Kaderfunctie in cos- Buys Ballotcollege maakte nieuwe start Perfecte mogelijkheden voor wie slim en ambitieus is ICHTHUS HOGESCHOOL metica en parfumerie Kijk in de Horeca bij restaurateurs Goes e.o. Scaldis College houdt open huis te Goes \\et de HZj. i 8 OPEN DAG Zaterdag in De Stadsschuur PABO HSAO HEAO WELKOM HGZO Hoger Gezondheidszorg Onderwijs OPEN DAG INFO-AVOND KIJKDAGEN heao pabo WELKOM EEN HOGESCHOOL MET KARAKTER M PABO Hoger Pedagogisch Onderwijs hgzo HEAO Hoger Economisch en Administratief Onderwijs c u R s u s s E N INSTITUUT NOTENBOOM G°0 *7^uurtu Het Het Stuur mij informatie over: l- en 2-jarige beroepsopleidingen met studiefinanciering/o.v. jaarkaart O o HET^X^S g GOESELYCEUM DIPLOMA CAFÉBEDRIJF 255,- I I I I I Roosendaal 4 februari '95 Boulevard Antverpia 9 15 DE BEVELANDER Woensdag 18 januari 1995 I HTS/HLO Hoger Technisch en Laboratorium Onderwijs H N 0/AOT Hoger Nautisch en Algemeen Operationeel Technisch Onderwijs 5 cb HTS/HLO I I ©oN HNO/AOT woensdag 25 januari 1995 woensdag 8 februari 1995 woensdag 15 februari 1995 woensdag 8 maart 1995 Basisschoolleerlingen groep 8: Vierde Kijkdag woensdag 25 januari, 13.00 uur (hoofdingang school, Van Dusseldorpstraat 78) dinsdag 24 januari 1995 donderdag 2 februari 1995 I I I I I I I Inforondes tussen 11.00 en 14.30 uur (doorlopend) Hogeschool Open Dagen Sector MDGO Zeeland College GOESE LYCEUM VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! Uiterlijke Verzorging Zeeland SPW VHBO RIJKSERKENDE VESTIGINGSDIPLOMA’S P. en L. SCHOLEN-INFO 1995 zowel voltijd als deeltijd Informatie: 01 184-89229 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: zc I 100% subsidie mogelijk Bedoeld voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders Aanvang: 13.00 uur Ingang: hoofdingang aan de Van Dusseldorpstraat 78 Bedoeld voor ouders Aanvang 19.30 uur Bedoeld voor leerlingen uit groep 8 Aanvang 11.45 uur - leraar basisonderwijs - 2-jarige avondopleiding leraar basisonderwijs (alleen in Rotterdam) HOSPITALITY •European host/hostess •Internationaal host/hostess Vul snel de bon in! Je ontvangt dan de uitgebreide studie-informatie. Deze zal je duidelijk maken dat Instituut Notenboom als geen ander oog heeft voor jouw carrière in een dynamische ambiance. Edisonweg 4 Vlissingen - accountancy (met afstudeerrichtingen AA en RA) - bedrijfseconomie - commerciële economie/ internationaal management - NIEUW: Communicatie (met afstudeerrichting CO-creatief - voorheen Vormgeving Communicatie) - management, economie en recht - economisch linguïstisch Pinasplein 4 3028 XW Rotterdam 010 - 4370522 De sector MDGO van het Zee land College houdt op vrijdag 20 januari van 19.00 - 21.30 uur en op zaterdag 21 januari van 11.00 - 15.00 uur open dag in het gebouw aan de Drees- straat 2 in Vlissingen. Het Scaldis College, behorend tot de Stichting Oosterschelde College, te Goes houdt in januari en februari open dagen. De open dagen zijn bedoeld voor toekom stige studenten en hun ouders. Op 20 en 21 januari vinden de open dagen plaats voor alle rich tingen van de afdeling proces en laboratoriumtechniek (P&L) in het gebouw Rommerswalestraat 1 te Goes. Op 1 februari wordt van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur de open dag gehouden voor de Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs (VHBO), de opleidingen Uiterlij ke Verzorging (UV), Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en Oriëntatie en Schakelen (O&S) in het gebouw J.P. Coenstraat 5 te Goes. TOERISME EN RECREATIE •Toerisme en recreatie •Toerisme en recreatie all-round •Internationaal toerisme en recreatie BUSINESS •Euromanagement Marketing assistent •P.R. medewerker HOTELMANAGEMENT •Hotelmanagement •Hotelmanagement superieur SECRETARIAAT •Internationaal secretaresse •Directiesecretaresse Receptioniste/informatrice Vasteland 70 3011 BN Rotterdam 010- 2012820 20 o o Vraag vrijblijvend een gratis studiegids aan bil het: Instituut Vakonderwijs, Postbus 1555, 5602 BN Eindhoven Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of 04750-15440. Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen I Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de wet op erkende onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt. Eindhoven - Maastricht - Roosendaal - Venlo UW LAATSTE KANS 1996 wetswijziging In gesloten enveloppe (zonder postzegel) opsturen naar: Hogeschool Zeeland, SIC, Antwoordnr. 320, 4380 WB Vlissingen De opleiding Uiterlijke Verzor ging kent de richtingen kappen, schoonheidsverzorging en voet verzorging, welke in een aantal kombinaties gevolgd kunnen worden. De opleiding kappen is een gecombineerde opleiding Binnenrotte 85 3011 HB Rotterdam 010-2013700 Spirea 3 3317 JP Dordrecht 078- 175400 Zaterdag wordt in ons land voor de zesde maal de landelijke open horecadag "Kijk in de Hore ca" gehouden. In Goes wordt die gehouden in De Stadsschuur, waar enkele horecabedrijven in Goes en Kortgene meewerken. Bijna 300 horecabedrijven in ons land stellen zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur hun deuren open. De open dag wordt geor ganiseerd in samenwerking met het Onderwijscentrum Horeca. In De Stadsschuur in Goes wordt aan de dag meegewerkt door genoemd bedrijf zelf, restaurant De Geluckige Olifant, restaurant Bellevue, allen te Goes geves tigd en door De Waardin uit Kort gene. Het doel van de open dag is jongeren in de eerste fase van het voortgezet onderwijs (12- tot 15-jarigen) en specifieke doel groepen zoals- herintredende vrouwen, allochtonen en werk zoekenden zodanig te informe ren over werken in de horeca dat zij zich een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden binnen de bedrijfstak. Met ingang van 1995 richt Kijk in de Het SPW van het Scaldis Colle ge leidt op voor diverse beroe pen waarin het begeleiden van mensen centraal staat. Voor beelden daarvan zijn: groeps leidster in een internaat, bege- leid(st)er van een woongroep, leid(st)er in een kinderdagver blijf, peuterzaal, klasse-assisten- te in het speciaal onderwijs of werken in een verzorgingstehuis. Om de kansen op de arbeids markt zo groot mogelijk te maken, kunnen studenten een extra certificaat 'Begeleiden door middel van aktiviteiten' halen. In Zeeland is dit alleen mogelijk op het Scaldis College. De school schenkt veel aandacht aan de stageperiodes. De meeste sta geplaatsen zijn in Zeeland maar er zijn stageplaatsen tot in België toe. se van basisschoolleerling tot student". De leerlingen van het Buys Ballot College komen uit een groot gebied: Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen- Duiveland. Vee! ouders kiezen deze school vanwege de identi teit. Het B.B.C. is een protes tants christelijke school. Dat betekent, dat elke dag wordt begonnen met een dagopening, dat er van tijd tot tijd vieringen worden gehouden dat in het werk van alledag wordt getracht de actualiteit van de Bijbel duide lijk te maken aan de leerlingen. Door diverse acties, waaronder de jaarlijkse sponsorloop, leve ren de leerlingen een bijdrage voor de opleiding van jongeren in de derde wereld. De invoering van de basisvorming heeft in alle rust plaats gevonden. De 15 ver plichte vakken (met als nieuwe vakken: informatica, techniek en verzorging) vormen de basis voor alle leerlingen als ze later een mavo-, een havo-, een athe neum- of een gymmasiumoplei- ding gaan volgen. Het Buys Bal lot College tracht alle leerlingen aan een voor hen meest pas send diploma te helpen. Het aan tal leerlingen dat tussentijds de school verlaat, is gering. Het B.B.C., werkt samen met de caberoepsonderwijs informatie over de desbetreffende opleidin gen: VBO-scholen met een afde ling Koken/Serveren, scholen voor Beroepsbegeleidend On derwijs, Het SVH Leerlingenstel sel, scholen voor Kort Middel baar Beroepsonderwijs, Middel bare Hotelscholen en Hoge Hotelscholen. In totaal hebben 60 scholen hun medewerking toegezegd. Tevens zullen zo'n 14 arbeidsbureaus zich op 21 januari in een aantal deelnemen de bedrijven presenteren. De arbeidsbureaus geven informatie over de verschillende perso- neelsvoorzieningsprojecten die zij in samenwerking met het Onderwijscentrum organiseren ten behoeve van werkzoekende volwassenen. Kijk in de Horeca wordt georganiseerd door het Onderwijscentrum Horeca, het onderwijs- en personeelsvoor- zieningsorgaan van sociale part ners in de horeca: Koninklijk Horeca Nederland (onderne mers), de horecabond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV (werknemers). Aan het begin van het schooljaar 1994/1995 betrok het Buys Bal lot College een nieuw schoolge bouw. Op de plaats van het oude Christelijk Lyceum is een hyper moderne, doelmatige school gebouwd in hedendaags design: primaire kleuren, rondingen die zo kenmerkend zijn voor het laat ste decennium van deze eeuw, zakelijk, maar vriendelijk van uit straling. Kortom: een aanwinst voor de Goese Bergweg. Rector Favier: "We hebben ons best gedaan een voor ons passende school te laten bouwen. En dat is gelukt. Ons nieuwe jasje is maat werk! We hebben de ruimte en kunnen die nu ook aan alle leer lingen en medewerkers bieden. Dat is een voorwaarde voor goed onderwijs, passend in deze tijd". De feestelijkheden die met de opening gepaard gingen, heb- öen de goede sfeer die er heerst nog eens extra benadrukt. De kantine, die toepasselijk de Kom- Buys heet, is het gezellige mid delpunt van de school. Kunst werken binnen en buiten dragen bij tot een leef- en werkmilieu waar het goed toeven is. "En nu gaan we gewoon door met waar we altijd mee bezig waren: jonge mensen aan een diploma helpen en begeleiden in de metamorfo- scholengemeenschap Ter Welle (chr. scholengemeenschap voor o.a. v.b.o.) om de soms noodza kelijke overstap tussen de twee scholen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Elke klas heeft een klassementor om speciaal op het welbevinden en de studie resultaten van de leerlingen van zijn klas te letten. In de eerste klas en in de vierde klas havo worden studielessen gegeven. Dat betekent: studietips en extra begeleiding. Bij het kiezen van een vervolgopleiding is de school actief bij het begeleiden van de leerlingen: de dekanen organiseren o.a. voorlichtingsbij eenkomsten en stimuleren het bezoeken van open dagen. Naast het normale schoolwerk is er aandacht voor kunst, ontspan ning en sport. De leerlingenver eniging Astra speelt een belang rijke rol. Op vrijdagmiddagen zijn tientallen leerlingen actief bij het beoefenen van diverse sporten. De drie prachtige gymzaken zijn daarvoor een ideale lokatie en voor voorjaar en zomer in het sportveld vlakbij. De ouders zijn actief op het Buys Ballot College: ze werken mee in de bibliotheek en bij vieringen. Daarnaast is er een ouderraad, die bestaat uit klasse-ouders. Gedegen vakonderwijs, praktijkgericht en een optimale studiebegeleiding: een uitstekende basis voor de professional van morgen. Esthética, met vestigingen in Goes en Breda, heeft kort gele den haar opleidingsmogelijkhe den op gebied van huid- en lichaamsverzorging verder uitge breid. Voor jonge mensen die zich na hun middelbare opleiding willen voorbereiden op een kaderfunctie in de cosmetica- en parfumeriebranche heeft Esthéti ca een unieke opleiding voor een loopbaan op niveau. Esthética's nieuwe commerciële promotie cosmetica parfumerie is de best denkbare basis voor men sen die een commerciële carriè re willen maken in de cosmetica- en parfumeriebranche. Deze cursus bevat de volgende onder werpen: verzorgende- en decoratieve cosmetica parfumerieën en toiletartikelen merkenkennis van de gere nommeerde merken theorie en praktijk schoon heidsverzorging cosmetische verzorging van handen en voeten Horeca zich ook op jongeren uit groep 7 en 8 van het basisonder wijs. Tevens zijn de leden van de Tweede Kamer uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een van de deelnemende bedrijven en zo nader kennis te maken met de bedrijfstak horeca. Voor Kijk in de Horeca 1995 worden 145.000 bezoekers verwacht. Bezoekers van de open dag krij gen de gelegenheid om zowel voor als achter de schermen van het horecabedrijf uitgebreid rond te kijken. Ondernemers en medewerkers verzorgen rondlei dingen en zullen allerlei horeca- vaktechnieken demonstreren. Tevens geven zij een toelichting op de gang van zaken in een horecabedrijf. In sommige bedrij ven kunnen bezoekers hun hore- cavaardigheden testen door een bepaalde handeling te verrich ten. Onder de deelnemers bevin den zich allerlei soorten horeca bedrijven: hotels, restaurants, cafés, fast-food-bedrijven enzo voort. In een aantal bedrijven geven vertegenwoordigers van verschillende vormen van hore- De Vooropleiding Hoger Be roepsonderwijs is uniek in Zuid west Nederland. Jongeren met een diploma van het VBO of van de MAVO kunnen zich via de VHBO voorbereiden op de hoge re beroepsopleiding van hun keuze. In de studiebegeleiding van de studenten wordt rekening gehouden met hun vooroplei ding. Een VHBO-diploma is gelijkwaardig aan een HAVO- diploma. Tot het vakkenpakket hoort ook een keuze uit een praktijkvak, zoals informatica, gezondheids- kunde of huishoudkunde. Ook kan gekozen worden voor een kreatief vak: handenarbeid, teke nen of muziek. Afhankelijk van de vooropleiding en studiepres taties duurt de VHBO twee of drie jaar. De VHBO is dus bij uit stek een opleiding voor jongeren met VBO of MAVO die in hun eigen tempo en met een geëi gend vakkenpakket naar een HBO-opleiding willen doorstro men. Het eindexamen behoeft niet in één keer te worden afge legd. Vakken kunnen afzonder lijk worden afgesloten. dames- en herenkappen die na twee jaar op het niveau van aan komend kapper/ster, of na drie jaar op het niveau van 1e kap per/ster wordt afgesloten. Daar naast is het mogelijk het onder- nemersdeel erbij te halen, waar mee men later een eigen salon kan openen. Het is ook mogelijk deze opleiding in het leerlingwe zen (1 dag school, 3 of 4 dagen werken) te volgen. De drie-jarige opleiding schoonheidsverzor ging leidt op voor het diploma beheerder schoonheidsverzor ging of ondernemer schoon- heidsvezorging, een diploma dat gelijkwaardig is aan het STIVAS- diploma. Deze opleiding kan goed gecombineerd worden met de opleiding voor ondernemer voetverzorging. De opleiding voor schoonheidsspecialiste kan ook gecombineerd worden met de opleiding aankomend kap ster. make-up en styling handel en bedrijfsorganisaties marketing- en verkooptrainin- gen Verder wordt veel aandacht besteed aan de algemene ont wikkeling van de cursisten. Na het behalen van het diploma moeten zij o.a. in staat zijn om bedrijfspresentaties te houden en demonstraties te geven, pre sentaties te leiden en verslagen te schrijven. Intensieve verkoop- training en verplichte stage staan borg voor een gedegen voorbe reiding op een kaderfunctie in de commerciële schoonheidsver zorging of parfumerie. De cursus duurt elf maanden (van septem ber tot en met juli). De opleiding kan men volgen in dagonderwijs (3 dagen per week), of men kan de cursus volgen per module (1 dag per week). Esthética houdt op 28 januari een open dag in haar vestigingen aan de Delprat- singel te Breda en de Koning straat te Goes en wel tussen 11.00 en 15.00 uur. 1400111 Mies. Iposicode 1 P\OO(S K 'ns"1“ Lu Eind"0''®’1. KetWikW'-- k 560meen SecreW''o0'nAo 520620^ 10010011- Handelskennis horecabedrijf Vakbekwaamheid restaurantbedrijf Vakbekwaamheid slijtersbedrijf Examens o.a. 7 juni 1995 Voor deze cursussen is een vooropleiding niet nodig. De opleidingen zijn schriftelijk te volgen of mondeling in o.a. Bergen op Zoom, Goes, Middelburg, Oostburg, Terneuzen en Vlissingen. GRATIS voorlichtingsavond startende ondernemers. Vraag vrijblijvend een gratis studiegids aan bii het: Instituut Vakonderwijs, Postbus 1555, 5602 BN Eindhoven De afdeling P L zet op vrijdag middag 20 januari van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag 21 januari van 10.00 tot 15.00 uur haar deuren open. Belangstel lenden kunnen demonstraties meemaken van huidige studen ten. Het laboratoriumonderwijs kent een 21/z-jarige chemische opleiding en 4-jarige opleidingen met de volgende afstudeerrich tingen: analytische chemie, klini sche chemie en (medische) microbiologie. Uit landelijk onderzoek is geble ken dat de beroepsperspektie- ven voor afgestudeerden goed zijn. De 4-jarige laboratoriumop leidingen aan hét Scaldis Colle ge kennen een semestersys- teem, wat betekent dat er na elk half jaar een bevordering plaats vindt en ook dat er halverwege een studiejaar instroom mogelijk is. Naast de laboratoriumoplei dingen verzorgt de afdeling sinds 3 jaar een 4-jarige opleiding •••lenö öe u’ ^eperspechef Er is ook informatie over inter nationale stages/uitwisselin- gen; contractactiviteiten en de opleidingsmogelijkheden van de andere sectoren van het Zeeland College. - sociaal pedagogische hulpverlening* - sociaal pedagogische hulp verlening: co-op leerroute voor studeren èn een baan - maatschappelijk werk en dienstverlening* - culturele en maatschappelijke vorming: management, com municatie en organisatie in samenlevingsopbouw, kunst en cultuur, recreatie en educatie* - pastoraal diakonaal medewerker (alleen deeltijd) - sociaal juridische dienst verlening* - personeel en arbeid* Interesse? Vraag een brochure aan en informeer meteen naar onze voorlichtingsdagen: 010 - 2012800 Milieukunde. Centraal in deze opleiding staat de handhaving van de milieuwetgeving. Afge studeerden zullen werkzaam zijn als milieu-medewerker bij ge meenten, provinciale milieudien sten en bedrijven Tijdens deze open dagen geven personeelsleden en stu denten informatie over volle- tijd (kort/lang) en deeltijdoplei dingen op het gebied van akti- viteitenbegeleiding; sociaal pedagogisch werk; sociaal juridische dienstverlening; oriëntatie en schakelen; ver zorging; verpleging en mode/handel.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15