.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Goes bleef ook in Gratis bus voor fans Cabaret De Kuil 1994 groeien dankzij vestigingsoverschot Films Pradzjanov in 't Beest Goes Voorlichting KvK voor startende ondernemers 20-Jarige weefkring geeft 17 januari receptie in Kapelle Concert Krabbendijke en Gijsb. Lekkerkerker speelt in M'burg Marjolein Touw brengt cabaret in Kruiningen Woensdagavond 18 januari wordt het theaterprogramma in de gemeente Reimerswaal voortgezet met een cabaret avond door chansonnière Marjo lijn Touw. Ze treedt die avond op in Ons Dorpshuis te Kruiningen met haar programma 'Een boel touw'. "Een feestelijke avond om het nieuwe jaar mee te begin nen", aldus de Werkgroep Cultu rele Evenementen Reimerswaal die de avond organiseert. Iets voor Marjolijn Touw en haaf pro gramma: 'Een boel touw': kern achtiger had ze het thema van haar voorstelling niet kunnen verwoorden. Het decor bestaat letterlijk uit een boel aan het pla fond gehangen touwen, maar ook laat Marjolijn zichzelf van verschillende kanten zien. In de loop van de voorstelling komt met andere woorden een boel Touw voorbij, leder mens heeft tien persoonlijkheden vertelt ze aan het begin van de avond. De tien facetten van haar eigen per soonlijkheid licht ze door in een liedjesprogramma, waarin veel aandacht is voor gesproken tekst. Geen conferences maar sfeertekeningen, waarbij gela chen kan worden, als overgang tussen de liedjes. Na een aantal jaren met Karin Bloemen te heb ben gewerkt is dit, na een eerste suksesvolle produktie, haar tweede soloprogramma. "Marjo lijn is een formidabele chanson nière met vertolkingen die je naar de strot grijpen". Karin Bloe men zei van haar toen ze nog met haar samenwerkte: "Met Marjolijn moet ik zelfs uitkijken dat ze me niet het toneel afzingt!" Nu Marjolijn vrijuit kan gaan voor haar publiek en haar eigen plek op de planken, kunnen haar talenten nog meer aangescherpt en uitgediept worden. Er zijn momenten die overduidelijk een gevoelige snaar raken. Aan de andere kant weet ze de 'comedy' gestalte te geven. "Marjolijn Touw Solo... een bruisend Heer Hendrik brengt twee blijspelen Kamjehaar vanuit Goes Concert met Magna Carta in Prins van Oranje Ontwikkelingsdag Fruitteelt in Kapelle .Jl "Een boel touw" in Ons Dorpshuis [l/F Woensdag 11 januari 1995 DE BEVELANDER 7 I Toegangskaarten 1 Postzegelen in "Amicitia" Kerstactie Rillandia F' F 1 4 j A Sr in "De Eenacters en Het Volk in 't Beest te Goes af tussen 16.30 en 21.00 uur. In Podium 't Beest te Goes staan voor deze en komende week twee toneelavonden op het pro gramma. Vrijdag 13 januari wor den twee eenacters gebracht. Woensdag 18 januari komt "Het Volk" naar Goes met "Nooit meer dansen, géén dansproduktie". Deze theatergroep levert met regelmaat de nodige juweeltjes van absurd realisme af, kolderiek en met enige wrange humor. 'Nooit meer dansen' vertelt het verhaal van Meneer De Ridder, de man die na een. leven vol teleurstellingen al zijn kaarten heeft ingezet om nog eenmaal te schitteren in een door hem zelf bedachte choreografie. Met klas- Filmtheater 't Beest te Goes brengt deze week donderdag 12 en vrijdag 13 januari een bijzon der programma met films van Sergej Paradzjanov. Deze film maker werd geboren in Armenië en woonde en werkte het groot ste deel van zijn leven in Geor gië. Zijn eerste film dateert uit 1952. Hij maakte zijn doorbraak in 1964 met "De Vuurpaarden", gevolgd door "De kleur van de granaatappel" en "Het Fort van Soeram". De films kenmerken zich door een unieke beeldtaal die is geïnspireerd op Kaukasi- sche volkskunst en eigen surrea listische fantasieën. In zijn laatste jaren had Sergej Paradzjanov in de Nederlandse filmhuizen de status van levende legende bereikt. De man die zeker elf jaar gevangenschap en De toegangsprijs bedraagt 15,- en met CJP/65+ 12,50. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij de VVV- kantoren te Yeseke en Sint Maartensdijk, in het 'gemeente huis in Kruiningen en aan de zaal. Telefonisch kaarten bestel len kan via de nummers: 01130- 95326 (buro burgerzaken van de gemeente) en 01135-1552 (Jac ques Boonman). feest!'. "Ruim baan voor een dijk van een vrouw". de inzet is groot en de voorberei ding bewonderenswaardig. Nu alleen dat verdomde eind nog! Wat de eenacteravond in Podi um 't Beest betreft, daar worden uitgevoerd "Dagboek van een kamermeisje" en "Schaakstuk". Het laatste stuk wordt gebracht vóór de pauze in de regie van Ali Pankow. Tijdens een amateuruitwisseling tussen de provincie Zeeland en de provincie West-Vlaanderen was er de voorstelling "Dagboek van een kamermeisje". Drie jon ge vrouwen speelden deze voor stelling zo overtuigend dat één van onze theatermedewerksters meteen opbelde met de mede boel touw" (foto Joris van Bennekom). Bij de foto: Repetitiefoto van Intermezzo met "Schaakstuk". een oude rode verfstof met een rijke Zeeuwse geschiedenis, die door de leden werd uitgediept naast textiele aspekten en werk- hele land tot stand komt. in de loop van de 20 jaar werden De rolverdeling is als volgt: Geert van de Made, Paul Proost, Piet Meerman, Gerard Bayens (gast rol), Hubi Janse, Everdien Ver meulen. Hans Huber en Maryse van de Made. Souffleuse is Cor rie van Schaik en de grime doen Henk Beeke en Hans Huber. In "De Koningin" nemen Nellie Dek ker en Addie Vandewalle ons mee naar de rijtoer op Prinsjes dag. Souffleuse is Anke Huber en de algehele belichting is in handen van Chiel Gabriëlse. De zaal is open om 19.30 uur. Aan vang 20.00 uur. Entree is 10,00 per persoon. Na afloop is er op beide avonden een gezellige nazit in de foyer onder het genot van een hapje en een drankje. Dat programma ziet er als volgt uit: 13.30-14.00 uur: Opening door de Kringvoorzitter, dhr. W. De Jager. 14.00-14.25 uur: Prof. Dr. Ir. L.C. Zachariasse, dir. L.E.I., zal spre ken over ’Ontwikkeling van de Eurpese fruitteelt tegen de ach tergrond van het gemeenschap pelijk landbouwbeleid’. Op 24 januari organiseert de kamer van Koophandel i.s.m. het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf weer een bijeen komst voor startende onderne mers. Voor iedereen die met plannen rondloopt om een eigen bedrijf te beginnen is deze bij eenkomst beslist zeer nuttig. wordt gehouden in De Vroone te Kapelle. Het lijkt wel symbolisch: er zijn 25 concerten gepland. En zoals de naam al doet vermoeden zul len de optredens bestaan uit Milestones (stukken waarmee Magna Carta beroemd is gewor den) aangevuld met nieuw nog niet opgenomen werk. Vlak voor aanvang van deze toernee zal door Pseudonym Records een zeer speciale cd van de de band willen het nieuwe jaar goed inzetten en nodigen daarom alle fans uit om naar de Piek te komen. Zo zal er voor de fans uit Goes een gratis bus heen en weer pendelen om hier weer een echt Kamjehaar-feest van te maken. De bus vertrekt om 21.30 uur vanaf de Grote Markt te Goes. In maart gaat de groep de studio in om een single op te nemen en de leden hebben hiervoor Jan van der Mey (Powerplay) als produ cer aangetrokken. Hiermee hoopt de popgroep Kamjehaar landelijk door te bre ken in het zalencircuit. Het optre den in de Piek begint om 22.00 uur. 16.30 uur: Sluiting. De ontwikkelingsdag in de hal Weven is een leuke, boeiende hobby en nieuwe leden zijn van harte welkom! Voor nadere infor matie kan men zich richten tot Ada de Lange, tel. 01180-25210. Het aantal inwoners van Goes is ook in 1994 gestegen. De gemeente had per 31 december 1994 33585 inwoners, wat neerkomt op een stijging met 304 inwoners ten opzichte van 31 december 1993. De stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan een vestigingsoverschot: 1923 personen kwamen in Goes wonen; 1597 personen vertrokken naar elders. Er was dit jaar geen sprake van een geboorteover schot; er waren 392 nieuw geborenen en 414 overledenen. Met de stijging van dit jaar zet de groei van de afgelopen jaren door. 1985: 31422; 1986: 31497 (+75); 1987: 31731 (+234); 1988: 31815 (+84); 1989: 32034 (+219); 1990: 32242 (+208); 1991: 32590 (+348); 1992: 33023 (+433); 1993: 33281 (+258); 1994: 33585 (+304). Bovenstaande cijfers zijn voor lopig. In de loop van januari volgt er nog een correctie. Doorgaans betekent dit een lichte verhoging van het aantal inwoners. SU i voor week "De van te Zaterdag 21 januari a.s. treedt de nog steeds aan populariteit groeiende Goese band ’Kamje haar’ op in De Piek te Vlissingen. uitgebracht worden (waarschijn lijk onder de titel 'Airwaves-The BBC-sessions') met door de BBC opgenomen live-materiaal uit de begin 70-er jaren. Naast Chris Simpson Linda Taylor zal aan de optredens meege werkt worden door Jonathan Barrett (bas), John Sheperd (drums, percussie), Angelo v.d. Burg (percussie). Op 17 januari a.s. is het 20 jaar uitwisseling met weefsters in het geleden dat de weefkring Goes en omstreken werd opgericht. Dat vierde lustrum wordt dinsdag door de kring Goes veel aktivitei- ten ondernomen. Zo werden er, in samenwerking met het Mu seum voor Zuid- en Noord Beve- land, een tweetal tentoonstellin gen georganiseerd, die zich in een brede belangstelling moch ten verheugen. In 1980 was het thema: "Mee- van G.F. Handel, het virtuose Scherzo in E. Gigout, een romantisch Frans orgelwerk en de bekende Trumpet Tunes van de Engelse componist Henry Purcell. Zoals overal in den lan de zal Lekkerkerker een uitge breide orgelimprovisatie spelen over een Psalm. Gijsbert Lekker kerker speelt circa 70 solocon certen per jaar in Europa, U.S.A, en Israël, ook maakte hij 9 orgel- c.d.'s in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Het concert begint zaterdag 14 januari om 20.00 uur, de kerk is goed verwarmd. Bij de foto: organist Gijsbert Lekkerkerker die meewerkt aan het Nieuwjaarsconcert in Krabbendijke. "Lekker, als je niet weet wat er in zit". Dat is de titel van de nieuwe (zevende) produktie van Cabaret De Kuil uit Goes. In het voorpro gramma wordt wederom aan dacht besteed aan de geschie denis van het Nederlandse caba ret en amusement. Deze keer werd gekozen voor liedjes uit de Tweede Wereldoorlog. Vrijdag 13 januari vindt een voor stelling van deze produktie plaats in het Minitheater aan de Verwerijstraat te Middelburg, aanvang 20.30 uur. Vrijdag 23 februari a.s. verzorgt Cabaret De Kuil een avond in het Dorpshuis te Waarde, aanvang 20.00 uur. Iets over de inhoud: Ondanks pogingen om de moderne ont wikkelingen in de voedingsbran che te volgen, gaat het fastfood- bedrijf door ondeskundigheid en gebrek aan een beleidsvisie van het managementteam ten onder. Dat is de rode draad in het nieu we programma van Cabaret De Kuil uit Goes. Behalve het humoristische fast- foodverhaal zijn er weer diverse teksten te beluisteren met onder werpen als Wozoco, alcoholisme en Europa als een 'Oude Dame'. siek ballet als expressiemiddel doet hij een ultieme poging zijn bestaan waardig af te sluiten. In dit oprechte streven wordt hij bij gestaan door twee professionele begeleiders van zelfmoordbu- reau Nirwana, die hem binnen de kortst mogelijke keren moeten zien klaar te stomen voor zijn "danse macabre". De tijd dringt, zijn première nadert met rasse schreden. Maar bij zijn begelei ders groeit de twijfel. Kan iemand in één klap een verloren leven goedmaken? Kan er op het laatste moment überhaupt nog zin gegeven worden aan een mislukt bestaan? Zijn capacitei ten zijn weliswaar beperkt, maar Bij de foto: Marjolijn Touw in Ons Dorpshuis te Kruiningen met haar programma "Een Op zaterdag 14 januari is er een Nieuwjaarsconcert in de Ned. Hervormde Kerk van Krabbendij ke door de bekende zangeres Reinata Heemskerk en de orga nist Gijsbert Lekkerkerker. Rei nata Heemskerk zingt een aantal bekende geestelijke liederen zoals "k Ben een koninklijk kind'. 'Ik leg de namen van mijn kind'- ren in Uw handen' en een aantal Psalmen. Ook zingt zij klassieke werken van G.F. Handel, Beet hoven en Mendelssohn. Zij maakte tournees door U.S.A, en Canada en geniet grote bekend heid. De bekende organist Gijs bert Lekkerkerker zal een aantal solowerken spelen zoals de 'Har monious Blacksmith' variaties 17 januari a.s. gevierd in Kapel le, waar in "De Vroone" een receptie wordt gegeven voor leden en oudleden. Leden van de weefkring krijgen ter ere van dit feit ook een work shop "hoedenmaken" aangebo den. Het doel van de weefkring is: het zich bezig houden met het krap, vroeger en nu". Meekrap weven in al zijn verschillende facetten, vanaf het spinnen en verven, het maken van de dra den, het ontwerpen van het patroon, tot en met het weven op stukken voor de tentoonstelling. In 1984 was het thema: "Vlas, vroeger en nu". Ook voor onze een rijke historie en nu weer zeer aktueel. Vlas, linnen, is als zuiver natuurprodukt weer in de mode. En onze weefkring speelt hier bij het samenstellen van haar pro gramma nu ook weer op in, waarbij de onderlinge kontakten en vriendschappen, het samen bezig zijn één van de voornaam ste doelstellingen was, is en De toneelvereniging Heer Hen drik geeft op vrijdag 20 en zater dag 21 januari a.s. twee voorstel lingen in het Heer Hendrikhuis te 's-Heer Hendrikskinderen. De vereniging is het nieuwe jaar overigens niet alleen actief, maar ook financieel goed begonnen. Want dezer dagen werd bekend dat de toneelsclub 2350 gulden krijgt van het Anjerfonds. Heer Hendrik brengt dit seizoen twee blijspelen op de planken, name lijk: "De week van de Kapiteins" en "De Koningin", respektievelijk geregisseerd door Gonda Vaneynde en Hans Huber. De Week van de kapiteins verhaalt over het wel en wee van vier mannen in een bejaardenhuis. subsidies en kredieten. 's Avonds zijn er twee workshops waar aan de hand van twee praktijksituaties wordt ingegaan op het opstellen van een begro ting en het vaststellen van de haalbaarheid. De ene situatie betreft een publieksgerichte onderneming en de andere situ atie een bedrijfsgerichte onder neming. De startersvoorlich- tingsbijeekomst is een eerste stap op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. De bijeen komst vindt plaats op 24 januari van 13.30 uur - 22.00 uur bij de Kamer van Koophandel. De kos ten bedragen 85,- per deelne mer, incl. documentatie en kof fietafel. Voor deelname en/of informatie kunt u contact opne men met coördinator mevr. Adri Kievit, tel. 01180-73540. Data volgende bijeenkomsten: 7 maart, 25 april en 13 juni 1995. Het programma wordt uitgevoerd door Anita Vink, Annie Polder man, Noël Casteleyn, Peter Boot en Lauran Casteleyn. Jos Ram part verzorgt de pianobegeleidin gen en de belichting is in handen van Jacques Telgenkamp en Marian Hiel. De teksten zijn geschreven door Hans Claus, Kees Polderman, Jos Rampart, Ans Schilders en Ageeth van der Veen. Lauran en Noël Casteleyn hebben de muziek gecompo neerd. Natascha Emanuels tekent weer voor de eindregie. Ter gelegenheid van de 50e her denking van de bevrijding bevat het voorprogramma liedjes uit de tweede wereldoorlog. Bekende teksten als 'Lili Mar leen', 'Als op het Leidseplein' en 'Wie is Loesje' zijn door de Kuil afgestoft en van een aantrekke lijke presentatie voorzien. Indrukwekkend is ook 'Rotter dam 1940' een tekst van Martie Verdenius over het bombarde ment op Rotterdam. Kaarten voor de voorstelling van a.s. vrijdag in het Minitheater te Middelburg kunnen worden gereserveerd via tel. 01640- 55610. Ze kosten 12,50. weeframen en getouwen. De weefkring stimuleert en aktiveert de leden bij deze hobby door het provincie een produkt met organiseren van bijeenkomsten, workshops, cursussen, lezingen, reisjes naar textieltentoonstellin- gen en het bevorderen van de kontakten van de weefsters onderling. De leden van de Weefkring zijn afkomstig uit heel Zeeland. Op een wat later tijdstip zijn er ook weefkringen opgericht in Zeeuws-Vlaanderen en op Wal- blijft! cheren. Deze kringen maken deel uit van een regionale ver eniging. Alle regio's zijn samen verenigd in de Federatie Lande lijk Weef Kontakt, waardoor de 's Middags wordt er algemene voorlichting gegeven met het ondernemingsplan als rode draad over: wettelijke regelingen - rechts vormen; - fiscale aspecten; - ves tigingsvergunning; - inschrijving Handelsregister. het commerciële plan - omzet- bepaling; - marktbewerking. het financiële plan - investe- ringsbegroting/financieringsplan; - exploitatiebegroting. starten met behoud van uitke ring. eert door Carta". Gebracht wordt het programma "In Concert". De avond be gint om 20.00 uur. Entree 25,-, voor pashouders 20,-. Magna Carta maakt momenteel een theatertoernee door ons land met als titel "Milestones". Voor de derde maal komt Magna Carta naar Nederland. Deze keer is voor de naam Mile stones gekozen vanwege hun 25-jarig bestaan (dit jaar in Vre- denburg gevierd met een extra jubileum-concert) en omdat Pho nogram ter gelegenheid daarvan een verzamel dubbel-cd uitge bracht heeft met de gelijknamige titel. De filatelistenvereniging Bevelanden" houdt haar eerste bijeenkomst van dit nieuwe jaar op donderdagavond 12 januari a.s. Vanaf half acht worden de ruim 40 leden én belangstellen den in de grote zaal van het Ver enigingsgebouw "Amicitia" te Kloetinge verwacht. De jeugdige filatelisten komen om zeven uur bijeen in de voorzaal. Rond half negen is de clubveiling. Ook zijn er honderden rondzendboekjes om zegels en poststukken uit te kopen. De toegang is gratis, zowel voor de leden als belang stellenden. Deze laatsten wor den speciaal door bestuursleden opgevangen om wegwijs gemaakt te worden in het reilen en zeilen van de vereniging. De formatie werd kort geleden door de Stichting Popmuziek Zeeland onderscheiden met de Zeeuwse Publieksprijs. De leden diverse verbanningen doorstond vanwege zijn nonconformisti- sche, de autoriteiten tartende houding in en buiten zijn films, en die in zijn thuishaven om dezelf de reden vereerd werd als een held, was vooral een kunstenaar en zeker geen politieke dissi dent. Naast zijn filmwerk schilderde Paradzjanov en maakte hij colla ges die de sfeer van de films ademen: moderne iconen met een zeer persoonlijk stempel samengesteld uit een veelheid van materialen. Donderdagavond wordt in 't Beest "De Kleur van de Granaat appel" gedraaid en voor vrijdag staat "Het Fort van Soeram" op het programma. Lengte resp. 75 en 87 minuten. Aanvang beide avonden om 20.30 uur. Op de Podium- agenda deze staat i Prins Oranje" Goes een con- gepland "Magna deling: gelijk boeken. En inder daad Raïs Depoortere, Annick Mulier en Shirley Sintobin zetten een prachtige voorstelling neer. Drie actrices reconstrueren het verhaal van Célestine. Zij creë ren de personages waarover Célestine het heeft. Als Célesti ne aan het kletsen gaat over 'monsieur et madame' en over allerlei vertrouwelijke huislijkhe den, komt spoedig één en ander aan het licht. Regie: Rose Calmeyn. Aanvang beide avonden om 20.30 uur. Vrijdag 13 januari a.s. wordt in 14.30-14.55 uur: Ing. A. van Kapelle de 53e Ontwikkelings- Rossum, D.L.V. fruitteelt, heeft dag voor de Fruitteelt gehouden, als inleiding ’Spuittechniek’. De organisatie is weer in handen 15.00-15.25 uur: pauze. van de Nederlandse Fruittelers 15.30-15.55 uur: Dhr. J.F. van Organisatie Kring Zeeland en Dijke, specialist gewasbescher- West-Brabant. ming, over ’Knelpunten bij de schurftbestrijding’. Er is in de Veiling van de CHZ 16.00-16.30 uur: Gelegenheid zowel een morgen- als avond- tot het stellen van vragen, programma. Tevens is er een Fruitteelt Mechanisatiebeurs met allerlei informatie op gebied van van de CHZ-veiling is ’s morgens mechanisatie voor de fruitteler, geopend van 9.00-12.00 uur en Het thema is deze keer ’oogst- het avondprogramma speelt zich methodiek’. Er zullen in dat af tussen 16.30 en 21.00 uur. kader nieuwe ontwikkelingen aan machines worden gedemon- streerd. Het middagprogramma I De Kerstactie van muziekvereni ging "Rillandia" heeft ruim 1100 gulden opgebracht. Deze opbrengst is mede te danken aan de royale gift van de plaatse lijke supermarkt, waar één van de vijf deelnemende groepjes de hele koopavond muziek kon spe len. Het geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe uniformen en instrumenten, waarvoor een fonds is gevormd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7