Provincie Zeeland Alleen de naam zegt het al! Halsterseweg 265, Bergen op Zoom, tel. 01640-42205 Jacob Valckestr. 5 (bij Stenebrug), Goes, tel. 01100-5021 COMMISSIES Bevelander! Emancipatiebureau Beestenboel Woensdag 11 januari 1995 DE BEVELANDER 11 INTERIEUR WAARBORG Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Weidevogels hebben bescherming nodig. Het rijk heeft er een “plan van aanpak project weidevogels" voor opgesteld. De provincies haken hier op in met activiteiten voor de bescherming van deze vogels buiten de zogeheten ecologische hoofdstructuur. Onder voorbehoud van goedkeuring door provinciale staten gaat ook Zeeland meedoen. Veel uit voorraad leverbaar Geen lange levertijden *OP OP Reserveer gratis (6 mnd.) Nieuws Abdij RB Sluis, Vlissingen De statencommissie economie TOTALE BALANSLEEGVERKOOP MS* i s »TÊ De statencommissie welzijn komt maandag 16 januari, 09.30 uur, bijeen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: subsidiëring Stich ting behoud onderwaterschatten, rijksbijdrage provinciale bevorde- Tabatila voor de oprichting van een woonzorgcentrum Molukse ouderen, algemene subsidieveror dening Zeeland en de nieuwbouw van het NIOO-CEMO in Yerseke. De statencommissie water staat en verkeer vergadert maandag 16 januari. De bij- Maandag 16 januari, aanvang 14.00 uur, vergadert de afdeling voortgezet onderwijs en volwasse neneducatie (vove) van de onder wijsraad. De statencommissie ruimtelij ke ordening schuift vrijdag 20 januari, 9.30 uur, aan de ver gadertafel. De volgende onderwerpen staan op de agenda: landinrichtichtings- plan ruilverkaveling Oud-Vosse- meer, verslag ROM-project Kanaal zone Zeeuwsch-Vlaanderen, Mer locatiekeuze berging baggerspe cie, werkplan stadsgewest Vlissin- gen/Middelburg, handleiding be stemmingsplannen buitengebied, evaluatieverslag provinciaal be leidsplan recreatie en toerisme, subsidie Stichting Landschapsver- zorging voor project weidevogels, subsidie aan Vereniging Natuurmo numenten voor de inrichting van relatienotareservaat Levensstrijd- polder en wallen van Aardenburg en aan de Stichting Het Zeeuws Landschap voor soortgelijke ge bieden op de wallen van Aarden burg, aan de Keihoogteweg bij Wissenkerke en de Clingepolder bij Hulst waarvoor ook geld moet worden vrijgemaakt voor een zo geheten traditioneel natuurgebied. De statencommissie milieu komt vrijdag 20 januari, aan vang 14.00 uur bijeen. De vergadering is in het gebouw van de directie Milieu en Water staat, Groene Woud 1 in Middel burg. De onderwerpen die ter sprake komen zijn: de samenvat ting van het BVD-rapport 'Zuiver handelen in een vuile context', ont werp tussentijdse wijziging meer jarenplan gevaarlijke afvalstoffen vergadert woensdag 18 janu ari, aanvang 15.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: bijdrage uit Seof voor papiertrafiek beheersgebied Havenschap Terneuzen, begroting '95 recreatieschap Veerse Meer, algemene subsidieverordening Zeeland, technologienota Maak Werk van Innoveren, eindverslag project 'Bureau positieve actie', nieuwbouw NIOO-CEMO in Yerseke en de jaarrekening SEOZ. Alle commissievergaderingen zijn openbaar en vinden, tenzij anders vermeld, plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. De statencommissies beginnen met spreekrecht voor het publiek. Op die manier kunnen belangheb benden statenleden op de hoogte stellen van hun mening over een van de onderwerpen die op de agenda staan. Agenda's en vergaderstukken lig gen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Weidevogels komen niet alleen voor op graslanden. De kievit, scholekster en kluut bijvoorbeeld voelen zich heel goed thuis op het akkerland, vooral ook om er te broeden. Van de kluut is bekend dat die het liefst broedt op akkers in de buurt van kreken. en concept-nota van aanpassing en de algemene subsidieverorde ning Zeeland. Moderne landbouwmethodes en het gebruik van sommige soorten bestrijdingsmiddelen waren er de oorzaak van dat tot in het recente verleden tal van weidevogels een vroegtijdige dood vonden. Vooral ook jonge vogels en nesten met broedsel waren de dupe. Al met al liep de vogelstand behoorlijk te rug. Vooral ook de boeren doen er de laatste tijd veel aan om de vogels en hun nesten te be schermen. Maar een boer weet niet ieder nest op zijn land te vinden en als je op een grote trekker over de akkers rijdt is een ongelukje snel ge beurd: zeker in het voorjaar. Dat is immers de drukste tijd voor de boeren, maar het is dan ook hoogseizoen voor broedende vogels. loonkosten van deze coördinator voor zijn rekening neemt. Soorten vogels In Zeeland gaat het met name om de volgende vogelsoorten (achter de soortnaam staat eerst het aan tal dat in Zeeland voorkomt en dit jaar in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle. de vrijwilligers, zorgen voor mate riaal en gegevens verzamelen. In de toekomst zullen onge veer 100 vrijwilligers nodig zijn. De ervaring in andere provincies heeft geleerd dat op die manier 2.500 ha. kan worden beschermd. Dat komt neer op zo'n 20% van de voor raad bouw- en grasland. zakelijk gerechtigden tot de grond. En dat betekent dat de za kelijk gerechtigden ook de hun handtekening onder de beheers overeenkomst moeten zetten. ruim 20.000,- in kas. Dat geld mag worden gebruikt voor de zogeheten fusie- en in- tegratiekosten. De Vrouwen raad had bij het aangaan van de fusie een tekort van dik Provinciale staten besluiten 10 fe bruari over dit voorstel van het da gelijks provinciebestuur. Ondernemers die het aangaat kun nen voor in aanmerking komende gebieden beheersovereenkomsten sluiten met het Bureau Beheer Landbouwgronden, postbus 6, 4460 AA Goes, tel 01100-37241 of 37247. voor rekening van de provin cie. GS hebben het beheers- en be grenzingenplan Bevelanden '94 vastgesteld. De beheersperiode is 1 januari ingegaan. Halverwege vorig jaar zijn de DE MEUBELGIGANT 'Kijk naar je eigen' is het thema van de eerste Beestenboelmiddag Stichting Zeeuws Ontwikkelingsbu- reau Vrouwenemancipatie (ZOE) en de Stichting Zeeuwse Vrouwen raad gefuseerd tot het Emancipa tiebureau Zeeland. GS stellen de staten voor in te stemmen met het beleidsplan van de nieuwe stichting. De stichting krijgt jaarlijks een subsidie van ruim 6.3 ton. Woensdag 18 januari van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar er te recht om met hun zintuigen aan de gang te gaan. Zo zijn er ge luidsopnamen, is er een voelbak, zijn er gehoorkokers en is er van alles te proeven. Een kijkspel com- Het ZOE had bij de fusie nog pleteert het 'zintuigenspel'. Bij goed weer zijn een deel van de activiteiten buiten. Maximaal dertig kinderen zijn welkom tegen betaling van 5,-p.p. Toegangskaarten zijn 15.000,-. Dit tekort komt verkrijgbaar aan de balie van het museum. Even bellen kan ook: 01188-2620. de Arne, verbetering kruispunten rondweg Kapelle, overdracht ei gendom, beheer en onderhoud weggedeelte in de gemeente Ka pelle, onttrekking aan het open baar verkeer van een viertal weg gedeelten in de gemeente Oostburg, algemene subsidiever ordening Zeeland en de renovatie van de elektrische installatie van wijziging looptijd project steunpunt de sluis in Vlissingen. voorlichting kindermishandeling, subsidie samenwerkingsproject 'Opvallend Tussenin', capaciteits reductie bejaardenoorden De Be velanden, subsidie ondersteu- ningsfunctionarissen ouderenbonden, subsidie Stichting pp de agenda staan de volgende onderwerpen: gevolgen rijksbezui- nigingen op het onderwijs in Zee land, ROC-vorming, overlegstelsel in het onderwijs, reactie op wet educatie en beroepsonderwijs en vaststelling van het jaarversdlag van de onderwijsraad. De beheersovereenkomsten moe- daarna hoeveel procent dat is van ten de instemming hebben van de de soort in Nederland): Kievit, 6000 -8000, 3%; scholekster, 5750-6750, 6%; tureluur, 2750- 3500, 11%; grutto, 600-750, 0,75%; kemphaan, 5-20, 2%; wulp, 10-15, 0,2%; watersnip, 5-15, 0,3%. eenkomst begint om 13.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in de vervoerregio, rapport gecombi neerd kleinschalig vervoer, conve nant W0V provincie-gemeente Bor- sele, aanpassing veerschip Prinses Christina aan nieuwe vei ligheidseisen, vervanging spoor- ring beeldende kunst, belevingson- drug over het Kanaal door de On derzoek ziekenhuiszorg, plan be jaardenoorden, rapport VMC over deelname mbo en hbo in Zeeland, overzicht bestedingen kadervor ming en deskundigheidsbevorde ring, scholing en arbeidsmarkt van personen in achterstandssituaties, subsidie VMC voor project vrou wenhulpverlening, subsidie Stich ting emancipatiebureau Zeeland, Vrijwilligers Het uiteindelijke werk is vooral het opsporen van deze nesten en ze markeren. Als uitgangspunt geldt dat dit werk is voor vrijwilligers on der 'leiding' van een regionale coördinator, eveneens een vrijwilli ger. Deze persoon gaat in zijn re gio (Walcheren, Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen, West-Zeeuwsch- Vlaanderen, de Bevelanden, Tho- len en St. Philipsland, Schouwen- Duiveland) aan de slag om vrijwilli gers te werven, ze op te leiden en te begeleiden. De provinciale coördinator moet de hele organi- Weidevogels Kortom, boeren en loonwerkers hebben hulp nodig, en dat moet worden georganiseerd. Met de or ganisatie van de vogelbescher ming is een halve baan gemoeid. Het is de bedoeling dat het rijk en satie opbouwen, bij boeren inte- de provincie ieder de helft van de resse wekken voor het werk van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11