.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. het Dierenasiel Oud en Nieuw in Hoog van de Toren: tocht langs kerken "Hoog van de Toren". Dat is de titel van een nieuw boekje dat dezer dagen verschijnt. Het handelt over kerken in Zeeland tot het jaar 1900. Het is geschreven door M.P. de Bruin, historicus en oud-hoofd van het Zeeuws Documenta tiecentrum. 'Hoog van de toren' is het tweede boekje dat is uitgekomen als onderdeel van het thema recreatie en cultuurhistorie van het provin ciaal beleidsplan 'Recreatie en toerisme in evenwicht', dat in december 1992 van kracht is geworden. Vorig jaar ver scheen 'Karolingische burch ten in Zeeland', geschreven door provinciaal archeoloog R.M. van Heeringen en M.P. de Bruin. Het is de bedoeling elk jaar een publicatie te ver zorgen met een aspect uit de Zeeuwse cultuurhistorie als onderwerp. De criteria zijn: wetenschappelijk onderbouwd met een relatieve nieuws waarde en voor een groot publiek toegankelijk. Bij elkaar vormen de uitgaven een over zicht van (een deel van) de geschiedenis van Zeeland. 'Hoog van de toren' gaat over kerken in Zeeland, maar niet over alle kerken in Zeeland. Gekozen is voor zoveel moge lijk verschillende soorten ker ken en dan voornamelijk ker ken die nog bestaan, zij het vaak flink verbouwd. De besproken kerken vallen op vanwege hun geschiedenis, bouwwijze, interieur of een andere reden. De keuze is subjectief; dat realiserde zich de redactiecommissie van het boekje zich terdege. In een stad als Middelburg stonden en staan veel kerken; deze passeren niet allemaal de revue. Veel kerken, vooral in Goes in trek bij buiten landse folklore-ensembles De Zonnebloem breidt in 1995 aantal vakanties verder uit Zeeuws Vlegelbier brengt leven in de brouwerij Reünie (Maria) Ter Weel TUSSENHAVEN Kursus Notuleren in Kapelle Giften Julianafonds voor De Stenge, De Vroone en Dorpshuis De Griend Het Juliana Welzijn Fonds heeft dezer dagen drie giften gedaan aan Bevelandse plaatselijke instellingen. Voor De Vroone te Kapelle werd een schenking gedaan van 4.650,- voor de aanschaf van twee biljarttafels. De Stenge in Heinkenszand krijgt 30.000 gulden voor ener giebesparende voorzieningen en Dorpshuis De Griend te Hoede- kenskerke komt in aanmerking voor 7.873,- voor eenzelfde soort maatregelen. Patiënten-centrum voor verslavingszorg te Goes verhuisd naar nieuwbouw Weet je nog wel? (29) Woensdag 28 december 1994 DE BEVELANDER 9 ïheeA-ni&tuiriVx jZié? ï/tre/c Foto's in kantine AKF aan 2 Westhavendijk 140 Goes, tel. 01100-12473 üiitiluxlh Plezier Sport- en spelinstuif kAPËLLE X. i Verpleegkundigen 20.000 Passagiers Go/» jes hebben de mogelijkheid te gaan werken. Het gebeurt dan ook wel dat de baasjes van een dier uit elkaar gaan, één neemt de hond mee, maar moet nu wel ling een hele dag alleen. Soms gaat dit heel goed, maar men te gaan werken. Bijv, men was werkloos en had inmiddels een die denken dat een asiel-dier "zielig" is, dat zijn mensen die niet vaak in een asiel geweest zijn. Want dieren in het asiel zijn, na enkele dagen waarin ze even moeten wennen, over het alge meen heel vrolijk in het asiel. Ze krijgen veel aandacht van men- het eind van de werkdag weer op te halen. De medewerksters van beeld: Stel u gaat bij iemand op bezoek waar meerdere honden worden gehouden. Bijvoorbeeld bij iemand die honden fokt. Omdat het gemakkelijk is, wor den ze in kennels gehouden en u gevonden. Voor Brouwerij "De Halve Maan" te Hulst is het Zeeuws Vlegelbier een welkome aanvulling op het reeds bestaan de assortiment bieren, zoals de "Zeeuwsche Witte" en "Dobbele Java". Sinds kort is in de brouwerij een nieuwe bottelarij geïnstalleerd die nu op volle toeren draait bij de produktie van het Zeeuws Vlegelbier. De in Goes gevestig de stichting vertelt: "Inmiddels is het Zeeuws Vlegelbier te koop bij over de mogelijkheid van een crèche-opvang van uw hond in het asiel, dan neemt u kontakt op, tijdens de openingstijden van het Dierenasiel in Goes. verslag vervult een nuttige funk- tie in het verenigingsleven. Er gaat een controlerende werking van uit, het informeert afwezi gen, het herinnert aanwezigen en je legt er de geschiedenis van je club mee vast. Meestal is het de secretaris die dat keurig ver zorgt, maar het is goed dat er ook anderen zijn die een verslag- je kunnen maken, volgens de kursusleidster. Bij de foto: De nieuwe bottela rij van Brouwerij "De Halve Maan" te Hulst. In de kantine van de AKF (Appa raten en Ketelfabriek), Houtkade 60 te Goes is tot eind januari een bescheiden expositie (17 foto's) ingericht van foto's die leden van fotoclub De Spinne uit Goes eer der dit jaar in de fabriek hebben gemaakt. De foto's tonen werk nemers van de AKF, enkele foto modellen en overzichten van de fabriekshal. Op werkdagen kun nen bezoekers gerust even een kijkje komen nemen. maken voor een geheel nieuw verpleeghuis. Dit was voor een aantal personeelsleden aanlei ding om de 'oude garde' nog eens bijeen te roepen om terug te blikken op en eventueel nog eens rond te dwalen door het oude Ter Weel. De reünie zal plaatsvinden in het restaurant van het aan het ver- De kursus zal dit seizoen slechts één keer worden aangeboden. De eigen bijdrage is vastgesteld op 50,-, maar meestal kan die geheel of gedeeltelijk worden gedeclareerd bij de penning meester. Belangstellenden kun nen zich aanmelden bij het Oos- terschelde College, Zusterstraat 11, 4461 JA Goes. Telefoon: 01100-31170. onder 31400. bedraagt 7,50. (Over de geschiedenis van de fruitteelt en het toekomstig fruit- teeltmuseum) De oogst van fruit is niet elk jaar even groot. Vooral onder invloed van weersomstandigheden kan de oogst variëren van zeer groot tot matig of zelfs klein. Meestal heeft dan niet alleen Nederland, maar heel West-Europa een kleine of grote oogst. Dat maakt het moeilijk om een vast afzetpatroon op te zetten. In jaren met grote oogsten, zoals 1992 en 1993, heeft dat tot gevolg dat de afzet moeilijk is en dat de prijzen voor de telers zeer laag zijn. Met allerlei extra reclame-cam- pagnes probeert men dan de aandacht van de consument voor het eigen fruit te winnen. De laatste jaren wordt daaraan weer veel aan dacht besteed. Maar wie meent dat dit iets van de moderne tijd is, heeft het mis. Ook in het verleden gebeurde dit regelmatig. Zo werd bijv, in januari 1953 de Stadsgehoorzaal in Leiden voorde NFO-kring Zeeland gehuurd voor een "Huisvrouwendag". Allerlei informatie werd daar verstrekt aan de bezoekers over het Zeeuwse fruit. En natuurlijk ging ook een hoeveelheid fruit mee om de dames te laten proeven. In de loop der jaren zijn ook vele vlugschriften, brochures, recepten, enz. verschenen die de goede eigenschappen van het fruit aanpre zen. Zo vond ik een vlugschrift uit omstreeks 1910 met de titel "Fruit als voedingsmiddel". In een overzichtelijke tabel wordt de voedings waarde aangegeven van "appels, peren en noten tegenover rund- vleesch, visch, aardappelen en boonen". De auteur schrijft: "De tegenwoordige prijs van rundvlees bedraagt 65 cent per kg. Goede keukenappelen en stoofperen zijn niet duurder dan 16 cent, zodat in prijs 4 kg keuken fruit overeenkomt met 1 kg rundvleesch. Ook de voedingswaarde komt overeen, zoals de tabel aangeeft.Zijn conclusie is dan ook dat de mensen net zo goed fruit kunnen eten. De tegenwoordige fruitteler zou overigens best tevre den zijn met eenvierde van de vleesprijs! In het boekje wordt beschreven dat het mogelijk is alleen van fruit te leven. Als voorbeeld wordt een familie in Lissabon genoemd, die leeft van 2 fruitmaaltijden per dag. Deze bestaan uit bananen, kersen en wal- of hazelnoten. En hoewel het ver weg was zal het wel waar zijn, want de naam van de familie staat er bij. Ook toen waren er al mensen die de "moderne" eetgewoonten niet erg gezond vonden. Want hij schrijft: "Voor iedereen die een gemengd dieet volgt is het aan te raden, om het lichaam te zuiveren, elk jaar gedurende 4-6 weken een vruchtenkuur te volgen. Zulke kuren zouden meer goed doen dan het jaarlijks bezoek aan een bad plaats. (Laat de strandexploitanten het maar niet horen!). Maar als de consumenten deze tip zouden opvolgen was de overproduktie van fruit op slag opgelost. J.R. kan wel zien dat ze het hier naar hun zin hebben, ze zijn zo vro lijk!". Maar dan komen mensen in een asiel en ze zeggen "wat is het toch zielig hè, ze vragen gewoon om meegenomen te worden", terwijl in het asiel de hondjes ook vrolijk tegen de bezoekers blaffen. Weten die hondjes dat ze in een asiel zit ten...? Nee natuurlijk niet, ze verleend aan mensen die wel behoefte aan hulp hebben maar voor het overige zelfstandig wil len functioneren. De Reilof, centrum voor versla vingszorg, staat onder leiding van de heer J.E.C. van Praet. Er wordt samengewerkt met andere voorzieningen die zich bezighou den met verslavingszorg zoals het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), het Huiskamerproject voor Drug gebruik (HKPD) en de psychiatri sche afdelingen van de algeme ne ziekenhuizen (PAAZ). De bouwkundige werkzaamhe den werden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Peters BV uit Middelburg, de elektrotechni sche en werktuigkundige instal laties door Installatie Bedrijf Goes BV en de grondwerkzaam- heden/bestrating door wegen bouwbedrijf Jaartsveld uit Kapel- le Biezelinge. Architect is Rothui zen, Van Doorn en 't Hooft uit Goes. De Reilof, centrum voor versla vingszorg, maakt deel uit van de Stichting Psychiatrische Zorg voorzieningen Zeeland in Kloe- tinge. Behalve De Reilof omvat de Stichting PZZ het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zee land en Ithaka, centrum voor kin der- en jeugdpsychiatrie. ben ze het idee dat, dat hun nieuwe baasjes zijn! Als u dat niet gelooft dan laten we u dat zien. We gaan dan met de hon den en met u op de speelplaats. De honden hebben alleen belangstelling voor ons en niet voor u! Wij zijn in hun ogen hun baasjes. Het is daarom dus niet medische/verpleegkundige ver zorging van de 5800 zieke en gehandicapte vakantiegangers. Dat zijn er ruim 1400 meer dan in 1990. Volgens de Zonnebloem- directeur lijkt daarmee, voorlopig althans, een limiet te zijn bereikt. "Het vinden van voldoende art sen en algemene medewerkers levert geen noemenswaardige problemen op,weet hij uit erva ring. "Iets lastiger wordt het met de diëtisten en fysiotherapeuten. Grootste bottleneck is echter toch het bij elkaar krijgen van de ruim 1100 benodigde verpleeg kundigen en verzorgenden. Hun inzet is onmisbaar, te meer daar de Zonnebloem het uitgangspunt hanteert dat zieken en gehandi capten die de meeste verpleging en verzorging nodig hebben het eerst voor een Zonnebloemva- kantie in aanmerking komen. Voor Ria de Swart, verpleegkun dig stafmedewerkster aan het Tilburgse Elisabethziekenhuis, staat allang vast dat ze in 1995 als vrijwilligster aan een Zonne- bloemvakantie deelneemt. De verpleegkundige heeft al 44 Zon- nebloemvakanties achter de rug en heeft de smaak te pakken. "De sfeer tijdens Zonnebloemva- kanties kun je niet overdragen. Dat moet je meemaken," vertelt ze enthousiast. "Als je ziet hoe mensen met de meest verschrik kelijke ziektes hebben leren omgaan, het plezier dat die men- In De Stenge te Heinkenszand wordt woensdag 4 januari a.s. een sport- en spelinstuif voor jeugd tussen 4 en 12 jaar gehou den. Aanvang 13.30 uur, einde om 16.30 uur. Men dient gym schoenen en eventueel sportkle- ding mee te nemen. Het pro gramma is gevarieerd: van bad minton en indiaca tot volleybal enz. Kosten 3,50. leuk is voor een hond om 5 dagen in de week geheel alleen leuke hond of kat dan bent u tij- te moeten blijven. En nogmaals, dens de openingstijden van het asiel van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In een dierenasiel zitten meestal leuke Na een korte "stille" periode in het asiel De Tussenhaven in Goes, zijn er weer heel wat hon- hond aangeschaft of beide baas den binnengebracht. Een Husky, een Tekkel, een Boerenfoksje, een kruising Border Collie en nog veel meer leuke hondjes. Het aantal katten in het asiel is eindelijk een beetje afgenomen, gaan werken. De hond zit plotse- doordat er nog al wat katten van uit het asiel een nieuwe baas gevonden hebben en gelukkig kan zich afvragen of het wel zo zijn er niet zoveel bijgekomen. Heeft u belangstelling voor een bieden. Door een paar kennels te reserveren voor de opvang van honden, die door omstandig- of heden te lang alleen moeten blij ven. Deze honden kunnen dan daad terzijde staan. Als de nieu- een aantal dagen in de week hier we eigenaar het dier binnen 14 dagen terugbrengt, omdat het De Stichting Zeeuwse Kleder dracht en de Goese Volksdans vereniging Vodago zijn afgelo pen tijd benaderd door verschei dene folkloristische ensembles die een bezoek aan ons land wil len brengen. Afgelopen zomer was het Tsje chische ensemble Vsacan gast in Goes. De leden werden onder gebracht bij een aantal gastge zinnen in stad en regio. Momen teel lopen er contacten met het jongerenensemble Pynimelis uit Litouwen, dat in augustus een bezoek aan Zeeland wil bren gen. Vodago en de Stichting het is meestal geen oplossing om er nog een hond bij te nemen. Dierenasiel Tussenha ven in Goes heeft besloten om in en lieve dieren, die door omstan- die situaties de helpende hand te digheden in het asiel terecht zijn gekomen. In het dierenasiel kunt u eerlijke voorlichting verwach ten, de medewerksters beheerder zullen u met raad en Het Oosterschelde College gaat in Kapelle een kursus Notuleren geven voor mensen die aktief zijn in het verenigingsleven. De kursus beslaat vijf woensdag avonden en begint op 25 januari in de Vroone. "Als de vraag gesteld wordt wie er even het verslag wil maken, blijft het meestal ijzig stil onder de aan wezigen op de vergadering", zegt Ellen Kengen die de kursus gaat geven. "Mensen durven het niet goed en als ze het al doen, bestaat er vaak grote onzeker heid over hoe dat eigenlijk moet. In deze kursus gaan we daar op een zeer praktische wijze op in. Deelnemers leren samenvatten, notities maken en het overzichte lijk uitwerken van aantekeningen in leesbare taal. Het wordt een kursus met een groot praktisch nut", volgens Ellen Kengen. Het een 20-tal zelfstandige slijteren, levensmiddelen- en horecabe drijven in Zeeland. De consu menten zijn positief over de smaak van dit ambachtelijk gebrouwen bier van hoge gis ting. Door te kiezen voor produk- ten uit de milieuvriendelijke land bouw draagt u een steentje bij aan een beter milieu". De beide laatste giften maken deel uit van een actie om de leef baarheid in de kleinere kernen te bevorderen. De actie richt zich met name op de Zeeuwse Dorpshuizen. Het Juliana Wel- zijnsfonds stelt 990.000,- beschikbaar om in de provincie Zeeland het voortbestaan van de dorpshuizen veilig te stellen. 33 dorpshuizen krijgen bij toepas sing van energiebesparende maatregelen een bijdrage van maximaal 30.000,-. Het Juliana SP 9 ZEEUU/S TR.UITTEELT MUSEUbfX. Zeeuwse Klederdracht zullen wederom trachten voor huisves ting te zorgen en zullen daartoe weer een beroep doen op gast gezinnen. In de loop der jaren waren ensembles uit vele landen gast in Goes en Gerard van Damme laat namens de organi serende verenigingen weten, dat de ervaringen van het verblijf hier zeer positief waren. Dat blijkt onder meer uit een artikel in de Tsjechische krant Noviny. Leden van het ensemble Vsacan die afgelopen zomer in Goes waren, komen daarin uitvoerig aan het woord. Men laat zich lovend uit pleeghuis gebouwde verzor gingshuis Sint Maarten in de Groe. Iedereen die in de afgelo pen dertig jaar in Ter Weel heeft gewerkt is van harte welkom. Voor meer informatie over de reünie kan men contact opnemen met Hiet van Dijk-de Witte, tel. 01100-12248 of met Elly van Goudswaard- Knuit, tel. 01100-12450. "De belangstelling voor Zonne- bloemvakanties groeit nog elk jaar. Volgens de prognoses kun nen we in 1995 meer dan 9000 aanmeldingen verwachten." De heer Klaassen zou het gat tus sen vraag en aanbod graag ver der willen verkleinen, maar is realistisch. "Uitbreiding met 100 plaatsen is op dit moment voor ons het maximaal haalbare. 'Elke capaciteitsuitbreiding houdt automatisch in dat we ook meer vrijwilligers nodig hebben om een optimale kwaliteit van onze vakanties te kunnen blijven garanderen", vertelt directeur Klaassen. In 1995 heeft de Zon nebloem ruim 6000 vrijwilligers nodig voor de begeleiding en Welzijn Fonds wil gedurende een aantal jaren extra aandacht geven aan de leefbaarheid op het platteland. Dorpshuizen zijn daarvoor essentiële voorzienin gen. Het Fonds vindt het om die reden belangrijk dat de dorpshui zen hun functie goed kunnen blij ven vervullen. Het Fonds heeft echter geconstateerd dat met name de energielasten vaak een flinke post op de begroting vor men. In veel gevallen kunnen deze kosten aanzienlijk vermin derd worden door het treffen van energiebesparende maatrege len. Dit geeft dan ruimte in de begroting voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud dat er nu nog wel eens bij inschiet. Het Juliana Welzijn Fonds wil de besturen van de dorpshuizen nu door middel van het project hel pen hun accommodaties ener giezuiniger te maken. Een voor deel is ook dat energiebesparen de maatregelen gunstig zijn voor het milieu. over de ondervonden gastvrij heid bij de gastgezinnen. Ook wordt uitvoerig verteld over de vele fietsmogelijkheden "in dit vlakke land". Verder wordt mel ding gemaakt van een rondvaart op een vissersboot als een onvergefelijke gebeurtenis. En uiteraard wordt verteld over de toernee van voorstellingen die vanuit Goes werd georganiseerd en waarvan er twee in België plaatsvonden. Bij de foto: Het Folklore ensemble Pynimelis dat vanuit Litouwen komende zomer een bezoek aan Goes zal brengen. Zeeuwsch-Vlaanderen, die gebouwd zijn tijdens de ople ving van het katholicisme van af 1850, worden niet genoemd; volstaan wordt met een voorbeeld. Dat geldt voor meer soorten kerken, zoals de zogenaamde zaalkerken. Van het boekje mag niet worden verwacht dat de bouwkunst uitvoerig van elk kerk tot in detail wordt beschreven. De verschillende kerken zijn geplaatst in de geschiedenis van het dorp of de stad waar ze zijn gesticht. De gepresen teerde kerken geven een goed beeld van de kerkbouw die door de eeuwen heen in Zee land heeft plaatsgevonden, vanaf de twaalfde eeuw tot aan deze eeuw. Uit de twintig ste eeuw zijn geen voorbeel den meer opgenomen. Niet omdat in deze tijd geen kerken meer worden gebouwd, of omdat het geen 'mooie' ker ken zouden zijn, maar een voudig omdat over de twintig ste eeuw alleen al weer zoveel valt te schrijven. Negen routes zijn uitgestippeld, waarlangs de lezer kan reizen. Uitgegaan is van bezoekers, die vanuit verschillende kanten Zeeland of delen van Zeeland binnen komen. De routes zijn West- Zeeuwsch-Vlaanderen, Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen, Oost- Zuid-Beveland, West-Zuid- Beveland, Walcheren I en II, Noord-Beveland, Schouwen- Duiveland en Tholen/Sint Phi lipsland. Exemplaren van 'Hoog van de toren' kunt u bestellen bij het Informatie centrum van de provincie, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefonisch te bereiken onder nummer 01180 - 31400. De prijs Op dinsdag 20 december jl. zijn de patiënten van het centrum voor verslavingszorg verhuisd naar de nieuwbouw aan de Abbekindersezandweg 2 in Goes. Daarmee is een belangrij ke voorziening voor de geestelij ke gezondheidszorg in de pro vincie in gebruik genomen. De officiële opening wordt dinsdag 23 mei verricht door de Commis saris der Koningin in de provincie Zeeland, drs. W.T. van Gelder. Het centrum voor verslavings zorg zal als naam "De Reilof" dragen. De naam is afgeleid van 's Heer Reilofsdorp, één van de gehuchtjes die later samen het dorp Kloetinge vormden. De Reilof, centrum voor versla vingszorg, is bedoeld voor men sen die problemen hebben op het gebied van alcohol, drugs, medicijnen en gokken. Zij komen vrijwillig en hebben er zelf voor gekozen zich onder behandeling te stellen. In totaal gaat het om 28 behandelpaatsen. Twintig patiënten kunnen worden opge nomen. Er zijn acht dagbehan- delingsplaatsen. In dat geval bezoekt de patiënt enkele dagen per week het centrum voor ver slavingszorg maar is 's avonds en in de weekeinden gewoon thuis. Daarnaast wordt via spreekuren poliklinische hulp De nationale vereniging de Zon nebloem gaat het aantal aange paste vakanties voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicap ten en hulpbehoevende ouderen in 1995 opnieuw uitbreiden. Het gaat om bijna 100 extra plaat sen, waardoor het totaal aantal Zonnebloemvakantiegangers volgend jaar op 5800 komt. "In 1990 waren dat er nog 4300," herinnert Zonnebloemdirecteur Joh.G. Klaassen zich. "We heb ben onze capaciteit in vijfjaar tijd dus met ruim 30% vergroot." Alhoewel de directeur blij is met de extra plaatsen, beseft hij dat het slechts een druppel op de gloeiende plaat is. Sinds 15 november is Zeeland een nieuwe biersoort rijker, het Zeeuws Vlegelbier, een eerlijk bier van eigen bodem. De eerste fles werd op die dag aangebo den aan de gedeputeerde voor landbouw en economische zaken, de heer Daan Bruinooge. Zeeuwse boeren die aangeslo ten zijn bij de Stichting Zeeuwse Vlegel telen op een milieuvrien delijke wijze brouwgerst voor dit heerlijke volmout-bier. Boer en brouwer hebben elkaar in dit bier Op zaterdag 21 januari a.s. organiseert Ter Weel (voorheen Maria Terweel) in Goes en reü nie voor medewerkers en oud medewerkers die vanaf de oprichting in 1963 in het ver pleeghuis werkzaam zijn geweest. Zoals bekend zal het oude verpleeghuis aan de Kloe- tingseweg in Goes binnenkort gesloopt worden om plaats te sen nog kunnen hebben, de grapjes die ze nog kunnen maken... dan gaan je ogen open. En dan besef ik als verpleegkun dige des te meer waar ik in het dagelijkse leven voor werk. De Zonnebloem stemt het vakantie-aanbod elk jaar zo goed mogelijk af op de uiteenlo pende wensen en behoeften van zieken en gehandicapten. Zo organiseert de Zonnebloem in 1995 groepsvakanties, gezins- vakanties in bungalows, (echt-) parenvakanties en vakanties voor thuiswonende (echt-) paren waarvan één der partners de menterende is. De vakanties worden gehouden in diverse aangepaste hotels en vakantie- centra in Nederland. En natuur lijk heeft de Zonnebloem het eigen hotelschip 'mps de Zonne bloem', dat jaarlijks 33 Rijnreizen naar Duitsland en 2 reizen over de Nederlandse wateren maakt. Het 'varend hotel', dat is voorzien van alle gemakken en noodzake lijke aanpassingen, begint in 1995 aan zijn tiende vaarsei- zoen. Sinds de tewaterlating in 1985 vervoerde het schip al meer dan 20.000 zieke en gehandicapte passagiers," ver telt Zonnebloemdirecteur Klaas sen trots. "Gezien de overweldi gende belangstelling had dat gemakkelijk het dubbele kunnen zijn, maar ja vol is vol. Meer plaats is er simpelweg niet. komen logeren, tegen betaling natuurlijk. Men kan ze 's mor- niet klikt tussen het dier en zijn gens komen brengen, om ze aan nieuwe baasje, dan krijgt hij de aanschafprijs (minus administra tiekosten) terug. Er wordt vaak het asiel zorgen dan dat het dier gezegd: "Een ouder dier past aandacht krijgt. Er zijn mensen zich meer aan in een nieuwe situatie!". De honderden dieren die in de afgelopen 9 jaar geplaatst zijn door het asiel in Goes, bewijzen het tegendeel! Kom gerust eens vrijblijvend kij ken naar de schriftelijke reakties die de nieuwe baasjes van onze asieldieren sturen en hier in de sen die heel gemotiveerd zijn om receptieruimte zijn opgehangen, hier speciaal te komen werken Een jong hondje of katje zal zich om de dieren te verzorgen. Voor zeker sneller aan een nieuwe situatie aanpassen dan een ouder dier. Maar een ouder dier gedraagt zich meteen al wat gezeglijker dan zo'n jonkie. Een kat of hond, ouder dan een jaar, kan meestal al een paar uurtjes komt daar op het terrein. U wordt alleen zijn, is zindelijk, het is dan begroet door allemaal vrolijk al bekend hoe hij of zij reageert blaffende hondjes. U zegt "Je op kinderen en op visite, bij een jong diertje moet alles nog geleerd worden. En soms kan dat op een mislukking uitdraaien, omdat het karakter van het dier tje een grote rol speelt. Het is nog niet zo eenvoudig om een puppie of kitten op te voeden. Hoe leer je een jong hondje bij voorbeeld om alleen thuis te blij ven? Niet door hem gewoon een halve dag alleen te laten, want zien iedere dag dezelfde verzor- dan moet u niet gek opkijken als gers dus na enkele dagen heb- uw halve huis wordt gesloopt. Vooral honden hebben ons nodig voor gezelschap en het helpt meestal niet om er een hond bij te nemen. Dan is er een kans dat het héle huis gesloopt zal worden. Om een hond te leren alleen thuis te blijven, is het nodig dat er iemand thuis is en die persoon kan het dier gelei- zielig als een hond in het asiel delijk aan leren om langere tijd logeert. Wilt u meer informatie alleen te blijven. Het gebeurt nog al eens dat er altijd iemand thuis was en dat de situatie drastisch wordt veran derd. Men is ineens verplicht om ÊSG^OG/»-Hfi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9