Ondernemers slaken noodkreet over anti-recreatiebeleid inzake Oosterschelde: VUM. Kamperland een slecht rapportcijfer? I 1 ii OPRUIMING KORTINGEN TOT Burgemeester heropent lokaal OKK Wemeldinge Deze week: weekblad voor zuid- en noord beveland Prijswinnaars Kerst puzzel en kleurwedstrijd Weekblad De Bevelander Korting van 18 - 82%. fgfc GRAND THEATER GOES 01100-15165 donderdag van 8.00 tot 17.00 uur Grote Markt Goes LION KING Woensdag 11 januari 1995 - 47e jaargang no. 2 WlDEtlïl9 I 600' t GOESE MIDDENSTANDSCENTRALE EEN GMC BON KADO - EEN GOED IDEE VIIX7O IWJHC1I ook Lammy Coats met aantrekkelijke korting Goes Lange Kerkstraat 44 Vertel 't maar.... Noodkreet Voor sportduikers is de Oosterschelde een eldorado, zowel geliefd bij beginnende als bij ervaren sportduikers. rThe very special sales of Benetton! vaker geopend FILMPROGRAMMA VANAF D0ND. 12 T/M WO. 18 JANUAR11995 Niet geluisterd Controverse Ambachtscentrum Vertrokken! •-1 r JF» "Er is een kabinet is dat 'werk, 50% Lange Voststraat 73 - 4461 JN Goes Ml Stenevate 2 Heinkenszand 01106 1482 4 Wurg ons niet geef ons lucht WINTER KOOPJES (Van een onzer redacteuren) 'Stringentheid en krampach tigheid' werden daarom aan de Stuurgroep Oosterschelde en aan het provinciebestuur ver weten. "Natuur en recreatie dienen hand in hand te gaan. Mensen respecteren de natuur steeds méér en ze willen daar van genieten”, vond de Kamer. "Er wordt een tegenstelling gecreëerd tussen recreatie en natuur. Maar die tegenstelling is kunstmatig. De recreatie kan tot 2005 best nog wel wat groeien". Vervolgens heeft de Kamer van Koophandel bij een groot aantal NOORD- LAND - Het bleef echter niet bij cijfers. De Kamer van Koophandel inter viewde de genoemde 15 bedrij ven uitgebreid en liet de directies vertellen, waarom het recreatief gebruik van de Oosterschelde niet beknot zou moeten worden, maar juist verruimd. We zullen hier een aantal van de Bevelandse ondernemers aan het woord laten, die in de schrif telijke noodkreet (titel: 'Werken aan de Oosterschelde', onderti tel: 'Ruimte voor de toeristisch- recreatieve sector') hun verhaal doen. 99% van de duikers die zich keurig aan de regels houdt, te laten lijden onder de minimale groep verstoorders”. Óók in Wemeldinge is camping Klein Stelle (100 vaste stand plaatsen, 20 passantenplaatsen) sterk afhankelijk van de Ooster schelde. Het bedrijf is vooral aangewezen op sportduikers. "Ons bedrijf is in grote mate afhankelijk van de (on)mogelijk- heden, die het beleidsplan Oos terschelde biedt", aldus de heer A.P. Hoogesteger. "De toekomstkansen ons bedrijf spitsen zich toe op de duikers.. Een potentiële beperking van de mogelijkheden om te duiken, heeft direct invloed op de aan- tekkingskracht van Klein Stelle. Dat zou meteen gevolgen heb ben voor de omzet en de conti nuïteit van ons bedrijf". Januari Koopjesmaand bij De Jonge Hoek van Dijke: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! al verdwenen, toen duidelijk werd, dat de werkhaven van Kats geen recreatiehaven mocht worden. De zeilmakerij -gericht op de watersport- trok daarop aan zijn stutten. De heer H.F van de Rest van het andere bedrijf aan de Katse haven (Jachtwerf Van de Rest treft u in De Bevelander de namen aan van de winnaars van de Kerstpuzzel en de kleurwedstrijd die eind vorig jaar in onze krant stonden. De veldsporters komen in onze regio ook langzaamaan weer in actie, uiteraard onder voorwaarde dat de weersomstandigheden meewerken. Het voetbalprogram- ma vermeldt een aantal vriendschappelijke wedstrijden. Ver der zitten we middenin het theaterseizoen en ook in Goes en omliggende plaatsen is daar het nodige van te merken. In dit nummer kunt u er meer over lezen. Bij camping Orisant ten westen van Colijnsplaat beklaagt eige naar J.L. Verburg zich erover, dat de overheid kennelijk nog altijd niet inziet, dat de toeris- tisch-recreatieve sector nog één van de weinige groeisectoren in Nederland is. EN ZUID-BEVE- In deze tijd van het jaar ligt de Oosterschel de er ijzig stil bij. Geen jachten, weinig sportdui- kers, alleen een verdwaalde pierensteker. In de zomer is dat anders. Dan steken talloze jachten hun witte vingertje omhoog. Dan borrelen de sportduikers naar de zeebo dem. Dan vaart de vloot van sportvissers uit. Dan glijden de rondvaartboten iri de verte voor bij. MARKT (ook de kinderkleding) 50% behoefte. Als zoethoudertje wordt weer verwezen naar de uitkomsten van een volgend onderzoek. Voor bestuurders is dat misschien een oplossing, maar niet voor ondernemers die uitbreiding nodig hebben". Het sportvissen langs de Oosterschelde vanaf de wal is de laatste jaren ernstig teruggelopen. Op het water zelf is het (vanaf boten) daarentegen steeds drukker geworden met de individuele en de groepssportvisserij. (Foto: Gemeente Goes). In de afgelopen weken is het Ambachtscentrum te Goes door zeer velen bezocht. De speciale kerstmarkt, met modeshows en workshops was een groot suc ces. Van vele kanten kwam het verzoek om het Ambachtscen trum vaker open te stellen. Om hieraan tegemoet te komen is het centrum met ingang van heden het hele jaar door weke lijks op woensdag én op zater dag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. In de maanden juli en augustus is het centrum, naast de woensdag en zaterdag, ook geopend op dinsdag en donder dag. In verband met de gewijzig de openingstijden zullen de voor stellingen van poppentheater Sim Bolus voortaan altijd op woensdag plaatsvinden. Momenteel is het theater geslo ten in verband met voorbereidin gen voor een nieuwe produktie. De toegang voor het Ambachts centrum is gratis. Roompot te Kamperland). "Er is behoefte aan ligplaatsen. Dat staat in het beleidsplan. Vervol gens wordt een aantal plaatsen zijds de bescheiden jachthaven- toegezegd, dat lager ligt dan de uitbreidingen langs de Ooster- behoefte. Als schelde tegenhoudt". werk en nog eens werk' propa geert, maar tegelijkertijd wordt de rem gezet op de ontwikkelin gen op en rond de Oosterschel de. Het beleidsplan geeft nauwe lijks ruimte. Dat lijkt me maat schappelijk niet verantwoord". Anders gezegd: de onderne mers langs de Oosterschelde voelen zich behoorlijk beknot in hun toekomstmogelijkhe den. Ze kunnen er niet uitha len, wat erin zit.... Maar is die sterke, kolossale Oosterschelde nu écht zo kwets baar, dat nieuwe recreanten moeten worden 'tegengehou den'? Moet écht het slot op de Oosterschelde? Volgens het bedrijfsleven niet. En ook vol gens de Kamer van Koophandel in Middelburg ziet de Stuurgroep Oosterschelde spoken en beren. Tijdens een inspraakronde, vorig jaar, over het ontwerp-beleids- plan Oosterschelde voor de periode 1995-2005 bracht de Kamer van Koophandel de bezwaren van de gebruikers en van het bedrijfsleven onder woorden. Maar er werd niet geluisterd. Het 'rendement' van de inspraak was nul komma nul. Er was nauwelijks sprake van aanpassing van het voorgestel de overheidsbeleid. Eenzelfde geluid laat de heer H.J. van Koeveringe horen "Voorts begrijp ik niet, dat de pro- (recreatiebedriif/iachthaven vincie het watersporttoerisme enerzijds wil stimuleren (in het kader van verbreding van het toeristisch produkt) en ander- bedrijven, dat lééft van de Oos terschelde, navraag gedaan naar de gevolgen van het anti- recreatiebeleid rond de Ooster schelde. Uit die rondvraag bleek, dat de ondervraagde bedrijven (15 stuks) in de voorbije periode maar liefst 40 arbeidsplaatsen hebben moeten schrappen, omdat de opgelegde 'knevel- maatregelen' van de overheid inzake de Oosterschelde daar toe noopten. En voorts werden nog eens 40 arbeidsplaatsen niet geschapen, omdat uitbrei- dings- en investeringsplannen niet mochten doorgaan. Tel uit je verlies: 80 werkplekken. En tochhet beleid van rijk en provincie is erop gericht, al die recreatieve pleziermakers het leven zuur te maken. Bepaalde delen van die onmetelijke Oos terschelde (bijvoorbeeld het Oliegeultje) zijn of worden afge sloten voor de pleziervaart, er mogen geen ligplaatsen voor jachten bijkomen, de campings langs het water mogen nauwe lijks uitbreiden. Kortom, de natuur krijgt voorrang. Het gaat om bedrijven op Schou- wen-Duiveland, Tholen, Noord- Beveland en Zuid-Beveland. De betrokken onthullende interviews werden op papier gezet en aan het provinciebe stuur aangeboden met de let terlijke smeekbede: "Pas het beleidsplan zodanig aan, dat aan de ondernemers rondom de Oosterschelde voldoende perspectief wordt geboden op een verantwoorde economi sche bedrijfsvoering". Minder parlementair vertaald: "Wurg ons niet, maar geef ons lucht" Onderverdeeld naar branche: 8 campings, 4 jachthavens en 2 rondvaartbedrijven Na meer dan een half jaar hard werken is het zaterdag 14 januari dan eindelijk zover. Muziekver eniging OKK uit Wemeldinge neemt die dag haar geheel gerenoveerde repetitielokaal offi cieel opnieuw in gebruik. Maan den aan een stuk hebben de leden van OKK gewerkt aan de verbouwing van hun eigen muzieklokaal. De renovatie was zo ingrijpend, dat een deel van de werkzaam heden uitgevoerd moest worden door aannemer Louwerse uit Wemeldinge. Hiernaast hebben leden en vrijwilligers samen hon derden uren gewerkt om het his torische gebouw aan de Dorps straat te moderniseren en in te richten. Veel tijd en geld is geïnvesteerd in het aanbrengen van isolatie, een geheel nieuw dak, sanitaire voorzieningen, centrale verwar ming, nieuwe vloeren, volledig vernieuwen van de elektrische installatie en veel schilderwerk. Naast de inspanningen van leden en vrijwiligers, zonder wel ke de renovatie nooit had kun nen worden uitgevoerd, is de operatie financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Een groot aantal lezers van De Bevelander deed mee aan de Kerstpuzzel. Velen zonden de juiste oplossing in. Deze luidde: "Kerst geeft hoop op leven en geven de vre deswensen zijn gedacht en gemeend via handen en kaar ten van en voor mensen". De winnaars ontvangen dezer dagen een GMC-kadobon ter waarde van 25 gulden. De winnaars zijn: Henny Sinke, 2e Vlietweg 21, Oostdijk; J. Heijnen, Aggerstraat 2d., Rilland; M. Karelse, Emma- straat 10, Goes; J.A. Brouwer, Oostzeedijk 6a, Colijns plaat; P.L. de Kunder, Pr. W. Axelanderstraat 28, Ovezan- de; J.L.J. de Jonge, Ouderijksweg 16B, 's-H-Hendrikskin- deren. De jeugd nam in groten getale deel aan de kleurwedstrijd. De winnaars hier ontvangen elk een GMC-bon ter waarde van 15 gulden. Hieronder de namen van de winnaars in de verschillende leeftijdsgroepen: Cynthia Lamper, "Stormezandeweg 22, Wemeldinge, 2 jaar; Mare Uitterhoeve, Meidoornstraat 19, Goes, 5 jaar; Cynthia, Ooststraat 12, Kapelle, 6 jaar; Veronique Mar tens, Talingstraat 24, Heinkenszand, 7 jaar; Lesley Faber, St. Pieterspolder 2, Kruiningen, 8 jaar; Remco Schoon, Oude Polderdijk 5, Baarland, 9 jaar; Denise Sinke, Noord- weg 62a, Krabbendijke 10 jaar; Anneloes Schaafsma, Pluimpot 12, Hansweert 12 jaar. Kapelle en giften van de Maurits van Kattendijkestichting. Ook de Wemeldingse bevolking heeft in niet geringe mate bijgedragen door de acties die OKK op touw heeft gezet van harte te onder steunen. Bestuur en leden van OKK zijn allen die er voor heb ben gezorgd dat de muziekver eniging weer in een deugdelijk lokaal kan repeteren zeer dank- baar. Om 14.00 uur zal burgemeester Van Bommel de officiële ope ningshandeling vóór het muziek lokaal verrichten. Uiteraard laat OKK zich dan ook horen. Vanaf 15.30 tot 17.30 uur zet OKK de deuren wijd open voor een ieder die het resultaat bekijken wil. Tij dens dit Open Huis is er gele genheid tot het bezichtigen van een expositie die is ingericht door de Schilder- en tekenclub Wemeldinge met als thema "Wemeldinge en muziek". Tevens valt er geregeld te genie ten van een stukje muziek, uitge voerd door ensembles bestaan de uit leden van OKK. Al met al een mooie gelegenheid om onder 't genot van een kop koffie kennis te maken met OKK en haar schitterende repetitielokaal. Zo vertelt mevrouw A.L. van Nieuwenhuijzen van camping Linda te Wemeldinge, dat ze haar bedrijf van 230 plaatsen graag wil uitbreiden naar 350 plaatsen. De wachtlijst groeit aan. Maar de uitbreiding is nog niet begonnen. De personeels- groei daardoor ook nog niet. Volgens haar is de Ooster schelde dé publiekstrekker voor de gasten van haar cam ping. "Ze willen rusten, vissen of duiken. Toegankelijkheid van het water voor de duikers is een levensvoorwaarde. Ver halen over vernielingen en stroperij zijn sterk overtrok ken. Het zou zonde zijn om Iemand die op dit moment al de beperkingen voelt van het beleidsplan, is de heer J.B. van Opbergen van Jachthaven Han sa bv aan het Goese Sas. De invaart naar de oude sluis werd in 1986 in gebruik geno men als jachthaven, toen de nieuwe schutsluis werd ge opend. In principe was er een toezegging voor 315 ligplaatsen. Thans zijn er 275 gerealiseerd. De aanvraag voor de overige 40 werd afgewezen.... Sterker nog: toen de Stuurgroep Oosterschel de de ligplaatsenverdeling voor het hele gebied behandelde, werd gedaan alsof die aanvraag helemaal niet bestond! "Ik krijg sterk het gevoel dat de Naties) ziet voldoende moge- controverse tussen natuur en recreatie voor een groot deel kunstmatig in stand worden gehouden. Dat is niet juist, lijkheden om de haven in te rich ten voor grotere jachten. Er is genoeg vraag. Maar....het Oos- terscheldebeleid biedt onvol- want de mensen zijn -zeker doende mogelijkheden. vergeleken met tien jaar gele den- veel milieubewuster geworden". E S IV1 O O In Kats is de zeilmakerij (20 arbeidsplaatsen) aan de haven 20.00 u. 21.30 u. .21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Vrijdag Zaterdag Zondag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00 u. T H E

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1