Muzikanten van Huize Den Berg groeien onverwacht uit tot een veelgevraagd muziekgezelschap öh UNIOR Kwartetten bal in Goes Proefabonnement THOMPSON Concert door docenten Zeeuwse Muziekschool SCHWARZENEGGER DEVITO PC DISCOUNT GAMES SEG- een IVAN REITMAN film, öe regisseur van "GHOSTBUSTERS’,' "KINDERGARTEN COP” en "TWINS'. GRAND THEATER GOES 01100-15165 EMMA Au^" Niet voor niets...” ARNOLD DANNY LeeuwekoninG Woensdag 1 februari 1995 - 47e jaargang no. 5 s MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! Verrijking Niet feilloos Het grote DAIHATSU NIEUWS Garage de Jager Goes Ringbaan West 24 Tel. 01100-31110 Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor 14,25 Heftige koopjes w WkWAW j VERBOUWINGS J- OPRUIMING! Heftige koopjes I; Trilling Zeelandhallen GOES Win een PC-486 I weekblad voor zuid- en noord beveland Groepsfoto van de Bergmuzikanten. De drummer in actie. zie pag. 34 uit, ni<Ml: De gelukkigste gebeurtenis van het jaar is ook de meest onverwachte. GOES -- "We hebben nooit gedacht, dat we zó ver zou den komen. Aanvankelijk wilden we in groepsver band 'leuk bezig zijn'. Maar het succes is een beetje met ons op de loop ge gaan". (Van een onzer redacteuren) FILMPROGRAMMA VANAF 2 T/M 7 FEBRUARI Vrouwen investeren in de toekomst Jaan Damme (rechts) en Gert Harinck: leiders van het eer ste uur. /z ■i Kreukelmarkt 12, ■- Goes -■ Computer - koopjesbeurs Za. 4 febr. 10-16 uur Info; tel. 070-3588929 Leuk bezig zijn' werd zeer serieus musiceren om, want dat weet ik niet. Het Naam: Adres: Postcode: Handtekening: zaterdag 14.00 u. 14.00 u. woensdag 14.00 u. wal zie je er GOED. "We zijn altijd uitgegaan van het principe 'leve de lol'. Maar nu zijn we erg serieus bezig. En we krij gen waardering bij het leven". Zo kijken de twee oprichters van de Bergmuzikanten terug op de voorbije vijf jaar. De 15 man ster ke muziekgroep van Huize Den Berg in Goes kan heel veel optreden, maar de beide oprich ters vinden één optreden per maand genoeg. Het moet wél leuk blijven.... De wekelijkse repetities zijn in een bovenzaal van Huize Den Berg. Dertien van de vijftien muzikanten wonen in dat tehuis. Eén woont in de Karnemelks- hoeve, één woont aan de Schip- perswegeling. Mevrouw Damme en de heer Harinck hebben beiden veel plezier in het plezier dat 'hun' musici aan het spelen beleven. Zij speelt met de club op het orgel en het keyboard, hij is dirigent. "De muzikanten vin den het heerlijk. Wij zijn ervan overtuigd, dat muziek een ver rijking kan zijn van hun leven". donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag In het algemeen is er bij de Berg muzikanten al veel gewonnen, als de toetsenist het nummer Niemand kan een noot lezen, dus elk nieuw nummer moet eerst qua melodie goed uit het hoofd geleerd worden (door er veel naar te luisteren) en pas dan kan het instuderen op de instrumenten beginnen". De rest van de club: dat zijn dan (op de groepsfoto v.l.n.r.) Lia, Ewout, Rini, Wim, Bets, Han, Bart, Hans, Jos, Erik, Kees, Nel- leke, Tannie, Arnold, Wim. Hele maal rechts staan de begeleid ster en de dirigent. Dat is het thema van een middag die dinsdag 7 februari a.s. wordt gehouden door de Ned.Chr. Vrouwenbond in de Openbare Bibliotheek aan de Kousteense- dijk te Middelburg, aanvang 13.00 uur. Aan het woord komen drie generaties vrouwen die ver tellen over betaalde en onbetaal de arbeid, vroeger en nu. Kaar ten aan de zaal of telefonisch te bestelen via 01182-3709. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Kaarten kosten 6 gulden. De club gaat overigens niet uit sluitend op pad om muziek te maken, maar af en toe ook om naar muziek te luisteren. Zo ruk ten de 15 Bergmuzikanten uit om naar hun grote voorbeeld te Zijn de optredens van de Den Berg Muzikanten altijd feilloos? Nee, natuurlijk niet. Niemand is onfeilbaar, zelfs de beste profes sionals niet. Soms loopt een nummer niet lekker, soms gaat er echt iets helemaal mis. Maar in dat laatste geval beginnen ze gewoon opnieuw. "Als je zo enthousiast bezig bent, raak je soms ook uit de maat, maar een paar maten handge klap en alle noten vallen weer op hun plaats en alle ogen kijken weer dezelfde richting uit". "Alles bij elkaar heeft iedereen er gewooniijk erg veel zin in. En het gaat nog altijd beter. In de vijf jaar, dat we nu bestaan, zijn we het zeggen? Dan hebben de begeleiders al hun creativiteit nodig om hem/haar weer 'bij de les' te brengen. Maar meestal gaat dat soepel, want de ande ren spelen gewoon door. gaan: de Josti-band (180 man sterk!), die optrad in de sporthal in Kruiningen. Ze vertelt, dat ze al 17 jaar vrij willigster is van Iris, een bewoon ster van Den Berg. Ooit is Jaan begonnen, haar 'oogappel' thuis te halen. Dan ging ze vaak met haar wandelen, maar soms werd ze op straat door jeugd achter volgd, aangegaapt, gepest, op de schoenen getrapt. "Omdat ik me daaraan ergerde, 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. In enveloppe zonder postzegel zenden naar: .afdeling abonnementen,Antwoordnummer l23,4380VBVIissingen. gaat sneller! 01184 84216 echt vooruitgegaan. En doordat we nogal vaak optreden spelen we (in financieel opzicht) onze eigen muziekinstrumenten bij elkaar. En daar zijn we best trots op". "Kennelijk is dat voor hem een vorm van voorbereiding. Op deze manier verheugt hij zich op de wekelijkse repetitie. Hij leeft ernaartoe", aldus mevrouw Dam me. Plaats: goed in zijn bol heeft zitten. Hij krijgt daartoe van zijn leiders af en toe cassettebandjes-met- muziek mee naar huis om de melodieën goed van buiten te leren. "Als hij de melodie foutloos kan spelen, lukt het allemaal wel. Hij trekt de rest van de club altijd mee". De Bergmuzikanten bestonden in januari vijf jaar, maar het jubi leum wordt pas eind maart gevierd. Er zijn dan twee optre dens (op donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart), in Huize Den Berg. De eerste avond is voor bewoners, personeel en vrijwilli gers. De tweede avond is voor familie, vrienden en kennissen. Dat wordt natuurlijk twee maal een volle bak! Maar soms lukt het instuderen van een nummer écht niet. Ook dat komt voor. "Zo'n nummer als 'Standing by' van Vicki Brown (uit de Young Verdi) wilde absoluut niet lukken. We kregen het er niet in, hoe hard we het ook pro beerden. Hetzelfde gold voor 'Spanish eyes' van Al Martino. Die nummers hebben we gewoon moeten laten vallen. Dat vinden we niet erg. Daar moet je reëel in zijn", aldus Jaan en Gert. Een enkele keer verslapt de con centratie en valt iemand ineens stil. Afgeleid, vermoeid? Wie zal Wa3f0m? Op de vraag, waarom Jaan en Gert zich zo inzetten voor de ver standelijk gehandicapte mede mens, komt geen rechtstreeks antwoord. Jaan geeft haar ant woord in de vorm van een ver haal. ben ik naar de scholen gegaan om aan de leerlingen te vertel len, wat Huize Den Berg is en zijn gewoon mensen. We moe- hoe verstandelijk gehandicapten ten in elk geval voor hen opko- leven". men, juist ook omdat ze dat zelf vaak niet kunnen. En we moeten ze laten meedoen met De vier Zuidbevelandse Carna valsverenigingen zullen op zater dag 4 februari acte de présence geven op het jaarlijkse Kwartet tenbal dat voor de elfde keer gehouden wordt. De organisatie is in handen van de stichting Arti uit Hanzehat, die de zusterver enigingen uit Kwadendamme, Lewedorp en 's-Heerenhoek zal ontvangen. Als speciale gasten worden de burgemeester van Goes, de heer Van der Zaag, en van Borssele, de heer Mandos, verwacht. Omdat het de elfde keer is, een jubileum in de carnavalstraditie, zal het Kwartettenbal geheel in het teken van het kwartet staan. Tijdens het bal wordt er een lote rij met fantastische prijzen, zoals zonnebank, fiets, gehouden. Op dit voorproefje van het grote Car naval kan men onder het motto van Hanzehat 1995 'Laet ons mae schuuve' kennis maken met Prins Adrie en zijn Adjudant Henk. Tevens zal dan officieel bekend gemaakt worden dat de start van de Intocht van Prins Adrie op 25 februari als nieuw vertrekpunt de Westwal/Legerdiek achter de 'Prins van Oranje' heeft. De Stichting Arti Carnaval nodigt iedereen uit om aan de intocht deel te nemen. Het Kwartetten bal begint zaterdag 4 februari om 20.00 uur tot 01.00 uur in 'De Prins van Oranje', Nieuwstraat in Goes. De entree is gratis. 'Laet ons mae schuuve!!!' speelde vroeger mandoline en accordeon, en zong in koren. Ze is al zeventien jaar de vrij willigster van één van de bewoonsters. Gert Harinck uit Wilhelminadorp (in het dage lijks leven kantonnier bij pro vinciale waterstaat) was 36 jaar lid van de muziekvereni ging 'Euterpe' in Heinkens- zand. Hij raakte bij Huize Den Berg betrokken via een nicht je, dat er woont. 4 W "Net als bij ieder muziekgezel schap is de dirigent bij ons erg belangrijk. Anders loopt er veel fout", aldus oprichter/diri- gent Gert Harinck. "Onze muzikanten zijn zo enthou siast als ze musiceren, dat ze wel eens door de geluidsbar rière dreigen te gaan. Dan moet ik ze als dirigent wel eens wat temperen. Een fijnge voelig nummer als 'Whispe ring Hope' kun je nu eenmaal niet spelen met alle registers open. Bij een stamper als 'When the Saints' zijn ze echt moeilijk in toom te houden. Dan moet je stevig materiaal hebben. Maar ja, toch sneuve len er wel eens een paar sam- ba-ballen, bellen of trommel stokken". Bij Au Soleil kunt u terecht voor verschillende ge- /ichts- en lichaamsbehandelingen. Wij zijn ook de- positair van het cosmeticamerk Juvena. Loop eens binnendoor wat meer vrijblijvende informatie. Schuttershof' 23 4461 DZ Goes ()l 100-14445 Ze hebben beiden een liefde voor de muziek en ze weten dat muziek de menselijke bekwaam heden kan uitdiepen en het men selijk gemoed vrolijk in trilling kan brengen. Toch was de begintijd van de 'Bevelandse Josti-band' erg moeilijk. Het repetitielokaal was een ruimte in het voormalige pand van verhui zer Van Geytenbeek (aan de Nieuwstraat, tegenover de ach terzijde van Huize Den Berg). De instrumenten werden geleend van de muziektherapie. En er waren te weinig stoelen om op te zitten. "Als je daarop terugkijkt, was het eigenlijk maar armoe dig", zeggen Jaan en Gert vol pret in de stem. "Maar als je ziet, hoe ver de band nu in muzikaal opzicht gevorderd is, dan zijn we blij, dat we er destijds aan begonnen zijn". "Het instuderen van nieuwe nummers is soms een probleem. Op zaterdag 4 februari a.s. zal er binnen de muren van het muziekschoolgebouw, v.d. Spie gelstraat 4 te Goes, een bijzon der concert plaatsvinden: De docenten van de Zeeuwse Muziekschool zullen gezamelijk een concert verzorgen. Dit bin nen een programma dat zowel solistische bijdragen als vormen van samenspel bevat. De docen ten van de Zeeuwse Muziek school zijn regelmatig te beluis teren op de Zeeuwse concertpo dia en sommige zelfs tot ver daarbuiten. Een breed geschakeerd pro gramma, gekoppeld aan een bundeling van professionele kwaliteit, staat garant voor een middag luisterplezier. Te belui steren zullen zijn: 6 trompettis ten, het Scaldis trio, de pianisten Henny van Eersel en Elly Max, de hoboïst John Groeneveld en de gitaristen Chris Krekelberg en Pierre de Nijs. Ze spelen werken van o.a.: Schubert, von Weber, Schmitt en Saint-Saëns. Het concert vangt aan om 15.00 uur en is gratis te bezoeken. PICTURES presents Jaan Damme (54) en Gert Harinck (47) stonden aan de wieg van de Bergmuzikanten, een 'toonaangevend' gezelschap van verstandelijk gehandicapten. Laten we zeggen: de Beveland se Josti-band. Dit jaar viert de muziekgroep officieel het vijfjarig bestaan. Elke maandagavond rinkelt bij Jaan Damme thuis, in Nisse, de telefoon. Elke maandagavond vraagt een stem: "Is het van avond muziek?". En steevast is het antwoord: "Jawel". De beller is één van de Bergmuzikanten, die elke maandagavond wil hóren, dat er gerepeteerd wordt. Familie Van den Buys: "Het is ook veel waard als je graag in een winkel komt". vrouw aan, "het is en blijft de goedkoopste supermarkt die er is. Dat horen we van erg veel mensen en van tijd tot tijd ervaren we dat wanneer we op een andere win kel een beroep moeten doen. Dan schrik je echt. Laatst had ik een klein flesje kof fiemelk nodig. Ik naar de winkel bij ons in de buurt. Weet u wat het scheelde? Bij na zestig cent!" De heer Van den Buys heeft ook zo z'n mening over Jan Bruijns: "Het is echt niet alleen de prijs die telt. We behoren niet meer tot de jongste gene ratie, want als het aankomt op zuinig zijn, dan weten wij er heus over mee te pra ten. Hel is namelijk ook veel waard als je graag in een winkel komt. Als je ruimte en overzicht hebt, als de mensen vriendelijk en behulpzaam zijn. Dat je dat ook nog eens bij de goedkoopste van alle supermarkten vindt is natuurlijk uit de kunst. En watdat betreft is Jan Bruijns in al die jaren niets veranderd. We komen al meer dan 25 jaar en dat doen we natuurlijk niet voor niets!" schoonheidsinstituut Jaan Damme en Gert Harinck zijn ieder op een bijzondere manier bij het vrijwilligerswerk in Huize Den Berg betrokken geraakt. Mevrouw Damme De Bergmuzikanten worden gevraagd in bejaardentehuizen, op 12!/2-jarige bruiloften, op afscheidsbijeenkomsten, bijeen komsten van vrouwenverenigin gen, bij de reumapatiëntenver- eniging, bij ouderenverenigingen en (elk jaar) op het voetbaltoer nooi van de familie Wisse te 's-Gravenpolder. Een eervolle uitnodiging betrof het 100-jarig bestaan van de muziekvereni ging Excelsior uit 's-Heer Arendskerke. De heer en mevrouw Van den Buys kennen Jan Bruijns van heel vroeger en kunnen zich nog herinneren dat hij heel in het begin begonnen is M met het bezorgen van brood. "Dat is nu heel anders", zegt A, de heer Van den Buys. "Het bedrijf groeide en groeide en J“' heeft nu diverse filialen in heel West-Brabant. En dat is natuurlijk niet zonder reden...". "Neen", vult zijn "Ik vond, dat ik dat moest doen. Niet voor mezelf, maar de dingen, die andere mensen voor hen. Ik hou van deze óók doen. Dét is mijn drijf- mensen. Vraag me niet waar- veer". wnuiny wedstrijden Reduktiebon met 5,- voordeel verder in dit blad zondag DE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1