Opsporing Verzocht.... 4 OPRUIMING KORTINGEN TOT i TOT WEL AnneMareL ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Staatsbosbeheer velt 138 Zeeuwse populieren op Oud Kortgene-dijk Lion king Herhalingscursussen Frans en Engels i 20-50°/ Korting SAROUK Ranglijst ttm e C CJ P Dans en Muziek Fragment in 't Beest te Goes vaUb weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 4 januari 1995 - 47e jaargang no. 1 BIJNA ALLES IS OPNIEUW AFGEPRIJSD KORTINGEN A MME I GRAND THEATER GOES 01100-15165 1 STEÜTEL STERTEL STEÜTEL (Van een onzer redacteuren) Wolphaartsdijk: redelijke middenmoter. Goes: hoge score. L Leuk om te doen...” r. The very special sales of Benetton! HAAST U OP OP o Silhouet Monumentaliteit Eigen regio Puntenverdeling virco rvvporcni Goes Lange Kerkstraat 44 EL t NOORD- EN ZUID-BEVELAND - In de legendarische film ’Ten’ (met Bo Derek) speelt een hoofdpersoon, die alle meisjes die zijn pad kruisen, een rapportcijfer geeft. Dorpsvorm FILMPROGRAMMA VANAF D0ND. 5 T/M WO. 11 JANUAR11995 «SS Subjectieve beleving t Ook grote maten kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 Kwartmaten profiteren ook in de uitverkoop Zie pag. 3 Ook lengtematen kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 r u Kïf l I J /^SEBIBLIOT^ Rapportcijfer voor elk Bevel an ds dorp Nisse pakt de meeste punten! 99 50% Lange Vorststraat 73 - 4461 JN Goes k IV1 Op het punt van het silhouet was Op het punt van de monumenta- In Podium 't Beest te Goes geeft het "Fragment" zaterdagavond 7 januari een dans- en muziekvoor- stelling. Aanvang 20.00 uur. De voorstelling maakt deel uit van het "Uit-Theaterprogramma" in Zee land, dit seizoen. CET "Collectors of the will" is een dans- en muziekgroep rond Rob Frey (bekend van de groep Gore) en Grave Bellel (choreografe). Nadat CET in het seizoen 93/94 dans en muziek live op een podium presenteerde (eerder gebeurde dat met "Stereo" en "Of Inestimable Vallue") is voor dit seizoen opnieuw een high energy dans/muziek- voorstelling gepland. Zes muzikanten, vier danseressen en een verteller laten in hoog en ononderbroken duizelingwekkend tempo een dertigtal fragmenten variërend van 30 seconden tot 3 minuten in steeds wisselende com binaties al zappend aan oog en oor passeren. Hij beoordeelt de meisjes uitslui tend op hun uiterlijk. Hij poogt daarbij zo veel mogelijk objectie ve maatstaven aan te leggen. Hoewel de heer De Klerk alle Zeeuwse dorpen onder de loep heeft genomen, behande len we hier uitsluitend Noord en Zuid-Beveland. Eenieder, die nog vóór de zomer zijn Frans of Engels op wil halen, kan dit op donderdag- en vrijdag morgen doen bij Adri de Schip per, die weer verschillende cur sussen in deze talen gaat geven. Als men eerder al eens Frans of Engels geleerd heeft, al is het maar één of twee jaar, dan kan men van half januari tot half mei zijn kennis opfrissen bij de les sen, die overdag gegeven wor den in Goes en Vlissingen. Aan de hand van moderne methodes wordt geoefend in het voeren van een eenvoudig gesprek in deze talen. Iedere week is er een uur les en alle problemen (werk- Op grond van het type landschap kent ’meester’ De Klerk een aan tal punten (1 t/m 6) toe aan de dorpen. Een dorp in een recent- nieuwlandpolder krijgt bijvoor beeld 1 punt, een dorp aan de duinvoet 5. De puntengever heeft ook nog overwogen om dorpen aan het water (zoals Ellewoutsdijk) extra punten te geven, maar daar is hij van afgestapt. ”Te veel interpre tatieverschillen mogelijk”, vond hij. ’’Want zowat de helft van alle dorpen liggen op de één of ande re manier wel aan binnen- of bui tenwater”. Nog deze winterperiode zal de Populieren-opstand op de Oud- Kortgenedijk, gelegen in de gemeente Noord-Beveland, wor den geveld. Het gaat hier om 138 bomen van de Euramerikaanse Populier, cultuur variëteit "Zee land". Deze bomen zijn kaprijp. De bomen zijn van het kiemjaar 1947 en omstreeks 1950 aange plant als 3-jarige "veer", hetgeen betekent dat de bomen nu bijna 50 jaar oud zijn. Met de aanne mer, die de bomen gaat kappen, is de afspraak gemaakt dat dit vóór 1 april a.s. gerealiseerd is. Geersdijk Krabbendijke Rilland-Bath Kamperland Oostdijk 20.00 u. 21.30 u. .21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Wemeldinge, Baarland, Colijns- plaat en Nisse. De ranglijst met de rapportcij fers die elders op deze pagina staat, moet u dan ook maar met de nodige reserves bekij ken. Een objectieve beoorde ling is immers géén subjectie ve beleving! Vrijdag Zaterdag Zondag Woensdag 20 17 15 15 14 14 13 12 12 12 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3 fijt 19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00 u. j 1 WIJ BEGINNEN 1995 GOED 75% - 11 OPRIL GROTE MARKT 11, GOES (ook de kinderkleding) 50%! 06-tL Donderdag Vrijdag Zaterdag... Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Volgens de doelstelling voor fer te geven. En dat is erg inte ressant! Volgens de heer De Klerk is het voor het eerst dat planologen of geografen proberen, een objec tief waardeoordeel te geven over een stad of dorp. ”Het is de eer ste poging, het is dus ook een voorlopige poging, zegt hij voor zichtig. Hij heeft geprobeerd, de cultuur historische aantrekkelijkheid van bewoningskernen te bepalen door enkele objectieve en unifor me maatstaven aan te leggen. Het ging om 1) het omringend landschap, 2) het silhouet, 3) de stads- of dorpsvorm, 4) de monumentaliteit. beeldbepalende kerken) krijgen elk 0 punten. Bij het thema ’dorpsvorm’ (De Klerk spreekt van ’type neder zetting’) is als bepalend aan genomen, dat een dorp of stad een duidelijk herkenbaar cen trum heeft, waar de meeste functies zijn geconcentreerd. Met ’functies’ wordt dan bij voorbeeld bedoeld: gemeente huis, kerk, postkantoor, win kel, muziektent, café, gemeen tehuis, aanplakbord, etc. [Tien jaar geleden werd zijn wouw vermoord] Er Is rag tijd om haar te redden. .■yz. Het aantal te verdienen punten is maximaal 3 (duidelijk herken baar centrum). Op die ladder krij gen dorpen als ’s-Heer Arends- kerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Borssele en Nieuwdorp de maxi male score. ’s-Gravenpolder, Heinkenszand en Lewedorp krijgen 2 punten (minder duidelijk herkenbaar centrum). Kamperland is het eni ge dorp op de Bevelanden, dat slechts 1 punt haalt (slecht her kenbaar centrum). THE deze dijk dient hier natuurlijke verjonging van bomen en strui ken te worden bevorderd. Omdat er nu reeds vele jonge boompjes - hoofdzakelijk Essen - als onderbegroeiing aanwezig zijn, wordt er na de veiling dan ook niets teruggeplant. Deze Essen zijn spontaan "opgekomen" en gaan samen met het aanwezige struweel het landschapsbeeld voor de toekomst bepalen. De Essen die aan de oost-zijde van de dijk groeien en eind jaren '50 zijn ingeplant, krijgen zo meer ruimte om door te groeien. Wie weet waar deze foto gemaakt is? En wanneer ongeveer? De heer W. David- se te Goes zou graag een ant woord op deze vragen willen hebben. Hij is de bezitter van bijgaande foto. Uit eigen onderzoek van de heer David- se is naar voren gekomen dat de boerderij hoogstwaar schijnlijk in de Zak van Zuid- Beveland staat of heeft In zijn artikel biecht Aad de Klerk eerlijk op, dat er gebruik gemaakt is van objectieve waar nemingen en gegevens: "Bewust is er niet gevraagd (bijvoorbeeld via enquêtering) naar de waar dering, die de bewoners zélf voor hun kernen hebben”. Dat is tegelijkertijd ook de zwak te van de ranglijst, die hij opge steld heeft. Want veel bewoners voelen zich prima op hun gemak in een dorp. Ze houden van het rustige sociale leven en van de onderlinge sociale controle. Maar andere mensen zouden voor geen goud op een dorp wil len wonen. Welzijn en woongenot komen in de statistiek van de heer De Klerk niet tot hun recht. Dat is jammer. Alhoewel.... hoe vallen welzijn en woongenot objectief te meten? Naast een stel ascocia- le buren is je woongenot miniem. Goede buren verhogen het wel zijn. Wie in Kapelle-Biezelinge of Krabbendijke aan de spoorlijn woont zal (doorgaans) verweven zijn met de stop- en sneltreinen die er passeren. Een inwoner van Wilhelminadorp zal er mis schien niet aan moeten dénken om naast dat geraas te wonen... woorden, mannelijk en vrouwe lijk, verleden tijd enz.) komen vanzelf ter sprake. Door intensief met de taal bezig te zijn, kan men in korte tijd veel herhalen en verbeteren. De lessen in Vlissin gen (Scheldebuurt) zijn op don derdagmorgen en in Goes (De Pit) op vrijdagmorgen. In Goes is er enkel Frans, maar wel op twee nivo's, half-gevorderden en gevorderden. Voor alle ecursus- sen betaalt men 140,- (exclu sief boeken) en de lessen lopen dan tot half mei. Voor alle verde re informatie kan men bellen naar Adri de Schipper: 01135- 1980 en 01195-5930. i de keuze vrij beperkt. Een aan trekkelijk silhouet levert een dorp of stad 3 punten op. Het ontbre ken daarvan komt de nederzet ting te staan op een pijnlijke 0. De toekenning van de punten is voor discussie vatbaar, want dor pen als Kortgene en Kats scoren 3 volle punten, maar Kapelle- Biezelingen (met zijn unieke basiliek) en Goes (met twee PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 De scorelijst van Noord- en Zuidbevelandse woonker nen ziet er volgens Aad de Klerk als volgt uit: Nisse aantal pnt.: Goes Baarland Wemeldinge Borssele Colijnsplaat Oudelande Driewegen ’s-Hr. Abtskerke 's-Hr. Arendskerek ’s-Hr. Hendr. Kinderen Kattendijke Waarde Wolphaartsdijk Yerseke Ellewoutsdijk Hoedekenskerke ’s-Gravenpolder Kapelle-Biezelinge Kats Kortgene Kwadendamme Schore ’s-Heerenhoek Kruiningen Ovezande Wissekerke Heinkenszand Lewedorp Hansweert Nieuwdorp Wilhelminadorp De inwoners van Nisse kunnen elkaar feliciteren, want zij scoren in dit overzicht het hoogst: 20 punten. Goes is goede tweede met 17 punten. Tranen van verdriet kunnen vloeien in Kamperland. Dit Noordbevelandse dorp eindigt onder aan de ranglijst, êvenals de buurtschap Oostdijk bij Krui- ningen. "Vanuit cultuurhistorisch perspectief is er niks te beleven”, moet de conclusie zijn. De inwo ners van Kamperland en Oost dijk zullen daar overigens anders over denken.... De inwoners van Kloetinge kun nen zich van schaamte wel onder tafel verstoppen, want hun cultuurhistorisch zo waardevolle dorp (met 41 rijksmonumenten!) komt in het hele onderzoek niet voor. Het vormt, volgens De Klerk, qua bebouwing en silhou et één geheel met Goes. Het is daarom tot Goes gerekend. Eigenlijk een onvergeeflijke fout.... Op het moment, dat hij in een auto een ’volmaakt’ meisje ziet passeren, is het gedaan met zijn objectieve waarnemingen. Hij vindt het bewuste meisje (gespeeld door Bo Derek) zo indrukwekkend, dat een eerlijke beoordeling vanaf dat moment niet meer mogelijk is. Hij geeft het meisje het cijfer 10 en is voor de rest van zijn leven ’verloren’. De gedachte aan deze film bor relde op bij het lezen van een wetenschappelijk artikel, dat is opgenomen in de studie ’Ontwik kelingen kernenpatronen Zee land 1971-1993’. De studie is bedoeld als achtergrondinforma tie voor het Zeeuws provinciebe stuur, dat in de komende jaren een aantal streekplannen in Zee land moet gaan wijzigen. Het bedoelde artikel maakt er inte graal onderdeel van uit. De studie is geschreven door sociaal-geograaf drs. Frans Thissen (Universiteit van Amsterdam). Het bedoelde arti kel is echter van de hand van drs. Aad de Klerk, historisch- geograaf te Middelburg. Hij heeft geprobeerd, alle 120 Zeeuwse dorpen en steden een rapportcij- gestaan. Genoemd wordt onder meer de omgeving van 's-Heerenhoek. Maar welke boerderij was het...? De heer Davidse is lid van de club van foto- en kaartenverzamelaars, die elke eerste vrijdag van de maand bijeenkomen in Lewe dorp. Inlichtingen graag telefo nisch of schriftelijk aan: 14/. Davidse, Picardtstraat 40, Goes, tel. 01100-23321. liteit is het aantal beschermde rijksmonumenten als maatstaf gekozen: weinig punten voor weinig monumenten, veel pun ten voor veel monumenten. En voorts extra punten voor grote monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten. Geen wonder, dat Goes (inclusief Kloetinge!) het in deze categorie goed doet, evenals natuurlijk het dorp Borssele met zijn beschermde dorpsgezicht. Ook flink wat punten in deze categorie vergaren uiteraard Dorpen als Nisse en Yerseke krijgen extra punten, omdat tij dens de ruilverkavelingen in De Poel en in de Yersekse Moer de landschapsauthentie- ke vormen zijn behouden gebleven. DES Mevrouw Lauwen is bijna dagelijks bij Jan Bruijns te vinden. Ze woont in het buitengebied, fietst graag en ziedaar: sportief en gezond bood- schappen doen is een feit! ”We wonen in het bui- tengebied en bovendien hebben we drie jonge kinderen (anderhalf, drie en vijf jaar, red.). Dat maakt dat we steeds voldoende op voorraad moeten hebben. En omdat ik een fervent fietser ben komt dat mooi uit,” zegt onze gesprekspart ner, die dit keer vergezeld gaat van haar driejarig dochtertje Esther. Iedere dag een beetje halen is een manier van boodschappen doen die we niet Mevrouw Lauwen: En kan ik een aanbieding gebruiken. dan zo vaak tegenkomen. Mevrouw Lauwens wil neem ikllaarrusliKeenMell,mstanmee.~ echter met anders: ”Het voordeel is datje steeds op tijd bent bij nieuwe aanbiedingen. Laatst bijvoorbeeld waren er legpuzzels in de aanbieding voor nog geen drie gulden. Enkele dagen later waren ze weg. En kan ik een aanbieding echt goed gebruiken, dan neem ik daar rustig een hele doos van mee. Maar er is meer wat mij trekt. Ik vind boodschappen doen bij Jan Bruijns gewoon leuk om te doen. Je hebt alles bij de hand, het assortiment is groot en per product is er altijd ruime keus. Dat is bij andere supermarkten wel eens anders. Bovendien heb ik vroeger zelf in deze winkel gewerkt. Dus ook dat is voor mij een trekker. Ik kan me dan ook goed inleven in de situatie van het winkelpersoneel. Altijd vriendelijk en behulpzaam kunnen zijn, is een vak apart. En bij Jan Bruijns hoor je niet anders over het personeel. Men is nooit te beroerd om een handje te helpen. Klasse vind ik dat!” Aan het eind van het gesprek laat dochter Esther van zich horen. Ze wil op de foto. Samen met mama. Zonder twijfel wordt daarmee een toe komstige Jan Bruijns-klant vereeuwigd. 11 11 11

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1