kj Deze week: F7 Postzegelen te Heinkenszand HOOFDINSPECTEUR JJ± VAN DE HOEF VAN DE BEVELANDSE POLITIE GEEFTLEIDINGAAN VEILIGHEIDSACTIE VOOR BEJAARDEN: Lion Sails niet weg uit Kats! Fototentoonstelling Zorg in Nederland in Oosterscheldeziekenhuis Informatieavond meer durf en zelfvertrouwen Winnaars Oudejaars- puzzel De Bevelander weekblad voor zuid- en noord beveland IV GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 26 JANUARI T/M 1 FEBRUARI Woensdag 25 januari 1995 - 47e jaargang no. 4 (Copyright: Grafisch bedrijf Pitman, Goes). LION KING MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT.' Proefabonnement kunnen de theaterliefhebbers in onze regio weer ruimschoots aan bod komen. Marcel Verreck treedt op in Goes met zijn nieu we one-manshow. Miel Cools, ook wel bekend als de Vlaamse troubadour, treedt op in het dorpshuis van Rilland en in 't Beest te Goes is danstheater te zien. Verder uiteraard onze vaste rubrieken, zoals veel informatie in Beveland Kort, een overzicht van de (veld)sporten voor komend weekeinde en uiteraard ook de nodige zakelijke informatie. In deze Bevelander verder scho- leninfo uit het Zeeuwse. Waarom Reimerswaal? Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor Onveilig? Verlegen Hard nodig Programma Dankdag 'Nulmeting' Vroeger genoten ouderen respect en ontzag. Nu zijn ze een speciale 'doelgroep' van dieven en inbrekers geworden.... F V INTERVIEW VAMPIRE i «V 1 -V, kwetsbare groep in onze samenleving". door werden BEEF '/OOP Eïia Naam: Adres: bericht Postcode: Plaats: Handtekening: IWIC (Van een onzer redacteuren) REIMERSWAAL -- "In velerlei opzicht zijn bejaarden een "In lichamelijk opzicht hebben ouderen vaak een grote achter stand ten opzichte van kwaadwil- Hij maakte vrijwel altijd gebruik van het feit, dat de bewaking in tehuizen gering is en dat bejaar den (waar ze ook wonen) vaak hun huisdeur niet afsluiten als ze weggaan. De man had het voor zien op geld en sieraden. Hij is ook eens op de Bevelanden gepakt en was enige tijd 'te gast' op het politiebureau in Goes. donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 20.00 u. 21.30u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. "Ik wil de ouderen met zulke ver halen niet bang maken. We wil len alleen maar onderstrepen, dat ouderen kwetsbaar zijn en dat ze beter tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden". Daartoe is men in zee gegaan met de Stichting Volksgezond heid, Maatschappelijk welzijn en vrijdag zaterdag zondag.. In totaal werden naar bejaarden in Reimerswaal en op Schou- wen-Duiveland 481 antwoordlijs ten verstuurd. Er kwamen er 355 volledig ingevuld terug. Dat is 74%. "Voor dit soort enquêtes is dat uitzonderlijk hoog", aldus de heer Van de Hoef. "De bejaarden voelen zich, volgens de 'nulmeting', rede lijk veilig in Reimerswaal. De hausse aan inbraken van eind 1994 zal daarin wel verande ring hebben gebracht, in nega tieve zin. Maar we hopen, dat medio 1996 blijkt, dat het gevoel van veiligheid bij de meeste bejaarden is terugge keerd". Waarom uitgerekend voor de gemeente Reimerswaal is geko zen, ligt een beetje voor de hand. De Stichting VMC had kort tevo ren juist een (ander) ouderenpro ject in deze gemeente gedaan. Bovendien waren hoofdinspec teur Van de Hoef (uit Krabbendij- ke) en rechercheur André van Rees (ook uit Krabbendijke) nauw betrokken bij de voorberei dingen van het nu lopende poli tieproject. Op zaterdag 28 januari a.s. van 13.30 tot 16.30 uur vindt er in gebouw ”De Stenge” aan het Stengeplein te Heinkenszand een postzegelmiddag plaats, ge organiseerd door Filatelisten vereniging "De Zeeuwse Delta” uit Middelburg. Men kan gezellig ruilen of kopen uit de vele boekjes van de ver eniging. De toegang is gratis. "De voorlichtingsbijeenkomsten hebben uitgewezen, dat we bij sommige mensen het gevoel van onveiligheid hebben vergroot. Want de mensen hoorden daar dingen, die ze nooit geweten hebben. We hebben bijvoor beeld verteld, hoe inbrekers veelal te werk gaan". "Maar we hebben ook verteld, hoe slordig zij (als mogelijke slachtoffers) soms met hun spul letjes omgaan. Als ze zorgen voor betere sloten op deuren en ramen, en als ze hun achterdeu ren voortaan altijd goed afsluiten als ze van huis gaan, is er al veel gewonnen". "Het was min of meer logisch, dat er gekozen zou worden voor Reimerswaal. We hebben de hulp en steun nodig van (o.a.) de gemeente en van de woningbouwvereniging. Al die mensen en hun adressen ken nen wij goed. Dat maakt, dat zo'n project veel soepeler loopt", aldus de heer Van de Hoef. 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. DRINK MIJ EN A* X zaterdag zondag woensdag In enveloppe zonder postzegel zenden naar: .afdeling abonnementen,Antwoordnummer 123,4380VBVIissingen. gaat sneller! 01184 84216 MMVM aantal van ruim 50.000 exempla ren verkocht. De inmiddels veel besproken tentoonstelling laat de relatie tussen twee bevol kingsgroepen zien, zij die zorg, steun en hulp nodig hebben en zij die deze zorg geven. Beide groepen komen ook aan bod, hoewel de nadruk ligt op de zorg verleners. Dit betekent dat ook de technologische kant van de zorgverlening in de tentoonstel ling aandacht krijgt. Beide foto grafen hebben ervaring en affini teit met het thema en zijn beiden zeer goed ingevoerd in de gecompliceerde wereld van de zorgsector in Nederland. Hun benadering is echter zo verschil lend dat een interessante combi natie is ontstaan. "Zorg in Neder land" is ingericht in de hal op de eerste verdieping van het Oos- terscheldeziekenhuis, 's-Graven- polderseweg 114 te Goes. De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Reimerswaal telt 20.000 inwo ners. Hoe velen daarvan ouder dan 65 jaar zijn, is bij de politie niet exact bekend. Wél is bekend, dat de gemiddelde leef tijd van alle Reimerswaalse 65- plussers maar liefst 78 jaar is. De aanleiding tot het gesprek is het op gang komen van een poli tieproject, dat zich richt op het verbeteren van het veiligheids gevoel onder ouderen. Want veel ouderen durven 's avonds niet meer over straat, sommigen doen zelfs de voordeur al niet meer open als er wordt aange beld. Bovendien laten ze zich gauw bang maken door verhalen die ze in de krant lezen (of die ze van anderen horen) over tasjes rovers en over inbrekers. Een toenemend aantal bejaarden voelt zich in de samenleving van Het Oosterschelde College biedt deze kursus al tien jaar lang aan en met succes. Ook lange tijd na de kursus zijn deelnemers nog uiterst tevreden over het effect. De kursus is bedoeld om men sen die erg verlegen zijn te hel pen bij het overwinnen van schroom om voor zichzelf op te komen en bij het verminderen van spanning in sociale kontak ten. "Ernstige verlegenheid is een sta in de weg voor een gelukkig leven”, zegt Ellen Ken- gen die de kursus gaat geven. "Als mensen niet voor zichzelf op durven komen, of enorme span ning ervaren als ze dat toch een keer doen, bestaat de kans dat ze in een negatieve spiraal terecht komen, die soms pas ein digt bij de psychiater of psycho- We spreken met Jan van de Hoef (48) uit Krabbendijke. Niet in zijn hoedanigheid van privé- persoon, maar in zijn functie van hoofdinspecteur van politie. Hij is als chef van de afdelingen recherche, vreemdelingendienst en externe voorlichting één van de topmensen van het politiedis trict Oosterscheldebekken (de Bevelanden, Schouwen-Duive- land, Tholen, Sint-Philipsland). Het district zetelt in het bureau te Goes. Daar treffen we de heer Van der Hoef. therapeut. Wij nodigen samen uit zelf het probleem aan te pakken en met ons trainingsprogramma helpen we hen daarbij. Door enerzijds dagelijkse situaties te ontleden, sporen we gedachten op die de mensen belemmeren die dingen te doen doe ze eigen lijk zouden willen doen. Ander zijds oefenen we om het gewenste gedrag in de praktijk te brengen. De kursus biedt men sen daarvoor een veilige plek". Uit een passage in het voorpagina-artikel van De Bevelander d.d. 11 jan. zou gemakkelijk kunnen worden afgeleid, dat zeil makerij Lion Sails is ver trokken bij de haven van Kats. Niets is echter min der waar. In de betrokken passage werd gedoeld op het vertrek van zeilmake rij Lammerts van Bueren, medio jaren '80. Twee jaar later begon Lion Sails zijn activiteiten aan de haven van Kats. En het bedrijf is daar nog altijd gevestigd. Tot volle tevredenheid van de klanten en tot volle tevredenheid van de 5 personeelsleden! Is dat dan nodig? Jawel, dat is hard nodig. Vooral in Reimers waal. Uit cijfers van de politie blijkt, dat de afgelopen vier jaar in Zeeland relatief veel vaker bij zelfstandig wonende ouderen werd ingebroken dan bij betrek kelijk jonge mensen. Daarbij maakte het geen verschil of de bejaarden volledig zelfstandig woonden in een eigen woning, of in een bejaardenwoning, of in een aanleunwoning of in een wooncomplex. Volgens hoofdinspecteur Van de Hoef kreeg de gemeente Rei merswaal vorig jaar tussen begin oktober en eind december onverwachts te maken met een golf van inbraken. In die periode van 1994 schoot het aantal Reimerswaal. Daar hebben we enkele arrestaties kunnen ver richten. Enkele inbraken waren daarmee opgelost. De andere groep’ inbrekers komt van buiten Reimerswaal. Daar hebben we tot op heden geen vinger achter kunnen krijgen". Verder vertelt de heer Van de Hoef, dat gedurende enkele jaren een inbreker in heel Neder land actief is geweest, die uitslui tend inbrak bij bejaarden: altijd in bejaardenwoningen en tehuizen. De man werkte soms wel 20 tot 30 adressen per dag af. "Vooral tegenover zakkenrollers, dieven en inbrekers hebben ouderen weinig verweer. Een jonger iemand kan snel reage ren, hij kan desnoods van zich afslaan. Maar als je oud bent, lukt dat allemaal wat minder goed. Bovendien hebben oude ren vaak geen flauw idee, hoe ze eventuele inbrekers buiten moe ten houden. Ze hebben nooit nagedacht over het voorkómen van misdrijven". keurig worden vergeleken. Als de situatie met de onveiligheids- in Reimerswaal medio 1996 sterk blijken te zijn verbeterd (en op Schouwen-Dui- zoek om een flinke vragenlijst te veland niet, of minder), dan is het Daaruit werd aannemelijk, dat die verbetering in Reimerswaal mede is veroor zaakt door het politieproject. Het programma van de kursus omvat verder basisoefeningen op het gebied van weerbaarheid, sociaal kontakt en ontspanning. Af en toe wordt aandacht besteed aan een stukje theorie. Veel aandacht wordt gegeven aan situaties uit der praktijk van de deelnemers. Op de informa tieavond zullen voorbeelden dui delijk maken hoe er gewerkt wordt. Halverwege de kursus gaan de deelnemers drie dagde len (vrijdagavond/zaterdag) naar de Volkshogeschool in Aarden burg. Dat geeft de groep de gele genheid wat meer intensief bezig te zijn. De overige bijeenkom sten zullen plaatsvinden op maandagavond in De Vroone, steeds van 19.30-22.00 uur. De kosten van de kursus bedragen 85,-. Belangstellenden voor de informatie-avond en/of kursus moeten zich vooraf wel aanmel den. Pas op die avond of direct daarna hoeft beslist te worden over deelname aan de kursus. Het telefoonnummer van het Oosterschelde College is 01100- 31170. Op maandagavond 6 februari houdt het Oosterschelde Colle ge, voorheen het REC, in Kapel- le een informatie-avond over de kursus "Meer durf en zelfvertrou wen". Deze kursus die ook wel assertiviteitskursus wordt genoemd zal daarna bij voldoen de belangstelling ook in Kapelle worden gegeven. De kursus omvat 12 bijeenkomsten. Tijdens de informatie-avond worden belangstellenden ingelicht over het doel en werkwijze van de kursus. Ook kan men dan vast kennis maken met de andere gegadigden en kursusbegeleid- ster Ellen Kengen. De informa tie-avond is gratis en wordt gehouden in De Vroone. Aan vang 19.30 uur. Einde omstreeks 21.30 uur. En op Dankdag voor Gewas en Arbeid (30 november jJ.) was het helemaél prijs! Toen werd een groot aantal leden van orthodoxe kerkgenootschap pen beroofd, terwijl ze 's avonds in de kerk zaten. Dat gebeurde vooral op Yerseke en Waarde. In één van die dor pen werd zelfs ingebroken bij de predikant van zo'n kerkge nootschap (in dit geval de Gereformeerde Gemeenten), terwijl de man op de preek stoel stond. De daders van deze inbraken moeten zéér goed geweten hebben, wie er die woensdagavond naar de kerk gingen. Ze hadden hun tijdstip wel héél nauwkeurig uitgekozen.... "Ons onderzoek heeft opgele verd, dat er die avond twee ver schillende groepen daders aan de gang moeten zijn geweest. De ene groep was afkomstig uit ligen. Veel ouderen zijn wat doof geworden. Sommigen zien slecht. Sommigen zijn te goed van vertrouwen. Sommigen laten zich weerloos overrompelen. Om die redenen verdient de groep bejaarden in onze samenleving onze extra aandacht. Extra aan dacht van de medemens. Extra aandacht ook van de politie". "Dat zijn eigenlijk vrij zakelijke argumenten. Maar er is ook een emotioneel argument om de ouderen onder ons méér aan dacht te geven: gewoon de eer bied voor de ouderdom. Hoe ouder de mens is geworden, hoe meer eerbied hij van ons ver dient. Niet iedereen denkt daar zo over, maar voor mij persoon lijk geldt dat sterk". Fïïai l'JLA’ra'. 1 In het Oosterscheldeziekenhuis te Goes is van 31 januari tot 13 februari de fototentoonstelling "Zorg in Nederland" te zien. Het gaat om werk van Harrie Tim mermans en Roel Visser. Zij fotografeerden diverse aspecten van de sector van zorg en welzijn in Nederland. Eerder, in de periode mei-september, waren de foto's te zien in het Rijksmu- seum te Amsterdam. De ten toonstelling is wegens de grote belangstelling nu op tournee door Nederland, om zoveel mogelijk belangstellenden te kunnen bereiken "Zorg in Neder land" is het resultaat van de 19e documentaire foto-opdracht van het Rijksmuseum. De tentoon stelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Pen sioenfonds PGGM, dat in 1994 25 jaar de pensioenregeling voor de zorgsector verzorgde. Van de catalogus bij de tentoonstelling, tevens het jubileumboek van het PGGM is inmiddels het record- I'" inbraken maar ineens omhoog naar 67 stuks, terwijl er in dezelfde periode van 1993 slechts 17 inbraken gemeld bij de politie. boek over Goes met veel historie. De winnaars heb ben intussen gehad. Het zijn: J.P. Hamelink, Zuid-Achter- weg 32 Wemeldinge; T.C. Kempe-Kramer, Noord- straat 25, Kamperland; Mevr. P. Rothfusz, Haze- laarstraat 7, 's-Gravenpol- der; J.C. de Jonge, Huize Vliedberg, Flat 20, Rilland; L. de Jonge, Noordweg 20, Krabbendijke. Maar hoe kan de politie nu nagaan, hoe het (on)veilig- dorpen Burgh-Haamstede heidsgevoel toeneemt of afneemt? "Dat geldt voor hun situatie in het verkeer. Maar dat geldt ook voor hun tamelijke hulpeloosheid, als ze benaderd worden kwaadwilligen". Een groot aantal lezers van De Bevelander heeft zich gebogen over de Oude- jaarspuzzel. De oplossing leverde kennelijk niet al teveel problemen op. Want er was een groot aantal goede inzendingen. De juiste oplossing was: "Dit jaar is van de baan een jaar vol nieuws breekt aan". De winnaars ontvangen het fraaie boek "Van gesloten bolwerk tot open stad", een "OUDEREN STEEDS VAKER was gesteld met de gevoelens van (on)veiligheid onder de ouderen in Reimerswaal. Dat noemt men de 'nulmeting'. Medio 1996 (dus na afloop van het project 'inbraakpreventie ouderenwoningen') wordt dat onderzoek herhaald en dan kan worden vergeleken of het veilig heidsgevoel een beetje is terug gekomen. H DOELWIT VAN INBREKERS I tegenwoordig onveilig. Temeer ook, omdat de eerbied voor ouderen lijkt weg te ebben. Het project waarover we met de heer Van de Hoef willen spreken, 'loopt' het komende anderhalf jaar in ^fe gemeente Reimers waal. De bedoeling is dat de poli tie aan de bejaarden in de gemeente Reimerswaal (Kruinin- gen, Yerseke, Hansweert, Waar de, Oostdijk, Krabbendijke, Gawege, Rilland, Bath) gaat ver tellen, hoe ze zich beter kunnen 'wapenen' tegen inbrekers en dieven. Dus: beter hang- en sluit werk op deuren en ramen. Dus ook: je deur niet openlaten als je weggaat. De voorlichtingsbijeen komsten werden tussen 18 en 25 januari gehouden. Vandaag (25 januari) zijn de laatste, in Krui- ningen en Rilland. Maar de politie heeft voor zich zelf ook een groot aantal taken op stapel staan, die allemaal tot doel hebben, de veiligheid te verhogen rondom woningen en wooncomplexen van bejaarden. Dat varieert van een intensievere surveillance aldaar tot intensiever speur werk naar mogelijke 'dader groepen'. Alles met het oog merk om bejaarden minder kwetsbaar te maken voor inbrekers en dieven. TOM CRUISE WITH THE DE verhalen van een Vanher BRAD PITT ANTONIO BANMJAS NanTww.«AAIIWRU, Ml,- u Om goed vergelijkingsmateriaal te kunnen hebben, wordt hetzelf de onderzoek óók gedaan op Schouwen-Duiveland (minus de en Renesse), omdat die regio ver gelijkbaar is met Reimerswaal. De 'nulmeting' is ook vorig jaar gedaan. Omdat op Schouwen- Duiveland dit Reimerswaalse politieproject niet loopt, kunnen Cultuur (VMC)''in Middelburg, medio volgend jaar de resultaten Dat instituut heeft kort na de I zomer van 1994 de situatie van dat moment onderzocht. Aan gevoelens een groot aantal ouderen zijn brieven gestuurd, met het ver- beantwoorden. Daaruit werd aannemelijk, dat die verbetering afgeleid, hoe het op dat moment A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1