WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Eetcafé Havenzicht te Wij bestaan 50 jaar Rabobanken in Goes en Borsele streven Feestelijke opening CVB Bank Lewedorp Reisinformatie door Wereldcontact te Goes Whisky-proeverij in De Stadsschuur Goes dit jaar naar fusie Nieuwe rijschool Accént lest met Renault Twingo Kamperland weer groter Jazz Big Band geeft 29 januari 1e concert Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting op-ttca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Woensdag 25 januari 1995 DE BEVELANDER 9 voor 28 en 29 januari 1995 Efficiency Piet Rijken Besluitvorming VREDESBURO MARCDF.RECT iiMH aq d» vin KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN Schaalvergroting levert ook een Dit jaar 15 jaar klein zelfstandig Inmiddels zijn de medewerkers, de leden en klanten van de betrokken banken over het fusie- voornemen geïnformeerd. tegenwoordig bij mevrouw Ver- donk-Hoondert voor al uw finan ciële zaken terecht. Ook de komende weken zal de vestiging nog in het teken staan van de opening. Zo ligt er voor iedere bezoeker een leuke attentie en wordt er een ballonwedstrijd georgani seerd. Reden genoeg dus om na 27 januari eens binnen te lopen in de nieuwe vestiging. U bent welkom op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur én na telefonische afspraak. Het telefoonnummer is 01196-13480. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. B.J.M. Groot, Laustraat 1 's-Heerenhoek, tel.06-527 713 98. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND A. van Schaik. Tel. 01184 -78969. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhülp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES In het Zeeuws Museum te Mid delburg is van 11 februari tot en met 23 april een tentoonstelling te zien van werk van de Middel burgse schilder Piet Rijken, die 1 februari a.s. 80 jaar hoopt te wor den. Het betreft werk uit de laat ste twintig jaren. Met name stille vens en landschappen staan centraal. goede basis te vormen voor de Zeeuwse bigband jazz en deze te verhogen en juist nieuwe spe lers de kans te geven zichzelf verder te ontwikkelen als spelers in een sectie. Een big band heeft een stan daard bezetting van 18 perso nen. Het projekt heeft een bezetting van 21 personen t.w. 5 saxen, 5 trombones, 5 trompetten, piano, contrabas, drums, gitaar, 2 per cussie en wordt daar waar nodig nog aangevuld met gastspelers. De Stichting Projekt 1 Big Band heeft al een demo opname gemaakt welke op verzoek te verkrijgen is voor belangstellen den en organisaties. Daarnaast is het projekt in onderhandeling met verschillen de Zeeuwse organisaties die een dergelijk Jazz projekt kunnen programmeren. Tevens zijn er contacten met organisaties die landelijk opereren zoals: Jazz Festival Breda, Stichting North Sea Jazz, Verkadehuis Roosen daal, en ook zijn er voorzichtige schreden gezet richting Hilver sum om daar door één van de omroepen uitgenodigd te worden voor een radio optreden. belangrijke bijdrage aan de effi ciency. Immers een groot aantal zaken zal centraal gecoördi neerd kunnen worden. Boven dien biedt het de betrokken ban ken de mogelijkheid om nog klantgerichter en deskundiger te opereren en om actiever aan marktbeweging te doen. In de komende periode zullen de banken zich nader beraden over de voorwaarden van het fusie- voorstel. De uiteindelijke beslissing ten aanzien van een mogelijke fusie zal tijdens de Algemene Leden vergaderingen in 1995 van de drie betrokken banken, worden genomen. als binnen kan worden gegeten. Zowel bruin café als eetcafé heb ben de laatste jaren een groeien de belangstelling gekend.Dat is mede te danken aan de opening van het fietspad rond het Veerse Meer, waar met name in lente, zomer en najaar druk gebruik van worden gemaakt. "Haven zicht" is voor velen een welkome den. De praktijklessen kosten 45 gulden voor een heel uur en bovendien is er een openings- aanbieding, waarbij de eerste vijf lessen 200 gulden kosten. Een spoedcursus volgen kan even eens bij Accént. De prijs daarvan is, inclusief intest, 25 lessen en examen totaal 1460,-. Zeeland is sinds enkele maan den een nieuwe big band rijker. Het gaat om de Stichting Project 1 Big Band, die sinds enkele maanden met enthousiasme repeteert in een zaal van De Caisson onder Kapelle-Biezelin- ge. Daar maakt de Big Band zon dag 29 januari a.s. zijn debuut met een jazzbrunch en jazzcon cert. De Big Band is een initiatief van Karei Haaze en Arthur van der Paal. Beiden zijn reeds jaren actief in de jazz en liepen al eni ge tijd rond met het idee om een Jazz Big Band te formeren. Voorjaar 1994 werd gestart met een zoektocht naar leden. De eerste repetitie vond plaats eind september. De nieuwe stichting heeft een drieledig doel: - het niveau van de Zeeuwse bigband jazz te verhogen; - publiek in Zeeland bekend te maken met modern bigband repertoire; - optredens te verzorgen die bovenstaande doelen onder schrijven. Het projekt heeft een repertoire opgebouwd dat bestaat uit een 30 tal big band-nummers welke Op vrijdag 27 januari a.s. wordt in Lewedorp het nieuwe kantoor van de CVB Bank officieel ge opend aan de Haringvlietstraat 49. Voor belangstellenden is er die dag een Open Huis van 16.00 tot 18.00 uur. De CVB Bank werkt met agenten. Verze keringen worden vaak geregeld via een verzekeringsagent, ban kieren kan ook via een agent. De CVB Bank in Lewedorp wordt beheerd door mevrouw M.C. Verdonk-Hondert. Hoewel de CVB Bank van huis uit een spaarbank is, kunt u Donderdagavond, morgen orga niseert de Vereniging en Reisor ganisatie Wereldcontact een reis-informatieavond in De Prins van Oranje te Goes. Met name de USA en Canada staan daarbij centraal. Het programma begint om 18.45 uur en duurt tot circa 22.15 uur. De leden van Wereld contact hebben gratis toegang, andere belangstellenden betalen vijf gulden entree. Mevr. R. Mari- nussen-Koole vertelt: Wereld contact is een grote landelijke reisorganisatie en Vereniging met zo'n 55.000 leden. Zij wil op Belangstellenden kunnen zich bij De Stadsschuur te Goes aan melden voor een whisky-proe verij die dinsdag 7 februari a.s. wordt gehouden, aanvang 19.30 uur. Er is beperkte deelname mogelijk; tot 40 personen. Op de avond zal Schotse zalm zeker niet ontbreken. Joop Baiden- mann en Cor van de Zandt van de Stadsschuur blazen op deze zijde, samen met de Inter Scaldis Pipers uit Vlissingen, het nieuwe jaar in. Joop Baidenmann en whisky-kenner van de bovenste De beheerscolleges van de Rabobanken Borsele-Oost, Goes en Heinkenszand hebben unaniem besloten te streven naar een fusie per 31 december 1995. Het besluit tot samenwer king is genomen na een uitge breid onderzoek over de positie van de drie Rabobanken. Een fusie versterkt niet alleen de marktpositie, maar maakt het tevens mogelijk om de dienstver lening aan de bestaande relaties verder uit te breiden. Zo kunnen zij bij meer vestigingen terecht, krijgt men de beschikking over het gehele diensten- en produkt- pakket van de Rabobank. En kan men meer dan ooit rekenen op een verdere uitbouw van de faci liteiten en de deskundige onder steuning van gespecialiseerde adviseurs. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER; Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo, 10.00-12.00 u. Zon- nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 plank, kwam met het idee bij Cor van de Zandt, deze heeft André Kerstens uit Tilburg bereid gevonden deze avond te organi seren. Deelnemers ontvangen een heus certificaat op naam van deelname. Tevens krijgt men proefflesjes mee naar huis om het alsnog bij familie voor te doen hoe men whiskes onder scheid op kleur, geur en smaak. Inl. en aanmelding voor deze whisky-nosing en tasting via tel. 01100-12332. goede persoonlijke begeleiding en bovendien worden concurre rende tarieven gehanteerd. Daarmee mikt Accént dus vooral op een jonger publiek en ook de keuze van de lesauto is daarop afgestemd. De rijschool biedt een volledige theorieopleiding inclusief examen voor 125 gul- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes heeft er een nieuwe rij school bij. Het gaat om Accént Rijopleidingen. De rijschool is opgezet door mevrouw Lies van der Holst en bewust heeft ze als les auto gekozen voor de opval lende Renault Twingo, een kleine maar zeer overzich telijke auto om te lessen. De nieuwe Renault Twin go werd gele verd door Renault-dealer Autobedrijf Centrum aan de Mar conistraat te Goes. Lies van der Holst is van oordeel dat er in Goes en regio nog wel ruimte is voor een kleinere rijschool die in eerste aanleg opleidt voor het rij bewijs B (praktijk) en theorieles sen voor A/B. Het accent wordt bij de nieuwe rijschool gelegd op stop op Noord-Beveland. De pleisterplaats heeft zich intussen trouwens doen kennen als een plaats waar men ook kwalitatief goed terecht kan. Er wordt veel aandacht besteed aan een goed en betaalbaar menu. Voor wie met de auto komt, is er volop parkeergelegenheid voor de deur. Het eetcafé van "Havenzicht" te Kamperland is dezer dagen wederom uitge breid. Het eet café, mooi gelegen aan de oude land- bouwhaven, met terras en bruin café naast de deur, telt nu zestig zitplaatsen. Voor Frans Rooyakkers en Jakko de Haze, die destijds bescheiden begonnen met een frituurbus op het Haven plein, betekent dit de derde uit breiding in korte tijd. Dat onder streept het succes van het naast het bruine café "Havenzicht" gelegen eetcafé. De jongste uit breiding omvat circa 40 vierkante meter. Een deel van het bestaande terras werd overkapt en bij de eetgelegenheid getrok ken. Bij mooi weer kan de schuif pui open, zodat er zowel buiten voornamelijk uit de U.S.A, komen. Daarbij is gekozen voor een pro gramma dat in eerste instantie kwaliteit beoogt. In tweede instantie is de moderne invals hoek voorzichtig benaderd om ervoor te zorgen dat een breed publiek wordt bereikt. Enkele nummers van het reper toire zijn: My Favorite Things, A Warm Breeze, A Tribute to Ken ton, Life With Thilo, Cruisin for a 'Bleusin, T.O., Strike up the Band. Karel Haaze en Arthur van der Paal vertellen: "De arrangemen ten van bigband-muziek worden onderverdeeld in gradaties. Dat start bij 'grade 1' (eenvoudig) tot 'grade 6' (zeer moeilijk). Bij het projekt hebben we als basis 'grade 3' (redelijk moeilijk) gekozen. De arrangeurs die onze arrange menten hebben geschreven behoren tot de top van de jazz- wereld. Zo zien we namen als: Lennie Niehaus, Bob Mintzer, Sammy Nestico, Frank Mantooth, Maria Schneider regelmatig terugke ren'. Het projekt heeft voor ogen een non-profit-basis extra's toevoe gen aan de door haar georgani seerde "Verre Reizen". Reisin- formatieavonden door het gehe le land is daartoe een van de middelen. Op deze avonden wordt de bezoeker aan de hand van in eigen beheer gemaakte video's meegenomen op reis naar bestemmingen als Amerika, Canada, Australië en Nieuw- Zeeland. Verder wordt desge wenst informatie verstrekt over andere verre reizen b.v. naar het Verre Oosten en Zuidelijk Afrika. Leger des Heils ZONDAG 29 JANUARI: Heiligingssamenkomstom 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- samenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS Inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100-31805. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur.dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tei. 01100-14450. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9