WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK Wij bestaan 50 jaar «■n MEDISCHE DIENST In februari opent toeristisch bureau Platogo speelt in Prins van Oranje Vijfgangen-menu bij Aberge Maritime voor 'n ouderwetse prijs Geslaagde dollaractie ondernemers Kortgene Deelcertificaten uitgereikt voor installatietechniek Kole Milieu Kapelle thans in BFI-groep Zuid Beveland te Goes ©ptlco Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting Bij Groot Stelle te Goes s Akkoord over overname Thriller in vier bedrijven Etablissement bestaat 100 jaar Woensdag 11 januari 1995 15 we A nieuws DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN Amnesty Lewedorp Zeeuwse Leerhuizen ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS VREDESBURO voor 14 en 15 januari 1995 Tel. ftKKttKKt"" marcderi-gt- izyjy jcidhvw vorstelijk i t KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: Op 31 december liep de einde- jaarsaktie af, die georganiseerd was door de leden van de onder nemersvereniging van Kortgene. Deze aktie had het thema "Ame rica", omdat de hoofdprijs, een reis naar America - Limburg met voldoende dollars zakgeld, was. foto: v.l.n.r.: Dhr. en Mevr, de Bruine, voorzitter L. Hengsdijk en secretaris W. Roozeboom, in de winkel van Bakker Bas ting. Toneelgroep Platogo uit Goes speelt een kluchtige thriller in vier bedrijven van de schrijver Aad Caspers en wel op zaterdag 28 januari in De Prins van Oran je. De klucht heet "De erfenis van Oom Sjors". Hein en Bet hebben een landhuis geërfd van hun rijke suikeroom "Sjors". Vergezeld van hun dochter Loucky, zuster en zwager Dora en Daan, komen ze op een gure dag bij het land huis aan. Ze treffen een deftige huisknecht en een huishoudster, die zich wat vreemd en geheim zinnig gedragen. Er spelen zich vreemde dingen af in het grote landhuis, waarbij vooral Dora en Daan de stuipen op het lijf gejaagd worden. Het is niet pluis in het landhuis. Of spoken nu bestaan of niet, er spelen zich rare dingen af, die onverklaar baar zijn. Uiteindelijk komen er nog twee gasten bij; Tanja, een gewonnen door de familie van Herwijnen uit Veldhoven. De 5 troostprijzen bestaan uit aantrek kelijke fruit-T-shirts. De uitreiking van de hoofdprijs zal plaatsvin den in februari, tijdens de officië le opening van het Toeristisch Bureau Zuid-Beveland. Eén van de doelstellingen van het Toeris tisch Bureau is het verzorgen van de promotie van de regio Zuid-Beveland, waarbij veel aan dacht gegeven wordt aan de ont wikkeling van fietsroutes en plat- telandstoerisme. Een kleurige brochure, wordt gebruikt om op beurzen buiten de regio de naamsbekendheid en interesse voor Zuid-Beveland te vergroten. Maandag 16 januari a.s. kunnen er brieven worden geschreven naar mensen die vanwege hun geloof, politieke of etnische afkomst, hun ras, taal, 'geslacht, vervolgd worden of gevangen zitten. De avond is in het zaaltje van de Protestantse kerk te Lewedorp van 19.00 uur-20.00 uur. Voorbeeldbrieven zijn aan wezig. Ook kunnen er brieven worden afgehaald. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Maandag 16 januari komt rabbijn Jacobs op uitnodiging van de Stichting Zeeuwse Leerhuizen spreken over Hashroeth, de ritu ele spijswetten. De lezing begint om 20.00 uur in de herbouw de synagoge aan de Herenstraat te Middelburg. Voor de goede orde zij vermeld, dat heren in de syna goge een hoofddeksel dienen te dragen. Inl. bij secretaris J. Braat, tel: 01196 - 12319. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. H.S. Heijers, Hoofdstraat 77, Kortgene, ,tel.06-527 713 98. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: KONTAKT BORSTKANKERPATIÊNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. w Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 extra modules door te werken die recht op vrijstelling geven in het vervolgonderwijs. De oplei ding in het leerlingstelsel werkt al een aantal jaren met modules. Het voordeel hiervan is dat een leerling in eigen tempo en op niveau de stof kan doorwerken. Bijkomend voordeel is nog dat de leerling zelfstandiger wordt, wat in het bedrijfsleven zeker gewaardeerd zal worden. De leerling die deze mijlpaal in hun schoolcarrière bereikt hebben zijn: Jaap Bart, Albert Boontjes, Rob van Dijke, Arjan Duine, Den nie Isaksson, Michel Janse, Michel Jansens, Robbert Koots- tra, Marjo Mieras, Maurice Nous- se, Eddie Pieper, Michel Verbart mening van 't net publiek, het niet ongewenst ware dat in de onmiddellijke nabijheid van de afvaart der stoomboot en andere het van noodzakelijk belang ware, dat er een net en fatsoen lijk café mocht wezen, om als wachtlokaal te dienen en voor het reizend publiek daar te kun nen restaureren". Hierop werd door B W op 9 december een horecavergunning afgegeven. in 1906 werd Blom opgevolgd door Appolonia Kramers die het als herbergierster slechts een jaar volhield. Na haar beproefde de Zierikzeese sigarenmaker Johannes Strooband zijn geluk met het café. In 1944 werd hij, net als vele andere Zierikzee, geëvacueerd. In 1948 kwam en ging caféhouder K. Bazen, die opgevolgd werd door A. Visbeen die tot 1964 bleef. Toen vestigde J.P. Weber aan de Nieuwe Haven 21 "Auberge Maritime". In deze tijd van het opkomend watertoerisme kende het pand als restaurant een succesvolle periode. Een ingrijpende verbou wing vond plaats in 1971 en daardoor ontstond het pand in de vorm die we vandaag de dag nog steeds kennen. Tot kerst 1983 draaide Auberge Maritime onder leiding van de heer Weber. In april 1984 werd Auberge Maritime overgenomen door De Zeeuwse Stromen waarna het tenslotte in januari 1989 eigendom werd van Johan Brongers. Bij de foto: Wielerploegleider Cees Priem die de trekking verrichtte van de fruitquiz (rechts op de foto). Links de heer Jan Koeman, die regio Coördinator is van de nieuwe Stichting. wat eigenaardige actrice en Max, de jachtopziener. Tanja blijft overnachten, vanwege het slechte weer. En Max houdt een oogje in het zeil, omdat er onheil spellende dingen gebeuren in het oude landhuis. Al met al een komische thriller, die u niet mag missen. Rolverde ling: Diana Dorrepaal, Ina van der Hart, Arie Hage, John de Kraker, Dré de Koning, Jac queline Vos, Marian de Schipper en Yvonne Langejans, Huib Mol. Technische man is Danny Geys, soufleusse Anneke Hage en de regie is in handen van Dré de Koning. De voorstelling begint om 20.00 uur in de Prins van Oranje te Goes. Toegangskaarten kosten ƒ10,- per persoon (CJP en 65+ ƒ7,50). Telefonische reserverin gen: 01100 - 27825 of 01102 - 44393. Naast kans maken op de hoofd prijs, konden alle deelnemers dollarbiljetten, die bij aankopen in Kortgene verkregen konden worden, sparen voor leuke arti kelen. Dit betekende voor veel mensen uit de regio dat de artikelen, waarvoor gedurende 6 weken gespaard was, opgehaald kon den worden. Van de bijna 60.000 dollarbiljetten werd ruim 90% ingeleverd voor de beschikbaar gestelde artikelen. Dit betekende voor sommige ondernemers in de laatste dagen van 1994 heel wat extra werk. Bakker Basting bijvoorbeeld was goed voor bijna 200 fraai verpak te tulbanden en taarten! Ruim 400 mensen kwamen op oude jaarsdag de 1200 artikelen ophalen. Een fraaie etalage in de Hoofdstraat die speciaal voor deze aktie gemaakt was toonde welke artikelen voor de gespaar de dollars gekocht konden wor den. De hoofdprijs werd, na trekking door notaris Muys, uitgereikt aan de Fam., de Bruine uit Kortgene. De reis t.w.v. 750,- en het zak geld 200,- beschikbaar gesteld door de Rabobank) is de klap op de vuurpijl voor een geslaagde eindejaarsaktie voor Kortgene. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. name: "Net als bij eerdere over names zal ook in dit geval wor den bekeken op welke wijze de werkzaamheden van de beide bedrijven het best kunnen wor den ingepast in de totale logistie ke structuur van BFI-activiteiten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat alleen het creëren van grootschalige afvalstromen con creet uitzicht biedt op de ontwik keling van betaalbare en milieu verantwoorde verwerkingstech nieken". BFI is in Nederland marktleider op het gebied van afvalverwer king en recycling. Met bijna veer tig vestigingen is het bedrijf actief voor overheid, bedrijven en instellingen. Tot de dienstverle ning behoren naast de inzame ling van huishoudelijk' afval onder meer slooptechnieken, riool; en reinigingstechnieken, recycle- en andere milieudien sten. Bij alle werkzaamheden staat de kwaliteit van het milieu centraal. W' Onlangs wer den aari 'Groot Stelle' te Goes, school voor voorbereidend beroepsonder wijs, de eerste deelcertificaten van de oplei ding installatie techniek aan de leerlingen uitgereikt. Hier mee bijt de afdeling instal latietechniek de spits af voor een nieuw sys teem van exa minering en diplomering van het VBO (voorbereidend beroepsonder wijs). Andere afdelingen volgen in de komende jaren. Voorheen werd de oplei ding aan het einde van het vierde leerjaar afgesloten met een exa men op een niveau A, B, C of D. De lesstof is nu opgesplitst in diverse onderdelen en onderge bracht in een losbladig module- systeem. Na het afwerken van een aantal modulen over een bepaald onderdeel, kan examen gedaan worden op verschillende momenten per jaar. Slaagt een leerling voor zo'n deelexamen, dan ontvangt hij of zij hiervoor een certificaat. Een aantal certifi caten, bij installatietechniek vijf, geven recht op een VBO-diplo- ma. Bovendien kan de goede leerling zich onderscheiden door BFI Afvalverwerkingstechnieken heeft overeenstemming bereikt met Kole Milieu BV te Kapelle en Rademaker Milieu BV te Burgh- Haamstede over een volledige overname. De activiteiten van beide ondernemingen, tot voor heen werkmaatschappijen van Kole Holding BV, bestaan uit het inzamelen en transporteren van afval en uit het verhuren van (deels mobiele) shredderinstalla- ties. Bij de twee bedrijven wer ken in totaal 23 medewerkers. Voor hen heeft de overname geen negatieve gevolgen. Ook de huidige algemeen direc teur B.M. Kole blijft aan de bedrij ven verbonden. Met een shred- derinstallatie kunnen verschillen de materialen (zoals plastic, papier en metaal) worden ver kleind, waarna ze veelal in aan merking komen voor hergebruik. Omdat de installaties mobiel zijn kunnen ze op elke gewenste lokatie worden ingezet. De direc tie van BFI vertelt over de over- In februari a.s. vindt in Goes de opening plaats van het Toeris tisch Bureau Zuid-Beveland. Doel is onder meer het coördi neren en uitvoeren van promo- tie-activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme in deze regio. Eerste activiteit was deel name aan de Kampeer en Cara- van-Rai. Op de in november gehouden Kampeer Caravan RAI hebben vele bezoekers van de promotiestand van het Toeris tisch Bureau Zuid-Beveland meegedaan aan een quiz waar bij het heerlijke Zuid-Bevelandse fruit centraal stond. Van de 4 getoonde appel- en pererassen moesten de bezoekers de juiste naam raden. Eind december jl. heeft de bekende wielerploegleider Cees Priem uit Zeeland 6 winnende loten getrokken uit de 600 inge vulde wedstrijdformulieren. De hoofdprijs, een door Batavus beschikbaar gestelde fiets, is en Edwin Versluis. Als we het over installeren hebben, dan gaat het om het aanleggen van leidingen en het plaatsen van toestellen. Toestellen als een centrale verwarmingsketel, een gashaard, een geiser en een boi ler. Maar ook over sanitaire toe stellen, zoals een wastafel, een toilet, een bad en een douche. Onder dit beroepsveld vallen ook de dakbedekkingswerkzaamhe- den en kasverwarming. Ook dis- tributietechniek, het aanleggen en onderhouden van de gas- en waterleidingen onder de straat en het trottoir tot aan de gas- en watermeter, behoort hiertoe. Kortom, er is veel mogelijk in de installatietechniek! Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Auberge Maritime aan de Nieu we Haven te Zierikzee bestaat 100 jaar. Althans: het is 100 jaar geleden dat op deze lokatie een horecabedrijf werd gevestigd. Voor eigenaar J. Brongers van de auberge, die ook op Beveland de nodige vaste klanten heeft, reden om het eeuwfeest te vie ren met een speciaal menu tegen 'n ouderwetse prijs. Hon derd dagen lang serveert Auber ge Maritime een vijfgangen- menu voor 25 gulden per per soon. Voordat Brongers aan de Nieuwe Haven begon, zelfs nog voordat het pand een horecabe- stemming kreeg, kende het pand een roerige geschiedenis. Het heeft in de loop der jaren aan bewoners van allerlei pluimage onderdak verleend. Sinds 1812 zijn de bewoners/eigenaren elkaar in rap tempo opgevolgd en is het pand onder andere bewoond door een koopman, een boekbinder, verificateur (echtheidsonderzoek), een kapi tein en een apotheker; zeker niet de minsten op de maatschappe lijke ladder van die tijd. In 1895 verandert het pand weer van eigenaar, ditmaal is de trotse bezitter een logementhouder, de heer Blom. Deze mijnheer Blom proefde de behoefte naar een café bij de passagiers die moes ten wachten op de stoomboot naar Middelburg of Rotterdam. In een rekest aan Burgemeester en Wethouders van Zierikzee schreef Blom: "Volgens de Leger des Hells ZONDAG: 15 JANUARI Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- samenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 0T180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nfectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE'. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIÊNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15