Provincie Zeeland Raratffes LEEG VERKOOP WIE HELPT ONS ON ’N GOED PLAN DE GROND IN TE BOREN. VERBURG eek 239.- 485- 1 Open dag provinciehuis O O O 3 uitgeslapen aanbiedingen voor echte droomprijzen POLDERMAN DE SCHOENEN ZIJN NU EXTRA SCHERP AFGEPRIJSD nog vele andere interessante aanbiedingen SCfesW'S?-W'W'J I 39,- 49,- 69,- 59,- Tevens bij Uw aankoop, extra kraslot voor extra korting. DRINKWATER ÏOOR OE DERDE WERELD SIMAVI GIRO 300100 F >1 whnvisier meubelen t I Us.- I COMMISSIES DAMESSCHOENEN DAMESBOUTTIES DAMES-PANTOFFELS DAMES-GEMAKSCHOENEN HERENSCHOENEN KOM SNEL OP OP 15,- In beroep RO In beroep ABW 1 A 19 Woensdag 18 januari 1995 DE BEVELANDER vanaf vanaf vanaf vanaf M vanaf modeschoenen STEUN DE TFGF/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE. I f NU 347.- HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE EN GEEF. GIRO 222111. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 UeL' E) voor het hele gezin Grote Markt 9 Goes Het Scheldereglement regelt de plichten en rechten van Vlaanderen en Nederland voor wat betreft de scheepvaart op de Schelde. Woensdag 11 januari is een nieuw verdrag over dit reglement ondertekend. Ondermeer de veiligheid op de Westerschelde zal daar baat bij hebben. Het oude reglement stamde, op een paar kleine wijzigingen na, nog uit 1839. Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine. Al 100 jaar actief. W Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411. NU VANAF JWWm Abdij Nieuws Scheldereglement 299. 479. 579. 8 ”7 Deestraat 3 - 's-Heer Arendskerke, tel. 01106-1334 - Donderdag koopavond 1 Zaterdag 18 februari houdt de provincie open dag. Alle ge bouwen van het Abdijcomplex in Middelburg, de gebouwen van de directie milieu en wa terstaat aan het Groene Woud en van de directie economie, ruimtelijke ontwikkeling en welzijn op de Groenmarkt zijn dan vrij toegankelijk voor het publiek. Ook de Stichting VMC (volksge zondheid, maatschappelijke ont wikkeling en cultuur) aan de Dam en het Zeeuws Museum op het Ab- dijplein doen mee aan de open dag. Kennismaking Het historische statenzaalcomplex is te bezichtigen. Aan de leden van de provinciale staten wordt gevraagd aanwezig te zijn in hun vergaderdomein en in te gaan op vragen van mensen die iets willen weten over de provinciale politiek. Ook de vergaderzaal van het colle ge van gedeputeerde staten -met een aantal prachtige oudheden- is open. Daar kunnen bezoekers ken nis maken met leden van het da gelijks provinciebestuur. Medewerkers van de provincie zijn momenteel druk aan de slag met het uitwerken van een aantal ideeën om de presentatie voor het publiek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bioscoop en monsters Het ziet er naar uit dat in de film zaal van het informatiecentrum - ’de provinciebioscoop1- continu vi deo- en filmvertoningen zullen zijn. Ook de drukkerij is open. Behalve dat kan worden bekeken hoe het drukken van allerlei boekwerkjes verloopt zullen bezoekers gratis een mini-poster ontvangen. Het milieu is een van beleidsterrei nen waarop de provincie actief is. Vandaar dat belangstellenden zelf decibels kunnen meten, mogen 'spelen' met het geo grafisch informatiesysteem en een monster van het water uit de eigen tuinvijver kunnen meenemen. Het monster zal vervolgens in het waterlabora- torium worden onderzocht. De directie milieu en waterstaat zal zorgen voor een presentatie van het project Westerschelde Oeververbinding. Mogelijk gratis vervoer Het is de bedoeling het publiek met koffie en thee te verwelkomen in een (verwarmde) tent op het Ab- dijplein. Daar krijgt men detailinfor matie waar men naar toe kan kan .en wat er te zien valt. Gewerkt wordt aan een open baar vervoersysteem op 18 fe bruari. Belangstellenden van buiten Middelburg zijn op die manier in de gelegenheid om Om 16.15 uur is er een open bare zitting van de adviescom missie AWB. De binnengekomen bezwaren op de streekplanuitwerkmg Voordelta worden behandeld. Zo worden er vraagtekens geplaatst bij de wen selijkheid om voor het gebied nu .al het planologisch instrumentari- gratis of tegen zeer geringe vergoeding de open dag te be zoeken. Er is kinderopvang aanwezig zodat volwassenen in de gelegenheid zijn enkele uren onbekommerd door de provinciale gebouwen te dwa len De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Het Zeeuws Museum, waar dan o.a. een tentoonstelling van Piet Rijken te zien valt, vraagt voor en tree een sterk verlaagd tarief van 1,-.; kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwas sene mogen gratis naar binnen. De medewerkers van de provincie werken belangeloos mee aan de ze open dag. Om 15.15 uur is van de gemeente Sluis-Aardenburg het plan facetherziening buitengebied in het geding. Bij de bezwaren gaat het om beperking van de intensie ve veehouderij, beperkingen bin nen het bouwblok en het tegen gaan van verpaupering van het buitengebied. urn toe te passen en constateert men onduidelijkheden over de aan wijzing van gebieden met het ac cent natuur als staatsnatuurmonu- ment met als gevolg ongewenste beperkingen van de visserij en van het recreatief gebruik van omlig gende gebieden. Voorts zijn be zwaarden het niet eens met de sluiting van belangrijke delen van de Voordelta voor de watersport met inbegrip van de bootvisserij. De behandeling van de bezwa ren vindt plaats in het provin ciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De ministers Sauwens en Jorrits- ma, commissaris der koningin Van Gelder en de Belgische ambassa deraad Verdonck (van links naar rechts) heffen het glas na de on dertekening van het verdrag. Nederland en Vlaanderen zijn over eengekomen dat de loodsplicht op de Westerschelde moet worden verscherpt. Ondermeer de Neder landse minister Annemarie Jorrits- ma en de Vlaamse minister Johan Sauwens waren om die reden 11 januari in Middelburg om het ver drag over het Scheldereglement te ondertekenen. De overeen komst moet nog worden goedge keurd door de twee parlementen. De belangrijkste wijziging is dat op de Westerschelde nu al le schepen met een lengte vanaf zestig meter en alle schepen met een gevaarlijke lading loodsplichtig zijn. Ei genlijk gold de loodsplicht al wel, maar nu komen er sanc ties te staan op het niet laten beloodsen van de schepen: twee maanden hechtenis of een boete van 10.000,-. Een rechtstreeks gevolg van de verscherpte loodsplicht is dat zonder beloodsing het schip Geen smoesjes Smoesjes dat er geen loods aan boord kon komen vanwege zware weersomstandigheden gaan niet meer op om onder de beloodsing uit te komen. In het reglement is geregeld dat in dergelijke gevallen de beloodsing gebeurt op afstand: een loods geeft dan aanwijzingen vanaf een ander schip of vanuit de verkeerscentrale van de Schelde- radarpost. Ook de verdeling van de loods- diensten is opgenomen in het nieuwe Scheldereglement. Sche pen met een Nederlandse haven als bestemming krijgen een loods van het Nederlandse loodswezen. Van de vaart op een van de Belgi- De statencommissie algemeen bestuur vergadert maandag 23 januari aanvang 13.45 uur. Behalve de ingekomen stukken staat een reeks van onderwerpen op de agenda: herziening regle ment van orde, rapport commis sie werkwijze uit de Staten van Zeeland, rampenbestrijdingsplan Westerschelde, vaststelling pre mie IZR en nominale premie IZR/AWBZ, algemene subsidiever ordening Zeeland, rapportage po sitie provincie, nota technologie beleid 'Maak werk van innoveren’, jaarrekening 1993 stichting SEOZ; subsidies voor het project vrou wenhulpverlening van de VMC, Stichting Emancipatiebureau Zee land en voor het project weidevo gels van de Stichting Landschaps- verzorging; renovatie electrische installatie sluis Vlissingen, krediet voor aanpassing veerboot Prinses Christina aan de nieuwe veilig heidseisen en preventief samen werkingsverband 'opvallend tus senin'. Voorts, subsidies voor verwerving relatienotareservaat in de Clingepolder in Hulst, aan de Keihoogteweg in Wissenkerke, de Wallen in Aardenburg en de Le- vensstrijdpolder bij Zierikzee; sub sidie voor ondersteuningsfunctio- narissen ouderenbonden, begroting 1995 recreatieschap sche havens wordt ongeveer drie kwart bediend door de Belgische loodsen en een kwart door de Ne derlanders. Met de beloodsing is veel geld ge moeid. Er zijn twee tarieven, het zeetarief en het binnen- of rivierta- rief. Het zeetarief geldt voor de beloodsing van zee tot de rede van Vlissingen (of andersom). Zo betaalt een schip met een diep gang van zeven meter 3.000,-, met een diepgang van tien meter 6.000,- en is een diepgang van achttien meter goed voor een be drag van 15.000,-. De afdeling basis- en speciaal onderwijs komt woensdag 25 januari, aanvang 14.00 uur, bijeen voor een openbare ver gadering. Gesproken wordt over aanbod sector cultuur van de VMC, het jaarverslag 1994 van de provincia le onderwijsraad, deelname aan vergaderingen, beoordeling pro vinciaal onderwijbeleid, basison derwijs in Zeeland 1994 en de op heffing van de werkgroep anders taligen. De commissievergaderingen vin den plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De statencommissie voor alge meen bestuur begint met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan van de gelegen heid gebruik maken om de statenleden mondeling op de hoogte te brengen van zijn of haar mening over een van de onderwerpen die op de agen da staan. Agenda en vergaderstukken van de vergaderingen liggen ter inza ge in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. Het riviertarief geldt vanaf de rede van Vlissingen tot de haven van bestemming en andersom. De kosten zijn onder meer afhankelijk van de afstand. De maximale af stand kost 1.500,-Op de rede van Vlissingen vindt de wisseling plaats van zeeloodsen en rivier- loodsen. Per jaar zijn dat er 55 tot 60 duizend. Dat zijn even zo vele scheepsbewegingen, exclusief de niet loodsplichtige schepen, de re- creatievaart en de twee maal per uur kruisende Westerscheldeve- ren. Het Veerse Meer, nieuwbouw Nl- OO-CEMO in Yerseke, bijdrage seof aan papiertrafiek beheers gebied Havenschap Terneuzen, Zeeland Studiecentrum en het eva luatieverslag PBRT-2. De hoorcommissie bestem mingsplannen komt donder dag 26 januari bijeen voor de openbare behandeling van be zwaarschriften op een tweetal gemeentelijke bestemmings plannen. Om 14.15 uur gaat het om het plan Kampeer- en zomerhuizenter reinen van de gemeente Sluis-Aar denburg. De bezwaren hebben te maken met de afschermende groenstroken en met de mogelijk heid tot uitbreiding van het terrein De Winne. In ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van langdurige droogte rampzalig. Ruim de helft van de kinderen sterft voor het vijfde jaar omdat schoon drinkwater niet aanwezig is. Er is één remedie: het aanleggen van meer putten, pompen en eenvoudige waterleidingen. Help daarom SIMAVI. Want als wij niet eerst de geld kraan opendraaien, blijft het bij mooie plannen. Alles-in-één-dekbed, nu ongekend voordelig. Parodies 4 seizoenen donsdekbed, gevuld met 65% De besliscommissie Algemene Bijstandswet komt dinsdag 24 januari bijeen voor het horen van bezwaarden en hun ge meentebestuur over eerdere besluiten van het gemeentebe stuur over bijstandsuitkerin gen. De behandeling van de bezwaar schriften gebeurt in het openbaar. Om 15.00 en 15.10 uur gaat het om bezwaarden uit Axel, om 15.20 uur uit Middelburg en om 15.40 uur uit Vlissingen. De zittingen zijn in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. witte eendedons. Tijk 100% katoen in blokken doorgestikt. 1 persoons Van Voor 239.- 2 persoons Van Voor 389.- Litsjumeaux Van Voor 469.- Onze pockveer matras Windsor biedt u ufriek slaap comfort. De 250 aparte veertjes per m2 zorgen voor een optimale ondersteuning. De luxe damast is doorgestikt op een ventilerende Super Plumex laag. Een matras die zich prima laat combineren met bijv, een spiraal of boxspring bodem. 90 x 200 cm van 795. nu voor 549.- J 1 niet meer is verzekerd, de ha venmeester het schip kan wei geren (dus geen verkeersbe- geleiding en niet laden of lossen) en dat de politie het schip kan dwingen te stoppen en voor anker te gaan. INTERIEURVERZORGING vormkeur interieur NOORDWEG 8 KRABBENDIJKE TEL. 01134-1445 advlseur Massief blankaelakt grenen hoogslaper. Met trapje, veiligheidsrek en een leuke naturel speeltent. Bedmaat 90 x 200 cm inclusief lattenbodem. Voor een bijpassende matras adviseren wij u graag. Van 450.- voor 347.- [van den Berg JÉ NU VAN 710.- VOOR 80 x 200 cm hi I»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19