informatieavond Kursus Praktisch Personeel en arbeid creatieve student MBO-Innovatieprijs voor de meest J Computergebruik Kon. Landmacht werft jonge militairen voor kortere aanstelling Vrijdag 20 januari jl. is in Breda een nieuw Baneninformatiecen- trum van de Kon. Landmacht geopend. Het richt zich bij haar werving op jonge mensen uit Zeeland en West-Brabant. Dit centrum maakt deel uit van de nieuwe wervingsorganisatie van de landmacht die erop is gericht gemiddeld 5.400 militairen per jaar te werven. Er is vooral behoefte aan jonge mensen voor een korte aanstelling van tweeëneenhalf jaar. Hogeschool Zeeland biedt zestien studierichtingen OPEN DAG College voorheen R.E.C. DE ZEEUWSE VOLKSUNIVERSITEIT i I Leerling Tweemaster wint prijs tekenwedstrijd 'Kind en Verkeersveiligheid' Oosterschelde Woensdag 25 januari 1995 DE BEVELANDER 11 ZEE - E G E S E A S SKOA: een juiste keus voor je toekomst R>zoek naar de juiste weg na de basisschool?^ aduiaeent! Goes: Leliestraat 106 Vlissingen: Verlengde Bonedijkestraat 277-279 Een halve eeuw onderwijs voor en aan volwassenen In Goes en Vlissingen op: maandagavond 6 februari 1995 aanvang 19.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft voor een cursus BKB, PDB, is welkom. Start cursussen: in de week van 13 februari 1995 15 dinsdagavonden vanaf 31 januari. in Goes voor 140,- Docent: |ohan Adriaanse TAALCURSUSSEN, CREATIEVE CURSUSSEN, ALGEMENE CURSUSSEN Cursussen op verzoek op maat ontworpen WAAROM EEN CURSUS BIJ DE ZVU? - voor de meeste cursussen heeft u geen vooropleiding nodig - een certificaat kan verkregen worden - docenten hebben aandacht voor iedere cursist(e) - er wordt gewerkt met bevoegde/gekwalificeerde docenten - dag- en avondcursussen - ZVU-cursussen zijn niet duur en U leert met PLEZIER. kursus ABSTRACT SCHILDEREN Programma Belangstelling INLICHTINGEN/ Kantoor ZVU, INSCHRIJVINGEN Spanjaardstraat 51, Middelburg, tel. 01180-34800 s° FEBRUARI SCHOLEN-INFO 1995 boekhoud cursussen n ERKENDE V r I ESTHETICA OPLET!) INEEN BR1DA (X)I'ï; ZEELAND COLLEGE Het Zeeland College is een scholengemeenschap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO, HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes errZierikzee. Een instituut, waar ca. 5500 leerlingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag-avondonderwijs voor volwassenen. Het Oosterschelde College gaat op 1 februari opnieuw beginnen met een kursus Praktisch Com putergebruik in Goes. De kursus is bestemd voor beginners die ook verder geen afgeronde voor opleiding hebben, zoals mavo of havo. De kursus valt onder de basis educatie en kost slechts 50,-. deelnemende scholen zijn: Agra risch Opleidings Centrum Zee land te Goes, Oosterschelde College te Goes, Delta College Zeeland te Middelburg, Zeeland College te Middelburg en Vlissin gen, ROG Westerschelde te Ter- neuzen en Ter Welle te Goes. Op schoolniveau worden voor rondes gehouden, waaruit de school één project, de school- winnaar, nomineert voor deelna me aan de eindronde. Een exter ne jury wijst op basis van het rap port van de schooljury en de pre sentatie, de hoofdwinnaar aan. De prijsuitreiking zal in juni aan staande plaatsvinden. Het Inno vatiecentrum is ervan overtuigd dat deze prijs een groot aantal leuke grensverleggende ideeën voor het Zeeuwse bedrijfsleven zal opleveren. SCHOOL Mee met Mondriaan Verruim je denkbeelden en verleg je grenzen. Schep je eigen werkelijkheid en taal met penseel en verf. Inllchtingen/aanmelding: 01100-31170 "Het is een kursus met een heel breed programma", zegt Ineke Muijs die de kursus gaat geven. "Met een computer leren werken doe je om er iets mee te doen thuis of in je werk. Behalve goed met de computer kunnen omgaan is het dus ook belangrijk om bijvoorbeeld een goede brief te kunnen opstellen. In ons pro gramma zit dat allemaal. Ook aan toetsvaardigheid wordt aan dacht besteed. Dit natuurlijk naast theorie en veel praktijk op de computer zelf. Alle program ma's waar veel mee wordt gewerkt komen aan de orde", aldus Ineke Muijs. Op het programma staat het wer ken met het besturingssysteem MS-DOS en de programma's Word Perfect, Lotus 1 -2-3 en D- base. Voor de twaalf deelneem sters en deelnemers staan zes bijna nieuwe computers klaar. "We werken met twee mensen - Erkende ANBOS-school - Erkend door Minister van 0&W op grond van de WEO - Studiefinanciering/OV-jaarkaart De 11-jarige Andrea Stam, leer linge van openbare basisschool De Tweemaster in de Goese Polder, is één van de 12 win naars van de jaarlijkse teken wedstrijd van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land. Deze wedstrijd voor leerlingen van basisscholen heeft tot doel de verkeersveiligheid bij jonge ren onder de aandacht te bren gen en de verkeerseducatie in het basisonderwijs verder te sti muleren. Dit jaar hebben 85 scholen in heel Zeeland deelge nomen, die elk 10 tekeningen hebben ingezonden. Uit de 850 inzendingen heeft de jury vervol gens 12 winnaars gekozen. Met op één computer", zegt Ineke die er aan toe voegt dat dat zeer goed werkt, "omdat nou eenmaal twee meer weten dan één". leder jaar opnieuw staan Havisten voor de keus: wat ga ik na het diploma doen? Velen kiezen voor een vervolgstudie in het HBO. Via open dagen en informatiemateriaal weten de meesten wel zo'n beetje welke studierichtingen er zijn. Sinds er visitatierapporten worden gepubliceerd is ook wel bekend welke hogescho len in bepaalde studierichtin gen heel goed of in welke ze minder goed zijn. Blijft toch de vraag naar welke hogeschool je het best kunt gaan en welke studierichting je het meest aanspreekt. De directie vertelt: "Wie voor de Hogeschool Zeeland kiest, kiest in elk geval voor een school waar iedere student meetelt, serieus genomen wordt en persoonlijk gemoti veerd wordt om binnen de gestelde studieduur het diplo ma te halen. Bovendien heeft de HZ een goede reputatie op het gebied van internationali sering. Dat geldt in hoge mate voor de economisch-linguïsti- sche studierichting, maar ook bij de technische studierichtin gen en die van verpleegkunde is het niet ongewoon dat stu denten een stage of een deel van hun studie in het buiten- Een Skoa-schoolkeuze-onderzoek geeft zicht op mogelijkheden en kansen in het voortgezet onderwijs. Vraag op school of bij Skoa informatie over deelname aan zo’n onderzoek. NIEUWSTRAAT 2 - POSTBUS 2034 - 4460 MA GOES - TELEFOON 0II0O-3OS4S De opleiding Personeel en Arbeid van de Hogeschool West-Brabant start in septem ber 1995 een eenjarige dag opleiding 'Master of Arts Man aging Human Resources'. Het gaat om een opleiding die uniek is in Nederland. De Masters Opleiding is ontwik keld in samenwerking met de University of The West of Eng land, in Bristol. Deze universi- teit heeft een uitstekende reputatie op het genied van 'Human Resources Manage ment' en staat in Engeland goed aangeschreven. De ont wikkeling van de opleiding heeft ongeveer anderhalf jaar in beslag genomen. D Mas- tersopleiding kan gevolgd worden door (bijna) afgestuur de HBO-ers Personeel en Arbeid of afgestudeerde met een verwante HBO- of univer sitaire opleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van de vooropleiding en zal onge veer één tot anderhalf jaar bedragen. De masters oplei ding voorziet in een behoefte aan personeelsmanagers, die in staat zijn vorm en inhoud te geven aan de strategische dimensie van het personeels management (toelichting). In de opleiding wordt aandacht besteed aan strategische en bedrijfskundige kennis van Human Resources Manage ment in internationaal per spectief (toelichting). De volgende onderwerpen komen in de opleiding uitvoe rig aan de orde: kwaliteitsver- De kursus wordt gegeven op maandag vqn 14.00 - 16.30 uur en op woensdag van 9.00 - 14.30 uur. Het gaat om totaal zeven uur per week en dat zeventien weken lang. De kursus biedt een uitstekende basis voor verdere studie of werk. De kos ten zijn zo laag, omdat de over heid de basiseducatie subsi dieert en zodoende mensen met een geringe opleiding alsnog de kans geeft om wat bij te leren. Wie kinderopvang nodig heeft tij dens de lessen kan een tege moetkoming krijgen in de opvang. De kursus wordt gehou den in het gebouw van het Oos terschelde College aan de Zus terstraat 11 in Goes. De kursus begint met een ken nismakingsbijeenkomst op woensdag 1 februari om 9.00 uur. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden. Het is zaak om dat snel te doen omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Men kan kontakt opnemen met het Oosterschelde College, Zuster straat 11, Goes. Telefoon: 01100-31170. Zaterdag 228 januari L'W) van 11.00 tot 15.00 uur In de nieuwe vorm van werven wordt veel aandacht besteed aan de waarde die vakdiploma's van de landmacht hebben in de maatschappij, bemiddeling bij het zoeken naar een baan na einde dienstverband, regionale plaatsingen en mini-loopbanen. In zes steden zijn reeds banenin- formatiecentra officieel in gebruik genomen. Het betreft Arnhem, Amsterdam, Leeuwar- land doen. Tenslotte heeft de HZ een paar studierichtingen die je nergens anders of slechts bij een paar hogescho len kunt volgen". Aquatische ecotechnologie is zo'n bijzondere studierichting. De Hogeschool Zeeland is in Nederland, vermoedelijk zelfs wereldwijd, de enige plek waar je voor die studie terecht kunt. Het is een studierichting die in huis- tuin- en keukenneder- lands opleidt voor watermilieu- ingenieur. De toekomst voor afgestu deerden ligt bij instanties die zich bezighouden met het beheer van watersystemen: waterschappen, natuurorgani saties, rijkswaterstaat, provin ciale waterstaten, zuiverings schappen, ingenieur-advies- bureaus. De kern van de studie draait om integraal waterbeheer, waarbij economische en eco logische belangen in onderlin ge samenhang worden beschouwd. Het is een vrij jon ge milieustudie, die inmiddels al veel waardering krijgt. Een studie die niet uniek is, maar waarvan er niet veel in Nederland zijn is die van mari tiem officier. Vroeger was dat de zeevaartschool, waar je Het Innovatiecentrum Zeeland stelt voor studenten, die in de laatste fase zitten van het Mid delbaar Beroeps Onderwijs, een MBO-innovatieprijs ter beschik king. Het motto is: creatief en vernieuwend. Doelstelling van de prijstoekenning is stimulering van de belangstelling voor (tech nologische) innovatie en onder nemerschap in het algemeen bij studenten van het voltijds mid delbaar beroepsonderwijs. De deelnemende studenten kunnen per school prijzen winnen tussen de honderd en vijfhonderd gul den. Voor het meest creatieve, vernieuwende, technologische toepasbaar en commercieel uit voerbare werkstuk wordt een hoofdprijs toegekend van 2.500,-. De MBO-innovatieprijs is onlangs van start gegaan. De den, Utrecht, Eindhoven, Roer mond en Hengelo. Naast Breda krijgen Groningen, Zwolle en Rotterdam nog een BICKL. De banencentra, ook wel banen- winkels genoemd, bieden de bezoeker veel mogelijkheden. Naast algemene informatie over de Koninklijke Landmacht is er een uitgebreid overzicht van opleidings- en beroepsmogelijk heden. De bezoeker kan onder meer met behulp van een interactief informatiesysteem zelf gegevens over 150 funkties opvragen. Daarnaast is er een filmzaaltje met audiovisuele presentaties en een leeshoek waar de geïnteres seerde brochures e.d. kan door lezen. De medewerkers van de banencentra benaderen in hun regio de markt ook actief via onder meer arbeidsbureaus, GAK's, scholen, gemeentes en evenementen. die tekeningen is een kalender gemaakt, waarmee in heel Zee land de aandacht wordt geves tigd op verkeers(on!-)veiligheid. Andrea kreeg een mooie oorkon de en natuurlijk een kalender. Voor de school was er ook een kalender en een geldprijs van 750,00! Alle leerlingen kregen bovendien een leuk pakje tover- viltstiften omdat ze allemaal enorm hun best hebben gedaan. Het geld zal een goede bestem ming krijgen in het nieuwe gebouw van De Tweemaster, dat eind 1995 klaar zal zijn. De school is erg trots op Andrea, die al eerder dit jaar een prijs won voor het bedenken van de naam van haar eigen school.... INKIZMA'I'I K EN I n IK ATT I-, opleiding schoonheidsverzorging (STIVAS) opleiding voetverzorging (SEPVO) algemene ondernemersvaardigheden kaderopleiding cosmetica parfumerie voortgezette opleidingen applicaties specialisaties 8 Delpratsingel 28 f 4811 AP BREDA m 076 - 146466 Koningstraat 1 4461 AW GOES 01100 - 51064 voor stuurman of machinist kon studeren. Nu word je aan de HZ opgeleid om verant woordelijk te kunnen zijn voor de navigatie, de logistiek en het beheer van de volautoma tische machinekamer. Stuur man en machinist in één: geïn tegreerd maritiem officier voor de koopvaardij die met moder ne schepen de zeeën beva ren. Er komt weer meer vraag naar goed gekwalificeerd kader aan boord. Andere plaatsen met een zeevaart school zijn Rotterdam, Amsterdam en Terschelling. De HZ heeft 16 studierichtin gen plus diverse doorstroom mogelijkheden naar internatio naal erkende post-hbo Mas tercourses (MSc en MBA). Een goed studieklimaat, rela tief hoge studierendementen en een plezierige omgeving, waar je nog behoorlijke stu dentenkamers kunt vinden zijn extra punten in het voordeel van de HZ. Wie voor een HBO-studie naar Vlissingen komt, zal daar geen spijt van hebben. Best een aardige stu dentenstad, net als het nabije Middelburg, bovendien dichtbij het strand, om even uit te waaien als er genoeg geblokt is. betering (total quality manage ment), personeelsmanage ment in internationaal ver band, financieel management, cross-cultureel management en organisatieverandering. De opleiding heeft een goed evenwicht gevonden tussen theoretische scholing en prak tische toepassing. Veel aan dacht wordt besteed aan het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk. Afge studeerden zullen in staat zijn om toegepast onderzoek te verrichten op het gebied van personeel en organisatie. De opleiding gaat in septem ber 1995 van start met een groep van maximaal 25 stu denten. Vooraf vindt een selectie plaats. Na een succesvolle afsluiting van de studie verleent de Engelse universiteit de inter nationale titel Master of Arts (Managing Human Resour ces). De opleiding wordt gro tendeels in Breda verzorgd. De cursussen zullen hoofdza kelijk in het Nederlands gedo ceerd worden, enkele cursus sen worden in het Engels gegeven. Tijdens de opleiding zullen Nederlandse en Engel se studenten nauw samen werken. Er kunnen o.a. een aantal program ma-onderde- len - onder bepaalde voor waarden - in Engeland worden gevolgd. Voorts zijn er met de Engelse partner afspraken gemaakt over het afleggen van bedrijfsbezoeken in beide landen. E N a O P ZATERDAG VRIJDAG 17.00 TOT 21.00uur 10.00 TOT 13.00 UUR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11