WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Wij bestaan 50 jaar Bloemsierkunst in cursus Kreafleur De Ouverture: nieuw project Goes Overzuid Power Flower: project van AOC-leerlingen Samenzang voor zending op Bali 14 Magnetrons voor eerste bezoekers Gamma te Goes Zorgverleners van Ter Valcke in het Belgische zonnetje gezet Kursus vergadertechniek ’buffet in De Parel Scandinavisch Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting Woensdag 4 januari 1995 DE BEVELANDER 13 voor 7 en 8 januari 1995 In Ambachtscentrum te Goes Mini-onderneming in Goes gestart DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN Terminus Goes Prijs: 39,50 p.p. AOC-certificaat voor Lokerse in Kruiningen Kynologenclub houdt strand wandeling Zaterdag in Biezelinge Gemeente Goes KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: 1. Vanaf woensdagavond 25 janu ari organiseert het Oosterschel- de College een kursus Vergader techniek in 's-Gravenpolder. De kursus is bestemd voor mensen die aktief zijn in het verenigings leven en met meer effect en meer efficiënt willen leren verga deren. De kursus omvat zeven avonden die duren van 19.30 tot 22.00 uur. In de kursus wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste factoren die een vergadering tot een zinvolle en doelmatige ontmoeting maken. Allereerst is dat de voorbereiding van de vergadering. Vervolgens komt het leiding geven aan de orde en het aktief deelnemen aan de vergadering. Geoefend Hotel restaurant Terminus te Goes is met ingang van 1 januari jl. onder nieuwe leiding komen te staan. Het hotel, dat lid is van Holland Hotels en Transeurope Hotels, wordt met ingang van het nieuwe jaar geëxploiteerd door de familie Diephout. Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. In de wijk Goes Overzuid is een nieuw woonproject gestart, met de naam "De Ouverture". Makelaardij Spaans realiseert daar, het door Pro Konsult ontwikkelde concept. Dir project, met een grote variatie aan woontypen, dankt haar naam aan de entree van de muziekwijk. Enkele woontypen zijn uitgerust met een kantoor of praktijkruimte. De Ouverture kent in totaal 20 woningen, waarvan er enkele dienst kun nen doen als seniorenwoning of woning voor kleine gezinnen. Som mige woningen beschikken over een patio in combinatie met een tuin. Deze ingrediënten, samen met de kleurstellingen van stenen, dakpannen en kozijnen geven De Ouverture een zuidelijk accent. MAATSCHAPPELIJK WERK: Dezer dagen is in Goes de mini-onderneming "Power Flower" van start gegaan. Het gaat om een onderneming die is opgezet door een tiental studenten van het AOC Zeeland te Goes. Ze vertellen over hun project: "Wij zullen gaan proberen om, net als 'gewone' onderne ming, een (aantal) produkt(en) met een zo hoog mogelijke kwaliteit te ontwikkelen en tegen een concurrerende prijs op de markt te bren gen. Kenmerk van een mini-onderneming is, dat het gaat om een onderneming die enkel en alleen bestaat uit leerlingen. Vooral bij de start maar ook daarna worden zij begeleid door enkele docenten bin nen de school maar ook door anderen van buiten school. Na een schooljaar wordt de mini-onderneming weer opgeheven en hopen wij onszelf en de aandeelhouders tevreden te kunnen stellen met het behaalde resultaat". Van de 10 zijn er een aantal die een manage- mentfunktie hebben. De bedoeling is dat halverwege het schooljaar geruild wordt van functie, zodat iedereen binnen de onderneming ervaring op kan doen in een of meerdere managementfuncties, zoals algemeen directeur, marketing-manager, produktie-manager, perso- neelsmanager of financieel manager. Als eerste produkt gaat Power Flower Kaaps viooltjes in een mandje van natuurlijk rotan op de markt brengen tegen een heel aantrekkelijke prijs. Ook wil men Primula's in de rieten mandjes gaan verkopen. Beide plantsoorten worden biolo gisch geteeld in de schoolkas van het A.O.C. Zeeland. Dus zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast gaat Power Flower zogenaamde plantgeleiders ontwikkelen. Deze zullen in ver schillende grootte gemaakt worden. Uiteraard gaat men plantgelei ders maken voor kamerplanten binnenshuis. Maar ook grotere, zeer stevige plantgeleiders die steun kunnen geven aan de planten die in de tuin staan. Ook zal de onderneming mest in kleinverpakking op de markt brenten. De studenten vertellen: "Wij denken hier in een behoefte te kunnen voorzien van eenieder die graag in zijn/haar tuin werkt, maar geen behoefte heeft aan al te grote hoeveelheden mest en misschien ook niet precies weet hoeveel en welke minarelen de grond nodig heeft. "Daarom koopt u bij ons niet alleen een produkt, maar krijgt u ook een duidelijk bemestingsadvies". DE PAREL. Babelweg 2,4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 in te Een uitgebreid koud en warm buffet met overheerlijke Scandinavische gerechten staat voor u klaar op de volgende zaterdagen: 7,14,21 en 28 januari en 4 en 11 februari van 18.00 tot 22.00 uur. Kinderen tot 12 jaar: halve prijs. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. M.J.B.M. van Hout, Prins Bernhard- straat 9, Yerseke, 01131-2673. wordt ook in het goed luisteren. Uiteraard wordt ook ingegaan op het nemen van besluiten en andere funkties van de vergade ring. Ook staat het omgaan met lastige figuren in de vergadering op het programma. Naast een klein beetje theorie bestaat de kursus vooral uit praktische oefe ning, zodat de deelnemers het geleerde direkt kunnen benutten in de praktijk van alledag. De kursus kost 60,-. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Oosterschelde College Zusterstraat 11 in Goes. Telefoon: 01100-31170. Daar is ook de brochure verkrijgbaar met het gehele kursusprogramma tot de zomer. Medewerkers van verpleeghuis Ter Valcke in Goes, behorend tot de SVRZ/Stichting Voor regiona le Zorgverlening in Zeeland, zijn verrast met een bijzonder zonnig kerstpakket. Tussen de lekkernijen in het kerstpakket treffen de medewer kers een cheque aan voor een verzorgd verblijf in vakantiepark De Rauwse Meren van Sun- Parks International in de Belgi sche Kempen. Samen met hun gezin kunnen de zorgverleners tijdens een zelfge kozen weekeinde of midweek komend jaar genieten van een verblijf in een vakantievilla en alle daarbij behorende faciliteiten zoals een tropisch zwempara dijs, sauna, indoor sportmogelijk heden, watersporten, de kinder club. Een bij het kerstpakket behoren de bestedingsbon is goed voor bestedingen naar smaak in een van de vijf restaurants van het Combineer dit buffet met een partijtje bowlen en u betaalt slechts 42,55 P.p Reserveer tijdig, restaurant 'De Parel' 01188 - 3230 behoeve van de zending op het Indonesische eiland Bali. Daar toe zal de Indonesische evange list J. Irab spreken, alsmede de heer A. Mol uit Krabbendijke. De samenzang wordt begeleid door Bram Bout op het orgel. Debora Jenner speelt harp. Eenieder is van harte uitgenodigd deze samenzangavond te bezoeken en zich zo op de hoogte te stel len van de zending op Bali. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE I Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en I 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 I uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - l 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Zoals we vorige week in De Bevelander meldden heeft een aantal Bevelandse garagebedrij ven meegedaan aan een specia le training autotechniek. Deze was georganiseerd door het opleidingsinstituut GMTO in samenwerking met toeleveran cier AOC. In het bericht was ver geten te melden dat ook garage Lokerse uit Kruiningen met suc ces deelnam aan deze vijf dagen durende training, waarbij met name het opsporen van storin gen in de electronica voorop stond. De mensen van Lokerse kregen, na afloop, ook een certi ficaat. Op zondag 8 januari organiseert Kynologenclub Zeeland de jaar lijkse snertwandeling op het Wal- cherse strand. Een mooie gele genheid om na alle Kerstdiners, oliebollen en andere lekkernijen een frisse neus te halen! Aan deze wandeling doen meestal ruim 100 honden (met eigena ren) mee, allerlei soorten, groot en klein, die allemaal op hun eigen manier van de vrijheid, speelkameraadjes, zand en water genieten. Voor alle hon denliefhebbers een schitterend schouwspel! Een vriendelijk ver zoek van de organisatie: "Let a.u.b. zelf op uw eigen hond; een hond die op vreemd terrein zijn baasje kwijt is (of andersom) is heel vervelend". De wandeling begint op zondag 8 januari om 11 uur bij Kasteel Westhove in Domburg, richting Oostkapelle. Op het keerpunt van de wande ling is voor de baasjes een opkik- kertje te koop in de vorm van warme snert, voor de honden staan er bakken water. De terug weg naar Kasteel Westhove gaat door de bossen. De mannenkoren "Ethan" uit Yerseke en "Rehoboth" uit Tho- len zullen op zaterdag 7 januari hun medewerking verlenen aan een samenzangavond, die georganiseerd is door de Stich ting De Ondergrondse Kerk. De samenzangavond vindt plaats in de Nederlands Hervormde Kerk, Noordstraat 4 te Biezelin ge. De aanvang is 19.30 uur. De avond is georganiseerd ten beloofde de afgevaardigde van de raad van Bestuur bij de ondertekening van het contact alle zorg te zullen besteden aan een welkome ontvangst van de 2800 zorgverleners en hun gezinnen: "deze mensen verdie nen het om eens extra in het zonnetje te worden gezet. Waar kan dat beter dan in SunParks?" De SVRZ is de belangrijkste zorgstichting van Zeeland waar van verpleeghuizen, verzor gingshuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg deel uit maken. van een magnetron. Deze prij zen werden door de bouwmarkt- leider, de heer J.C. van Vliet, uit gereikt aan: 1.000: Fam. Wolf, Tervatenseweg 6, Kloetinge; 2.000: Fam. A. Hogerbrugge, Zaagbek 10, Heinkenszand; 3.000: Fam. Lokers, Beuken straat 197, Goes; 4.000: Fam. van Bruksvaart, Vletstraat 24, Yerseke; 5.000: Fam. I. Slabbe- koorn, Jagtlust 15, Kapelle; 6.000: Fam. Raterink, Roos- eveltstede 63/15, Goes; 7.000: Fam. J.A. Rottier, Diepenee- straat 2, Borssele; 8.000: Fam. J.J. Cornelis, Mettenyedijk 22, Gamma Goes heeft een drukbe zochte opening achter de rug. Ter gelegenheid van de opening van de Gamma Bouwmarkt in de nieuwe huisstijl, in Goes werd er op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 december feestge vierd. Elke bezoeker kreeg een kerstster kado. Voor iedere 10e bezoeker was er een kerststol. Elke honderdste bezoeker werd •verrast met een werkbank. Tij dens deze 3 feestdagen werden tevens 14 bezoekers verblijd met de mededeling dat zij de 1.000ste bezoeker waren en daarmee de gelukkige winnaar Nieuwvliet; 9.000: Fam. M.J. Hoogerheide, Zuidweg 18, Nis- se; 10.000: Fam. van Diest, Dorpstraat 28, Wemeldinge; 11.000: Fam. Van der Mees, Clara's pad 64, Heinkenszand; 12.000: Fam. Wisse, Eikenlaan 36, Goes; 13.000: Fam. Eykes, Albardastraat 45, Goes; 14.000: Fam. Schouwenaar, Hanken- straat 4, Wilhelminadorp. In totaal werden er 14.126 bezoe kers geteld. Bij de foto: de winnaars van een magnetron tijdens de ope ningsdagen van de Gamma bouwmarkt in Goes. Bij de foto: De ondertekening contract SVRZ en SunParks Nederland BV. De heren A.F. Aertssen (voorzitter Raad van Bestuur van de SVRZ en Ron Heeren (sales-manager SunParks Nederland) schudden de hand na ondertekening van het con tract. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 01103- 1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Atelier Kreafleur in het Ambachtscentrum te Goes begint het nieuwe jaar met nieu we aktiviteiten. Vanaf half januari kunnen belangstellenden er terecht om gedurende één of twee zaterdagochtenden een uniek werkstuk te maken van droogbloemen. Onder de inspi rerende leiding van Dineke Geerligs, de vrouw achter Kre afleur, zal in kleine groepen gewerkt worden aan bijvoor beeld het maken van een droog bloemenboompje, een droog bloemenslinger van draad, een bidemeiertje of een corsage. Nadat Dineke Geerligs in het afgelopen jaar haar atelier voor bloemsierkunst in combinatie met beeldende kunst begon in het Ambachtscentrum in Goes, heeft ze niet stil gezeten. Begon ze eerst met het tentoonstellen en vervaardigen van eigen werk stukken, later konden ook kinde ren er terecht voor het maken van bloemstukjes enz. Nu vindt ze dat het tijd geworden is om ook volwassenen de kans te geven aan de slag te gaan met droogbloemen. "Droogbloemen geven zo een scala aan verwer- vakantiepark. Met dit gebaar onderstreept de SVRZ haar 45- jarig bestaan. Bovendien wil de Raad van Bestuur alle medewer kers, in totaal 2800 zorgverle ners, eens extra belonen voor het drukke jaar in verband met de herstructurering SVRZ. Dank zij een financiële bijdrage van de steunstichting van de SVRZ was er ruimte voor dit gulle gebaar. Voor deze bedankactie is geko zen voor het vakantiepark De Rauwse Meren in Mol dichtbij in buitenland België. Het vierde Sunpark is een jaar geleden geopend en voldoet aan de modernste eisen van comfort. Het AquaPark, een zwempara dijs met een constante tropische temperatuur en het TerraPark met tal van sport- en ontspan ningsmogelijkheden bieden de gasten het hele jaar door volop vakantieplezier. Ron Heeren van de Nederlandse vestiging van SunParks International in Leiden kingsmogelijkheden vanwege hun prachtige kleuren en uiteen lopende vormen, dat ik zou wil len dat iedereen eens een keer kwam kijken wat je er allemaal mee kunt", aldus de enthousias te Dineke Geerligs. Ze heeft nu acht basiswerkstukken op een rijtje gezet, waarvan er zes in één ochtend en twee in twee ochtenden geleerd kunnen wor den. Belangstellenden kunnen aan de hele serie mee doen, maar ook kiezen om slechts één zaterdagochtend mee te doen. Een ochtend beslaat twee uur en mee doen kost slechts 7,50. Alleen een bedrag voor het gebruikte materiaal komt daar nog bij. Er is een folder beschik baar met het complete overzicht van januari tot en met mei. Als een bestaande groep als groep zich aan de bloemsierkunst wil wijden, dan is dat ook buiten het Ambachtscentrum mogelijk en ook op andere tijden. Wie inte resse heeft in de aktiviteiten van Kreafleur kan meer informatie krijgen bij Dineke Geerligs in het Ambachtscentrum, telefoon 01100 - 14102 of bij haar thuis: 01100-13273. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. FITNESS. S*U EN SOUASHBANEN THEATER CAFÉ.S EN restAURAHTS IN O0*'® OE PAREL IS EEN HEEBEVI Leger des Heils ZONDAG 8 JANUARI: Heiligingssa- menkomst om 10 uur, o.l.v. de korps officieren. Verlossingssamenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficie ren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebioemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebioemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebioemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIÊNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebioemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIÊNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13