.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Danstheater in 't Beest met "Goede Manieren Miel Cools in Rilland a; Marcel Verreck in Goes Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft functie- ZATERDAG 28 en ZONDAG 29 JANUARI ZEELANDHALLEN GOES Zeeverkenners Goes op zoek naar metaalbewerkers Jamsession De Pompe met solo-cabaret verdeling bijna rond Noord-Beveland begroet burgemeester M. Everaers en lassers voor kotter 20e Bazar vv Kapelle met 'n ware prijzenregen Autobedrijf Vis viert feest met kunst en kortingsactie Presentatie nieuwe VVV-brochure ACTIE VAN 12,5 DAG IN 'S-GRAVENPOLDER de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland perzen nepals kelims tot 70% korting o. ffds de Wil BOSSTRAAT 24 BERGEN OP ZOOM 01640-42216 Woensdag 25 januari 1995 DE BEVELANDER 7 ïhwémauto 1 Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur en ZONDAG 10-17 uur Teckelmiddag Fragment in Kiekieris 's-Heerenhoek Toegangskaarten ...c ■I HIT A ■t'- f'i f l i (Foto Inez Grim). 4W’ Op de foto: Marcel Verreck (foto Mark Kohn). Vrijdagavond 27 januari a.s. vermeldt de Podium-agenda voor Goes een optreden van Marcel Verreck. Hij brengt in "de Prins van Oran je" zijn eerste theatersolo met als titel "Verreck!". De cabaretvoorstel ling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 17,50, voor pashouders 16 gulden. Marcel Verreck maakte met Paul Pleijsier vier succesvol le cabaretprogramma’s en de hoog geprezen liedjes-CD 'JA'. Hij maakte naam als een gedreven en veelzijdig caberetier. Intelligent, poëtisch en een 'geboren stand-up comedian'. Ja, ja, al deze woor den zijn gevallen. (En dan tekende hij ook nog voor diverse radio- en televisieprogramma's). Dit seizoen komt Verreck met een solo die hij naar zichzelf heeft genoemd: 'De eerste 25 jaar van mijn leven heb ik alleen maar last van mijn naam gehad, maar de laatste jaren trek ik er steeds meer profijt van". Verreck ontziet niets en niemand. En zichzelf het minst. Want als de woede is verdwenen, dan dooft het licht. treedt hij in Nederland op voor een trouwe schare liefhebbers. Zo eens in de twee jaar ver nieuwt Miel zijn repertoire. Dat wil zeggen: hij maakt het over wegend nieuw, omdat hij zich inmiddels heeft neergelegd bij de ervaring dat je een aantal gelief de liedjes uit je vroegere reper toire niet kunt weglaten. Hij geeft zich over aan een poëtische beschrijving van zijn jeugd in Belgisch Limburg. Zijn verhaal tjes tussen de liedjes zijn niet slechts verbindingen of aankon digingen. Miel is een aimabele spreker die op zachte wijze ver telt over wat hem boeit, verbaast, verdriet en verheugt. Treffend zijn typeringen van mensen en de met woorden geschilderde beschrijvingen van plaats en tijd. Hij zingt ook van de liefde, "want van de liefde moet je altijd zin- De zeeverkenners van de H. V.S. groep uit Goes gebruiken al een 7-tal jaren een omgebouwde mosselkotter uit 1924 als hun varend clubhuis. Een paar vrijwilligers en leden van de groep zelf maakten er een zeer bruikbaar varend club huis van. Echter, deze vrijwilli- Vrijdagavond geeft "De Blauwe Stoep" een dansvoorstelling in Podium 't Beest te Goes, aan vang 20.30 uur. Gebracht wordt de dansproduktie "Goede Manie ren". Door de vergroting van de zaal is het mogelijk om dans voorstellingen te geven. Deze worden in samenwerking met de St. Dansz georganiseerd. Jaarlijks heeft de St. Dansz een uitwisseling met een dansgezel schap. Dit keer is dat de "De blauwe stoep" uit Leeuwarden, een amateurgroep die een dans voorstelling brengt die kwalitatief zeer hoog is. De choreografie "Goede Manieren" is na "Nood- Een lustrumbazar dus in De Vroone te Kapelle, waar jong en oud van 13.30-17.30 en van 18.30-23.00 uur welkom zijn. De organisatie vertelt over deze groots opgezette bazar: "Natuur lijk is er ook dit jaar weer gezorgd voor een fraaie variatie aan spel len en uiteraard de daarbij beho rende prijzen. Daar achter de bazar voor de 20e maal plaats vindt hebben we besloten uit te De jaarlijkse bazar van de v.v. Kapelle is in het verleden wel omschreven als "de grootste en gezelligste in Zeeland". Deze bazar wordt zaterdag 4 februari a.s. voor de 20e maal gehouden. weer" pas de tweede danspro duktie van De Blauwe Stoep, een gemeentelijk centrum voor kunstzinnige vorming, maar het centrum heeft met beide nu al een stevige reputatie binnen de amateurdanswereld opgebouwd. Ze brengen de voorstelling "Goe de manieren" op een speelse, humoristische voorstelling met een tikkeltje ironie. Choreografe Hildegard Draayer vertoont een lustig gevoel voor fantasierijke beelden. Als in een film schieten de scè nes aan je voorbij: een fotoses sie voor een modeblad, een Itali aanse volksopera of een Duits pentrekken, geweerschieten, stuwingsmotor is wel aan enige revisie toe. Werk dat deskundig heid en ervaring vraagt. Als u over nog al wat vrije tijd beschikt en het leuk vind om een groep jonge mensen te helpen dit schip in de vaart te houden, neemt u dan contact op met Bram Non- nekes, 01198 -1655. «5 Zaterdag 28 januari houdt de Nederlandse Teckelclub regio Zeeland en Brabant een teckel middag bij "Het Cromwiel" te Steenbergen, aamvang 14.00 uur. Er vindt een keuring plaats en er worden vragen beant woord. Inl. Mevr. A. van Merriën- boer-Hertogh, tel. 01650-44647. b de ondernemers, er zijn platte gronden in opgenomen, er staan activiteiten in vermeld, alsmede uit-tips. Er is naast de Neder landse ook een Duitse uitgave. De VVV over de gods: "De bro chure zal de toerist met deze indrukken van Noord-Beveland vast en zeker naar "ons eiland" trekken. In de brochure wordt met name de centrale ligging van Noord- Beveland benadrukt. "Middel punt van Zeeland" lezen we op de frontpagina. Het eerste exem plaar wordt morgen, donderdag, officieel overhandigd aan burge meester Everaers. Drie bandleden van Fragment treden vrijdagavond 27 januari a.s. op in Kiekieris te 's-Heeren hoek. Het concert begint om 20.30 uur. De leden zijn Dave Mariner, Jono Fosh en Tim Alexander. Fragment beleefde in korte tijd een doorbraak en maakte enige tijd geleden furore door het concert in Ahoy, waar ze "The Party to end all partys" gaven, een groots opgezet con cert in Nederlands grootste zaal. Kaarten voor het concert van a.s. vrijdag in Kiekieris zijn aan de zaal verkrijgbaar, alsmede bij Opus Evenementenservice te Goes, tel. 01100-13313. tijdens de actie, die deze week donderdag begint, nog andere aantrekkelijke aanbiedingen. Zo wordt een extra inruilpremie van 1250 gulden gegeven bij aan koop van een occasion boven 7500,-. Op alle Citroën-accessoires en onderdelen geeft Vis 12,5 dag lang 12,5 procent korting. En ook genieten klanten een korting van 12,50 op arbeidsloon. Deze aanbiedingen gelden vanaf don derdag 26 januari 12.30 uur. Autobedrijf Vis is een klein, maar zeer gespecialiseerde garage. De heer Nijhuis vertelt: "We heb ben naar schatting een vaste klantenkring van 650 autorijders. Je kunt wel zeggen dat ze uit héél Zeeland komen. We heb ben een klein team van vier men sen en zelf sta ik ook nog regel matig in de werkplaats. Het voor deel van onze specialisatie is, Popmuzikanten opgelet! In mei '94 was er "De nationale Dag van de Muziek", met als afsluiting een Jamsessie in Café "De Pom pe" in Goes. Dit bleek zo'n suc ces te zijn, dat een vervolg niet kon uitblijven. Vandaar deze oproep aan de Zeeuwse Pop- scene. Heb je een band, of ben je solist, ben je prof of amateur? Iedereen is welkom. Er is een drumkit en een complete Back- Line aanwezig en voor consump- dat je een merk als Citroën door- en door kent. Dertig jaar geleden ben ik in dit vak met Citroën begonnen en dat is zo gebleven. Het zijn super-aparte auto's, de laatste jaren mogelijk wat minder karak teristiek van vormgeving. Maar de techniek is nog steeds uitzon derlijk, zoals bijvoorbeeld het veersysteem en comfort. Sinds enkele jaren voert Autobedrijf Vis ook het merk Yugo. Martin Nijhuis daarover: "Die activiteiten staan helaas op een laag pitje als gevolg van de pro blemen in het vroegere Joego slavië. Maar ik verwacht zeker, wanneer de problemen daar voorbij zijn, dat er een doorbraak is. De nieuwe modellen staan klaar". ties worden er bonnen verstrekt. Tevens zullen er deze keer opnames gemaakt worden ter promotie van de Zeeuwse Pop muziek. De Sessie vindt plaats op vrijdag 3 februari in Café "De Pompe" en begint rond 22.00. Er wordt wel verzocht om je eigen gitaar, bass of keyboard mee te nemen (incl. snoeren en kabels). Voor vragen of informatie kun je bellen naar: Cor Vrijenhoek, 01131 -2493. De personeelsleden van de waterschappen Noord- en Zuid- Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren en van het wegschap Walcheren hebben dezer dagen vernomen welke functie zij in het nieuwe water schap Zeeuwse Eilanden gaan vervullen. De personeelsleden hebben in december jl. drie func- tie-voorkeuren kunnen indienen. De plaatsingscommissie onder voorzitterschap van de dijkgraaf van Schouwen-Duiveland, mevr. A.P. de Haan, heeft daarna aan de hand van deze voorkeuren voor de personele invulling van het organisatieschema zorgge dragen. Van het huidige water- schapspersoneel gaan per fusie datum, (1 jan. 1996) 23 perso nen met de (pre-)vut. Enkele per sonen, voor wie geen passende functie gevonden kon worden, worden tijdelijk (boven-formatief) geplaatst met de mogelijkheid van ontslag-met-wachtgeld of outplacement. Drs. H. Eversdijk, De Belgische liedjeszanger Miel Cools treedt zaterdagavond 28 januari a.s. op in het dorpshuis Luctor et Emergo te Rilland. De avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Culturele Evene menten Reimerswaal. Deze theateravond begint om 20.00 uur. Iets over de inhoud van het programma: Wat en hoe de trou badours in de Middeleeuwen zongen, is moeilijk te achterha len. Aangenomen wordt dat ze de kastelen en steden afreisden met hun mythen en sagen, waar in ze de liefde en de krijg in alle toonaarden bezongen. Het waren vaak poëtische zwervers en onverbetelijke melancholici. Wat dat betreft hebben ze een waardige opvolger in de Vlaming Miel Cools, die in deze tijd de lange traditie van deze trouba dours voortzet. Al zo'n 23 jaar bier-und-bockwurst feest. De pakkende muziek van Michael Nyman is essentieel voor de sfeer van de dans. gen!", vindt Miel. Miel Cools is zowel in zijn teksten als in zijn gitaarspel een ambachtsman zonder opsmuk. Een ministreel in blauwe trui, recht door zee. Kom een avondje ontspannen luisteren naar een man, een gitaar en liedjes met een aardige boodschap....'Houden van", "Boer Bavo", "Niet bang zijn"!! Deze kosten 15,- en met CJP/65+ 12,50 en zijn verkrijg baar in het gemeentehuis in Kruiningen, de VVV-kantoren te Yerseke en Sint Maartensdijk en aan de zaal. Telefonische kaar ten bestellen kan via de num mers: 01130-95326 (buro bur gerzaken van de gemeente) en 01135-1552 (Jacques Boon man). om zijn zakelijke benadering van problemen en plannen. Dat Noord-Beveland eensgezind naar buiten treedt na de herinde ling, blijkt dezer dagen al met presentatie van een gezamenlij ke VVV-gids. Deze wervende en fraaie ver zorgde brochure wordt uitge bracht met de slogan "Noord- Beveland op weg naar het jaar 2000". De officiële presentatie van deze VVV-brochure vindt morgen, donderdag 26 januari, plaats in De Korenbeurs te Kort- gene. De promotiegids staat boordevol informatie over de Noord-Bevelandse dorpskernen, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Fusie, sprak zijn tevre denheid uit over de snelle en zorgvuldige plaatsing van het personeel en dankte ook de vak bonden voor hun positieve medewerking in de plaatsings- procedure. Eversdijk: 'Het ziet er naar uit dat een hoog percentage van de ongeveer vierhonderd personen tevreden tot zeer tevreden is met de nieuwe plek; dat zijn de mensen die één van hun voorkeuren gehonoreerd zien. Die uitkomst is een goede zaak, want vanaf het begin van de fusie-besprekingen is gesteld dat het personeel niet het sluit stuk van de fusie mag worden'. Op 16 februari a.s. zal het bestuurlijk Overleg het uiteinde lijke voorstel van de plaatsings commissie bespreken en tot 'voorlopige plaatsing' besluiten. Het personeel zal per 1 januari a.s. door het bestuur van water schap Zeeuwse Eilanden offi cieel benoemd worden. Met vertrouwen in de toekomst heeft Noord-Beveland vorige week burgemeester M.L. Eve raers begroet. Hij werd geïnstal leerd tot burgemeester van de per 1 januari samengevoegde vroegere gemeenten Kortgene en Wissenkerke. Tijdens de installatieplechtigheid werd de wens uitgesproken dat de nieuwe burgemeester een goede steun kan zijn bij het sti muleren van landbouw, recreatie en verdere economische activi teiten op Noord-Beveland. De vroegere burgemeester van Sluis heeft goede praktijkerva ring op dat punt en staat bekend gers zijn nu wat krap in de vrije tijd komen te zitten. Daarom zoekt men nu andere hulpvaardi ge mensen. Veel werk is al gedaan, maar op een schip als dit blijft er nog wel wat achterstal lig onderhoud te doen, zoals nieuwe bolderkasten en een nieuw achterdek. Ook de voort- breiden met een aantal nieuwe einde van de avond wordt nog attractieve spellen. Daaronder eens via een gratis verloting spellen voor jongen oud, zoals onder de aanwezigen een ste- sjoelen, piekgooien, envelop- reoinstallatie verloot. Bovendien ringwerpen, heeft iedere bezoeker nog kans balwerpen, op een gratis smakelijk gevulde prijswijzer en grabbelton. Even- boodschappenmand die worden als vorige jaren wordt er 's mid- verloot. dags weer een doorlopende gra tis filmvoorstelling voor de kinde ren verzorgd. Hierbij wordt ook nu weer een aantal alleraardig ste tekenfilms vertoond. "Cen traal gedurende de bazar staat weer het rad van avontuur. Men is erin geslaagd om samen met diverse bedrijven en instellingen een uniek prijzenpakket samen te stellen. Met name deze bedrijven en instellingen zorgen ervoor dat dit grootse evenement al 20 jaar aaneen kan worden georgani seerd. Met hun sportieve bereid willigheid en de hulp van tiental len vrijwilligers is het ieder jaar weer mogelijk om dit evenement te realiseren", aldus de organisa tie. Prijzen zoals zonnehemels, boodschappenmanden, radio- cassettespelers, televisies en autodakkoffers zullen een bezoek aan de bazar zeker de moeite waard maken. Aan het Autobedrijf Vis s te 's-Graven- polder viert komende dagen onder directie van Martin Nijhuis het 12,5 jarig bestaan. Het bedrijf dat in heel Zeeland bekend is als specialist in het merk Citroën (en tevens Yugodealer) heeft 12,5 dag lang aantrekke lijke kortingsac ties te bieden. Bovendien heeft edelsmid Harry Hutjes uit Goes een exclusief en kostbaar titanium quartz horloge ontworpen. Wie tijdens de actiedagen een nieu we Citroën koopt bij Vis, krijgt het sieraad ter waarde van 1250 gul den cadeau. De oplage van dit unieke sieraad is beperkt: 25 stuks. Martin Nij huis vertelt: "Ik vond het een leuk idee. Bovendien hebben we een klantenkring die zeer verschei den van opbouw is, waaronder veel mensen die een dergelijke geste zeker weten te waarderen. We hebben bijvoorbeeld veel fer vente liefhebbers van het merk Citroën. En dat is een automerk met heel markante trekken. Denk maar aan de Deux Che- veaux, daarna de DS-en en met name staat nu de BX sterk in de belangstelling. Je kunt wel stel len dat ruim 90 procent van onze klanten Citroënrijder is. Overigens heeft Autobedrijf Vis /.Jl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7