.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Toeristische ondernemers Nieuwjaarsconcert Kapelle Fanfareorkest en Reinhoudt Tineke Schouten in Goes met "All you need is lach op Bevelanden willen meer ruimte in beleidsplan Oosterschelde DE LAAGSTE BENZINE-PRUS VAN ZEELAND! KvK interviewde 15 ondernemers in Zeeland Stortplaats M. Zeeland berperkt mogelijkheden aanbieding afval Zwemmen en bewegen in het water voor aanstaande moeders Omnummering telefoon \l\l En zondag danstheater met Opus One &6, op.' CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- Woensdag 4 januari 1995 7 DE BEVELANDER v.d. Rest Nautie SUPER DIESEL Klein Stelle VI Nieuwjaarsconcert Euphonia WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES-ZUID Vrij Gezellig Op.' Galerie Van den Berge Roompot Marina Opus One Camping Orisant Jachthaven Hansa Kapasi Wintertocht •erkend) Stichting Horeca Onderwijs NCVB, afd. Goes Camping Linda II EURO LOODVRIJ Op.' 177 194 122 r «^4 LITER LITER De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. Een andere woordvoerder is de heer A.P. Hoogesteger van cam ping Klein Stelle, eveneens te Wemeldinge. Deze camping ligt pal achter de zeedijk en heeft op 2 hectaren thans een kleine 100 vaste standplaatsen en 20 toe ristische plaatsen. Er komen de laatste jaren veel sportduikers. De heer Bram Hoogesteger ver telt: "De duikers komen vanuit heel Noordwest-Europa naar de Oosterschelde om te duiken. Daarom dienen we voorzichtig om te gaan met dit water. Van de andere kant dienen de mensen wel te kunnen genieten van de natuur". De ontwikkeling van het bedrijf is in grote mate afhanke lijk van de mogelijkheden die in het beleidsplan Oosterschelde worden geboden. De kansen van het bedrijf spitsen zich toe op duikers. Een potentiële beper king van de mogelijkheden om te duiken heeft direkt invloed op de aantrekkingskracht van de cam- Bij de foto: De Zeeuwse trou badour Engel Reinhoudt. (foto J. van Hout). de veel te negatief voorgesteld", aldus de heer van Koeveringe. "Want de capaciteit van de Oos terschelde wordt sterk onder schat; een geleidelijke groei van recreatie heeft een beperkte impact op het totale Oosterschel- degebied; het aantal dagen dat jachten varen is relatief gering; ge- en verboden worden, los van de noodzaak ervan, goed nage leefd". De heer van Koeveringe vindt dat het beleid gericht op de Oosterschelde veel te weinig rekening houdt met de markt. Bovendien is het niet correct en democratisch dat er geen beroep mogelijk is op de adviezen van de stuurgroep Oosterschelde. Op de foto: Tineke Schouten (foto: Roy Beusker) PER LITER 21.45 uur. De kosten bedragen 45,- per deelnemer. Voor deel name en meer informatie kunt u van kamerplanten. Bestuur en leden hopen bij elkaar te komen in de Ooster- kerk, aanvang 19.30 uur. Alleenstaandenclub "Vrij Gezel lig" geeft haar Nieuwjaarsrecep tie op zondag 8 januari voor belangstellenden, leden en oud- leden, aanvang 14.00 u. in 't pand "Kerksteeg 5, Middelburg. Inl.: 01180-25063. GEEN 2.05 MAAR GEEN 1.3JMAAR Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 7 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. OPGROND X tDt WIT OP Pt In galerie Van den Berge aan de Wijngaardstraat te Goes is van 8 januari tot en met 4 februari een expositie te zien van werk van Janpeter Muilwijk. Het gaat om de selectie, referentiekaders en stellingkast. In de zaal expose ren verder Roel Achterberg, Wido Blokland, Eveline van Duyl, Florette Dijkstra, Haraldur Jons son, Dave Meijer en Peter Ter- horst. De opening is zondag 8 januari om 16.00 uur. Openings tijden van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 - 17.00 uur, tevens op afspraak. In het Kamer van Koophandel- verslag komt verder de heer H. van de Rest van de gelijknamige jachtwerf in Kats aan het woord. Hij stelt vast: "Hef beleid voor de Oosterschelde geeft onvoldoen de ruimte voor jachthavencom plexen om in te spelen op de groeiende behoefte aan (grote) ligplaatsen". De heer van de Rest betreurt verder de geringe mogelijkheden voor onderne mers om inspraak te hebben in de totstandkoming van plannen voor de Oosterschelde. Een ander plan van de heer van de Rest behelst de ontwikkeling van een haven met woningen erom heen in de kern Kats, genaamd Nova Kats. Zowel voor de leef baarheid van de kern als voor de watersport op de Oosterschelde heeft dit plan een toegevoegde waarde. Dit plan bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Time" van Ted Huggens wil het orkest letterlijk laten horen van deze tijd te zijn. Dat het orkest iets heeft met moderne arrange menten van popmuziek is zo kalmpjes aan bekend. Deze avond staat Eric Clapton cen traal. In een prachtig arrangement worden zijn laatste hits ten geho re gebracht. Kortom een nieuw jaarsconcert met een repertoire dat een groot aantal muzieklief hebbers zal aanspreken. De aanvang is 20.00 uur. Toegang 5,- p.p. in oud ijzer, schoon puin, groen afval en overig huishoudelijk afval af te geven. Bedrijfsafval- stoffen kunnen dus niet op het containerplateau worden afge geven en worden dus geweerd. Een toezichthouder zal hierop toezien bijgestaan door een bewaker. Daarnaast zal er buiten de reguliere openingstijden van de stortplaats Midden- en Noord zeeland constant bewaking zijn om op deze nieuwe regeling toe te zien. Door de week tijdens de reguliere openingstijden van de stortplaats kunnen particulieren tot een maximumgewicht van 100 kilogram hun afvalstoffen gratis blijven aanbieden. Bij een afvalaanbod groter dan (of gelijk aan) 100 kilogram dient naar rato van het afvalaanbod een vergoe ding betaald te worden op basis van het storttarief van 94,70 (excl. BTW) per ton. De Kamer van Koophandel heeft dezer dagen een rapport uitgebracht waarin vijftien Zeeuwse ondernemers hun visie geven op het ontwerpbeleidsplan Oosterschelde. Ook een aantal Bevelandse ondernemers in de toeris- tisch-recreatieve sector komt daarbij aan het woord. Hun visie is weergegeven in de vorm van een interview. Het rapport heeft als titel "Werken aan de Oosterschelde". Een reactie komt ook van de heer H. van Koeveringe van Roompot Marina en Roompot Recreatie b.v. onder Kamper land. Hij betreurt het dat zijn aan vraag om 100 passantenplaat sen extra in de jachthaven te maken nog steeds niet is geho noreerd. Hij stelt vast dat er in de westelijke Oosterschelde grote behoefte aan is. Voor de ver- blijfsrecreatie rond de Ooster schelde ziet de heer van Koeve ringe ook marktmogelijkheden, maar hiervoor is het beleid der mate terughoudend dat een groot aantal ondernemers enorm gefrustreerd is. "De link tussen natuur en recreatie wordt al jaren door de Stuurgroep Oosterschel- Zondag 8 januari wordt het jaar muzikaal ingeluid met een con cert in 'Het Goese Lyceum'. Muziekvereniging Euphonia ver zorgt een sprankelend concert. Als bijzonderheid valt te melden dat een aantal werken voor piano worden uitgevoerd. Cathy Kotoun soleert en zal worden begeleid door de fanfare. Deze pianiste is in de omgeving geen onbekende. Naast haar bijdrage aan diverse onderlinge solisten concoursen, is ze ook aktief als dirigente. Behalve werken voor piano en fanfare zult u op het programma o.a. de overbekende Wals no. 2 van D. Shostakovich aantreffen. Verder is er een bij drage van de drumband. Het Goese Lyceum vindt u aan de van Dusseldorpstraat, echter via de achterzijde komt u het gemakkelijkst binnen. Dus ver meld in de agenda bij zondag 8 januari 11.30 uur. Muziek! Tot op heden is er buiten de reguliere openingstijden van de stortplaats Midden- en Noord zeeland altijd de mogelijkheid geweest om zich gratis van huis houdelijke afvalstoffen te ont doen op het zogenaamde "con tainerplateau"; een aantal contai ners geplaatst op een speciaal daarvoor ingericht terrein. Door de grote toestroom van aanbie ders, met nam’e in het weekend, en het daarmee gepaard gaande enorme afvalaanbod is een niet handhaafbare situatie ontstaan. Aanpassingen bleken noodzake lijk te zijn, aldus de directie. Daarom zal vanaf 1 januari 1995 het containerplateau in het ver volg alleen nog op zaterdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur geo pend zijn. Op die dagen krijgen burgers de mogelijkheid om beperkte hoeveelheden huishou delijke afvalstoffen gescheiden Verder dus zondagmiddag een familievoorstelling van Opus One in schouwburg De Prins van Oranje aan de Nieuwstraat te Goes. De voorstelling "Alleen op de wereld" is - zoals bij alle pro- dukties van Opus One - geba seerd op de traditie van het klas sieke verhalende ballet. Door het toevoegen van elementen uit de jazz- en musicaltraditie zoals zang, tap en etnische dans ont staat de eigenzinnige mix die zo De heer J. Verburg van camping Orisant te Colijnsplaat reageert eveneens op het ontwerpplan Oosterschelde. Het beleid van de Stuurgroep Oosterschelde ziet de heer Verburg als een ver scherpte invulling van het alge hele toeristisch-recreatieve beleid. "De rem staat erop en voor de Oosterschelde geldt dat nog sterker. En dat is vreemd in het licht van een Rijksoverheid die "werk, werk en nog eens werk" bepleit. De toeristisch- recreatieve sector is nog één van de weinige groeisectoren in Nederland en ook in Zeeland; binnen bepaalde kaders dient daarom het toerisme verder gestimuleerd te worden. Dat hoeft niet te betekenen dat de Oosterschelde een replica wordt van het kustgebied. Dat zou inhouden dat de aantrekkings kracht wordt ondermijnd. Maar tussen de situatie "Oosterschel de nu" - heel rustig - en de situ atie "kust in de zomer" - heel druk - ligt een middenweg die rechtdoet aan zowel het onder nemers - als aan het natuurbe- lang". Een gevaar voor de Zeeuwse verblijfsaccommoda- tie-verschaffers is volgens de heer Verburg de relatief hoge prijs, in vergelijking met Neder landse en Duitse maatstaven. "Klanten willen een goede prijs betalen voor grotere, luxere een heden, dat is de trend. Daar dien je als ondernemer op in te spe len, maar beleidskaders houden daar vaak geen rekening mee". kenmerkend is voor Opus One. Het publiek maakt op aangena me wijze kennis met allerlei dansstijlen, aaneengeregen door het verhaal "Alleen op de wereld", dat als een rode draad door de voorstelling loopt. "Alleen op de wereld" (versche nen in 1887) vertelt over de avonturen van de vondeling Remi. Remi wordt door zijn har teloze stiefvader verkocht aan de oude straatartiest Vitalis. Samen met de hond Capi en de aap Jolie-Coeur trekken Remi en Vitalis van dorp naar dorp. Als de oude man is gestorven, blijft Remi alleen achter. Eén alles overheersende vraag blijft hem bezighouden: "waar kom ik van daan?". Kaarten voor deze voorstelling kosten 20,-. Voor pashouders is de entree 16 gulden en kinde ren tot en met 12 jaar 10 gulden. het water is om mee te helpen de konditie op peil te houden en zoveel mogelijk klachtenvrij te blijven. Voor reeds bestaande ongemakken, bijv, aan de rug, kan het zwemmen en bewegen in het water verzachtend en ont spannend werken. De les vindt voor een groot gedeelte plaats in sta-diep water (1.20-1.60 mtr.), zodat U geen geoefende zwem ster hoeft te zijn om te kunnen deelnemen. Iedere gezonde aanstaande moeder kan aan de lessen deelnemen. U doet er wel verstandig aan voor U gaat deel nemen uw controlerende arts of verloskundige op de hoogte te brengen van Uw plannen en advies te vragen omtrent beëin diging van deelname. Bel voor meer informatie met Roompot Recreatie: tel. 01107-4256. en bekende Vlaamse zanger Willem Vermandere die hem inspireerde zijn liedjes in het eigen dialect te gaan zingen. Inmiddels zijn twee CD/MC's uit gebracht w.o. "Een bolus bie de koffie" uit 1992. Het optreden van Engel Reinhoudt zal na de pauze plaatsvinden. Ter afslui ting speelt hij samen met de fan fare. De fanfare o.l.v. dirigent Peter de Rooij opent het concert met zijn herkennings-tune "Fanfare for FOK"! Zoals een fanfare betaamt worden er enkele pittige marsen gespeeld. Ook de "Promenade Ouverture" van Frank Bryce staat op het programma. Met het nummer "Reflections of this Ook de heer J.B. van Opbergen van Jachthaven Hansa te Goese Sas komt aan het woord. Sinds 1986 is hij eigenaar van de jacht haven bij Goese Sas. Er zijn intussen 275 ligplaatsen en er ligt een aanvraag voor nog eens 40. Deze is (nog) niet gehono reerd. Hij betreurt dit en zegt: "De verhouding tussen de groot te van de Oosterschelde en het aantal ligplaatsen is scheef". De voornaamste oorzaak hiervan is het beleid van de Stuurgroep Oosterschelde, waardoor er slechts een zeer beperkte ont wikkeling van het aantal ligplaat sen in het gehele gebied moge lijk is. "Het is vreemd dat wanneer de verdeling van ligplaatsen behan deld wordt door de Stuurgroep, de aanvraag van mij daarbij niet betrokken is". Daarnaast merkt de heer Opbergen op: "De con troverse tussen natuur en recre atie wordt voor een groot deel kunstmatig in stand gehouden. De mensen zijn, zeker vergele ken met tien jaar geleden, veel milieubewuster geworden. Men sen willen in hun vrije tijd zo min mogelijk belemmeringen". "Zeeland moet oppassen dat het niet uit de pas gaat lopen met andere watersportgebieden. Zeker niet als de provincie het watersporttoerisme wil stimule ren in het kader van de verbre ding van het toeristisch produkt Zeeland". De heer van Opbergen vindt dat de Stuurgroep Ooster schelde deze signalen ter hand moet nemen. "Het is niet zo dat ondernemers alleen naar omzet op korte termijn kijken, de conti nuïteit van het bedrijf is het uit gangspunt. Aangezien de natuur in de Oosterschelde mensen naar de haven trekt, is het behoud van die natuur én de toe gankelijkheid ervan, essentieel voor het bedrijf". Bij de foto: Werken aan de Oosterschelde: een rapport over het samengaan van de natuurlijke waarden en de toe ristische en recreatieve moge lijkheden. (foto Beppy Eve- raers). Vriendenkring Kapasi houdt zaterdag 7 januari haar Nieuw- jaarsbal met live muziek in De Spinne te Goes-Noord. Rubato verzorgt de muziek. Aanvang 21.00 uur. Entree ƒ7,50. Ieder een is welkom. De Z.W.B. organiseert weer haar jaarlijkse wintertochten. De tweede in de reeks wordt gehou den in Goes op zaterdag 7 janu ari. Afstanden 5-10-15 km. Start- tijd van 11.00 - 13.00 uur. Start bij: Pannekoekhuis "De Likke pot", Kattendijkseweg 21 te Goes, tel: 01100 - 11865. Inlich tingen tocht: tel: 01100 - 32005. Inlichtingen opnbaar vervoer: 06 - 9292 ZWN. Zaterdag 7 januari a.s. geeft het Fanfare-Orkest Kapelle uit Kapelle een nieuwjaarsconcert in 'de Vroone'. Speciale gast deze avond is de Zeeuwse zan ger en componist Engel Rein houdt. Deze geboren en getogen Zeeuw brengt zijn eigen liedjes graag in het Bevelandse dialect. Midden in het Zeeuwse land- schap ontpopte hij zich al vroeg als schrijver en cabaretier, waar bij hij sterk werd beïnvloed door het buitenleven en het respect hebben voor anderen. Zijn ont wikkeling als cabaretier kwam in een stroomversnelling toen hij in z'n diensttijd lid werd van een succesvolle cabaretgroep. Het was de hier in Zeeland geliefde Alle ondernemers komen tot de slotsom dat de ontplooiingsmo gelijkheden voor hun bedrijf te beperkt zijn. Over de natuur in en rond de Oosterschelde zeggen ze: Natuur en recreatie dienen hand in hand te gaan; Mensen respecteren de natuur steeds meer en willen daarvan genie ten. De mede door de Stuur groep Oosterschelde "kunst matig" gecreëerde tegenstel ling tussen natuur en recreatie dient te worden verlaten. De opnamecapaciteit van de Oosterschelde is zodanig dat een beheerste groei van de recreatie in de planperiode tot 2005 alleszins verantwoord is en past binnen het maatschap pelijk functioneren van het gebied. Door het meer toegankelijk maken van de Oosterschelde voor de toerist wordt recht gedaan aan "de beleving van de Oosterschelde". Uit de opsomming van de econo mische effecten blijkt dat het ver lies aan werkgelegenheid bij de betrokken bedrijven in de orde van grootte ligt van ruim veertig arbeidsplaatsen, terwijl als gevolg van het niet doorgaan van nieuwe ondernemingsplan nen nog eens minimaal hetzelfde aantal arbeidsplaatsen niet tot stand is gekomen. Volledig heidshalve zij hierbij opgemerkt dat dit verlies aan werkgelegen heid uitsluitend betrekking heeft op de beperkte groep van onder nemers die zijn benaderd om aan deze rapportage mee te werken. De inhoud van het ontwerp beleidsplan Oosterschelde geeft aan dat het stringente en kramp achtige beleid wordt voortgezet. De ondernemers pleiten ervoor dat de volgende aandachtspun ten worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan Oosterschelde 1995-2005. Het huidige beleid heeft aan wijsbaar schade berokkend aan de toeristisch-recreatieve sector in het Oosterschelde- gebied. Het hanteren van het voorzorgprincipe doet geen recht aan een goed maat schappelijk functioneren van het gebied en wordt derhalve afgewezen. Bovendien zal toe passing van dit principe leiden tot een grote mate van wille keur bij de toetsing van onder nemingsplannen. Bestaande bedrijven dienen mede door het provinciale en gemeentelijke overheidsbeleid de mogelijkheid te krijgen zich op gepaste wijze te ontplooien om zich aan te kunnen passen aan de eisen van de consu ment. Het maximum van 75 verblijfseenheden dient te wor den verlaten. Met betrekking tot het ligplaat- senbeleid dient bij de bepaling van het aantal ligplaatsen gevoelige snaar te raken. De 140 voorstellingen in het vorige sei zoen waren niet voldoende om aan de grote vraag te voldoen. Daarom heeft Tineke Schouten voor het eerst besloten haar pro gramma nog één seizoen door te spelen. Haar vertrouwde bege leiders, een speels en zeer slag vaardig combo, zorgen weer voor de muzikale omlijsting. Kaarten voor de voorstelling kos ten 32,50. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161, Breda. 076-710078 Elke vrijdagmiddag biedt Room pot Recreatie in het instructiebad vanaf 14.00 uur de gelegenheid om tijdens Uw zwangerschap, in lekker warm water van ongeveer 30 graden, te zwemmen. Dit in alle rust zonder overlast van enthousiaste medebezoekers; met ingang van 13 januari. Omdat 45 minuten zwemmen doorgaans een te grote inspan ning is voor zwangeren, wordt tij dens de lessen tevens aandacht besteed aan het doen van oefe ningen in het water. Ook zullen er bewegingsvormen aan de orde komen, die op het droge vaak onmogelijk geworden zijn. Deze verschillende manieren van bewegen maken het moge lijk om 3 kwartier van het verblijf in het water te genieten. Het doel van zwemmen en bewegen in meer rekening te worden gehouden met de behoefte. Aanvragen van particuliere jachthavenexploitanten met uitbreidingsplannen dienen te worden betrokken bij de besluitvorming over de verde ling van de extra vaste en pas- santen-ligplaatsen. De tijd Woensdag 11 januari a.s. in de dringt, de overgangsperiode is eerste vergadering van het nieu- kort en de belangen, uw belan- we jaar van NCVB-afdeling gen zijn groot. Om u tijdig voor te Goes. Vóór de vergadering is er bereiden op de komende veran- een korte Nieuwjaarsreceptie, deringen organiseren de Kamers waarna om 20.00 uur de heer J. van Koophandel i.s.m. PTT Tele- Burger uit Wemeldinge voorlich- com N.V. een seminar over de ting en tips komt geven over het omnummering van telefoonnum- verzorgen mersin 1995. Het seminar vindt plaats op 17 januari a.s. te Middelburg en 18 De Podium-agenda vermeldt voor deze week twee theater voorstellingen in "De Prins van Oranje" te Goes. Vrijdagavond 6 januari brengt Tineke Schouten haar one-woman-show "All you need is lach". Zondagmiddag 8 januari a.s. komt de theatergroep "Opus One" naar Goes met de gedanste musical "Alleen op de wereld". De avondvoorstelling begint om 20.00 uur. De middag voorstelling voor familiepubliek vanaf 8 jaar, begint om 15.30 uur. All you need is lach is alweer de twaalfde one-womanshow van Tineke Schouten. De brui sende, energieke Utrechtse cabaretière komt daarin met nieuwe typetjes, persiflages, liedjes, imitaties, karikaturen en verrukkelijke onzin, die elkaar in hoog tempo afwisselen. Daar naast bewijst zij steeds vaker dat ze méér kan dan allleen maar een zaal op stelten zetten. Met rake observaties en mooi gezon gen liedjes weet zij zelfs bij de meeste verstokte sceptici een Zoals gezegd komen in de vorm van een interview ondernemers uit de recreatie aan het woord. Mevrouw A. van Nieuwenhuijzen van camping Linda uit Wemel dinge is één hunner. Ze vertelt: "Op de wachtlijst staan nu al zo'n 25 mensen die graag op deze camping een plekje willen. Klan ten willen rust, vissen en/of dui ken en dat is hier allemaal moge lijk". Voor de camping betekent dit dat de Oosterschelde dé publiekstrekker is. De toeganke lijkheid voor duikers is dan ook een "levensvoorwaarde". Verha len over vernieling en stroperij worden helaas nogal eens over trokken. "Het zou enorm zonde zijn als de 99 procent van de dui kers die zich wel keurig aan de regels houden het moeten ont gelden vanwege een minimale groep verstoorders". Mevrouw van Nieuwenhuijzen treedt streng op tegen verstoorders. "Gelukkig heeft het zich nog maar een enkele keer voorge daan, maar ik maak er direkt werk van en neem contact op met de politie". Mevrouw van Nieuwenhuijzen vindt dat de Oosterschelde een uniek gebied is voor bevolking en toeristen en niet alleen voor onderzoekers. Dat dient het uit gangspunt te zijn voor het beleid van de Stuurgroep Oosterschel de: verweving van funkties sti muleren en uitsluitingen voorko men. ping op duikers. Dat zou meteen gevolgen hebben voor de omzet en de continuïteit van het bedrijf. De boodschap van de heer Hoogesteger aan de Stuurgroep Oosterschelde luidt als volgt: "Geef mensen de kans om van de unieke natuur in de Ooster schelde te genieten. Het instel len van ge- en verboden dient door de overheden terughou dend te worden gehanteerd". OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF GEEN 1.88 MAAR A PER HA PER HA PER l ITFR LITER LITEI In oktober 1995 wijzigt de PTT januari te Terneuzen van 19.45- bijna alle telefoonnummers in Nederland. Dat heeft nogal wat consequenties; ook voor u! Alle telefooncentrales, faxen (geau- contact opnemen met mevr. Adri tomatiseerde) gegevensbestan- Kieviet, Kamer Middelburg, tel. den etc. moeten worden aange- 01180-73540 of Ingrid Joustra, past. Daarnaast moet al uw druk- Kamer Terneuzen, tel. 01150- werk en alle andere dragers van 12952. telefoonnummers worden aan gepast of vervangen. Al uw klan ten en relaties moeten op de hoogte worden gebracht van uw nieuwe nummer(s). -w*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7