Blessures, maak SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT er geen sport van Meisjes Wolfaartsdijk ip ’I nieuw gestoken Nieuw materiaal van sponsor voor v.v. Arendskerke 1 Epilepsie en sport F-pupillen in 't nieuw Heftruck service De Vlieger sponsort DE VLIEC TEl 0(196 13388 J Woensdag 11 januari 1995 DE BEVELANDER 19 Uf NCVB Kapelle Dubbelconcert Brogum s.v. Heinkenszand k.v. Tjoba Borstvoeding Expositie Schilder- en tekenclub Wemeldinge Gift Fonds Zomerzegels Ouderenbond Zeeland Expositie raadhuis Bingo-dansant v.v. Kloetinge v.v. Wemeldinge Kunstcursussen ZVU Fata Morgana Sport 40 Plus in Groenewoud te Kapelle Bijdrage Julianafonds voor ouderen Baarland Rommelmarkt in Ellewoutsdijk Jubileumconcert De Heelal Hoed Lezing KNNV over hommels en wespen K.V. Togo v.v.Yerseke v.v. Hansw. Boys Optredens De Piek Nieuwjaarsreceptie Kamer van Koophandel Groningse band 'Dag-Tag' in 'de Vrijbuiter' Welstandscommissie Goes-Borsele Beestenboel in Bio logisch museum Urker dracht. a. Wat kan men preventief doen om epilepsie te voorkomen? van een doen. ad c. Mensen met epilepsie kunnen betreffende de sportbeoefening advies vragen aan een S.M.A. (sport medisch adviescentrum). P.M. van Hoeve, (Sport)fysiotherapeut, 's-Gravenpolder. festiviteiten met een jubileum concert in St. Laurens, waar een mis van Thomas Tallis wordt gezongen. Maar ook later in het jaar zal het VES van zich laten horen. Op 14 januari keert het VES terug naar de plaats waar het eens begon. In dc Neder lands Hervormde Kerk van St. Burg 31 in Middelburg en op 14 januari vanaf 19.00 aan de zaal. N.C.V.B., afd. Kapelle houdt in "De Vroone" haar eerste verga dering in het nieuwe jaar op 19 Brogum te Zierikzee brengt zaterdag 14 januari een dubbel concert met medewerking van "Urban Heroes" met als suppor- tact "Shabbick". Zaal open om 21.30 uur, aanvang 22.00 uur, entree tien gulden. Programma 14 januari: 14.30 uur: VCK 1 - H'zand 114.30 uur: H'zand 2 - Duiveland 2; 14.30 uur: Serooskerke 4 - Heinkens zand 3; 14.30 uur: H'zand 4 - Kloetinge 6; 12.45 uur: H'zand 5 - Kruiningen 6; 14.30 uur: Dau- wendaele 4 - H'zand 6. Jurgen Schuit, Lennard Kats man, Sjoerd Kloet, Christian Looy, Oscar Kloet en Thijs Kloet. Zittend v.l.n.r.: Rinse Pieters, Wedstrijdprogramma 14 januari, Sportpunt Zeeland Goes. Tjoba 1 krijgt deze middag bezoek van Oranje Nassau 1. Gezien de gespeelde wedstrijden tot nu toe moet het eerste de volle winst kunnen behalen. Hierdoor blijft zij meedoen in de strijd om een promotieplaats. Tjoba 2 krijgt Albatros 3 uit Zwijndrecht op bezoek. Het tweede heeft de twee punten hard nodig om van de onderste plaatsen weg te blij ven. De volle winst is dus zonder meer noodzaak. Tjoba 3 krijgt het niet gemakkelijk tegen het op bezoek komende Swift 3 uit Mid delburg, hoewel het derde de punten meer dan hard nodig heeft. Een puntentelling is al een goede prestatie. Thuiswedstrij den: 17.15 uur: Tjoba 1 - Oranje Nassau 1; 16.00 uur: Tjoba 2 - Albatros 3; 18.30 uur: Tjoba 3 - Swift 3; 20.50 uur: Tjoba 5 - Onda 3; 19.15 uur: Tjoba 7 - Olympia 1; 15.05 uur: Tjoba B - KVK B1. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, 01107-1672. Op de foto achterste rij staand v.l.n.r.: leidster Coble v.d. Boom gaard, leider Corné Verheezen, sponsor Marcel v.d. Kreeke, trai ner Jan v.d. Dries, sponsor Kees van Dam, Janneke Kole, Claudia Verheule, Danielle Westveer en Naomi Meijaard. Zittend v.l.n.r.: Chantal de Blaeij, Emily v.d. Vel de, Eefje van Dam, Kim v.d. Poel, Mary Kloet en Inge Egge- been. EXPOSITIES hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192- 1242). hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198 - 2031). t/m 27 jan. 1995 Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunstmarkt (info: 01100 - 49740). t/m 31 jan. 1995 Prins van Oranje: Schilderijen van de Armeense kunstenaar Safian Ashot (info: 01100 - 15154). t/m feb. 1995 De Vlijt: Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100 - 32213). t/m 4 feb. 1995 Galerie Van den Berge: Werk van Jan-Peter Muilwijk en diverse kunstenaars (info: 01100 - 50499). t/m 5 feb. 1995 Galerie Bekenes: Aquarellen, keramiek en penteke ningen van Diane en Toon Capello (info: 01192 - 2489. t/m 31 jan. Lunchcafé Stadhuis: Fotografie door Beppy Everaers. t/m 19 feb. 1995 Galerie Mi Parti: Spiegel-serie van Rob Verde- gaal/ontwerpen van tassen en sieraden door div. kunstenaars (info: 01100-31819). Op woensdag 18 januari organi seert La Leche League een infor- mati-avond over borstvoeding op het nieuwe adres: Jacob Cats- straat 62 in Middelburg. Het onderwerp zal zijn: "De voorde len van borstvoeding voor moe der en kind". (Aanstaande) ouders en baby's zijn van harte welkom om 20.00 uur. Voor nadere informatie of het huren van een electrisch kolfapparaat kunt u bellen 01189-3156 of 01189-1691. als door de muziekbladen de lucht in geprezen. Café de Vrij buiter wil de kans niet ontlopen deze heavy-band binnen te halen. Een kans voor ieder die ook geïnteresseerd is in buiten- Zeeuwse bands. De vele eigen nummers van Dag-tag zweven tussen de metal van Metallica en de grunge van bands als Sound garden. Vooraf aan het optreden is Dag-Tag te beluisteren bij radio Goes in het programma 'Barracuda'. In het kader van de feestelijke heropening van het muzieklokaal van OKK te Wemeldinge, heeft de Schilder- en tekenclub Wemeldinge een expositie inge richt in bovengenoemde ruimte. De leden van de club hebben werken gemaakt rond de the ma's 'muziek' en 'Wemeldinge'. Behalve schilderijen, aquarellen en tekeningen van de volwassen leden van de club worden er ook tekeningen, gemaakt door de Kinderclub op verrassende wijze tentoongesteld. De expositie is op 14 januari van 15.30 tot 17.30 uur tijdens het "Open Huis" van OKK te bezichtigen. Het muziek lokaal is te vinden aan de Dorps straat 74 te Wemeldinge. De plaatselijke afdeling Goes van het Fonds Zomerpostzegels heeft ƒ7.373,13 overhandigd aan de Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland. Deze bij drage is bestemd voor de aan schaf van een kopieerapparaat en een inbindapparaat. Hiermee kan de inrichting van het kantoor van deze pas gestarte provincia le bond worden afgerond. Het Fonds Zomerpostzegels wil het met haar bijdrage mogelijk maken dat de werkzaamheden voor en door ouderen op een adequate wijze kunnen worden uitgevoerd. ad a. Bij een kleine aanval (absence) hoeft men in principe niets te doen. ad b. Bij een complexe partiële aanval dient men de aanval dusda- Wat kan men doen als er toch epilepsie optreedt? 1. Let in eerste instantie voor het verwondingsgevaar. 2. Probeer de heftige bewegingen tijdens een aanval niet tegen te v.d. Kreeke. 2e rij staand v.l.n.r.: Liselotte v.d. Velde, Annemarie Maljaars, Karin Kloet, Margje In de hal van het gemeentehuis te Kapelle is van 10 tot en met 27 januari een tentoonstelling te zien van wandkleden, olieverf schilderijen en aquarellen van mevr. M. Sturm-Broerse uit Kapelle. Het thema luidt: "Zomer in de winter". Te zien alle werk dagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. De entree is vrij. In De Pit te Goes-Zuid wordt vrij dag 13 januari weer een bingo- dansant gehouden met muziek van disc-jockey Arno Muller. De buurtsoos organiseert deze eer ste avond in het nieuwe jaar en hoopt op veel belangstelling. Na een gedwongen rustperiode en de overweldigende clubdag van afgelopen zaterdag gaat Koning Voetbal weer alle aan- dacht opeisen. Wie afgelopen zaterdagmiddag het Wesselo- park heeft bezocht kon daar een lint van enthousiaste mensen door de sneeuw zien hollen of Een aantal weken geleden werd het meisjes-team van de v.v. "Wolfaartsdijk" geheel in het nieuw gestoken door Wim Wes- teveer Groente en Fruit uit Oud- Sabbinge en Palinghandel Kees van de Kreeke Zn. uit Wol- phaartsdijk. Het meisjes-team komt dit jaar voor het eerst uit voor de v.v. "Wolfaartsdijk" als E3-pupillen. Ze zijn zeer enthousiast en met hun nieuwe tenue's kan dit sei zoen al niet meer stuk. nig te sturen dat hij/zij geen verwondingen en/of gevaar op kan lopen. Bij een grote aanval dient men de vitale functies (ademhaling en bloedcirculatie) goed in de gaten te houden. Leg hem/haar op de zij zodat het slijm weg kan lopen. Zorg er tevens voor dat hij/zij zich niet kan verwonden. Na de aanval de persoon gerust stellen. Voor zaterdag 14 januari staat voor de v.v. Wemeldinge het vol gende programma te wachten: Wemeldinge 2 speelt thuis om 14.30 uur tegen v.v. Arendsker- ke. Wemeldinge 3 eveneens thuis om 14.30 uur tegen Kloetin ge 4. Wemeldinge 1 speelt uit tegen SPS 1 om 14.30 uur. De ZVU biedt in Goes een cur sus Kunstbeschouwing aan. De cursus start op donderdag 19 Laurens wordt een jubileumcon- januari te 19.30 uur en omvat 10 eert gegeven waarbij de Missa sine Nomine van Thomas Tallis 1505 -1585) ten gehore wordt gebracht. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de dirigent in vervulling. Het is voor het eerst dat een dergelijk De onlangs opgerichte (Fata) Morganagroep te Middelburg houdt zaterdag 14 januari een Arabische nacht in het COC- pand aan de Eigenhaardstraat. Toegang leden gratis, anderen vijf gulden entree. Het feest speelt zich af tegen de achter grond van een oase-decor. Ara bische kleding wordt op prijs gesteld. Inl. 01180-12280. Onder het motto "Een gezond begin van 1995" start de Zeeuw se Sportraad donderdag 12 janu ari, morgen, de activiteiten "Sport 40 Plus" in sportcentrum Groenewoud te Kapelle. Mannen en vrouwen in genoemde leef tijdsgroep kunnen van 18.30 tot 19.30 uur wekelijks een uur actief sporten onder deskundige begeleiding. De sporters beta len, na de gratis kennismakings- activiteit van 12 januari, ƒ3,50 per keer. Kan een deelnemer een keer niet, dan betaalt men de bijdrage ook niet. Er wordt op een actieve, gezellige en verant woorde manier sport en spel activiteiten aangeboden. Van badminton tot volleybal en van grondoefeningen tot recreatie- spelen. Het uur wordt geheel ingevuld naar de wensen en mogelijkheden van de deelne mers. Dus voor ieder wat wils. Gezonder kan 1995, in de ogen van de Zeeuwse Sportraad, niet beginnen. Voor meer informatie kan men terecht bij de Zeeuwse Sportraad, Mariska Beenhakker, tel: (01180-40700). Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Stichting Opbouw West Zuid Beveland te Baarland een bijdra ge toegekend van 25.000,- voor de verbouw en inrichting van het pand waar deze stichting en de stichting Welzijn voor Ouderen Borsele gehuisvest zul len worden. Het Juliana Welzijn Fonds verleent financiële steun aan zowel kleine als grotere ini tiatieven die het maatschappelijk welzijn bevorderen. In 1994 besteedde het Fonds hieraan ruim 21 miljoen. Het gaat hier bij vooral om activiteiten op het terrein van "hulp en zorg" en "sociaal-cultureel werk". In het Van Hattumhuis te Elle woutsdijk wordt er op zaterdag 14 januari a.s. weer een rommel markt gehouden voor en door bewoners van Ellewoutsdijk en ook de plaatselijke verenigingen proberen hun kas wat te spek ken. De rommelmarkt is ge opend van 11.00 uur tot 15.00 uur. Toegangsprijs voor bezoe kers is ƒ1,-. U bent van harte welkom op deze Nutmarkt in het van Hattumhuis, Zomerstraat 16 te Ellewoutsdijk. Het Vocaal Ensemble Sint-Lau- rens bestaat in 1995 10 jaar en laat dat niet ongemerkt voorbij gaan. Op 14 januari beginnen de januari a.s. Mevr. Lodder van de Stichting S.O.S. verzorgt deze avond. Aanvang 19.45 u. Gasten welkom! De Vleeshal te Middelburg begint het nieuwe jaar 1995 met een kunstenaarsprogramma, getiteld De Heelal Hoed. Het is samengesteld door Lex ter Braak en Nelly Voorhuis. Ope ning op vrijdag 13 januari om 18.00 uur. Voorstellingen op 14 en 15 januari en 21 en 22 januari. Het beeldend werk van de mees te deelnemende kunstenaars mag bekend geacht worden, veel minder gaat dit op voor de films die deze kunstenaars gemaakt hebben. De Vleeshal heeft nu het initiatief genomen om een programma samen te stellen van films van Nederland se beeldende kunstenaars. "De Heelal Hoed" toont de "klassie ke" films van Bas Jan Ader, Wim van der Linden, Frans Zwartjes, Jan Dibbets en werk van jonge beeldende kunstenaars als Jan- neque Draisma, Mark Manders, Luuk Wilmering, Claudia Kölgen e.a. KNNV-afdeling Goes houdt vrij dag 13 januari een avond in het MEC-gebouw bij de Kinderboer derij van de Hollandsche Hoeve te Goes, waarbij aandacht wordt besteed aan hommels en wes pen. De heer Schaap zal vertel len over het leven en werken van deze nuttige dieren in relatie tot bloemen, arbeidsverdeling, e.d. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Niet-leden betalen 2,50 entree. Een telefoontje vooraf naar 01100-13216 is wen selijk. Aanvang 19.30 uur. avonden van 19.30-21.30 uur. De cursus wordt gegeven in "De Steen", Beestenmarkt 5 te Goes. Zelf leren kijken naar uitingen van kunst en cultuur en het ont dekken van samenhangen is het uitgangspunt. Inlichtingen en omvangrijk stuk door het VES op opgave: ZVU, Spanjaardstraat het repertoire wordt gezet. Het afgelopen half jaar is er hard aan gewerkt, samen met het Ateba- kwartet dat tussen de delen voor korte intermezzi zorgt. Het jubi leumconcert brengt nog een nieuwtje: voor het eerst treedt Voci Miste Hans van den Broeke op. Het is een nieuw gemengd ensemble van deze dirigent, dat voor deze gelegenheid ook reli gieus repertoire heeft gekozen: vier motetten van Willem Vogel. Kaarten voor dit concert a 5,- gebied vanaf de Griekse Brons- zijn verkrijgbaar in de voorver- tijd tot en met de Laat-Romeinse koop bij Corrin's Mode, Nieuwe tijd. Inlichtingen en opgave: ZVU, Spanjaardstraat 51Middelburg, tel. 01180-34800. Zaterdag 14 januari staat er weer een pittige wedstrijd op het pro gramma voor Togo 1, namelijk de uitwedstrijd tegen Good Luck 1. Thuis komt deze ploeg goed uit de verf, vooral dankzij de fanatieke supporters: Togo is gewaarschuwd. Togo 2 speelt in Papendrecht tegen PKC 8 en winst of een gelijkspel moeten zeker mogelijk zijn. Ook Togo 3 heeft winstkansen tegen Good Luck 2. Deze ploeg behaalde tot nu toe maar 2 punten. Togo 5 speelt thuis tegen koploper Ani mo 6; knokken dus voor de pun ten. Togo A2 ontmoet een lastige tegenstander in Luctor A2. Pro gramma, Sportpunt Zeeland: 14.00 uur: Togo A2 - Luctor A2; 19.40 uur: Togo 5 - Animo 6. Uit wedstrijden: 18.25 uur: Good Luck 2 - Togo 3; 19.20 uur: PKC 8-Togo2; 19.35 uur: Good Luck 1 - Togo 1. Voor meer inlichtin gen over korfbalvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ine ke Schipper, tel. 01100-30473. klas KNVB. Voor directeur Jaap de Vlieger van genoemd bedrijf alle reden om de mannen van de WA in het nieuw te steken. Op de foto v.l.n.r.: Voorste rij: hoofd sponsor Joop de Vlieger, Ko Baayens (verzorger), Jack Schipper (trainer), achterste rij: Rinus de Vrieze (penningmees ter), Kees Goedegebure (kee perstrainer), Frank Goedegebu- 51, Middelburg, tel. 01180- 34800. De ZVU biedt een cursus Kunst en Cultuur van de Klassie ke Oudheid aan. De cursus start op dinsdag 17 januari te 19.30 uur en omvat 8 avonden van 19.30-21.30 uur. De cursus wordt gegeven in het Buys Bal lotcollege, Bergweg 4 te Goes. Het doel van deze cursus is de deelnemers vertrouwd te maken met de kunst- en cultuurgeschie denis van het Middellandse Zee- Terwijl de lagere elftallen zater dag weer al beginnen met de competitie, spelen Yerseke 1 en Yerseke 2 nog vriendschappe lijk. Yerseke 1 doet dat thuis tegen het sterke S.S.V. '65 uit Goes. Scheidsrechter is dhr. A. van Kam uit Kerkwerve. Volledi ge programma: 14.30 uur: Yer seke 1 - S.S.V. '65 1; 14.30 uur: Oostkapelle 2 - Yerseke 2; 14.30 uur: Yerseke 3 - Kloetinge 3; 14.30 uur: Hoedekenskerke 2 - Yerseke 4; 14.30 uur: Waarde 2 - Yerseke 5; 12.45 uur: Yerseke 6 - Rillandia 3; 11.00 uur: Capelle dms. - Yerseke dms. Programma 15 januari: Kwaden- damme 1 - H. Boys 1 14.30 uur; H. Boys 2 - Ouwerkerk 3 14.30 uur; H. Boys 3 - Goes 5 12.30 uur. De Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen knalt het nieuwe jaar in met toepasselijke muziek voor een toepasselijke datum. Op vrij dag 13 januari treden namelijk de deathmetalformaties Obtrun- cation en Phlebotomized op. Anthony v.d. Berg zal ook met een stand aanwezig zijn. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 10,-. Zaterdag 14 januari treedt de southern/countryrockformatie Hangman Jury op. Aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Maandag 16 januari houdt de Kamer van Koophandel zijn nieuwjaars-receptie in de Stads schouwburg aan het Molenwater te Middelburg. Tevens spreekt Kamervoorzitter Hartog dan zijn nieuwjaarsrede uit en zal de Prijs voor Creatief Ondernemerschap worden uitgereikt. De bijeen komst begint om 15.30 uur en de receptie wordt gehouden tussen 16.45 en 18.30 uur. Tijdens de bijeenkomst houdt verder mevrouw L. Lepomme van het Kon. Ballet van Vlaanderen een betoog over "De Kunst van het Krijgen", aanvang 16.00 uur. de kregen geleden nieuwe Dat was danken Woninginrich ting Fa. Schuit j en Zonen. De spelertjes wer- den uitgeno- digd voor een j feestje en wer den kompleet verrast, toen ze de nieuwe te- nue's - verpakt als kadootje - in ontvangst mochten nemen. Op de foto staand v.l.n.r.: Mark Schuit, sponsor Bram Schuit, Vrijdag 13 januari om 22.30 uur biedt café 'de Vrijbuiter' iedereen de mogelijkheid te kijken en te luisteren naar een stevige band uit Groningen. Alle bandleden hebben veel podiumervaring, maar blijven bezield door hun muziek. 'Dag-Tag' speelt sinds eind '93 in deze bezetting wat in mei '94 resulteerde in de mini cd 'Free'. Deze cd is zowel op radio Riolering Goes Woensdag 18 januari zal Gede puteerde A. Dek in Goes-Zuid de eerste officiële handeling ver richten in het kader van het bezink-riolenplan voor Goes- Zuid. Goes stelt zich ten doel de bergingsmogelijkheden in het rioolstelsel te vergroten, de over stort op de buurtvijvers op te hef fen en de totale uitworp van vuil met ruim de helft te reduceren. Het eerste nieuwe riool wordt op 18 januari in werking gesteld. Het project in Goes-Zuid omvat I Irkpr Vic<5Pr<ïknnr de aanleg van twee bergbezink- UTKer visseibKOOr riolen in de Populierenstraat en Liefhebbers van de zang van het de Watervlietweg. Urker Visserskoor 'Crescendo' kunnen zaterdag 14 januari a.s. in Tholen terecht, waar in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk dit koor met 100 zangers optreedt. De aanvang is 19.00 uur. Het repertoire omvat gees telijke en vaderlandse liederen. Het koor treedt op in traditionele jeugd in de leeftijd van 6-12 jaar. De eerste in de reeks vindt plaats op woensdag 18 januari van 14.00 tot 16.00 uur. Het the ma is "Kijk naar je eigen" (over zintuigen). Op de educatieve ruimte is een circuit uitgezet, waarbij alle zintuigen aan bod komen: geluidsopnamen, een voelbak, gehoorkokertjes, van alles proeven en een kijkspel. Ook buiten zal bij goed weer een aansluitende activiteit plaatsvin den. Maximaal 30 kinderen tus sen 6 en 13 jaar kunnen deelne men en VOL is VOL. Vooraf aan melden: 01188 - 2620 of aan de balie van het museum. De kos ten bedragen 5,- p.p. in de leeftijd van 6 tot 53 jaar lie pen de door Kloetinge georgani seerde sponsorloop. Aansluitend volgde de druk bezochte nieuw jaarsreceptie waar velen elkaar een sportief en vooral gezond 1995 toewensten. Aanstaande zaterdag oefent Kloetinge 1 om zo snel mogelijk de draad van voor de winterstop weer op te pakken. Het gaat er nu op aan komen en zijn wij benieuwd hoe het team ervoor staat. Voor Dames 1 is de wedstrijd tegen Vlissingen Dames ingelast. Voor de Kloetinge Dames zal dit wel een extra training inhouden want zij zullen zeker revanche willen nemen voor de verloren heen wedstrijd. Programma zaterdag a.s. Vriendschappelijk: Kloetinge 1 - Tholense Boys 1 14.30 uur. Bij afgelasting Wesselopark wordt de wedstrijd mogelijk omgezet in Tholense Boys 1 - Kloetinge 1 14.30 uur; Competi tie: Yerseke 3 - Kloetinge 3 14.30 uur; Wemeldinge 3 - Kloetinge 4 14.30 uur; DFS 3 - Kloetinge 5 14.30 uur; Heinkenszand 4 - Kloetinge 6 14.30 uur; Kloetinge 7 - S.S.V.'65 5 12.45 uur; Kloe tinge Dames 1 - Vlissingen Dames 14.30 uur. Dinsdagavond 17 januari vriendschappelijk: W.H.S. 1 - Kloetinge 1 19.15 uur. Heftruck Service De Vlieger heeft dezer dagen de spelers van het eerste elftal van de v.v. 's-Heer Arendskerke van nieuw materiaal voorzien. De Vlieger gaat daarmee het vijfde jaar van sponsoring in. In die vijf jaren heeft de v.v. Arendskerke flink aan de weg getimmerd. Het team speelde zich energiek van uit de 1 e klas afdeling naar de 2e 5 1. Zorg voor medicijnen, welke de aanval kan onderdrukken. N.b.: bijwerking concentratieverlies, hetgeen nadelig is bij sportbeoefe ning. 2. Zorg voor een juiste keuze van sportbeoefening. Niet doen: delta vliegen, zweefvliegen, bergklimmen, onderwatersport e.d. 3. Zorg voor een goede, rustige trainingsopbouw met veel aandacht aan de cooling-down. Na het sporten komen vaker aanvallen voor. Een cooling-down zorgt er namelijk voor dat het lichaam langzaam in de rusttoestand terugkeert. Een cooling-down bestaat uit uitlo pen en rekkingsoefeningen en duurt 10-15 min. re, Kees Koopman, Peter Evers- dijk, Walter de Kok, André Tan ge, Ard Eversdijk, HansTolhoek, Adri de Jonge, Thijs Kloet (grensrechter), Marco Goedege bure, Wim Goedegebure, Richard de Jager, Paul Verweij, Rudi Weststrate, Lex Goedege bure en William Aalbrechtse. Op de foto ontbreekt Peter Kam- stra. I Epilepsie is een stoornis in het electrisch evenwicht (zenden en ont vangen van electrische signalen via de zenuwen) in de hersenen. Afhankelijk van de duur en heftigheid van de stoornis of aanval spreekt men van: absence (kleine aanval). Kenmerkend hierbij is het z.g. dagdro men. De aanval duurt niet langer dan 30 seconden. b. de complexe partiële aanval. Kenmerkend hierbij is daling van het bewustzijn en er treden onwillekeurige handelingen op zoals smak,- en slikbewegingen, rond lopen en wrijvende en tastende bewegingen met de handen. c. de grote aanval. Kenmerkend hierbij is het verlies van bewustzijn en het samentrekken van alle spieren. Voorts kan hij/zij blauw aanlopen en schuim op de lippen krijgen. De aanval duurt 1 a 2 minuten. Na de aanval is hij/zij nog verward. De oorzaak van epilepsie is meestal niet aanwijsbaar. Epilepsie is niet erfelijk bepaald. De kans op epilepsie wordt wel vergroot als bei de ouders epilepsie hebben. houden. De kans op een botbreuk wordt hierdoor vergroot. 3. Stop nooit een hard voorwerp tussen de tanden om de tongbeet te voorkomen. 4. Geef geen eten of drinken. Corné Tavenier. Rens Geel hoed, Robert Proos, Marco Pee- ters, Dennis den Haan, Wilco Meijaard en Donovan Moens. r - j t I EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 12 T/M 19 JANUARI 1995 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 12 januari 't Beest 20.30 uur: 'Un Portrait'/'De kleur van de granaat appel', Armeense films van Sergej Paradzjanov. 13 januari 't Beest 20.30 uur: 'Het fort van Soeram', film van Sergej Paradzjanov. 13 januari Prins van Oranje 20.00 uur: 'In Concert', de reïncarnatie van een legende door Magna Carta. 13 januari 't Beest 20.30 uur: 'Dagboek kamermeisje'/'Schaakstuk', twee eenakters. 14 januari 't Beest 22.00 uur: 'Desperate Rockabilly', concert door het Vlaams kwartet 'Sin Alley'. 17 januari Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 18 januari Bibliotheek 14.00- 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 18 januari 't Beest20.30 uur: 'Nooit Meer Dansen, theatervoorstelling van 'Het Volk'. 18/19 jan. 't Beest 20.30 uur: 'Ladybird, Ladybird', film van Ken Loach. 19 januari Ter Valcke 10.00 uur: Lezing en dia's over Koningin Wil helmina door mevr. A. van Boxhoorn. Vanaf 1 januari 1995 hebben Borsele en Goes een gezamen lijke welstandscommissie en monumentencommissie. Op maandag 9 januari kwam de nieuwe welstandscommissie voor het eerst bijeen. Tot voor kort hadden beide gemeenten ieder zowel hun eigen wel standscommissie als een eigen monumentencommissie. De samenvoeging vloeit voort uit de intentieverklaring van beide gemeenten tot nauwere samen werking. Daarnaast speelt de samenvoeging in op de geest van de gewijzigde Woningwet. Die gaat uit van dezelfde wel- standcriteria in grotere gebieden. Om tot die eenduidige regionale advisering te komen, is besloten tot samenvoeging. De jeugd van de v.v. Wol- j (aartsdijk zit goed in de j sponsors. Wer den kort gele- i den de meisjes al in het nieuw i gestoken, ook F-pupillen I kort een outfit, te aan I Komend jaar worden in het Zeeuws Biologisch Museum onder Domburg weer Beesten- boelmiddagen gehouden voor w HEFTRUCK-S "7/ VMM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19