Beschikbaar stellen Blessures, maak SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT er geen sport van Stand bedrijfsvoetbal sporthal De Zwake Wantij contra Coltof Sportmassage Zeeuwse twirlers boekten successen van kleding aan het Leger des Heils 800 Jeugdvoetballers in actie in Sportpunt Zeeland Kampioenen s.v. Heinkenszand Expositie kinderatelier New York Kos, vlucht en accommodatie Politie !4W Brandweer Ambulance! Bel snel 06-11. Aanbieding 'kopperprent 1995’ Woensdag 28 december 1994 23 DE BEVELANDER 2 weken vanaf f 699. De nieuwe reisgidsen liggen voor u klaar op het postkantoor. I a Een andere bestemming? postkantoor Live in De Pompe Het programma Marloes de Haze in korfbalinterland Ruimte Nieuwjaarsconcert Kosten Zilveren O.N. voor J. Pekaar Reünie OVW-ers 'Famous Grouse' in La Strada Goes Je regelt 't op het - Oudejaarsloop te Nieuwdorp N'land Vakantieland Poule- en plaatsings wedstrijden vanaf f 555,- I Zittend v.l.n.r. Eelco Walhout, t 1 In café De Pompe aan de Grote Markt te Goes speelt vrijdag avond 30 december a.s. "20 Brothers House". Het optreden begint om 22.30 uur. Op woensdag 11 januari expose ren de kinderen die hebben mee gedaan aan het kinderatelier van het Oosterschelde College hun werkstukken voor vaders, moe ders, opa's en oma’s, vriendjes en belangstellenden. De werk stukken zijn te bezichtigen tus sen 13.15- en 17.00 uur in het gebouw van het gebouw van het Oosterschelde College, Zuster straat 11 in Goes. Vooral kinde ren die ook wel eens mee zou den willen doen aan zo een kre- atief atelier voor kinderen zijn welkom. Op 1 februari gaat het nieuwe atelier weer van start. Het thema van het kinderatelier afgelopen najaar was "Vliegen". Met allerlei materialen en tech nieken hebben de kinderen zich bezig gehouden met vliegen en zweven. Hun kreatieve talenten en werkzaamheden zijn uiteinde lijk bijeen gebracht in groeps- werkstukken die woensdag 11 januari tentoon worden gesteld, zodat de omstanders een indruk kunnen krijgen van de ideeën en achtergronden van het kinder atelier. Het kinderatelier is ver deeld in twee leeftijdsgroepen (6 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar) die op de woensdagmiddag zich kreatief kunnen uitleven. Volgens Gildo Houtekamer die het atelier leidt is het de enige plek, buiten school om, waar op professione le wijze kinderen begeleid wor den in hun kreatieve ontwikke ling als het om beeldende vor ming gaat. Hoewel het plezier van het samen bezig zijn voorop staat, leren kinderen spelender wijs werken met allerlei materia len en technieken. Ze ontwikke len zo hun eigen voorkeuren en sterke kanten. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 29 DECEMBER T/M 5 JANUARI 1995 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 29 en 30 december: 't Beest, 20.30 uur: Winterfilmfestival 'Fiorile', film van Paolo en Vottorio Taviani en 'Farewell to my concubine', film van Chen Kaige. 3 januari: Bibliotheek 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 3 januari: Grote Kerk 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. Ron Zit- v.l.n.r.: Nagel- Paul EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031. December: Lunchcafé: Diverse technieken van mevr, de Witte-de Regt (info: 01100-28795). t/m 19 dec.: Galerie Beken es': Olieverven en aquarellen van Jannie de Wisse-de Regt (info: 01192-2489). t/m 29 dec.: Galerie 'Mi Parti': 'Dressing Domestic Dreams', meubel- objecten in combinatie met verlichting en woningstoffering: extra: 'Boxes Beyond Beauty', dozen en kisten in speciale vorm (info: 01100-31819). t/m 31 dec.: Centrum 'de Pijlers': Schilderijen van Jacky Hoogerheide (info: 01100-27104). t/m 31 dec.: P.Z.Z.: Schilderijen van Teunn Nijkamp uit Kats. (info: 01100-37723). t/m jan. 1995: Bibliotheek: 'Reizen met kunstenaars', kunstboeken uit de collectie van Johan Deumens (info: 01100-13620). t/m 11 jan. 1995: Oosterschelde ziekenhuis: 'Honderd Gulden Expo sitie' werken van diverse Zeeuwse kunstenaars (01100-34566). t/m 14 jan. 1995: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Meneer, dat mag u niet fotograferen', foto's uit de Tweede Wereldoorlog door Charles Breyer (info: 01100-28883). t/m 27 jan. 1995: Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunstmarkt (info: 01100-19740). t/m 31 jan. 1995: P. v. Oranje: Schilderijen van de Armeense kunste naar Safian. Bij het afsluiten van het jaar, halverwege de competitie, blijkt dat de ploegen die door de twee snackbars worden gesponsord in de bedrijfsvoetbalcompetitie goede zaken hebben gedaan. De achttien ploegen zijn verdeeld in twee afdelingen en in beide afdelingen leiden de spelers van de snackbars t.w. Wendy's snackbar en snackbar Grote Markt met beide géén wedstrijdpunt tegen. De standen zijn: Afdeling A Wendy's snackbar 7, 7, 0, 0, 14; Rijschool Op Weg 6, 5, 0, 1, 10; Nami Boys 6, 5, 0, 1, 10; De Zwaan 6, 4, 0, 2, 8; Rasenberg 5, 3, 0, 2, 6; S.G.S. Eco Care 7, 2,14, 5; Blauwe Reiger 7,115, 3; T.M.Z. 6, 10, 5, 2; Pechiney. Afdeling B Snackbar Grote Markt 8, 8, 0, 0,16; Porto Bello 7, 5, 0, 2, 10; Midci- ty Koja 7, 3, 2, 2, 8; Bison Lijmen 8, 3, 2, 3, 8; Ruimzicht ZVC 7, 3,1 3, 7; CHZ Kapelle 7,2,2,3, 6; Rijschool Dek 8, 2,15, 5; Street Boys 8, 2, 0, 6, 4; Deltan 8, 1,2, 5, 4. In het decembernummer van het blad Wantij van de Zeeuwse Milieu Federatie neemt de redactie stelling tegen projetontwikkelaar Coltof. In het blad staat een artikel met als kop "Stop Coltof!" "Geen nieuwe campings meer, geen nieuwe bungalowparken langs de kust. Dat past niet in het landschap, er is geen markt voor, de inwoners vinden Zeeland vol genoeg zo. Toch kun je geen krant openslaan of de naam, Coltof duikt op bij alweer een nieuw project. Gemeenten laten zich door Coltof inpakken en de provincie verzuimt duidelijke toet singscriteria op te stellen voor kwaliteitsverbetering in de recreatie sector", aldus het artikel in Wantij. In het decembernummer wordt traditiegetrouw ook weer aandacht besteed aan andere zaken die het Zeeuwse milieu aanbelangen. Iets over de verdere inhoud: Compost waarheen waarvoor? Vrijwel heel Zeeland is dit najaar overgeschakeld op het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval. In Borssele wordt dit afval door het OLAZ tot compost verwerkt. Is er voldoende afzetmarkt voor al die compost? Die vraag legde Wantij voor aan de directeur van het OLAZ en aan een voorman van de Zeeuwse landbouw. Voorkomen is beter dan verbranden In Zuid-Nederland valt binnenkort de beslissing over het wel of niet oprichten van een afvalverbrandingsinstallatie bij Maasbracht. De Zeeuwse, Brabantse en Limburgse milieufederaties zijn van mening dat deze afvalverbrander overbodig is. Door meer preventie kan het aanbod van afval aanzienlijk verminderd worden. Zonder auto natuurlijk Zeeland heeft veel moois te bieden. Helaas trekt het merendeel van de mensen er per auto aan voorbij. Het vouwblad in Wantij gaat over de mogelijkheden om het recreatieve autoverkeer te beperken, met de Zak van Zuid-Beveland als voorbeeld. Wantij wordt gratis toegezonden aan leden van de ZMF. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel "De Koperen Tuin" te Goes en bij het ZMF-kantoor aan Ravelijn de Groene Jager te Goes. Sportmassage is het toepassen van massagehandgrepen op een ontbloot en ontspannen lichaamsdeel van de gezonde sporter. Tij dens het sporten wordt het lichaam vaak zwaar fysiek belast. Sport massage dient als voorbereiding op de uit te voeren belasting (pré- activiteitsmassage) en/of herstel na het sporten (post-activiteitsmas- sage). Daarnaast heeft de sportmassage nog een verzorgend aspect (eerste hulp/tapen en bandageren). Massage bevordert de bloedcir culatie en in het verlengde hiervan een relatieve snelle afvoer van de afvalstoffen, die tijdens het sporten ontstaan zijn. Hierdoor wordt het lichaam van de sporter eerder herstelt. Massage kan door de fysio therapeut of de sportmasseur gebeuren. In sommige gevallen kan de sporter geleerd worden zichzelf te masseren. Bij de massage dient in de richting van het hart gewerkt te worden daar anders de kleppen in de aders en lymfevaten beschadigd kunnen worden. De effecten van de massage worden verklaard op een 3-tal gronden, t.w.: Mechani sche invloed: Door inwendige druk en wrijving wordt de weefseldoor- bloeding beïnvloed. Nerveuze invloed: Door massage worden de zenuwen geprikkeld en wordt op reflectoire wijze de weefsel-door- bloeding beïnvloed. Humorale invloed: Door massage worden in het weefsel bepaalde stoffen, zoals histamine, vrijgemaakt. Deze stoffen hebben invloed op de weefseldoorbloeding. Sportmassage is een vak dat middels een 1-jarige cursus geleerd kan worden, maar aan leg en praktijkervaring zijn minstens zo belangrijk voor het goed kun nen functioneren als sportmasseur. De taak van de sportmasseur is voornamelijk preventief. Door de massage en verzorging kan de sporter behoed worden voor sportblessures. P.M. van Hoeve, (sport)fysiotherapeut, 's-Gra ven polder. Woensdag 28 dec.: 8.00 tot 18.00 uur: Poulewedstrijden A-, B- en C-junioren; Donderdag 29 dec.: 8.00 tot 18.00 uur: Poule wedstrijden D- en E-pupillen. Plaatsingswedstrijden A- en B- jun. Vrijdag 20 dec.: 8.00 tot 18.00 uur: Poulewedstrijden F- pupillen; 11.50 tot 16.20 uur: Poulewedstrijden meisjes; 8.00 tot 18.00 uur: Plaatsinoswedstrii- De 16-jarige Marloes de Hage is geselekteerd voor het junioren team van de afdeling Zuid-West van het KNKV, dat op 30 decem ber a.s. een officiële interland speelt tegen Zuid-Afrika. Deze interland wordt gehouden in de P.K.C.-hal te Papendrecht en begint om 20.00 uur. De Haze begon 4 jaar geleden met korf ballen eerst bij KV Blauw-Wit te Kloetinge en sinds 11/z jaar speelt zij in de junioren bij Togo, waar zij wordt getraind door Sjaak Joziasse. Het is dus de eerste keer dat zij in de afdelingsselec- tie is opgenomen. Op 1 februari start het volgende kinderatelier. Het gaat opnieuw om tien bijeenkomsten op de woensdagmiddag. Het nieuwe thema is "ruimte". Kinderen gaan dan op zoek naar wat ruimte eigenlijk is en geven hun ideeën daarover vorm met behulp van diverse materialen en technie ken. Te denken valt aan klei, verf, papier, draad, textiel, enz. De kosten voor het atelier bedra gen 125,- inclusief materiaal. Belangstellende kinderen en ouders zijn welkom op de ten toonstelling, maar kunnen ook meer informatie krijgen bij het Oosterschelde College, Zuster straat 114461 JA Goes. 01100- 31170. Fanfare Orkest Kapelle geeft zaterdag 7 januari een Nieuw jaarsconcert in De Vroone waar aan wordt meegewerkt door de Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt. Aanvang 20.00 uur, entree vijf gulden. Tijdens het concert wordt o.a. een verloting gehouden. uitdrukking te geven aan de sterke verbondenheid van de drukkers met de lokale gemeenschap. Tegenwoordig is dat de burgemeester van een plaats, waar de grafische industrie een rol van betekenis vervult. Dit jaar valt de eer te beurt aan de gemeente Tho- len. Vorig jaar vond deze uit reiking plaats in Breda, het jaar daarvoor in Zierikzee. De Zeeuwse en Westbrabant- se grafische bedrijven, ver enigd in het district Zuidwest- Nederland van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen worden op maandag 9 januari 1995 ont vangen op het gemeentehuis van Tholen te Sint-Maartens- dijk. Om 16.30 uur zal mevrouw M. Brands-de Jongh, voorzitter van het district, de eerste kop- permaandagprent aan de bur gemeester van Tholen over handigen. De leden van het district kunnen tegen betaling deze prent verkrijgen. De opbrengst hiervan wordt beschikbaar gesteld voor een goed doel. Dit jaar is deze opbrengst bestemd voor het Grafisch Historisch Centrum te Etten Leur. De deelnemers die vanuit Zee land meededen aan de Neder landse Kampioenschappen Baton Twirling in Aalsmeer kij ken met tevredenheid terug op de wedstrijden van de NTSB. Er werden heel wat gouden en zil veren medailles in de wacht gesleept. Mariska Duerinck mag zich zelfs op twee onderdelen Nederland kampioene noemen. De uitslagen van de Zeeuwse deelnemers zijn als volgt: The Showgirls uit 's-Heerenhoek: Team A: zilver teams dancetwirl junioren; Marion Verdonk/Marie Christine Nooyen: goud bij duo dancetwirl senioren. Marin Ver donk: vijfde bij solo dancetwirl senioren; Petra de Jonge: zevende bij solo dancetwirl junio ren; Ellen Geys: zesde bij solo twirling 1 baton junioren; Mariska Duerinck: goud bij solo twirling juvenile en goud bij solos dan cetwirl juvenile. New Generation uit Kloosterzande: New Genera tion A: vierde bij team dancetwirl senioren; New Generation B: goud bij team dancetwirl juveni le; Daphne Bussens/Cindy Burm: vierde bij duo dancetwirl senioren; Daphne Bussens: brons bij solo twirling 1 baton juvenile en brons op 't onderdeel solo danstwirl juvenile. Vandaag, woensdag 28 decem ber, is in Goes het Jeugd-Kerst- zaalvoetbaltoernooi van start gegaan. Het is de 23e editie van dit toernooi dat wederom wordt gesponsord door de Rabobank en dat vier dagen duurt. Er wordt door 800 jeugdspelers aan deel genomen en deze grote opzet maakt het noodzakelijk dat er non-stop in drie hallen wordt gespeeld. Totaal wordt er 110 uur voetbal gespeeld tijdens 350 wedstrijden. De deelnemende en organiserende verenigingen zijn: Apollo (‘s-Gravenpolder) met 70 spelers (9 teams), Bevelanders (Kamperland) met 60 spelers (7 teams), G.O.E.S. met 95 spelers (12 teams), 's-Heer Arendskerke met 65 spelers (8 teams), Kloe tinge met 240 spelers (32 teams), Robur met 70 spelers (7 teams), S.S.V. met 105 spelers (14 teams) en Wolphaartsdijk met 85 spelers in 11 teams. Daarmee is dit toernooi één van de grootste zaalvoetbaltoernooi- en in Zeeland. Alle deelnemende teams komen één of meerdere dagen 'op de vloer'. Voor het begeleiden van deze teams en het leiden van de wedstrijden in een groot aantal leiders en scheidsrechters en verzorgers aktief. De juniorenwedstrijden worden geleid door scheidsrech ters van de K.N.V.B.; de pupil lenwedstrijden worden geleid door jeugdleiders en A-junioren van de deelnemende verenigin gen. S.S.V. neemt, evenals vorig jaar, deel met het G-team; deze spelers zijn (licht) gehandicapt. In dit team komen enkele 'inter nationals' uit; zij speelden afgelo pen zomer in het Nederlands team. S.S.V.-G is ingedeeld bij de A-junioren.In totaal zijn er 102 A-junioren, 97 B-junioren, 123 C- junioren, 145 D-pupillen, 155 E- pupillen en 145 F-pupillen. Ver der zijn er 24 meisjes ouder dan 15 jaar; zij spelen in 3 teams. De organisatiecommissie bestaat uit leden van de deelnemende ver enigingen onder voorzitterschap van Adri de Bruine. De secreta ris, Harry van Wanrooy heeft het hele programma uitgewerkt. De grootste kostenpost is uiter aard de zaalhuur (ruim 4.500,-). Verder zijn er ook kosten voor scheidsrechters, verzorgers, wedstrijdsecretariaat, porto enz. Evenals vorige jaren heeft de organisatiecommissie weer een In de week voor Kerst viel bij alle Goese bewoners "een polyetheen zak van het Leger des Heils van de afd. Herbe stemming van Goederen depot Dordrecht" in de bus. Dit veroorzaakte de nodige ver warring onder de Goese bevolking. Eerst een adver tentie in de krant, waarin gevraagd werd om tijdens slui ting van de winkels toch zorg te dragen voor de nodige aan voer van kleding naar de aldaar geplaatste container in Goes (Leliestraat 24). Nu deze zak verzonden vanuit Dordrecht. Diverse bewoners hebben telefonisch geïnfor meerd wat nu te doen. Daar om hierover onderstaand wat verheldering. Door reorganisatie is verleden jaar het Depot Herbestem ming van Goederen te Goes opgeheven en overgeheveld naar Dordrecht. Vrijwilligers van het Leger des Heils korps Goes hebben daarna vanaf september 1993 deze kleding en meubelwinkel overgeno men. Vanaf deze periode bezoeken vele bewoners van de Bevelanden de kleding- en meubelwinkel. Deze 2e hands Op woensdag 21 december 1994 reikte burgemeester drs. D.J. van der Zaag een Koninklij ke Onderscheiding (decoratie eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer J. Pekaar. De uit reiking vond plaats in het kantoor van Pekaar Accountants, Wil genstraat 4 in Goes. De heer Pekaar ontvangt de onderschei ding ter gelegenheid van het beëindigen van zijn functie van afdelingshoofd/assistent- accountant bij Pekaar Accoun tants wegens pensionering. Hij maakt gebruik van de VUT-rege- ling. De heer Pekaar is 50 jaar werkzaam geweest in de admini stratieve sector. kleding en meubels voorzien in een grote behoefte. De bevolking van de Bevelanden heeft door aanvoer van kle ding en het beschikbaar stel len van meubels hierin voor zien. De vrijwilligers van de winkels ontvangen voor hun werkzaamheden geen finan ciële vergoeding. De baten van de verkoop van de kleding etc. worden indirect bestemd voor maatschappelijke dienst verlening op de Bevelanden. De gemeente Goes verleent jaarlijks aan 4 instellingen toe stemming om bij toerbeurt kle ding op te halen via de huizen van deze gemeente. Tot de instellingen behoort ook de Leger des Heils-Dienstverle- ning. Het Leger des Heils in Nederland beschikt over 10 bedrijven (Herbestemming van Goederen), door heel Nederland gevestigd. Het depot Dordrecht heeft dus van de gemeente Goes toestem ming ontvangen in de week vóór Kerst kleding op te halen in deze gemeente. De kleding winkel te Goes is afhankelijk van de kleding die door de Bevelandse bevolking naar deze winkel wordt gebracht. beroep gedaan op particulieren en bedrijven in en om de plaat sen, waar de deelnemende ver enigingen vandaan komen. Zij worden gevraagd één of meer uren zaalhuur van 50,- voor hun rekening te nemen. Natuur lijk zijn alle bedragen van harte welkom! De organisatoren hopen, dat velen het belang van dit toernooi inzien en hun 'uur tjes' willen bijdragen. De deelne mers kunnen voor een geredu ceerde prijs een kaartje kopen voor een bad in het schitterende zwembad van Sportpunt Zee land, zodat ze de hele dag van de straat zijn! Op deze manier proberen de organisatoren een bijdrage te leveren aan het terug dringen van de 'kleine criminali teit', zoals vernielingen in de stad en de dorpen. In het verleden is gebleken, dat er tijdens de toer- nooidagen minder vernielingen werden aangericht dan in de andere vakantiedagen. De Goe se Sportraad verleent het toer nooi een subsidie en ook de gemeenten Borsele en Wissen kerke zijn om een subsidie gevraagd. Hoofdsponsor van het toernooi is weer Rabobank Goes, die een deel van de kos ten op zich neemt. Ook de Rabo bank in 's-Gravenpolder heeft een flinke bijdrage geleverd. De Rabobank zorgt ook voor een presentje voor alle deelnemers. Op een bord bij de ingang van Sportpunt Zeeland, via de omroepinstallaties in de zalen, de lichtkaart in zaal 1 en de club bladen van alle deelnemende verenigingen, met een totaal oplaag ruim 2.000, besteedt de organisatoriecommissie aan dacht aan alle sponsors. Het wedstrijdsecretariaat wordt bemand door Bram Bouwense en Adri de Bruine. Ze worden bij gestaan door vrijwilligers van de deelnemende verenigingen. In principe is er elke dag een ver zorger aanwezig, die zo nodig de blessures kan behandelen. De Stichting Reünie Comité OVW-ers Engeland Schotland wil op Beveland graag in contact komen met OVW-ers van alle Krijgsmachtdelen die dienst deden in en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Op 21 april 1995 wordt door het bestuur van de Stichting Reünie Comité O.V.W.ers Engeland en Schot land een herdenkingsreünie ge organiseerd in de Oranjekazerne te Schaarsbergen, bij de Lucht- mobielbrigade. O.V.W.ers van alle Krijgsmachtdelen uit die tijd, zowel mannen als vrouwen, zijn van harte welkom. Inlichtingen: Westdijk 3, 3244 BM Nieuwe Tonge, 01875-1447. Op de eerste maandag na 'Driekoningen' is het kopper maandag. Koppermaandag is een feestdag welke in de mid deleeuwen door alle gilden gevierd werd. Gilden hadden in die tijd de goede gewoonte om één dag per jaar in 'ledig heid en vrolijkheid' door te brengen waarbij 'de kop' (drinkbeker) vrolijk van hand tot hand ging. Toen de politie ke betekenis van de gilden afnam, verdwenen ook de gewoonten die met de gilden te maken hadden. Dit droeve lot trof ook de koppermaan- dagviering. Het drukkersgilde echter hield deze viering in ere. Uniek bij het drukkersgilde is het vervaardigen en aanbie den van een rijm of kopper prent. Oorspronkelijk werden de prenten door de gezellen aan hun 'heersers en meester' aangeboden om op die wijze hun kennis en kunde aan te tonen. Kopperprenten waren en zijn het levende bewijs van het grote potentieel aan tech nische, ambachtelijke en artis tieke kwaliteiten van de grafi sche industrie. Later werden de prenten aangeboden aan de plaatselijke notabelen, om Ais voorbereiding op hun Euro pese tournee van volgend jaar, speelt op donderdag 29 decem ber de formatie Famous Grouse The Three Palmpjes in La Strada in Goes. Deze veelbelo vende Goes-Amsterdamse band o.I.v. 'muzikaal wonderkind' Chris Krekelberg trekt elke avond die ze optreedt volle zalen en slaagt er telkens weer in om iedere toeschouwer met de voe ten van de vloer te krijgen. Het repertoire bestaat uit eigen num mers van o.a. De Dijk, Elvis Cos tello, Joe Jackson, AC/DC, Jim my Hendrix, Marillion, The Police en vele anderen. "Het gaat ons er vooral om dat het gezellig is en tot nu toe is dat ons nog altijd gelukt", aldus Krekelberg. '.'En deze laatste donderdag van het jaar moet natuurlijk helemaal onvergetelijk worden". 'Famous Grouse' bestaat uit: Chris Krekel berg (gitaar zang), Ingmar Ber man (drums), Gerjan Schreutjes (basgitaar zang) en Ceesjan Barman (zang Bier), aanvang 21.30 uur, toegang gratis. Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 Op zaterdag 31 december orga niseert AV'56 in samenwerking met de voetbalvereniging 'Nieuwdorp' de traditionele Oudejaarsloop. De start vindt plaats om 14.30 uur voor de ingang van het sportcomplex. Vanaf 13.30 uur kan men inschrijven in de kantine van de voetbalvereniging. Op het sport complex is kleed- en douche ruimte aanwezig. Voor de te lopen afstand kan worden geko zen tussen 3, 6 of 9 kilometer. De kosten van deelname bedra gen 3,50; voor kinderen t/m 12 jaar en KNAU leden is het inschrijfgeld 2,50. Na afloop krijgt iedere deelnemer een fraaie herinnering. Bij ANWB en VVV zijn vanaf heden twee nieuwe landelijke reisgidsen verkrijgbaar: Gastvrij Actief en Gastvrij Verblijf. De uit gaven vervangen het omvangrij ke aanbod binnen binnenlandse vakantiebrochures en moeten met name richting wederverko per en consument helderheid en duidelijkheid verschaffen. Door de krachtenbundeling van de deelnemende VVV-Vakantie- BoekingsCentrales (VBC's) wordt voor zowel wederverkoper als consument een overzichtelijk en gebundeld aanbod gegeven voor vakanties in eigen land. Het is voor het eerst sinds de oprich ting van de eerste Vakantie Boo kings Centrale in Zeeland in 1972, dat het arrangementen aanbod van het merendeel van de Provinciale VVV's gebundeld wordt. kam- Op de foto's ziet u C-junio- I ren: T v.l.n.r.: Jan Maarten Griep, Harry West- strate (begelei der), Natasja Weststrate, Boudewijn Madna, Roderick Madna, Marijn Traas, Pieter Blok, Ruud Hoogendoorn, medesponsor Corrie Hoondert Jan en v.d. D1-pu pillen: Staand trainer T raas, den D-pupillen; 9.00 tot 18.00 uur: Plaatsingswedstrijden C- junioren. Zaterdag 31 dec.: 8.00 tot 11.00 uur; Finalewedstrijden D-pup. en C-jun.; 11.00 tot 15.00 uur: Finalewedstrijden A- en B- junioren; 15.15 tot 16.30 uur: Rabobankteam tegen Regio- team Goes. Het toernooi wordt dus afgesloten met een wedstrijd tussen het Rabobankteam en een regioteam Goes. Het Rabo bankteam is samengesteld uit- spelers van de deelnemende verenigingen tot 21 jaar en staat onder leiding van Kees van de Kreeke. Het regioteam Goes is samengesteld uit spelers tot 21 jaar uit de regio Goes en staat onder leiding van Armand Does burg. De toegang tot deze onge twijfeld spectaculaire wedstrijd is, evenals het hele toernooi gra tis. De laagste (jongste) teams spe len in principe hun wedstrijden 's morgens; de hogere (oudere) teams 's middags. Bij de A-junio ren plaatsen de nummers 12 en 3 zich voor de finalepoule; bij de B-junioren zijn dat de nummers 1 en 2 van elke poule. Bij de C- junioren en de D-pupillen plaat sen de nummers 1 zich recht streeks voor de finalepoule en kunnen nog 2 ploegen zich plaat sen via de plaatsingswedstrij den. Het doel van het toernooi is om de jeugd in de Kerstvakantie zoveel mogelijk bezig, en daar mee van de straat te houden. Dat geldt zowel voor de deelne mers als voor het publiek. Daar om is de toegang gratis. Boven dien worden in de Restaurant van Sportpunt Zeeland doorlo pend videofilms over voetbal ver toond. Zoals gemeld, kunnen de deelnemers aan het toernooi tegen een gereduceerde prijs gebruik maken van het zwem bad. Er zijn in dit toernooi geen prijzen te behalen, de opzet is zuiver recreatief. De deelnemers den ken daar echter anders over; zij gaan voor de winst! Daardoor zullen de voetballiefhebbers zeker aan hun trekken komen; vooral bij de finalewedstrijden. De leiders, die meewerken aan het toernooi mogen op zaterdag 21 januari a.s. hun eigen kwali teiten tonen tijdens het leiders- toernooi. Ook dit toernooi is zui ver recreatief. In de afgelopen weken ging de kampioensvlag twee keer in top in Hein kenszand. Zowel de C- junioren als de D1-pupillen werden pioen. en begeleider Gerrit Hoogen- Jeffrey Hannewijk, Mark Lange- doorn. beeke, Ronnie Almekinders, Vouri Weststrate, Leroy Wehmüller en Edgar Rovia. Staand I v.l.n.r.: coördi- nator Jos Simonse, trai- ner Sjaak Bak ker, Vincent I Nagelkerke, trainer Jaap Noordzij, Eric van Hoorn, Rick Salomé, Barry Gideon- se, Norbert Noordzij, Den nis Onderdijk, Danny Houden trainer Mezach. tend Frank kerke, Akerboom, Jaap Schrier, Gerben v.d. Bliek, Martijn Simonse, Guus Janse, Verschure Wouter Dries.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23