HET SUPEBZELDZAME BEROEP VAN TOM MEIJER UIT GOES: impuls-kado WIJSTOPPEN ERMEE <GOES> Platogo met thriller in Prins van Oranje Q Korting WINTERKOOPJES- MARKT Goesenaar componeert draaiorgel muziek DE LAATSTE WEEK ALLES MOET WEG Totale winter- kollektie HALVE PRIJS OPRUIMING MAGAZIJNVERKOOP! Politie geeft aan ouderen informatie over inbraak-preventie Korting van 18 - 82%. 40% KORTING GRAND THEATER GOES 01100-15165 H Woensdag 18 januari 1995 - 47e jaargang no. 3 Daar is het allemaal voor bedoeld. IV MY 3 dagen alles 25.00 1 600 LION KING i I GOESE MIDDENSTANDSCENTRALE VANAF NI EEN GMO BON KADO - EEN GOED IDEE Suede- en Lammy Coats met aantrekkelijke korting Streepjescodes Géén interesse Nieuwsgierig Meters hoog Motortje Goes Lange Kerkstraat 44y GOES -- Slechts twee mensen in Nederland heb ben dat beroep. En één van hen woont in Goes. We hebben het over het schrij ven van muziek voor draai orgels én over het maken van die harmonica-achtige muziekboeken voor draai orgels. De laatste week op de gehele winterkollektie Verkoop van onze huurskates. Van 350,- voor 98,- BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Lange Delft 3 - MIDDELBURG Lange Vorststraat 43 - GOES FILMPROGRAMMA VANAF D0ND. 19 T/M WO. 25 JANUAR11995 donderdag van 8.00 tot 17.00 uur Grote Markt Goes iMjl W I ”...Van huis uit. VOL WASSENEN: 35.00 Tom Meijer in zijn 'muzikale schrijfstudio'. Links de nota- tierol, rechts het muziekboek waarin de melodiegaatjes gestanst worden. J30PriAi ^la^p 1| INTERVIEW VAMPIRE ▼XT, - Bijna de enige in Nederland UK73 WVPOLCHI Lange Vorststraat 73 - 4461 JN Goes KINDEREN: KEEF '/OOP. fiïïï Stenevate 2 Heinkenszand 01106 1482 A -'T> (Van een onzer redacteuren) Tom Meijer (39) uit Goes staat er niet dagelijks bij stil, dat hij voor Nederlandse begrippen een vrij wel uniek beroep uitoefent. Dat arrangeren bestaat uit het zetten van streepjes op een rol dun, bruin papier. De rol lijkt een beetje op kastpapier. De plaats van de streepjes wordt (verti kaal) bepaald langs een soort 'notenlineaal'. Om het muziek stuk op te bouwen, wordt de rol papier van rechts naar links gaandeweg gevuld. En zijn honorarium? Dat komt op een bijzondere manier tot stand! "Draaiorgelmuziek-boeken wor den per meter verkocht (elke meter duurt gemiddeld 16 secon den). Vraag me niet, hoe en waarom dat ooit zo is vastge steld, want dat weet ik niet. De verkoop-per-meter is overgele verd uit het verleden. Een boek is gewoonlijk zeven tot tien meter lang. Iedere opdrachtgever weet dus van te voren ongeveer, wat hij uiteindelijk moet betalen". Het schrijven van de draaiorgel- muziek is uitermate tijdrovend, maar voor het stansen van de gaatjes geldt dat nog méér. Eén minuut muziek vergt één dag werk. "Doorgaans maak ik boe ken van 3 tot 4 minuten. Daar ben ik dus 3 tot 4 dagen mee bezig", aldus Tom. Hoewel op het visitekaartje van Tom Meijer nu 'muziekarrangeur voor draaiorgels' staat, zegt hij heel openhartig: "Er is een tijd geweest, dat draaiorgels me absoluut niet interesseerden. Ik had van kindsbeen af eigenlijk veel méér belangstelling voor de pianola, die bij een vriendje thuis stond. Een pianola is een soort piano, die vanzelf speelt met behulp van papierrollen. Ik had zo'n ding nooit eerder gezien en ik vond het uitermate fascine rend. Véél mooier dan die piano, waarop ik zelf elke week les kreeg". En hoewel draaiorgels hem in die tijd absoluut koud lieten, maakte hij toch een voorzichtige "Het leukste van die pianola vond ik, dat je je eigen muziek kon vormgeven. Je kon zélf bepalen, welke muziek er uit dat ding kwam. Dat wilde ik óók wel eens proberen!". "Ik heb toen bij de Hema een rol kastpapier gekocht van f. 0,95 en ik heb voorzichtig met een mesje allemaal gaètjes (op de juiste plaats) in dat papier gesneden. En het werkte precies zoals ik wilde. Gaandeweg ben ik steeds ingewikkelder patronen voor die pianola gaan maken". studie van muziekboeken voor draaiorgels. En later maakte hij (het kón niet uitblijven) uit pure nieuwsgierigheid zelf een eerste boek. Alles door zelfstudie uiter aard, want er bestaat géén leer school voor draaiorgel-muziekar- rangeurs. Al op 15-jarige leeftijd schoof de jonge gymnasiumleer ling Tom Meijer zijn huiswerk 's avonds ter zijde om muziekboe ken te schrijven en te stansen. Het huiswerk werd 's morgens vroeg gedaan. Tom Meijer haal de op het nippertje het eindexa men "Als je het goed beschouwt, heb ik een heerlijk beroep. Ik beoefen een vak, dat bijna nie mand beheerst. Ik heb dus een soort monopoliepositie. Er is genoeg werk in de markt, ik ben eigen baas, ik hoef 's mor- Tot slot nog een ander onder werp. Er zijn wel eens mensen, die op straat geen fooitje willen geven aan de orgelman. Ze vin den dat de orgelman aan het grote wiel behoort te draaien. Als hij een motortje het werk laat doen, vinden ze het niet 'echt'. Van hen dus géén bijdrage in het centenbakje. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag.... Zondag 20.00 u. 21.30 u. .21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. Modellen '94 nu met GROTE KORTING Donderdag - Vrijdag - Zaterdag DRINK MIJ EN I I Q W_j_N K E L S T A D "Het arrangeren van draaiorgel- muziek is een eeuwenoud ambacht. Af en toe kom ik wel eens in contact met buitenlandse opdrachtgevers. Ze verwachten dan een stokoude man tegen over zich te krijgen. Ze zijn stom verbaasd als ze merken, dat een jonge vent draaiorgelboekén maakt". GuiHrcnib*- ..~Mr UK»* KJICHH wrot» n* re wmr citib uw "De muziek die ik voor draaior gels moet schrijven, bestaat veelal uit bekende (althans bestaande) melodieën. Ik beluis ter ze eerst op een cassette en als de melodie goed in mijn hoofd zit, weet ik verder moeite loos, hoe ik die melodie voor een draaiorgel moet arrangeren". Hij wijdde zich daarom aan een lerarenopleiding Nederlands en aardrijkskunde, maar de vragen naar muziekschrijverij bléven komen. En omdat hij er bij nader inzien toch geen been in zag, om hele dagen voor de klas te gaan staan, besloot hij van zijn hobby toch maar zijn beroep te maken. Hij vestigde zich in Goes, omdat zijn vrouw wilde terugkeren naar de plaats en de provincie waar ze geboren was. pen en in de gemeente Reimers- waal. Op de woensdagen 18 en 25 januari worden in de ochtend en in de middag voorlichtingsbij eenkomsten gehouden voor de bewoners van de complexen ouderenwoningen in Reimers- waal. Op vrijdag 20 januari wordt in de ochtend voorlichting gege ven. De bijeenkomsten duren steeds van 09.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Ze hebben steeds dezelfde opzet. U krijgt voorlichting over het project en over het voorko men van inbraak. Verder is er ruim gelegenheid voor discussie. De complexbewoners krijgen een aparte uitnodiging. Andere belangstellenden zijn welkom. Bij de berichten van de gemeen te staat aangegeven waar de bij eenkomsten worden gehouden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H. v.d. Hoef, tel: 01100 - 45000. Tom vindt dat standpunt ver keerd. "Ik geef die orgelman groot gelijk. Het is ondoenlijk om een hele dag aan dat wiel te draaien. Je moet constant het zelfde tempo draaien en dat moet je volhouden. Dat is zéér vermoeiend. Er waren vroeger al weinig mensen, die dat echt goed konden. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik hield het maar een paar minuten vol. Laten we blij zijn, dat draaiorgels nu mechanisch aangedreven kunnen worden. Het maakt de muziek alleen maar mooier". Het dunne papier wordt later op het bekende kartonnen boek geplakt en dan worden de gaatjes in het karton gestanst, met een speciale handbediende machine. Zo ontstaan de zware muziekboe ken, die altijd meters dik ach ter op het draaiorgel liggen gestapeld. In het kader van het Project Inbraakpreventie Ouderenwo ningen van de Politie in het Oos- terscheldebekken wordt in janu ari een aantal voorlichtingsbij eenkomsten gehouden. Het Pro ject Inbraakpreventie heeft als doel om het aantal woninginbra ken, met name bij ouderen te verminderen. Daarnaast wordt geprobeerd om de gevoelens van onveiligheid bij de (oudere) bewoners in de gemeente Rei- merswaal te verminderen. Om die reden wordt in en rond complexen ouderenwoningen in de dorpen speciale aandacht besteed aan het voorkomen van inbraken, onder meer door mid del van: extra activiteiten van de politie (surveillances, voorlichting over beveiliging van de woning, hulp bij aangifte van verdachte situ aties); extra voorlichting van de bewo ners in de complexen, in de dor- Wie pianomuziek wil schrijven, moet toch op zijn minst wel een piano in de huiskamer hebben staan. Voor het schrijven van draaiorgelmuziek is dat gelukkig niet nodig. De omwonenden van Tom's woning in de woonwijk de Goese Polder zouden er gestoord van worden gens nooit in de file aan te schuiven en ik kan thuis op mijn werkkamer hele dagen ongestoord werken. Geen baas die me 's morgens om half negen staat op te wachten met de order: jij gaat dat doen". Naar eigen zeggen ontvangt Tom gemiddeld per jaar 50 opdrachten. "Soms is het een opdracht voor één nummer van een paar minuten. De andere keer is het een Amerikaanse opdracht (van een circusmu seum) voor een metershoog pak van 1 uur circusmuziek". nog twee gasten bij; Tanja, een wat eigenaardige actrice en Max, de jachtopziener. Tanja blijft overnachten, vanwege het slechte weer. En Max houdt een oogje in het zeil, omdat er onheil spellende dingen gebeuren in het oude landhuis. Rolverdeling: Diana Dorrepaal, Ina van der Hart, Arie Hage, John de Kraker, Dré de Koning, Jacqueline Vos, Marian de Schipper en Yvonne Langejans, Huib Mol. Technische man is Danny Geys, soufleusse Anneke Hage en de regie is in handen van Dré de Koning. De voorstel ling begint om 20.00 uur in de Prins van Oranje te Goes. Toe gangskaarten kosten 10,- per persoon (CJP en 65+ 7,50). Telefonische reserveringen: 01100 - 27825 of 01102 - 44393. Die verbazing is niet vreemd, want in ons land zijn er slechts twee mensen die van het arran geren van muziek voor draaior gels (én van het maken van die dikke muziekboeken) hun beroep hebben gemaakt. Tom Meijer is die ene, Johan Weima in Leiden is de andere. "Verder zijn er nog een stuk of 5 a 6, die het als hobby doen". Januari Koopjesmaand bij De Jonge Hoek van Dijke: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! "Voor mij is een draaiorgel veel méér dan een muziekin strument op straat. Ik beleef een draaiorgel heel anders dan de gemiddelde kijker of luisteraar. Ik kan met mijn muziekboeken dat hele ding muzikaal in beweging bren gen. Voor mij is het een klein orkestje, waarvan ik dan de arrangeur/dirigent ben beitje per pak met andere supermarkten. En dat is wat ik bij de Pr‘Js"- Jan Bruijns zo prettig vind: de prijzen van de merkartike len. Die zijn hier altijd lager dan bij andere winkels. Ik koop graag kwaliteit, vandaar die merkartikelen, maar ook kwaliteit moet betaalbaar blijven. We hebben een gezin dat uit 4 per sonen bestaat, waarvan de kinderen 26 en 23 zijn, dus dat betekent rekening houden met gro te eters. Vriendelijke prijzen zijn dan heel erg welkom. En dat is hier nog nooit een probleem geweest!” v Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag14.00 u. Toneelgroep Platogo speelt zaterdag 28 januari een kluchti ge thriller in vier bedrijven van de schrijver Aad Caspers. De klucht heet "De erfenis van Oom Sjors": Hein en Bet hebben een land huis geërfd van hun rijke suiker oom "Sjors". Vergezeld van hun dochter Loucky, zuster en zwa ger Dora en Daan, komen ze op een gure dag bij het landhuis aan. Ze treffen een deftige huis knecht en een huishoudster, die zich wat vreemd en geheimzin nig gedragen. Er spelen zich vreemde dingen af in het grote landhuis, waarbij vooral Dora en Daan de stuipen op het lijf gejaagd worden. Het is niet pluis in het landhuis. Of spoken nu bestaan of niet, er spelen zich rare dingen af, die onverklaar baar zijn. Uiteindelijk komen er LANGE VORSTSTRAAT 6S TELEFOON 0 I I 0 0 - I 3 2 5 S Op 18-jarige leeftijd won de geboren Amsterdammer een wedstrijd voor het schrijven van draaiorgelmuziek (een z.g. noteerwedstrijd) en tijdens zijn vervangende militaire dienst werkte hij in het Museum Van Speelklok tot Pierement in Utrecht. Daar groeide weliswaar de liefde voor het draaiorgel, maar die liefde bracht geen brood op de plank. Mevrouw Van Laarhoven is 27 jaargetrouwd. Niet met Jan Bruijns, hoewel... Al die tijd is ze enkele keren per week in de supermarkt te vinden. Een vaste klant in optima forma! ’’Vroeger ging ik hier wel eens met m’n moeder mee naar toe. Dus ik heb het eigenlijk ook van huis uit. Toen ik trouwde moest er voor een supermarkt gekozen worden en dat werd - hoe kan het anders - Jan Bruijns. Veel mensen kopen hier omdat het zo goedkoop is. Dat is in mijn geval ook wel zo, want je moet tegenwoordig prijsbewust zijn, maar voor alles straalt de winkel vertrouwen uit. Het is er altijd gezellig en de mensen maken een praatje met je. Zo ook het winkelpersoneel. Ze kennen je immers en als je er dan weer bent is er altijd wel iemand die vraagt hoe het gaat. Voor mij staat de klantvriendelijkheid voorop”, zegt onze gesprekspartner. Haar prijsbewustzijn steekt ze al evenmin onder stoelen of banken: ”Op alle artikelen en producten scheelt het in de prijs. Dat kan een dubbeltje zijn, een stuiver, het maakt niet uit. Neem nu de Douwe Mevrouw Van Laarhoven: "Op alle Egberts koffie, een merkartikel. Het scheelt gauw een dub- artikelen en producten scheelt het in 11.:_1-.1i.r- 1 i - tip nrik" TOM CRUISE WITH THE Dï VERHAITN VAN EEN VAMPIER BRAD PITT ANTONIO BANQTBAS IVI o D E S WIG

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1