.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Gazelle voor winnares Surrender en Albatross Toneelclub Schrabbekercke Meijer heelt de frites uit USA IELAAGSÏE BENZINEPRIJS Komedie door Mechels Theater in Prins van Oranje Goes Kleinkunstfestival in De Stenge op zaterdag 21 januari jongerenatelier te Goes brengt klucht in "Irene met blues in Middelburg Zaterdag start in Borsele Kindertheaterkwartaal VAN ZEELAND! 178 195 122 Creatieve technieken in e Parel Dansavon in De knecht van twee meesters WA 9 DE BEVELANDER Woensdag 18 januari 1995 DIESEL SUPER II CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID Zeefdrukken erkend Stichting Horeca Onderwijs \x\ew(wde onderwijs./Xy Pas Zaterdag a.s. Snuffelmarkt in Vlissingen Striptekenen II EURO LOODVRIJ HA per IA per IA per IITFR LITER LITEI De LITER LITER Bij de foto: Surrender. OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. Maarten van Roozendaal. Deze pianist/muzikant was onlangs nog te zien in het oudejaarspro- gramma van Sonja Barend. Hij wordt vergezeld door de bassiste Kim Soepnel en brengt Neder landstalige romantiek uit de goot, zonder verbindend gebabbel. Vrolijke treurnis van hoog niveau door een aanstormend talent! De organisatie is in de vertrouwde is er bal na. De entreeprijs bedraagt 7,50, kinderen tot 12 jaar 1,50. Het toneelstuk gaat over de ver wikkelingen van een landbou- wer/kampeerboer; diens huis houdster; een jeugdige kam- peergaste en nog enige andere niet alledaagse campingbewo ners. Regie is in handen van Rinus Minnaard, souffleur is Cor- circa 7.000 pallets ter hand. De "Ditlev" is al het vierde schip met frites dat in de haven van Vlissin- gen aankomt. De verwachting is dat de import van Amerikaanse frites zal continueren tot het begin van de nieuwe aardappel oogst (augustus). rie Rouw. Nel de Jonge, Brechtje Goeman en Jan Harinck nemen de hoofdrollen voor hun reke ning. Verder wordt meegespeeld door Jan Minnaard, Truus Hol- lestelle, Jan de Vos, Wim Goe man en Petra Zijderveld. PER LITER ren. Deze zaak in Biezelinge is sinds juni 1991 actief en heeft ling, waarbij clownerie, muziek en beweging een belangrijke rol spelen. Bent u een liefhebber van stijldansen? Zaterdag 21 januari a.s. organiseren we weer een gezellige dansavond in het theater van De Parel, van 20.30 - 00.30 uur Hélemaal GRATIS. Met live-muziek van "Stardust". De volgende dansavond is op 25 februari met "Passé Partout" GEEN 2.06 MAAR GEEN 1MMAAR Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 7 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijfje) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. Toverdoos". Woensdag 8 maart: Gymzaal in Borssele, Theater Walter Wal ter. Zaterdag 18 maart: Dorpshuis in voorstelling is haar klanten in de hele regio rond Kapelle. j het kindertheaterkwartaal in als een wel wat eigenwijs maar de gemeente Borsele. de jonge verliefden natuurlijk! Fedrigo Rasponi is echter niet wie men denkt dat hij is: zijn zus Beatrice heeft zich vermomd als Federigo en is op zoek naar haar minnaar Florindo, tevens moor denaar van Federigo. Spannend wordt het wanneer Brighella, de herbergier, Beatrice herkent. Wie de zaken helemaal ingewik keld maakt is Truffaldino, de knecht van Beatrice. De verwar ring en komische situaties stijgen ten top wanneer de knecht ook nog Florindo (de minnaar van Beatrice) gaat dienen. Hierdoor ontstaat er een algemene ver warring: boodschappen die bij de Hoewel we op de Bevelanden normaliter geen gebrek hebben aan aardappelen, heeft fritesfa- briek Lamb-Weston-Meijer met onder meer een vestiging in Kruiningen, besloten frites uit de USA te gaan halen. Vorige week werd in de haven te Vlissingen 5300 ton diepgevroren Ameri kaanse frites gelost. Dat zijn 50 miljoen porties. Door de schaarste aan aardap pelen in Europa, dit jaar, heeft Meijer tot deze import besloten. De recente joint venture van het Kruiningse bedrijf met de Euro pese vestiging van Lamb-Wes- ton (de Amerikaanse marktleider op fritesgebied) heeft de stap om frites uit de Verenigde Staten te importeren vereenvoudigd. Alge meen Directeur Kees Meijer: "Dit is een bewijs van de enorme mogelijkheden van deze samen werking. Wij kunnen als één van de weinige frites- en aardappel- specialisten leveranciers het hele jaar door tegemoet komen met de stringente kwaliteitseisen van internationale FastFood ketens". De "Ditlev Lauritzen" die de frites in 23 dagen naar Euro pa gebracht heeft, is één van de grootste diepvriesschepen ter wereld. Het bedrijf Van Bon Koel- en Vriesveem Vlissingen b.v. nam het karwei van het lossen van de naast de grote kast. Stromboli probeert Pinokkio over te halen om bij hem in zijn poppenkast te komen optreden. Verder beleeft Pinokkio spannende avonturen wanneer een vos en een kat het te 's-Gravenpolder, Theater geld willen stelen van Pinokkio. "Pardoes". Kortom een leuke voorstelling Woensdag 1 maart: Jeugdsoos voor de wat jongere kinderen. "De Prange", Poppentheater "De Verder speelt zaterdag 28 janua ri a.s. in het Dorpshuis te Baar land het, Amsterdamse theater "Stuiter", aanvang eveneens 14.00 uur, entree ƒ3,50. De bedoeld voor Driewegen, John de Winter. jeugd vanaf vier jaar. Zaterdag 25 maart: Dorpshuis in Theater Stuiter werkt voorname- Kwadendamme, Theater "Mijn Broer". Zaterdag 8 april: Jeugdsoos in Lewedorp, Theater "Snater". Wat de eerste voorstelling in 's- Heer Abtskerke betreft, deze Financieel kon het theaterkwar- wordt verzorgd door Poppen taai gerealiseerd worden dankzij theater "Robhetty". Aanvang een subsidiebijdrage van de gemeente Borsele. Het programma voor komende kwartaal ziet er als volgt uit: Zaterdag 21 januari: Dorpshuis te 's-Heer Abtskerke, Poppen theater "Robhetty". Zaterdag 28 januari: Dorpshuis te Baarland, Theater "Stuiter". Woensdag 1 februari: Vereni- lijk met jonge spelers, die vaak net hun opleiding achter de rug hebben. Op deze manier kunnen de acteurs beroepservaring op doen. "Ziek, zwak en misselijk" is een nieuwe voorstelling. Het optreden in Baarland is een try- theater "Robhetty". Aanvang out van deze voorstelling. Het 14.00 uur in het Dorpshuis, duur wordt een dolkomische voorstel- circa een uur. Entree 2,50. Opgevoerd wordt "Pinokkio". Deze voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Schieman voorziet dat het atelier uitgroeit tot een voorziening die jongelui voorbereidt op een krea- tief beroep. "Het ontwikkelen en kunnen toepassen van de kreati- viteit geeft een enorme voor sprong bij een opleiding voor een kreatief beroep en dat mag breed worden gezien'. Denk in eerste instantie aan beroepen als vormgever, kunstenaar acteur, therapeut, maar ook kok, kapper, leraar, journalist zijn beroepen waar kreativiteit niet gemist kan worden". Naast de losse kursussen, hoopt Schie man dan ook in september te kunnen beginnen met een alge meen voorbereidende kursus voor kreatieve beroepen. Op deze wijze kan de leemte tus sen het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, als het om kreativiteit gaat, worden opge vuld. Zoals gezegd wordt begonnen met een kursus zeefdrukken vanaf donderdagavond 2 febru ari. Voor slechts 99,- all in kan men gedurende zes avonden de techniek van het zeefdrukken onder de knie krijgen. Deze tech niek is naderhand ook thuis gemakkelijk toepasbaar. Vol gens Schieman kan men er zijn eigen huisdrukkerij mee begin nen. Opgave voor lidmaat- schap/pas van het Jongerenate lier en/of de kursus zeefdrukken of striptekenen kan vanaf 9 janu ari bij het Oosterschelde Colle ge, Zusterstraat 11, Goes, 01100-31170. I I SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161, Breda. U 076-710078 Bij de foto: de leden van de toneelvereniging Schrabbe kercke. veel jongeren dat beschouwen als een soort uitgaansavond. De combinatie Jongerenatelier, uit- gaanavond en koopavond geeft wellicht extra aantrekkings kracht. Martin Schieman heeft veel leuke plannen in de kast voor het Jongerenatelier. "In elk geval hebben we nu met de strip tekenaar van de P.Z.C., Cor de Jonge, al afgesproken dat hij in maart een kursus striptekenen gaat verzorgen. Dat is waanzinnig populair bij jongeren en het is dan ook zonde dat veel jongelui hun talent en ambities niet goed gebruiken omdat ze niet professioneel wor den begeleid. Bij een cursus als striptekenen leren ze bijvoor beeld scenario's maken, leren diverse technieken ontwikkelen en toepassen, zodat ze ook daarna verder kunnen". Jongeren, van 15 tot en met 18 jaar, kunnen zich aanmelden voor het atelier en krijgen dan een pas. Via deze pas worden ze gratis op de hoogte gehouden van alle mogelijkheden die het Jongerenatelier in de toekomst gaat bieden. Het is de bedoeling dat dat meer wordt dan kursus sen alleen. Momenteel worden er kontakten gelegd met bedrijven die zich ook richten op jongeren om samen te werken, zodat de pas ook in die winkels van nut kan zijn. Het lidmaatschap met pas van het Jongerenatelier is gratis en kan worden aangevraagd bij het Oosterschelde College. Zaterdag 21 januari a.s. zal voor de eerste keer dit jaar een groots opgezette rommelmarkt worden gehouden in sporthal De Bas- kensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen. Voor het voorjaar van 1995 staan vier snuffelmarkten gepland in deze sporthal en wel iedere voorlaatste zaterdag van de maanden januari, februari, maart en april. Voor deze snuf felmarkten kan een kraam gere serveerd worden bij organisatie- buro "Zuid-West Nederland" te Goes, tel.no. 01100-20107. De snuffelmarkt van zaterdag a.s. in sporthal De Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlis singen is voor het publiek geo pend van 's morgens 9 tot 's mid dags 5 uur. handen van de werkgroep Podi umkunsten van de Culturele Raad Borsele. De avond begint om 20.00 en duurt tot 23.00 uur. De toeghangsprijs bedraagt ƒ10,- (C.J.P. en Pas 65+ 7,50). Bij de foto: Maarten van Roozendaal, deelname aan het Kleinkunstfestival te Borsele (foto Fred Thoolen). Johan van de Swaluw en Kees Wondergem Zeeuwstalige num mers brengen. Surrender speelde onlangs in het voorprogramma van Nor maal en is thans bezig met het De knecht van twee meesters. Dat is de titel van de kome die die zater dagavond 21 januari a.s. in de Prins van Oranje wordt gebracht door het Mechels Miniatuur Theater, voorstelling van "dit onver woestbare" stuk begint om 20.00 uur. Entree 25 gul den, voor cultu rele pashou ders 20 gulden. Iets over de inhoud van dit stuk van Carlo Goldoni: Tijdens een gevecht wordt Federigo Rasponi gedood door Florindo. Federigo was voorbestemd in het huwelijk te treden met Clari ce, de dochter van de rijke en vrekkige koopman Pantalone. Hierover wordt niet lang getreurd, de bemoeizieke vader heeft al vlug een nieuwe huwe lijkskandidaat gevonden: Silvio, zoon van een rijke dokter. Wan neer beiden hun verloving vie ren, duikt Federigo Rasponi opnieuw op. Pantalone bedenkt zich en wil zijn dochter uithuwelij ken aan de oorspronkelijke kan didaat. Onder groot protest van Robhetty maakte van het verhaal BÜ de toto: Stuiter, zaterdag 28 over het bekende houten ventje januari in Baarland met een een geheel eigen poppenkast voorstelling in het kader van versie. Pinokkio wordt gespeeld het kindertheaterkwartaal in Zaterdag 21 januari wordt voor de tweede maal een groots klein kunstfestival georganiseerd in 'de Stenge' te Heinkenszand. Vanaf 20.00 uur treden voor u op Els Austmann met haar pro gramma "Bitterkoekjes", de Zwoelie Troelies en tenslotte Maarten van Roozendaal, de winnaar van de Wim Sonneveld- prijs 1994. Els Austmann is de enige Zeeuwse van het gezel schap. Ook zij drong door tot het finale van het Amsterdamse Wim Sonneveld-concours en mag dus, ondanks haar ruim veertig jaar, als een talent worden beschouwd. Zij wordt tijdens haar prikkelende programma op de piano begeleid door Domini que Mars. De Zwoelie Troelies brengen op humoristische wijze liederen van alle tijden en voor alle leeftijden. Zonder electriciteit want deze dames bezitten zelf nog genoeg energie. Trekzak, ukelele en saxofoon vormen het verrassende instrumentarium waarmee deze onstuimige ar- 'tiestes aan de gang gaan. Het klapstuk van de avond wordt gevormd door een optreden van Jongeren die belangstelling heb ben voor kreatieve technieken kunnen binnenkort in Goes terecht in het Jongerenatelier dat vanaf donderdag 2 fabruari van start gaat met een kursus Zeef drukken. Zeefdruk is snel te leren en je kunt er van alles mee bedrukken, zonder dure appara tuur. Posters, t-shirts, vlaggen, stickers enz. kunnen geheel naar eigen inzicht worden bedrukt. Na de zeefdrukcursus geeft het Jon gerenatelier een kursus stripte kenen in petto. Het Jongerenate lier is vanaf 2 februari steeds op donderdagavond in Goes in het gebouw van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat. Martin Schieman, de animator van het Jongerenatelier, is razend enthousiast over zijn jongste "uitvinding". Nadat hij twee jaar terug is begonnen met een atelier voor kinderen op de woensdagmiddag, is het nu zijn ideaal om op donderdagavond een atelier voor jongeren te laten ontstaan. "Waar het om gaat", zegt Schieman", is dat jongeren hun kreatieve talenten in een eigen sfeer kunnen ontwikkelen. Op school komt men daar slechts minimaal aan toe. Bij ons kunnen ze straks ontdekken wat er allemaal te koop is en waar hun voorkeur naar uitgaat en wat hun sterke kanten zijn. We stre ven naar een gevarieerd aan bod, niet te duur, op een gunstig tijdstip en in een plezierige, niet schoolse omgeving". Gekozen is voor de donderdagavond, omdat Vrijdag 26 en zaterdag 27 januari a.s. brengt de toneelvereniging Schrabbekercke een klucht voor het voetlicht. Dat gebeurt in gebouw "Irene" aan de Polder weg te 's-Heer Abtskerke. Gebracht wordt "Zilveruitjes en augurken", geschreven door D.J. Eggenoor. De voorstelling begint beide avonden om 19.30 uur op vrijdag "An evening with the Blues". Onder dat motto wordt vrijdag 20 januari een concert gegeven in de Stadsdanszaal te Middelburg door twee bekende Blues-bands, te weten Surrender en Albatross. Om 22.30 uur speelt de Zuidbe- velandse band Surrender de onvervalste Zeeuwstalige blues, waarna rond middernacht een optreden zal plaatsvinden van de bekende Ierse formatie Alba tross. Albatross heeft afgelopen jaren veel toernees gemaakt door heel Europa en heeft ook uitstekende successen geboekt met twee CD's die live werden opgeno men, waarvan de laatste in Frankrijk. Surrender, van Zeeuwse bodem, bracht kort geleden zijn tweede CD uit, met als titel "De stikken d'r of", waarbij Fons van Swaal, Deze week gaat in de gemeente Borsele voor de zesde maal het Kindertheaterkwartaal van start. De eerste voorstelling is zater dag 21 januari a.s. in het Dorps huis te 's-Heer Abtskerke, waar poppentheater "Robhetty" op treedt. Het Kindertheaterkwar taal wordt georganiseerd in samenwerking met het Borsels Orgaan voor Samenlevingsop bouw en omvat een reeks kin dervoorstellingen. Het theater- kwartaal voor de jeugd duurt tot half april en er worden voorstel lingen gegeven in de verschillen de dorpen van de gemeente Bor sele. De organisatie vertelt: "Het kindertheaterkwartaal is al vijf gingsgebouw jaar een groot succes. Vele kin deren bezochten de voorstellin gen verspreid over de gemeente Borsele. Ook de jeugdclubs en sozen zijn enthousiast wat resul teerde in een nieuw kinder theaterkwartaal 1995! Dit jaar doen verenigingen in 11 dorpen van de gemeente Borsele mee aan het theaterkwartaal. Er zijn weer verschillende theaters en groepen benaderd om een optre den te verzorgen. Het resultaat is een gevarieerd programma voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. Verwacht worden poppen theater, theater, voorstellingen met weinig woorden, enge voor stellingen, grappige voorstellin gen en nog veel meer. Het is mogelijk plaatsen te reserveren via de genoemde contactperso nen per dorp". Ook dit jaar werd de coördinatie weer verzorgd door het B.O.S. GEEN 1.89 MAAR verkeerde personen terecht komen, misverstanden, per soonsverwisselingen, enz. Kort om een spetterende komedie waarin typische theaterfiguren zoals de meid, de knecht en de jonge verliefden het opnemen tegen het strenge fatsoen van de oude vrek en de rijke dokter. Hei theaterprogramma voor volgen de week vermeldt voor Goes een optreden door Marcel Verreck. Hij brengt vrijdag 27 januari in De Prins van Oranje zijn eerste solo- cabaretprogramma met als titel "Verreck!". Bij de foto: Theater Ellewoutsdijk, goed willend mannetje. De Theater "Panenka". gemene, poppenspeler Stromboli Woensdag 8 februari: De Klomp zet een tweede poppenkast op in Ovezande, Theater "Penta gram". Zaterdag 11 februari: Vereni gingsgebouw Nisse, Stichting "Retteketet". Woensdag 15 februari: Sporthal 's-Gravenpolder, Theater Mevrouw Van der Endt uit |K^ Kapelle kreeg JE vorige week i een fraaie Gazelle-fiets ter waarde van 1150 gulden uitgereikt. Dat gebeurde bij Rijwielhandel Hundersmarck aan de Nieuwe Kerkstraat te Biezelinge. Deze is dealer van genoemd merk en de fiets was één van de hoofd prijzen in een landelijke puz- zelwedstrijd van het blad kern. Rijwiel handel Hundersmarck was inge schakeld om de fiets in te leve- DE,PAREL, Babelweg 2,4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 opzetten van een samenwer kingsverband met de Achter- hoekse formatie "De Hendrik Haverkampband". Samen zullen de bands concer ten gaan geven in De Achter hoek en in Zeeland. Het concert van a.s. vrijdag in Middelburg met Albatross begint, zoals gezegd, om 22.30 uur. 9», Het Mechels

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9