zullen half september de deur uitgaan. De aanslagen worden per kalen derjaar opgelegd. De provinciale heffing wordt opge legd aan houders van inrichtingen, die op jaarbasis 20.000 kubieke meter grondwater of meer op pompen. Alle houders zijn opgeno men in een openbaar register dat de provincie bijhoudt. Ook de ver gunningen voor het onttrekken van grondwater staan in het register vermeld. Het tarief van de heffing is 5,6 cent per kubieke meter. Wordt te gelijkertijd water geïnfiltreerd, dan wordt voor het in de bodem terug gebrachte water de helft van het tarief gehanteerd. Bij het rijk gaat het om een grond- waterbeiasting, bij de provincie wordt gesproken van een grond waterheffing. De opbrengst van de heffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die de provincie moet ma ken voor het grondwaterbeheer. Zo moeten meetnetten in stand worden gehouden voor de beoor deling van de kwaliteit en de kwan titeit van het grondwater. Ook on derzoek moet uit de heffing worden betaald. Wie in het openbaar register is in geschreven, krijgt van het dage lijks bestuur van de provincie een formulier, waarop de hoeveelheid opgepompt en eventueel geïnfil treerd water moet worden opge geven. De jaaropgave is tegelijk het aangiftebiljet voor de grondwa terheffing. Donderdag 16 februari, aanvang 14.00 uur, vergadert de Provincia le Commissie Milieubeheer en Wa terhuishouding. De agenda vermeldt twee onder werpen: waterbeheersplannen wa terschappen De Drie Ambachten en 't Vrije van Sluis; advisering lijst gevaarlijke stoffen. De vergadering is openbaar en vindt plaats in het gehouw van de directie Milieu en Waterstaat aan het Groene Woud in Middelburg. De agenda en bijbehorende verga derstukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. De besliscommissie ABW behan delt dinsdag 14 februari twee be roepschriften van inwoners die het niet eens zijn met eerdere beslui ten van hun gemeentebestuur over hun uitkering. Tijdens de zittingen krijgen zowel betrokkenen als hun gemeentebe sturen de gelegenheid hun stand punten toe te lichten. Om 14.00 uur gaat het om een zaak tegen de gemeente Noord Beveland en om 14.30 uur tegen de gemeente Terneuzen. Om 15.00 uur is er een zitting van de adviescommissie bezwaar schriften r.o.. GS hebben geweigerd een verkla ring van geen bezwaar af te geven voor het vestigen van een rijhal/manege aan de Krijn Kareis weg in Ellehieet. Ten behoeve van de initiatiefnemer hadden B&W van Middenschouwen de verkla ring aangevraagd. Zowel betrok kene als zijn gemeentebestuur worden gehoord. Om 17.00 uur zal de adviescom missie bezwaarschriften zich bui gen over een bezwaarschrift van een inwoner uit Vlissingen. Alle zittingen zijn openbaar en vinden plaats in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg Tentoonstelling 'Gelijk hoeft niet te zijn wat jezelf bent' is de titel van de tentoonstél- ling in een deel van de trein. Leren omgaan met het gelijkheidsbegin sel zoals verwoord in de Neder landse grondwet, daar gaat het om. Zo wordt er gewezen op de Tweede Wereldoorlog toen de grondwet buiten werking was ge steld. De nadruk in de trein ligt op het nu en morgen. Het is niet de bedoeling antwoorden te geven op goed of slecht. Het gaat er om de bezoeker aan het denken te zetten over allerlei dingen die da gelijks om ons heen gebeuren: in de sport, in het onderwijs en op het werk En het kan dan gaan om gebeurtenissen die onschuldig lijken maar het niet zijn en soms 5 Er is een mooie manier om uw pand te beschermen en bovendien energie te besparen. Rolluiken in vele, vele uit voeringen leverbaar. Belt u ons voor het maken van een afspraak. U kunt zich dan in onze showroom rustig oriënteren. Wij verstrekken u graag alle informatie en maken desgewenst - geheel vrijblij vend - een offerte. rolluiken vertikaal zonneschermen knikarm zonneschermen jaloezieën vertikaal aanleiding kunnen geven tot onge lijke behandeling of discriminatie. De tentoonstelling is vrij toeganke lijk op zondag van 11.00 tot 17.00 uur en 's avonds (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) van 19.00 - 21.30 uur. Bands In de trein, en dus op het smalste podium van Nederland zullen een aantal Nederlandstalige bands op treden onder het motto 'De trein unplugged' De muziekoptredens zijn vrij toe gankelijk en zijn zaterdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Kunstbende Zondag is het tijd voor Kunstben de; van 10.00 tot 17.00 uur. Onder leiding van Arthur Spronck kunnen 16 muzikanten 'unplugged' werken aan een eigen compositie. Dat gebeurt in twee workshops. De eerste begint om 12.00 uur, de tweede om 14.30 uur. Verder zijn er twee ontwerpwed strijden. Jongeren kunnen een postkaart ontwerpen. De beste kaart wordt 100.000 keer gedrukt en door heel Nederland verspreid. De belangrijkste activiteit is het maken van het langste schilderij jaloezieën horizontaal rolgordijnen horren hordeuren van Nederland. Op het station kun nen panelen worden beschilderd. Samen met de panelen die in de overige provincies worden beschil derd, vormen ze een schilderij van 1 kilometer lang. In Vlissingen zul len ook enkele bekende Zeeuwen een paneel beschilderen. Bravo Maandagavond, van 19.30 - 22.00 uur, gaat het om 'Integra tie'. Jongeren kunnen dan een praatje maken met mensen die zich actief bezighouden met be strijding van racisme. De avond wordt georganiseerd door de Stichting Bravo (Bestrijding racis me door activiteiten van Vlissingse organisaties). Aan het eind van de avond is er een optreden van een bijzondere percussiegroep. Verhalen maken Woensdagavond, van 19.30 tot 22.00 is, is Leon de Winter in de trein te vinden. Bezoekers kunnen dan een verhaal afmaken waarvan het begin is geschreven door De Winter. Een jury zal alle verhalen beoordelen en een landelijke win naar bekendmaken. De provincie hoopt met deze ser vice iedereen -uit welke hoek van Zeeland dan ook- in de gelegen heid te stellen de open dag mee te maken. Bovendien is busver voer milieuvriendelijk en helpt het mee parkeerproblemen te voorko men. Het tonen van de bon aan de chauffeur is voldoende. Om ook gratis met de bus terug te kunnen is het nodig de bon te laten af stempelen in de ontvangsttent op het Abdijplein. 09.15 uur 09.34 uur 09.42 uur 09.47 uur 09.55 uur 10.00 uur 10.08 uur 10.45 uur 09.47 uur 10.12 uur 10.32 uur 14.00 uur 14.37 uur 14.45 uur 14.50 uur 14.58 uur 15.03 uur 15.11 uur 15.30 uur 12.45 uur 13.15 uur 13.39 uur Voor degenen die minder bekend zijn in Middelburg: om op het Ab dijplein te komen is het het ge makkelijkst steeds de kerktoren De Lange Jan in de gaten te hou den. Wie daar belandt is bij de Ab dij. Langs het gebouw blijven lo- pen, dan is het Abdijplein niet meer te missen. Parkeren Het parkeren voor de open dag kan in Middelburg problemen ge ven; zeker voor degene die op zoek gaat naar een gratis langpar- keerplaats in de binnenstad. Betaald parkeren in de binnenstad of in de directe omgeving ervan kan in de parkeerkelders Geere of Kousteensedijk of op de Hof van Tange of het Damplein. Eerst koffie Elke bezoeker van de open dag wordt ontvangen in een grote tent op het Abdijplein. Hier krijgt men een routekaart met informatie over wat en waar er iets is te zien. Bezoekers krijgen in de tent ook een gratis kopje koffie of thee. En voor busreizigers is het natuurlijk handig meteen de vervoersbon te laten afstempelen; dan hoeft nie mand zich daar in de loop van de dag nog om te bekommeren. en 16.45 uur en 17.17 uur en 17.25 uur en 17.30 uur en 17.38 uur en 17.43 uur en 17.51 uur en 18.25 uur en 12.15 uur en 12.34 uur en 12.42 uur en 12.47 uur en 12.55 uur en 13.00 uur en 13.08 uur en 13.45 uur 11.47 uur 12.12 uur 12.32 uur 14.45 uur 15.15 uur 15.39 uur 16.45 uur 17.15 uur 17.39 uur van Konijnenburgweg 10 Bergen op Zoom telefoon 01640-45456. Heenreis ZIERIKZEE ZWN busstation GOES Station NS MIDDELBURG De Balans aankomst Terugreis MIDDELBURG De Balans vertrek GOES Station NS ZIERIKZEE ZWN busstation Breeweg 128 4401 BS Yerseke Tel.: 01131-2336-3707 06-52770732 Fax: 01131-3621 Achterweg 4 Biervliet Tel.: 01152-2000 i l I I I In het informatieblad Grondwater, schaarse grondstof - beleid voor grondwateronttrekkingen wordt uit de doeken gedaan wanneer eh voor welke onttrekkingen en infil traties registratie en een vergun ning nodig zijn. Ook wordt aan dacht besteed aan de grondwaterheffing. Het informatieblad kan worden besteld bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, 01180-31400. Informatie over registratie- en ver- gunningplicht en over de heffing kan worden verkregen bij mede werker EJ. Lere van de provincia le directie milieu en waterstaat, Het Groene Woud 1, postbus 165, 4330 AD Middelburg, 01180- 31189. Over de grondwaterbelasting van het rijk is een brochure verkrijg baar via de gratis BelastingTele- foon 06-0443. tel. 01103-2044 's-Graven polder Korte Kerkstraat 17, 4461 JE Goes. Tel. 01100-30912 13*47 uur 14.12 uur 14.32 uur De trein van 1 voor allen' staat van zaterdag 11 februari tot en met vrijdag 17 februari op het sta tion van Vlissingen. In de trein vin den tal van activiteiten plaats; vaak tegelijkertijd. Een deel ervan is besloten, bijvoorbeeld voor schoolprogramma's, en een deel is vrij en gratis toegankelijk. Voor deze laatste onderdelen volgt on derstaand het programma Iedereen kan zaterdag 18 februari gratis met de bus naar Middelburg om de open dag van de provincie Zeeland bij te wonen. De provincie is met het streekvervoer ZWN en het touringcarbedrijf Carlier een speciale regeling overeengekomen. Die komt er op neer dat men zich ten dele kan laten vervoeren met het openbare busnet en met een speciale di recte buspendel die vertrekt vanuit Vlissingen, Tholen, Rilland, Krabben- dijke, Oostdijk, Kruiningen, Kapelle, Zierikzee en Goes. In het overzicht is te zien hoe de zaak in elkaar zit. Op de verschil lende pendelplaatsen staan bus- sen van Carlier gereed met de aanduiding 'open dag provincie huis'. De opstapplaatsen zijn te bereiken met het gewone openba re busvervoer. Zo kunnen bijvoor beeld inwoners uit Zeeuwsch Vlaanderen met de gewone bus naar Breskens of Perkpolder; in Vlissingen of Kruiningen staat de pendelbus klaar. Om in aanmerking te komen voor gratis openbaar vervoer, moet uit de rubriek Abdij- Nieuws een bon worden ge knipt. De bon staat er volgen de week in. PENDELDIENSTEN OPEN DAG PROVINCIE 18 FEBRUARI 1995 ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN ...want in Bergen op Zoom kunt u bij Baby Droomland terecht. Eén van de gróótste babykamer-spe- cialisten van Nederland. Super gespecialiseerd in de droomwe reld van de baby. Van linnenkast tot slaapzakje, van matras tot lief tallige houten wieg. Alle merken, alle stijlen. Veel ook volstrekt exclusief, wat u nergens anders ziet! 7/ Baby Droomland hanteert géén ingewikkelde prijssystemen, maar geeft echte, directe korting. Weet u precies waar u aan toe bent! De kosten worden er strak in de hand gehouden. Dit in combina tie met groot-inkopen kan Baby Droom-land U babyproducten aanbieden tegen werkelijk -ongelooflijke ^^Xprijzen. loon1 Heenreis 10.55 uur 12.25 uur 13.55 uur 09.55 uur 11.25 uur 12.55 uur 14.25 uur 10.25 uur 11.55 uur 13.25 uur 14.55 uur 14.07 uur 15.37 uur 14.37 uur 16.07 uur 15.07 uur 16.37 uur wü'SinS '€C -- U vindt een overzicht van maar liefst 70 babykamerinterieurs.... elk kamertje al volledig ingericht, zoals het straks bij U thuis kan zijn. Ideeën opdoen over bijpas sende bedtextiel, inrichting en kleurcombinaties. Kortom 1.200 m’ optimaal kijkplezier (natuurlijk óók alles over stoelen, wiegen, boxen etc U zou wel gek zijn als u niet eerst bij Baby Droomland ging kijken! Berge” °P ;ndaa''TwïooW.«l so0 ROUTE VLISSINGEN NS MIDDELBURG BALANS Terugreis 12.37 uur 11.37 uur 13.07 uur 12.07 uur 13.37 uur ROUTE THOLEN-RILLAND-KRABBENDIJKE-OOSTDIJK-KRUININGEN-KAPELLE - MIDDELBURG BALANS (Vertrek- en aankomstplaatsen) Heenreis THOLEN Ten Ankerweg bushalte RILLAND Gemeentehuis KRABBENDIJKE Dorpsstraat OOSTDIJK Luchtenburg KRUININGEN Veerhaven KRUININGEN Zeeuwse Parel KAPELLE Motel De Caisson MIDDELBURG De Balans aankomst Terugreis MIDDELBURG De Balans vertrek KAPELLE Motel De Caisson KRUININGEN Zeeuwse Parel KRUININGEN Veerhaven OOSTDIJK Luchtenburg KRABBENDIJKE Dorpsstraat RILLAND Gemeentehuis THOLEN Ten Ankerweg bushalte ROUTE ZIERIKZEE-GOES - MIDDELBURG BALANS (Vertrek- en aankomstplaatsen) Industrieterrein "De Poel" GOES Verrijn Stuartweg 6a Telefoon 01100-20510 43 K--. I Q I ld

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15