Provincie Zeeland Kom maar kijken Welzijnsbeleid in discussie 13.90 7.90 7.90 WEEKAANBIEDINGEN Joop Westerweel toont natuurfotografie bij Filmpost te Goes 11.90 11.90 13.90 HERBALIFE Westhoveloop Groei in Zeeland Fruitteelt Woensdag 25 januari 1995 DE BEVELANDER 15 VLEESWAREN VERS VAN HET MES Vraag mij hoe dat zit Voordat de provincie de komende vier jaar een reeks beslissingen neemt die de inwoners van Zeeland raken, kan iedereen van achttien jaar en ouder beslissen over de provincie: 8 maart verkiezingen van provinciale staten. Individueel of in groepsverband; informatie over de provincie is volop gratis voorhanden. v.v. Kapelle Vergadering IGHB Heinkenszand Open dag v.v. Kloetinge Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Let op dit is geen veiling! Cheques en contant geld worden geaccepteerd. Verkoop in: cult, centr. SAS van GENT Wilhelminalaan 1 - SAS van GENT Zondag 29 januari 14.00 - 18.00 REKLAME GELDIG T/M 31 JANUAR11995 VERSE KIPFILET hele kilo FIJN GEKRUIDE VERSE WORST hele kilo MALSE BORSTLAPJES hele kilo HAMLAPPEN V/D SCHOUDER hele kilo BIEFSTUK TARTAAR hele kilo Jacqueline Grootscholten 01749-45206 Gezond, slank en fit? v.v. Luctor ’88 Inner Landscapes v.v. G.O.E.S. v.v. Wemeldinge IHAMWORST 150 gram I RAUWE HAM, GEROOKT OF ONGEROOKT 150 gram GRILHAM 150 gram 1.98 I 2.98 1 2.98 fa WETTIGE AANKONDIGING VERLATE BERICHTGEVING VAN VERKOOP IN OPDRACHT VAN DE CURATOR Na ontvangst van het bevel d.d. 2- 12- 1994. Alles moet worden verkocht om schulden de somma van ca. 800.000.- te betalen. ALLES MOET WEG! LOT 1:283 fietsen; trackingbikes Normaal 799.- Nu v.a. 279.-, mountainbikes/citybikes Normaal 899.- Nu v.a. 189.-, Hollandse fiets dames/heren Normaal 700.- Nu v.a. 159.- Ook enkele modellen waarvan slechts 1 per soort! LOT 2 134 fietsen; professionele mountainbikes. De meest luxe uitvoering die te bedenken is, geheel Shimano opgebouwd, v.v. van Shimano groep Altus CIO STI, drievoudig gelakt Waarde 1400.- Nu slechts 599.- LOT 3:87 stuks kunstkerstbomen van het allermooiste type. Prachtige dichte boom. Twee maten; 1.85 cm en 2.15 cm. Normaal 129.- en 179.- Nu resp. slechts 39.- en 59.- LOT 4:1250 stuks delicatessen. Walnoten, gemalen hazelnoten, perzikken-asperges-pepperoni's-sardines-peren op blik/pot Normaal per stuk tot 9.- Nu 10 stuks voor 12.50 LOT 5:500 gloeilampen. Bekend merk. Diverse voltages. Normaal 5.- perstuk Nu 10 stuks voor 9.95 LOT 6:36 zonnetunnels tot 24 lamps. Het neusje van de zalm. Diverse modellen o.a. Incl. gezichtsbruiner, bodycoolers, veiligheidsglas enz. Waarde oplopend tot 6000.- Nu v.a. slechts 399.- LOT 7:900 stuks lakens en beddegoed. Dekbedden, hoeslakens, kussens, overtrekken, badlakens enz Alles van het fijnste materiaal. Normaal oplopend tot 400.- Nu v.a. slechts 9.- LOT 8:1200 spijkerbroeken van het beroemdste merk ter wereld! In alle maten, modellen en kleuren. Voor zowel dames als heren. Normaal variërend van 119.- tot 179.- Nu voor slechts 49.95 en 59.95 LOT 9: Gigantisch assortiment merkvrijetijdskleding, voor dames en heren. Pantalons, blouses, truien enz. In alle maten en kleuren. Nu voor absolute bodemprijzen. Alles moet weg! LOT10:435 stuks winkelretouren. Soms met gebrek of defect. Onder andere compactcamera's, burostoelen,autoradio's, reisfohnen, handnaaimachines, sporttassen enz. Normale prijzen oplopend tot 500.- Nu v.a. slechts 9.- LOT 11:760 stuks lederen kleding. Gemaakt van de fijnste ledersoorten. Onder andere lams nappa, piloten jacks, dames/heren parka's, lederen vesten enz. Normale prijzen oplopend tot 1800.- Nu v.a. slechts 100.- MAGER HACHEEVLEES hele kilo *1 9 9 Abdij Nieuws Oostwal 2 (in Aldi) Goes, tel. 01100-16950 Het welzijnsbeleid van de provin cie staat ter discussie. In het kort gaat het om het 'handhaven en sti muleren van volwaardige deelna me van de Zeeuwse burgers aan de samenleving’, zo staat ge schreven in de onlangs versche nen discussienota. Gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen tot 20 februari reageren. Uiteindelijk zullen de nieuwe staten een oordeel moeten geven over de plannen. Nu zijn er in de loop der jaren tal van organisaties ontstaan die zich allemaal 'bewegen op het welzijns terrein'. Eigenlijk wordt er te ver snipperd en te verkokerd gewerkt, zo is de strekking van de discus sienota, om effectief te kunnen re ageren in de steeds ingewikkelder maatschappij met sterkere indivi duele behoeften. Eigenlijk moetje dus toe naar een nieuwe struc tuur. De eerste voorkeur moet daarbij uitgaan naar die burgers die in een zodanige kwetsbare po sitie verkeren dat zij voor verbete ring daarvan zijn aangewezen op de (provinciale) overheid. De be leidmakers komen dan tot een in deling van vier thema's: multicul turele samenleving, jeugd, zorg en dienstverlening en sociaal-cultu- rele participatie. Met name de integratie en deelna me van (nieuwe) minderheidsgroe peringen wordt gezien als een van de moeilijkste vraagstukken in de komende jaren: arbeidsmarkt Ten opzichte van 1993 is er spra ke van minder groei. De toename toen telde 2.675 zielen. Het ge boorteoverschot viel in 1993 trou wens lager uit: 755; het vesti gingsoverschot lag hoger: 1.920. De Zeeuwse bevolking is in 1994 gegroeid met 2.112 per sonen. Dat blijkt uit de voorlo pige cijfers van de gemeenten. De groei is het resultaat van een geboortenoverschot van 938 en een vestigingsover schot van 1.174 personen. volkshuisvesting en onderwijs heb ben hier een taak. Steeds meer jongeren vallen uit de boot en hun problemen zijn vaak complexer dan een aantal ja ren terug: geen werk, verslaving, afgebroken opleiding en in aanra king komen met de politie. De pro blemen waar de jeugd mee te ma ken krijgt, vragen om een samenhangende benadering ook vanuit de sociaal economische hoek. Groepen Groepen krijgen een speciale be handeling over het reilen en zeilen van de provincie en uitleg over het soort beslissingen dat statenleden nemen in het belang van Zeeland'. Zo is er onder meer een diaserie, "Bestuursbeeld", die zoals de naam al zegt een beeld geeft van het bestuur van de provincie. Een groepsprogramma duurt stan daard ongeveer anderhalf uur en ziet er in grote lijnen als volgt uit: om te beginnen een inleiding over een aantal belangrijke ontwikkelin gen in Zeeland door de publieks voorlichter, vervolgens de verto ning van de diaserie "Bestuursbeeld", p^uze met koffie of thee en tot slot volgt de bezich tiging van de vergaderzaal van provinciale staten in het histori sche Abdijcomplex. Behalve het laatste onderdeel speelt het groepsprogramma zich af in de filmzaal van het informatiecen trum. Groepen, waaronder ook scho len en verenigingen, kunnen op werkdagen worden ontvan gen tussen 09.00 en 16.00 uur. De ontvangsten zijn gra tis. Bovendien krijgt elke be- Staten van Zeeland Zeeland heeft 47 leden van provin ciale staten. De statenleden wo nen verspreid over de hele provin cie. Vrijwel maandelijks en steeds 20 januari: 14.30 uur: Kapelle 1 - Tholense Boys 1; 14.30 uur: Ter- neuzense Boys 2 - Kapelle 2; 12.45 uur: Colijnspl. Boys 2 - Kapelle 3; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Kapelle 4; 12.30 uur: Kapelle A1 - Oranje Wit A130 januari: .19.00 uur: Kapelle B1 - Zeeland onder 14. Op dinsdag 7 februari a.s. verga dert de Initiatiefgroep Bewoners belang Heinkenszand om 20.00 uur in de Stenge. Iedere belang stellende inwoner van Heinkens zand is welkom op deze verga dering. De invulling van de agen da hangt mede af van de uitkom sten van het overleg dat de IGBH heeft met het college van B W van de gemeente Borsele op 31 januari. Op de agenda staan o.a. de verkeerssituatie op het Cla ra's Pad en het verkeersveilig- heidsplan voor de kern Hein kenszand. Zaterdag 18 februari trouwens houdt de provincie open dag. Wie wil kan dan een kijkje komen ne men bij de verschillende directies. Met een reeks van aktiviteiten en demonstraties zullen ambtenaren duidelijk maken waar de provincie zich mee bezig houdt; welkom. Brochure In postkantoren en bibliotheken ligt een brochure over hoe de ver kiezingen in hun werk gaan, waar over de provincie mag beslissen, hoe de stemming te werk gaat in het stemhokje, wat er daarna met de stemmen gebeurt en over Pro vinciale Staten van Zeeland. De brochure is gemaakt door het min stede van Binnenlandse zaken in samenwerking met de provincies. Een deel van de informatie, wat er zoal komt kijken bij de verkiezin gen en over de rol van de provin cies, is voor alle inwoners in Ne derland hetzelfde; voor iedere provincie apart is een eigen deel toegevoegd aan de algemene ge gevens. Op die manier is de infor matie toegesneden op de provin cie waar u woont. Op zaterdag 28 januari organi seert de atletiekvereniging Dyna mo '70 haar jaarlijkse Westhove loop. In de bossen en duinen tus sen Domburg en Oostkapelle kan naar keuze een afstand van circa 3, 9 of 15 km worden gelo pen. De start van de prestatie- loop is om 14.00 uur, nabij kas teel Westhove tussen Oostka pelle en Domburg. Voor iedere deelnemer is er een herinnering. GS stellen de statencommis sies economie en algemeen bestuur voor akkoord te gaan met deze subsidieverlening. Doel van het project is een ef fectieve waterafgifte te combi neren met een precieze toe diening van meststoffen. Op de vier bedrijven die meedoen aan het project worden de- monstratiedagen gehouden voor Zeeuwse telers. mentenplatform (RPCP) Zeeland en de Federatie van oudervereni gingen verstandelijk gehandicap ten krijgen ook het komend jaar een extra bijdrage in de huisves tingskosten. Het gaat om bedra gen van respectievelijk 25.000,- en 5.000,-. De beide organisa ties zijn nu nog gehuisvest in het Magnoliagebouw in Goes. In over leg met de gemeente Goes wordt uitgekeken naar andere huisves ting, samen met andere organisa ties, die aanzienlijk goedkoper moet uitvallen. Na een teleurstellend gelijkspel van Kloetinge 1 tegen Altena vertrekt het team van trainer Zwamborn a.s. zaterdag naar Halsteren om daar tegen VVC'68 aan te treden. Deze tegenstan der geldt voor Kloetinge altijd als een moeilijk te nemen barrière. Vanuit een versterkte defensie is die ploeg in staat om haarscher pe counters uit te voeren. Voor Kloetinge betekent dit 2x45 minuten volledig geconcentreerd blijven. Wanneer zij hiertoe in staat zijn zal de achterstand op de koploper niet meer worden. Kloetinge 2 reist af naar Aalst om daar tegen de plaatselijke club Roda Boys 2 te spelen. Bij winst van Kloetinge 2 wordt het stui vertje wisselen op de ranglijst in het voordeel van Kloetinge 2. Kloetinge 3 heeft de smaak van een overwinning weer te pakken en zullen dit ook na de wedstrijd tegen Arendskerke 2 willen proe ven. Wanneer de spelers zich net zo enthousiast inzetten als hun trainer Jan Nouse moet ook dit kunnen lukken. Programma zaterdag a.s.: V.V.C.'68 1 - Kloe tinge 1 14.30 uur; Roda Boys 2 - Kloetinge 2 14.30 uur; Kloetinge 3 - Arendskerke 2 14.30 uur; Kloetinge 4 - Apollo 2 12.45 uur; Kloetinge 5 - S.V.D. 2 14.30 uur; SKNWK 4 - Kloetinge 6 14.00 uur. Kloetinge 7 is vrij. Berkel Dames - Kloetinge Dames 1 14.00 uur. Voor de jeugd staan enkele vriendschappelijke wed strijden op het programma. Via trainers/leiders wordt dit bekend gemaakt. woonzorgcentrum voor ouderen. Voor de bouw en inrichting van het centrum ontvangt de stichting een eenmalige bijdrage van 350.000,-. Het initiatief van de stichting past in het ouderenbeleid van de provincie. De discussienota welzijnsbeleid is verkrijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180 - 31400. Geen verplichte kilo verkoop Te leen De diaserie "Bestuursbeeld" is ook op video gezet. Dat maakt dat de serie, maar ook andere films over de provincie, geleend kan worden voor vertoning op school, in ver enigingsverband, in het clubhuis of in het buurthuis. Voor inlichtin gen hierover kunnen belangstellen den bellen met het informatiecen trum, tel. 01180 - 31400. De landbouwmaatschappij ZMO is bezig met het project 'verbetering watervoorziening en bemesting op fruitteeltbedrijven in Zeeland. Het project kost ruim 1 mln. De ZMO komt een ton tekort en heeft daarvoor subsidie aangevraagd bij de provincie. Gemeenten met vestigingsover schotten boven 200 zijn Bruinisse (201), Tholen (226) en Goes (326). Een vertrekoverschot met meer dan 200 registreerden Mid delburg (254) en Terneuzen (277). De lijst met bevolkingsaantallen, onder meer uitgesplitst per ge meente, is verkrijgbaar bij het in formatiecentrum van de provincie, tel 01180-31400. De nu geleverde cijfers kunnen uit eindelijk iets afwijken, doordat nog mutaties aan het eind van decem ber moeten worden verwerkt. Welzijnsbeleid heeft direct te maken met zorg en verzor ging, cultuur en onderwijs. Maar ook economische ont wikkelingen, volkshuisvesting eri milieu beïnvloeden het wel zijn- Niet alleen de provincie heeft er een taak in, ook de rijksoverheid en niet in de laatste plaats de ge meenten. De provincie ziet het als haar taak te stimuleren, te coördi neren en conflicten op te lossen. zoeker een informatiepakket over de provincie. Wel is het nodig dat groepen van tevoren een afspraak maken. Dat kan door te bellen met de pu blieksvoorlichter, tel 01180 - 31559. De Stichting Tabadila is druk in de dermishandeling en voor een boek weer met de oprichting van een over de watersnoodramp 1953. Fotospeciaalzaak Filmpost aan de Ganzepoortstraat te Goes stelt al geruime tijd amateursfo- tografen in de gelegenheid werk te exposeren in één van de eta lages. Deze maand is er een expositie ingericht van werk van Joop Westerweel uit Krabbendij- ke. Onder de titel "Wintersfeer" stelt hij met name natuuropnamen tentoon. Deze winterbeelden vormen een voorproefje op de diaserie die binnenkort zijn pre mière beleeft en die ruim 300 De eerste helft van de competitie is voor Luctor '88 goed afgeslo ten: een tweede plaats en een periodetitel. De tweede helft zal waarschijnlijk toch wel wat zwaarder worden. De onderlinge verschillen zijn zeer klein. Dus er zal zeker op het scherpst van de snede gespeeld worden. Op een punt hebben we voor het volgen de seizoen een goed resultaat bereikt, de huidige succesvolle trainer, K. Hagestyn heeft voor een seizoen bijgetekend. Dat geeft een hoop rust in de voet- balgeledingen. De wedstrijd van komende zondag is een cruciale, Walcheren draait ook in de top mee en wilt zeker voor eigen publiek dat bewijzen. Dus Luctor '88 is er alles aan gelegen om deze wedstrijd met een positief resultaat af te sluiten, zodat we nog deel uit blijven maken van de kopgroep. De selektie ziet met vertrouwen deze moeilijke uitwedstrijd tegemoet. Program ma van zondag 29 januari ziet er als volgt uit: 14.30 uur: Walche ren - Luctor '88; 14.30 uur: Luctor '88 - Alliance 2; 12.30 uur: Luctor '88 - Renesse 2; 10.30 uur: Luc tor '88 - Goes 4; 12.30 uur: RCS 4 - Luctor '88 5. In de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg is van 27 januari tot en 11 maart a.s. een tentoonstel ling te zien van werk van Henny Schrijver. De expositie is opge zet door de Jan van Leeuwen Stichting en draagt de titel "Inner Landscapes". Openingstijden: maandag van 17.30-21.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur. De opening is vrijdag 27 januari om 17.00 uur door Moniek Peters, conservator Moderne Kunst van het Dor- drechts Museum. Goes is er niet in geslaagd de belangrijke wedstrijd tegen JVC in winst om te zetten. Het aantal spelers dat om uiteenlopende redenen niet beschikbaar was, was te groot. De vervangers deden ontzettend hun best, maar slaagden er niet in de winst te behalen. Aanstaande zondag wacht er weer een belangrijke wedstrijd. Uit naar V.E.S. te Oudenbosch. Thuis hebben we met 1-1 gelijk gespeeld, maar dit is in deze fase can de competitie niet meer voldoende. Goes zal moeten winnen om uitzicht op het eerste klasserschap te behouden en dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Nog 8 wedstrijden; dus er zijn nog 16 punten te halen. Goes 2 moet uit naar VOAB 2. Thuis werd zo maar net met 0-1 verloren, maar na het goede resultaat van afge lopen zondag 2-1 winst tegen TSC 2, hebben wij er alle ver trouwen in. En ook Goes 2 kan de puntjes nog goed gebruiken. Goes 3 speelt een thuiswedstrijd en wel tegen Noormannen 2 en de supporters die de reis naar Oudenbosch te ver vinden kun nen de spelers van Goes 3 gaan aanmoedigen. Ook de mannen van Rinus Paardekooper hebben nog wat goed te maken. Na een 2-0 voorsprong verloren zij afge lopen zondag nog met 3-2 van Vlissingen 3 en wil Goes 3 degradatie voorkomen, dan zul len zij de komende wedstrijden in winst om moeten zetten. Voor de jeugd is dit het laatste weekend van de winterstop en zij spelen nog een aantal vriendschappelij ke wedstrijden. Het volledige programma is: Programma zaterdag 28 januari: 12.45 uur: Goes A1 - Oostkapelle A110.00 uur: Goes C1- Nieuwdorp B1; 11.15 uur: Goes C2 - Oostkapel le C1. Programma zondag 29 januari: 14.30 uur: V.E.S.'35 1 - Goes 1; 11.30 uur: VOAB 2 - Goes 2; 12.30 uur: Goes 3 - Noormannen 2; 10.30 uur: Luc tor '88 4 - Goes 4. Goes 5 vrij. Programma zaterdag 28 januari: Wemeldinge 1 - Duiveland 1 14.30 uur; Duiveland 2 - Wemel dinge 2 14.30 uur; Kruiningen 4 - Wemeldinge 3 14.30 uur. opnamen omvat. De exposant heeft naast zijn excursies als natuurgids in het recreatie- natuurgebied "Den Inkel" te Kruiningen ruim 31/2 jaar met zijn camera met gebied doorkruist om een en ander vast te leggen. De diapresentatie bevat niet alleen landschappelijk maar ook veel vogel-, planten- en dierop- namen om het verhaal compleet te maken. Deze zijn bedoeld voor educatie en voorlichtings- werk in de regio bij scholen en verenigingen. Wie dat wil kan natuurlijk altijd een kijkje komen nemen in het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Daar ligt van alles over wat de provincie doet. Veel informatiemateriaal is gratis be schikbaar. Het informatiecentrum is iedere werkdag open van 10.00 tot 16.00 uur. statenleden beslissingen genomen Qi |hcjr|jpc over tal van zaken. Ondermeer u u1 u 1 c over de opheffing van de tol op de Het Regionaal Patiënten en Consu- Zeelandbrug; de nieuwe veerboot Koningin Beatrix; de overeen komst tussen rijk en provincie over de Westerscheldeoeverver- binding (W0V); de omzetting van tegelfietspaden in beton; de slui ting van zes bejaardenhuizen om meer geld te krijgen voor woon- zorgprojecten voor ouderen; het milieubeleidsplan Kerend Tij 2; September Cultuurmaand die voor de toeristen en wie in Zeeland woont interessant is; subsidies voor experimenten in het bedrijfs leven, de landbouw en de visserij, voor meer bewegen voor oude ren, voor het steunpunt tegen kin- op een vrijdag vergaderen zij in de Middelburgse Abdij over Zeeuwse zaken. De statenvergaderingen zijn openbaar, wie dat wil kan ge woon een plekje zoeken op de publieke tribune. Vanaf die plek hebben bezoekers een goed overzicht over de verte genwoordigers die door hen zelf zijn gekozen en die 8 maart al of niet worden herko zen. De statenleden zitten per poli tieke partij, per fractie, bij el kaar. Tegenover hen, links vanaf de tri bune, zit het College van Gedepu teerde Staten met in hun midden de voorzitter: de Commissaris van de Koningin. Links van de Com missaris zit de Griffier, zeg maar de secretaris. Een greep De afgelopen vier jaar hebben de B

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15